Om ens.dk

Disclaimer og ophavsret 

Energistyrelsen gør opmærksom på, at ens.dk indeholder historisk information, f.eks. et nyhedsarkiv. Det er derfor vigtigt, at du som bruger – især ved søgninger – er opmærksom på dateringen af materialet.

Information på denne hjemmeside stilles til rådighed uden nogen form for garanti og Energistyrelsen er således ikke ansvarlig for direkte, indirekte tab eller skader som følge af indholdet af denne hjemmeside, enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager.

Links til andre hjemmesider

Energistyrelsens hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Som bruger af ens.dk skal du være opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for andre hjemmesiders sikkerhedspolitik.

Energistyrelsen garanterer derfor ikke, at disse hjemmesider eller serveren, hvorpå de ligger, ikke indeholder virus eller andre skadelige elementer. Energistyrelsen anfører udelukkende sådanne links som en service, og oplysningen af et link til en given hjemmeside indebærer ikke, at Energistyrelsen tilslutter sig indholdet af siden.

Ophavsret

Ophavsretten til hjemmesiden og rettighederne til dets indhold og design tilhører Energistyrelsen. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere materiale – undtagen billeder - fra hjemmeside - såvel elektronisk som i papirform - forudsat, at Energistyrelsen anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske materialets indhold.

Mht. billeder, figurer, illustrationer, herunder logo, skal der indhentes tilladelse fra Energistyrelsen før evt. brug.

Fortrolighedserklæring

Når du tilmelder dig som vores elektroniske nyhedsbrev, beder vi om at få oplyst dit navn og din e-mail. Oplysningerne gemmes i en database, som kun benyttes til at udsende nyheder til dig, og som kun Energistyrelsen har adgang til. Energistyrelsen videregiver ikke dine data til andre organisationer eller virksomheder.

Energistyrelsens retningslinjer vedrørende aktiv informationspligt

I medfør af lov nr. 606 af 12.juni 2013 om offentlighed i forvaltningen skal en forvaltningsmyndighed på myndighedens hjemmeside give borgerne information om sin virksomhed, jf. lovens § 17, stk. 1. Derudover skal en forvaltningsmyndighed fastsætte retningslinjer vedrørende den nævnte informationspligt, jf. lovens § 17, stk. 2. 

På den baggrund har Energistyrelsen fastsat følgende retningslinjer:

1. På Energistyrelsens hjemmeside ens.dk skal følgende information fremgå:

 • Overordnet information om Energistyrelsens arbejdsområder, herunder opgaver vedrørende energiforsyning og – forbrug, indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen samt byggepolitik og bæredygtigt byggeri mht. energiforbrug, materialer og økonomi.
 • Aktuelle nyheder vedrørende Energistyrelsens arbejdsområder.
 • Energistyrelsens årsrapport, som præsenterer Energistyrelsens virksomhed og årets økonomiske hovedtal. Herunder Energistyrelsens årlige klimaregnskab.
 • Energistyrelsens resultatkontrakt.
 • Diverse publikationer.
 • Overordnet information om Energistyrelsens organisation, herunder organisationsdiagram.
 • De miljøoplysninger som Energistyrelsen skal formidle elektronisk i henhold til miljøoplysningslovens bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger (BEK nr. 415 af 13/05/2005).
   

2 .På Energistyrelsens hjemmeside skal fremgå følgende links:

 • Link, der henviser til gældende love, regler og vejledninger på Energistyrelsens område.
 • Link til evt. råd, nævn, tilsyn og udvalg, der hører under Energistyrelsen.
   

3. De i pkt. 1 og 2 nævnte oplysninger ajourføres løbende, således at det sikres, at de pågældende oplysninger på ethvert tidspunkt fremstår retvisende.
 

4. Retningslinjerne træder i kraft den 13.03.2015.

Du kan også se en oversigt over hele hjemmesiden i sitemappet for ens.dk 

Mere om Om os