COVID-19 gav markant fald i energiforbruget i 2020

10. december 2021
Illustration: Udvikling i energiforbruget i perioden 2000-2020. Index 2000=100.

Det faktiske energiforbrug faldt knap 8 pct. i 2020 efter store fald i forbruget af kul, olie og naturgas, der bl.a. kan tilskrives COVID-19-pandemien.

Den lavere aktivitet i 2020 som følge af COVID-19-nedlukningen kan aflæses i Energistatistik 2020, som Energistyrelsen offentliggør i dag. Det faktiske energiforbrug faldt sidste år med 7,9 pct. efter store fald i forbruget af olie, kul og naturgas, herunder forbruget af jetfuel til international luftfart, mens forbruget af vedvarende energi steg.

Vejret var lunere i 2020 end i 2019, og samtidig var nettoelimporten 24,8 PJ. Det er det højeste niveau siden 1990. Når bruttoenergiforbruget derfor korrigeres for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til elhandlen, var faldet i energiforbruget kun 6,6 pct. i 2020.

Effekten af COVID-19-pandemien kan også ses i det endelige energiforbrug, hvor øget hjemmearbejde, mindre transportbehov og begrænset mulighed for at rejse samlet set betød, at det klimakorrigerede energiforbrug hos husholdningerne steg med 0,7 pct., mens energiforbruget i transportsektoren faldt 19,2 pct.

Fald i forbruget af fossile brændsler

Forbruget af olieprodukter faldt sidste år med 15,6 pct. som et resultat af især det lavere energiforbrug til transport, hvor energiforbruget til luftfart (både indenrigs og udenrigs) stod for et fald på 67,5 pct. Forbruget af naturgas faldt 19,9 pct., og her kan en del af faldet tilskrives et højere forbrug af bionaturgas. Endeligt faldt forbruget af kul og koks med 12,6 pct., der dermed fortsætter den nedadgående trend, der er set de seneste år. Siden 1990 er forbruget af kul og koks reduceret med 86,9 pct.

Omvendt steg det faktiske forbrug af vedvarende energi i 2020 med 3,7 pct. Her tegnede forbruget af flis sig for en stigning på 18,9 pct., primært båret af en stigning i forbruget på de centrale værker, mens forbruget af biogas og solenergi steg med henholdsvis 29,2 pct. og 17,1 pct.

Højere andel af vedvarende energi

Vedvarende energi udgjorde i 2020 41,5 pct. af energiforbruget opgjort efter EU’s beregningsmetode mod 37,2 pct. i 2019. Danmark har i henhold til VE-direktivet forpligtet sig til, at energisystemet skal indeholde 30 pct. vedvarende energi i 2020. Overopfyldelsen betyder, at Danmark kan overføre andele til andre lande. I 2020 var andelen af vedvarende energi i elforsyningen 68,0 pct. mod 67,5 pct. i 2019.

Fald i udledningen af CO2

De faktiske udledninger af CO2 fra energiforbrug, herunder fra international luftfart faldt i 2020 med 15,8 pct. som konsekvens af det lavere forbrug af fossile brændsler og det højere forbrug af vedvarende energi. Korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til elhandlen, var faldet 13,6 pct.

En foreløbig opgørelse over Danmarks samlede udledninger af drivhusgasser i 2020 ekskl. international luftfart viser et fald på ca. 6,3 pct. i de faktiske udledninger og et fald på 5,4 pct. i de korrigerede emissioner i forhold til året før. Den foreløbige opgørelse for perioden 1990 til 2020 viser en reduktion på 41,5 pct. i de faktiske emissioner og 42,6 pct. i de korrigerede emissioner. Den endelige opgørelse over Danmarks udledninger af drivhusgasser forventes at blive publiceret af DCE – Nationalt center for miljø og energi i foråret 2022.

Læs Energistatistik 2020 (pdf-fil).

Fakta:

  • Det faktiske energiforbrug faldt 7,9 pct. i 2020, mens bruttoenergiforbruget korrigeret for elhandel og klimaforskelle faldt 6,6 pct. Siden 1990 er det korrigerede bruttoenergiforbrug faldet 14,5 pct. Her står kul og koks for det største fald på 80 pct.
  • Produktionen af elektricitet baseret på vedvarende energi udgjorde i 2020 68,0 pct. af den indenlandske elforsyning mod 67,5 pct. i 2019. Vindkraft bidrog med 47 pct. mens biomasse dækkede 15,1 pct. og solenergi, biogas og vandkraft de resterende 5,9 pct.
  • Produktionserhvervenes klimakorrigerede energiforbrug steg 1,1 pct. i 2020, mens husholdningernes energiforbrug steg 0,7 pct. Omvendt faldt energiforbruget i handels- og serviceerhverv med 2,8 pct.
  • Forbruget af vedvarende energi steg 3,7 pct. i 2020, og Danmarks andel af vedvarende energi udgjorde hermed 41,5 pct. af energiforbruget opgjort efter EU’s beregningsmetode. I 2019 var andelen 37,2 pct.
  • De faktiske udledninger af CO2 fra energiforbruget inkl. international luftfart faldt 15,8 pct. i 2020. Korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til elhandlen var faldet 13,6 pct. Siden 1990 er de korrigerede udledninger fra energiforbruget faldet 50,7 pct. En foreløbig opgørelse af Danmarks samlede faktiske udledninger af drivhusgasser i 2020 viser et fald på 6,3 pct.
  • Danmarks produktion af råolie, naturgas og vedvarende energi faldt 23,9 pct. i 2020. Produktionen af råolie og naturgas faldt henholdsvis 29,8 pct. og 56,9 pct., mens produktionen af vedvarende energi m.m. steg med 2,9 pct.

Kontakt

Pressechef Ture Falbe-Hansen, tlf. 25 13 78 46, e-mail tfh@ens.dk, eller

Specialkonsulent Jane Rusbjerg, tlf. 33 92 68 36, e-mail jru@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig