Information til borgere om åben dør-ordningen

Åben dør-proceduren

Ved åben dør-proceduren ansøger projektudvikler selv om tilladelserne til et projekt på en selvvalgt størrelse og på en selvvalgt placering på havet. Det sker ved, at man som projektudvikler indsender en uopfordret ansøgning om at få tilladelse til at udføre forundersøgelser i det valgte område.

Ansøgningsprocessen 

Myndighederne skal udstede tre tilladelser og give én godkendelse ifølge VE-loven, før man kan opstille vedvarende energi-anlæg på havet. Tilladelserne og godkendelsen er en forundersøgelsestilladelse, en godkendelse af forundersøgelsesrapporten, en etableringstilladelse, som også udgør en VVM-tilladelse og en tilladelse til udnyttelse af energien (elproduktionstilladelse).Undervejs i godkendelsesprocessen sørger Energistyrelsen for at konsultere andre relevante myndigheder. 

De tre tilladelser

 1. Forundersøgelsestilladelse

  Energistyrelsen skal give en forundersøgelsestilladelse, før man begynder at lave undersøgelser på havet vedrørende en mulig havvindmøllepark. Man får typisk en forundersøgelsestilladelse for ét år.
  Derefter skal man sende en såkaldt VVM-redegørelse til Energistyrelsen. En VVM-redegørelse indeholder en vurdering af virkningerne på miljøet. I visse tilfælde skal man først lave en vurdering af konsekvenserne for naturen i området, hvis der er tale om et internationalt naturbeskyttelsesområde.

 2. Godkendelse af forundersøgelsesrapporten

  Energistyrelsen påser på baggrund af myndighedshøringen om forundersøgelsesrapporten er fyldestgørende, hvorefter rapporten godkendes.

 3. Etableringstilladelse

  Energistyrelsen giver en etableringstilladelse, efter at forundersøgelsesrapporten er godkendt, og man har sendt en ansøgning om etableringstilladelse med resultaterne fra redegørelsen. Etableringstilladelsen er nødvendig for, at man kan begynde at opføre anlægget. I større projekter skal man efterfølgende dokumentere, at vilkårene i tilladelsen er opfyldt.

 4. Tilladelse til udnyttelse af energien

  Energistyrelsen giver en tilladelse til udnyttelse af energien (den såkaldte elproduktionstilladelse), inden fanlægget sættes i drift. Den dokumenterer bl.a., at vilkårene i etableringstilladelsen er opfyldt.

Sådan foregår sagsbehandlingen

Når Energistyrelsen behandler en åben dør-ansøgning, sender vi ansøgningen i høring hos andre relevante myndigheder og berørte kommuner. Det gør vi for at finde ud af, om der er andre interesser, som kan komme i konflikt med projektet.

På den baggrund afgør Energistyrelsen, om man kan gå videre med etableringen af et vedvarende energi-anlæg på havet i det område, der er udpeget i ansøgningen. Hvis svaret er ja, giver Energistyrelsen en forundersøgelsestilladelse.

Resultaterne af forundersøgelsen samler man i en forundersøgelsesrapport (miljøkonsekvensrapport). Næste skridt er en godkendelse af forundersøgelsesrapporten.

Først sikrer Energistyrelsen kvaliteten af rapporten. Derefter bliver den sendt i høring hos de relevante myndigheder. Herefter tager Energistyrelsen stilling til om rapporten kan godkendes. Godkendes rapporten kan projektudvikler søge om etableringstilladelse. 

Når Energistyrelsen modtager ansøgning om etableringstilladelse sendes ansøgning, forundersøgelsesrapport samt eventuelt et udkast til etableringstilladelse i offentlig høring. Her har alle interesserede mulighed for at komme med deres bemærkninger. Først derefter beslutter Energistyrelsen, om der kan udstedes en etableringstilladelse til projektet. 

Krav til fremdrift i projekterne

Energistyrelsen stiller krav til fremdriften i vindmølleprojekter under åben dør-proceduren.

Kravene betyder, at der skal fastsættes milepæle for alle trin i ansøgningsprocessen. Formålet er at sikre større fremdrift i projekterne, end der tidligere har været. Dermed kan man undgå langvarige reservationer af havområder, hvor det ikke er sikkert, om de skal bruges til vedvarende energi-anlæg. Den slags reservationer kan føre til usikkerhed hos borgerne i de berørte lokalområder. Samtidig sikrer kravene til fremdrift, at man som projektudvikler hurtigere får en afklaring på, om et projekt kan realiseres.

Kravene begrænser projekterne til dem, der har reelle intentioner om at etablere en havvindmøllepark inden for en begrænset tidsramme. Hvis projektudviklerne ønsker at opretholde deres ansøgning, skal de sikre, at projektet skrider planmæssigt frem i alle stadier.

Energistyrelsen sørger for at gøre milepælene for hvert trin i ansøgningsprocessen tydelige over for ansøgerne. Tilsvarende er der stramme tidsfrister for myndighedsbehandlingen i Energistyrelsen. Tidsfristerne kan forlænges, hvis der gælder særlige forhold.

Mere specifikt indeholder kravene en skærpelse på disse fire punkter:

 1. Der gælder kortere frister for, at Energistyrelsen modtager de nødvendige oplysninger i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om en forundersøgelsestilladelse. Som udgangspunkt skal supplerende oplysninger sendes til Energistyrelsen inden for fire uger.
 2. Når man har fået en forundersøgelsestilladelse, skal forundersøgelsesrapporten som udgangspunkt være færdig inden for ét år.
 3. Hvis Energistyrelsen godkender forundersøgelsesrapporten, skal man som ansøger inden tre måneder give besked, om man ønsker at etablere havvindmøller på den placering, man har ansøgt om.
 4. Projektudvikler skal ansøge om en etableringstilladelse senest seks måneder efter, at forundersøgelsesrapporten er blevet godkendt. 

Den kommunale vetoret

Den 1. juli 2022 trådte den kommunale vetoret i kraft. Det betyder, at en kommune kan nedlægge veto mod, at der meddeles forundersøgelses til vedvarende energianlæg på havet for så vidt angår projekter, der planlægges placeret i et område op til 15 km fra kommunens kyststrækning. Det betyder, at såfremt en kommune nedlægger veto mod projektet, skal klima-, energi- og forsyningsministeren meddele afslag på ansøgning om forundersøgelsestilladelse til projektet.

Læs mere om reglerne her:

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi