Fjernvarmeselskabernes rangeringsmodel og anbefalinger til grønne omstillingsplaner

Fjernvarmeselskabernes rangeringsmodel og anbefalinger til grønne omstillingsplaner

Rangeringsmodel og anbefalinger har til formål at øge forbrugerens opmærksomhed på, hvor grøn deres respektive fjernvarmeforsyning er og sikre mulighed for at søge viden om planer for grøn omstilling af den lokale fjernvarme.

Med klimaaftale af 22. juni 2020 blev det besluttet, at fjernvarmeselskaber skal offentliggøre oplysninger om energiforbrug, drivhusgasemissioner og grønne omstillingsplaner som følge af aftalens understøttende tiltag om offentliggørelse. 

Rangeringsmodel

Rangeringsmodellens formål er at øge forbrugerens opmærksomhed på, hvor grøn deres respektive fjernvarmeforsyning er ift. forbrugerens individuelle alternativ.

Siden initiativets ikrafttræden er den lokale fjernvarmeforsyning blevet rangeret efter Energistyrelsens rangeringsmodel. Det betyder, at forbrugeren på deres varmeregning og på den tilknyttede fjernvarmeforsynings hjemmeside har kunne se, hvor grøn den lokale fjernvarme er.  

Rangeringsmodellen er lavet så fjernvarmeforsyningen kan sammenligne deres udledning pr. leveret varme med udledningerne fra hhv. et individuelt naturgasfyr og en individuel luft-til-vand varmepumpe. Hvordan fjernvarmeforsyningen står i sammenligningen, afhænger af modellens grænseværdier. Luft-til-vand varmepumpen er valgt som reference til den øvre grænseværdi, fordi det er den mest udbredte type af varmepumpe til individuel opvarmning i Danmark. Naturgasfyret er valgt som reference til den nedre grænseværdi grundet sin store udbredelse som individuel opvarmningsform i Danmark.

Rangeringsmodellen på 2022 data blev først tilgængelig her på siden i januar 2024. Fjernvarmeforsyningerne kan derfor være rangeret efter to forskellige rangeringsmodeller afhængig af tidspunktet for aflæsning. Energistyrelsen vil fremadrettet bestræbe sig på at opdatere rangeringsmodellen umiddelbart efter, at Energinet har offentliggjort datagrundlaget herfor. Herved forventes fjernvarmeforsyningerne fremadrettet at kunne aflæse deres rangering for et specifikt år efter samme årsspecifikke rangeringsmodel.

Der er ikke fastsat krav til, hvordan fjernvarmeforsyningerne skal opgøre CO2-udledningen fra deres produktion til brug for aflæsning på rangeringsmodellen, jf. energioplysningsbekendtgørelsen. Ofte tildeles CO2-udledninger fra affaldsforbrændingsanlæg til affaldssektoren som fx i Energistyrelsens Klimafremskrivninger. Energistyrelsen anser det derfor også som en retvisende metode, at der ikke tildeles CO2-udledninger til varmeproduktionen fra affaldsforbrændingsanlæg i fjernvarmeforsyningernes opgørelser af deres CO2-udledning til brug for aflæsning på rangeringsmodellen. 

Fjernvarmeforsyningen opfordres i deres aflæsning af modellen til at tage udgangspunkt i den budzone på elmarkedet, hvor fjernvarmeforsyningen geografisk hører til. 

Modellernes grænseværdier er beregnet inklusiv CO2-ækvivalenter. 

Der kan læses mere om modellens udformning og de bagvedliggende beregningsforudsætninger i metodenotatet nedenfor.

Rangeringskategorien skal som udgangspunkt fremgå ved fakturering og offentliggøres på virksomhedens hjemmeside eller lignende online platform. Der henvises til energioplysningsbekendtgørelsen for de nærmere regler herom.

Grønne omstillingsplaner

Fjernvarmeselskaber skal offentliggøre grønne omstillingsplaner, der viser hvordan fjernvarmeselskabet arbejder for at for at blive fossilfri i 2030. Dette krav er opstået som udløb af Klimaaftale for energi og industri mv. 2020. 

Formålet med de grønne omstillingsplaner er at få fjernvarmeselskaberne til at tænke frem mod en grøn omstilling samt at give deres forbrugere en indsigt i selskabets grønne planer.

Offentliggørelsen af grønne omstillingsplaner går i tråd med Energistyrelsens rangeringsmodel, og giver forbrugeren mulighed for at få indsigt i, hvorfor deres varmeforsyning ender med den respektive rangering, og hvad deres varmeforsyning gør for at opnå en bedre rangering fremadrettet.

Der er krav til at fjernvarmeselskaber offentliggør grønne omstillingsplaner på deres hjemmeside, men indholdet i de grønne omstillingsplaner er ikke forpligtende.

Hvad skal en grøn omstillingsplan indeholde?

Der er en forventning til, at de grønne omstillingsplaner indeholder en plan for en grøn produktion inklusiv oplysning om de tilknyttede investeringsomkostninger 

Der er ikke fastsat specifikke krav til hvad en grøn omstillingsplan skal indeholde, men Energistyrelsen anbefaler, at de grønne omstillingsplaner som minimum indeholder følgende: 

Oversigt over de enkelte eksisterende produktionsanlæg, herunder anlæg til spids- og reservelast med angivelse af  

 • anlægstype 
 • brændselstype 
 • termiske kapacitet (MW) 
 • lasttype
 • idriftsættelsesår 

 

Oversigt over de enkelte planlagte produktionsanlæg, med angivelse af

 • anlægstype 
 • brændselstype 
 • termiske kapacitet (MW) 
 • lasttype
 • planlagt for idriftsættelsesår 
 • planlagt investeringsomkostning

Se anbefalingerne for grønne omstillingsplaner

Der er ikke fastsat krav til, hvordan en grøn omstillingsplan skal opbygges. For inspiration kan henvises til Dansk Fjernvarmes hjemmeside, hvor der findes en skabelon til udarbejdelse af en grøn omstillingsplan.

Rangeringsmodel for 2022 emission
 

Rangeringsmodel 2022 (DK1) (figur)

Rangeringsmodel 2022 (DK2) (figur)

Metodenotat

Tidligere års rangeringsmodeller

Rangeringsmodel for 2021 emission
 

Rangeringsmodel 2021 (125%) (figur) 

Rangeringsmodel 2021 (200%) (figur)

Metodenotat for rangeringsmodel for 2021 emission 

Kontakt

Markus Jonas
Fuldmægtig (+45) 3395 1209
Mere om Varme