Energiforbruget steg sidste år

6. april 2022
Illustration: Energistyrelsen

Energiforbruget steg i 2021 efter nedlukningen i 2020 på grund af Covid-19-pandemien uden at komme op på samme niveau som i 2019. Som konsekvens af et højere forbrug af fossile brændsler sidste år steg også CO2-emissioner fra energiforbruget. Det fremgår af den foreløbige energistatistik for 2021, som Energistyrelsen udgiver i dag.

Det faktiske energiforbrug steg sidste år med 4,8 pct. båret af en stor stigning i kulforbruget på 39,0 pct. og en stigning i vedvarende energi på 13,8 pct. I modsat retning trak forbruget af olieprodukter og naturgas, der faldt henholdsvis 4,3 pct. og 1,1 pct. Faldet i naturgas skyldes blandt andet en stigning i forbruget af bionaturgas, der fortrænger naturgassen. En del af stigningen i energiforbruget kan tilskrives, at samfundet begyndte at åbne op igen efter nedlukningen i 2020. Samtidig var det køligere sidste år end i 2020, så energiforbruget til varme var højere.

Den store stigning i kulforbruget kan blandt andet tilskrives, at der var en større produktion af el på de danske kraftværker forårsaget af en kombination af, at nettoimporten af elektricitet faldt fra 25 PJ til 18 PJ og vindmøllerne producerede mindre strøm i 2021.

Danmark producerede sidste år 55 pct. af den energi vi selv forbrugte, mens resten blev importeret. Den indenlandske produktion af energi var stort set uændret fra 2020 til 2021, idet faldet i produktion i Nordsøen af olie og naturgas blev udlignet af en øget produktion af vedvarende energi. Især produktionen af biogas steg, ligesom den varme, der produceres af de mange varmepumper, der blev installeret i 2021, også tæller med i stigningen af vedvarende energi, der er produceret i Danmark.

Stigning i CO2-udledningen fra energiforbrug

Som konsekvens af den øgede aktivitet i samfundet med afledt øget forbrug af fossile brændsler, steg de faktiske CO2-emissioner fra energiforbruget med 1,5 pct. i 2021. Når emissionerne fra energiforbrug korrigeres for klima og brændselsforbrug knyttet til nettoelimport, ses et fald på 1,6 pct.

CO2-udledningen fra vores forbrug af energi udgør kun en delmængde af Danmarks samlede drivhusgasudledning. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi vil i 2023 offentliggøre en endelig opgørelse over Danmarks samlede udledning af drivhusgasser for 2021, der også omfatter øvrige udledninger som fx landbrugets udledning af metan og lattergas, industrielle processer mm.

Se faktaoversigten med den foreløbige opgørelse af energiproduktion, energiforbrug og CO2-emissioner for 2021 (Excel-fil)

Yderligere resultater:

  • Bruttoenergiforbruget korrigeret for brændselsforbrug knyttet til nettoelimport og klima steg i 2021 med 3,5 pct. De fossile brændsler er faldet med 2,2 pct. fordelt på et fald i forbrug af naturgas og olie på henholdsvis 3,2 pct. og 4,4 pct., mens forbruget af kul steg 7,0 pct. Forbruget af vedvarende energi er steget med 12,0 pct. primært båret af en stigning i forbruget af træ og biogas. Samtidig er der installeret en del varmepumper i 2021.
  • Den samlede produktion af energi var stort set uændret i forhold til 2020. Det skyldes, at det fald, som er sket i produktionen af råolie og naturgas, er udlignet af en stigning i produktionen af vedvarende energi mm.
  • Danmarks selvforsyningsgrad for energi var i 2021 på 55 pct. Hermed menes, at Danmarks produktion af energi sidste år dækkede 55 pct. af den energi, som Danmark forbrugte i form af råolie, naturgas og vedvarende energi mm. Året 2012 er det seneste, hvor Danmark var selvforsynende med en selvforsyningsgrad på 101 pct.

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, tlf. 25 13 78 46, e-mail tfh@ens.dk, eller

Specialkonsulent Jane Rusbjerg, tlf. 33 92 68 36, e-mail jru@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig