Energistyrelsen drøfter dispensation fra kraftvarmekrav med kommunerne

18. december 2018
Foto: Fynsværket, Colourbox.
Foto: Fynsværket, Colourbox.

Energistyrelsen har set på muligheden for, at Esbjerg, Odense og Aalborg kommuner kan søge om dispensation fra kraftvarmekravet. Netop i disse områder er der behov for at træffe beslutning om den fremtidige varmeforsyning, når deres kulfyrede kraftvarmeværker skal udfases i løbet af få år.

De kulfyrede kraftvarmeværker i Esbjerg, Odense og Aalborg leverer store mængder fjernvarme til de tre byer og opland. Men værkerne nærmer sig afslutningen på deres tekniske levetid, og derfor er der behov for at træffe beslutninger om den fremtidige varmeforsyning i de tre byer og de nabobyer, der er koblet på de samme fjernvarmenet.

I energiaftalen er det aftalt at gennemføre en analyse af, hvordan udfasningen af kul til elproduktion kan ske forsvarligt, og samtidig skal konsekvenserne af en generel ophævelse af kraftvarmekravet i de store og centrale områder analyseres.

I de tre byer – og især i Esbjerg, hvor Esbjergværket forventes lukket med udgangen af 2022 – kan de dog ikke vente til analysearbejdet er færdigt. Samtidig betyder lave elpriser og dalende støttebehov til vedvarende energi, at fremtiden for store kraftvarmeværker i Danmark er usikker.

Energistyrelsen har derfor set på muligheden for, at de kommuner, som er ansvarlige for varmeplanlægningen i områderne omkring Esbjerg, Odense og Aalborg, kan søge om dispensation fra kraftvarmekravet. En dispensation skal altid baseres på en konkret vurdering, men Energistyrelsen forventer, at der er en god mulighed inden for de gældende regler for at kunne hjælpe kommunerne på vej med udfasningen af kul afhængig af det enkelte projekt.

Med en dispensation i hånden, vil den enkelte kommune kunne godkende, at der etableres nye, grønne produktionsanlæg til erstatning for de aldrende kraftvarmeværker. Det kan for eksempel være geotermianlæg eller store eldrevne varmepumper, som med kraftvarmekravet ellers er forbudte i de centrale områder.

Vicedirektør i Energistyrelsen, Martin Hansen udtaler: ”Det er kommunerne, der er varmeplanmyndighed, og det er også op til kommunerne at foretage de lokale prioriteringer i varmeforsyningen. Men vi vil i Energistyrelsen gøre , hvad vi kan for at støtte kommunerne, så der kan findes en god løsning for den fremtidige varmeforsyning i de tre områder.

Dispensation fra kraftvarmekravet i særlige tilfælde

Energistyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kraftvarmekravet i medfør af § 30 i projektbekendtgørelsen. Dispensationen skal ske inden for rammerne af varmeforsyningsloven og lovens formål, som er at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi og formindske varmeforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Sekundært skal kraftvarmeproduktion fremmes.

For at sikre at en evt. dispensation er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, forventer Energistyrelsen i sin konkrete vurdering bl.a. at lægge vægt på følgende:

 • Elforsyningssikkerheden kan opretholdes.
 • Der er behov for nye produktionsanlæg for at sikre varmeforsyningssikkerheden i forbindelse med lukning af de tre kulblokke.
 • Samfundsøkonomikravet og de gældende retningslinjer overholdes.
 • Varmeforbrugerne skånes i videst muligt omfang for prisstigninger.
 • Der er foretaget en grundig kortlægning af lokale varmekilder mv.
 • Hensyn til øvrige aktører i området og allerede foretagne investeringer.

Hensynet til elforsyningssikkerheden vil være centralt for den konkrete vurdering af de enkelte ansøgninger. Energistyrelsens foreløbige vurderinger peger dog på, at der ikke vil være nævneværdige udfordringer for elnettet ved en udskiftning af den kulbaserede kraftvarmeproduktion i de tre områder med ren varmeproduktion.

Processen

Energistyrelsen tager nu kontakt til de relevante kommuner med henblik på at diskutere mulighederne for at anvende dispensationsløsningen i de konkrete tilfælde. Der vil skulle indsendes en separat dispensationsansøgning i forbindelse med behandlingen af hvert enkelt projektforslag. Med denne tilgang håber Energistyrelsen, at der kan skabes sikkerhed for den kommunale varmeplanlægning i starten af det nye år.

Læs Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets pressemeddelelse: "Lilleholt baner vejen for udfasning af kul".

Faktaboks

Esbjergværket

 • Ejes af Ørsted A/S.
 • Årlig varmeleverance: ca. 1,9 PJ svarende til ca. 45 pct. af varmebehovet i Esbjerg-Varde fjernvarmenet.
 • Forventes lukket med udgangen af 2022.

Fynsværket

 • Ejes af Fjernvarme Fyn, der er kommunalt ejet.
 • Årlig varmeleverance: ca. 4,4 PJ svarende til ca. 45 pct. af varmebehovet i Fjernvarme Fyns fjernvarmenet.
 • Forventes udfaset i løbet af 2020’erne.

Nordjyllandsværket

 • Ejes af Aalborg Forsyning, der er kommunalt ejet.
 • Årlig varmeleverance: ca. 3,6 PJ svarende til ca. 55 pct. af varmebehovet i Aalborg Forsynings fjernvarmenet.
 • Forventes lukket i 2028.

Kontaktinfo

Fuldmægtig Mia Nordqvist Nielsen, tlf.: 3392 6740, mnn@ens.dk

Specialkonsulent Søren Lyng Ebbehøj, tlf.: 3392 3858, sle@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig