Energistyrelsen åbner for høringer af de strategiske miljøvurderinger af CO2-lagring på land og kystnært

31. maj 2023
Illustration: GEUS.
Illustration: GEUS.

Energistyrelsen har udarbejdet to strategiske miljøvurderinger i forbindelse med CO2-lagring på land og kystnært, der nu sendes i offentlig høring. Samtidig afholder styrelsen en række borgermøder hvor der er mulighed for at kommentere miljøvurderingerne.

Et bredt flertal af Folketingets partier har besluttet, at Danmark skal kunne fange en stor del af den CO2, vi udleder og lagre den i den danske undergrund på steder, hvor der er gode vilkår.

Derfor indledte Energistyrelsen i efteråret arbejdet med de strategiske miljøvurderinger i forbindelse med CO2-lagring på land og kystnært og afholdte en offentlig høring og en række borgermøder om en afgrænsning af miljøvurderingen i forhold til CO2-lagring på land og kystnært.

Energistyrelsen har nu undersøgt og strategisk miljøvurderet otte områder på land og kystnært, hvor der er de rette vilkår for at kunne lagre CO2 i undergrunden. Undersøgelsen har resulteret i en miljørapport, som nu sendes i offentlig høring.

Derudover har Energistyrelsen strategisk miljøvurderet den kommende bekendtgørelse, der vil danne lovgrundlaget for at muliggøre tidsbegrænsede pilot- og demonstrationsprojekter med injektion på under 100 kton CO2, inden for de samme geografisk afgrænsede områder omfattet af planen.

Miljørapporternes resultater

Miljørapporternes vurderinger afspejler, at de planlagte områder overordnet set er velegnede til at gennemføre den politisk besluttede CO2-lagring i Danmark. Den danske undergrund har et væsentligt geologisk og teknisk potentiale til lagring.

Samtidig er der i planen overordnet taget højde for de EU-beskyttede Natura 2000-områder ved en differentieret udpegning, hvor der skelnes mellem den geografiske udstrækning af reservoiret i undergrunden og den geografiske udstrækning af de arealer på overfladen.

Påvirkningerne fra de aktiviteter, som planen muliggør, i forhold til miljøforholdene på land og kystnært i og omkring de udpegede områder vil afhænge af, hvor og hvordan injektions- og lagringsaktiviteter efterfølgende vil blive gennemført.

Se høringsmaterialet og invitationerne på Energistyrelsens hjemmeside.

Høringsperioden varer fra 31. maj 2023 – 9. august 2023.

Borgermøde og mulighed for at indsende kommentarer
Energistyrelsen har igangsat en høringsperiode, hvor borgere, virksomheder og andre myndigheder har mulighed for at komme med bemærkninger til forslagene til de strategiske miljøvurderinger. Styrelsen afholder således en række borgermøder, hvor det er muligt at komme med kommentarer og stille spørgsmål, og hvor resultaterne af miljøvurderingerne bliver fremlagt:

  • 6/6: Borgermøde i Hobro
  • 7/6: Borgermøde i Kjellerup
  • 8/6: Borgermøde i Hanstholm
  • 13/6: Borgermøde i Holeby
  • 14/6: Borgermøde i Havnsø
  • 19/6: Borgermøde online

Alle borgermøderne foregår i tidsrummet klokken 19.00 – 21.00.

Du kan tilmelde dig borgermøderne her.

Næste skridt
Efter at høringen er afsluttet, vil Energistyrelsen samle de indgåede høringssvar og vurdere, hvorvidt disse giver anledning til at foretage justeringer eller ændringer i de foreslåede miljørapporter.

Herefter udarbejder Energistyrelsen en sammenfattende redegørelse, hvoraf det også fremgår, hvordan Energistyrelsen forholder sig til de indgåede høringssvar. Den sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen med Energistyrelsens afgørelse om godkendelse af den strategiske miljøvurdering.

På baggrund af miljørapporterne indstiller Energistyrelsen til Klima-, Forsynings og Energiministeren, om et eller flere af de undersøgte områder kan sendes i udbud med henblik på først efterforskning og senere lagring. Det er ministeren, der træffer endelig afgørelse om, hvilke af områderne, der sendes videre i udbud.

null

Fakta

  • Strategisk miljøvurdering (SMV) er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af overordnede planer og programmer, mens en miljøkonsekvensvurdering (VVM) er en grundig miljøvurdering af konkrete anlægsprojekter.
  • Den strategiske miljøvurdering af planen såvel som bekendtgørelsen for geologisk lagring af CO2 på land og kystnært fokuserer derfor på de overordnede miljømæssige konsekvenser ved beslutningen om at muliggøre CO2-lagringsaktiviteter i de udpegede områder.

 

Kontakt:

Randi Onsberg Johansson, Energistyrelsen, tlf: 33 95 13 01, mail: rojo@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig