Energistyrelsen giver første tilladelse til CO2-lagringsprojekt i Danmark

6. december 2022
Kort over Nini Wests placering i Nordsøen.
Kort over Nini Wests placering i Nordsøen.

Energistyrelsen giver tilladelse til Greensands pilotprojekt. Projektet omfatter injektion og lagring af op til 15.000 tons CO2 i det tidligere oliefelt Nini West over en fire måneders periode. Tilladelsen markerer en vigtig, dansk milepæl, da det er første gang, der bliver givet tilladelse til injektion og lagring af CO2 i den danske undergrund.

Energistyrelsen har den 6. december 2022 meddelt tilladelse til, at INEOS E&P og Wintershall Dea kan påbegynde en tids- og mængdebegrænset injektion af CO2 i den danske undergrund i forbindelse med Greensand Pilot Injection Project. Energistyrelsens afgørelse er truffet på baggrund af en samlet vurdering af bl.a. projektets miljømæssige påvirkninger, ansøgers tekniske kapacitet til sikker udførelse af projektet og ansøgers kendskab til undergrunden samt monitoreringsplan. 

INEOS E&P og Wintershall Dea ansøgte den 30. august 2022 Energistyrelsen om tilladelse til geologisk lagring af CO2 med henblik på at teste, udvikle og demonstrere, at der kan lagres CO2 i det tidligere oliefelt Nini West i Nordsøen. 

”Det er første gang, der bliver givet tilladelse til et CO2-lagringsprojekt i Danmark. Greensands pilotprojekt er derfor et vigtigt skridt i forhold til at udvikle metoderne og teknologien til omkostningseffektiv samt miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig CO2-lagring i Danmark”, siger Henrik Sulsbrück, Kontorchef i Energistyrelsen.

Hvad indeholder tilladelsen?

Konkret giver tilladelsen lov til, at der i Project Greensands pilotfase kan injiceres op til 15.000 ton CO2. Tilladelsen gælder i en periode på fire måneder og udløber d. 1. april 2023. Tilladelsen er meddelt i medfør af § 3 i bekendtgørelse nr. 974 af 22. juni 2022 om

geologisk lagring af CO2 på under 100 kilotons medhenblik på forskning, udvikling

eller afprøvning af nye produkter og processer.

 Project Greensands pilotfase indebærer, at der pumpes CO2 ned i et sandstensreservoir ca. 1800 m under havoverfladen. Sandstensreservoiret ligger under en række skiferlag, der fungerer som et låg, så her vil CO2’en blive fanget i de porøse sandstens hulrum.

Som led i Energistyrelsens behandling af ansøgningen er der gennemført en væsentlighedsvurdering af, hvorvidt pilotprojektet, og herunder sejlads, brøndarbejde og injektion, vil medføre væsentlige negative påvirkninger af det omkringliggende miljø. Det er Energistyrelsens vurdering, at ansøger har leveret tilstrækkelig dokumentation for, at projektet ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger af beskyttede områder (”Natura 2000-områder”), beskyttede arter (”bilag IV arter”) og deres habitater (”yngle- og rasteområder”).

Om Project Greensand:

Projektet er en del af det EUDP-støttede “Project Greensand Phase 2 – Enabling environmentally safe and long-term storage of CO2 by 2025,” som har til formål at frembringe den nødvendige viden for efterfølgende at levere lagerkapacitet på 0,5-1,5 millioner tons CO2 om året fra 2025 i Nini-feltet i den danske Nordsø.

EUDP fik sidste år en særpulje til CCS-projekter, hvor bestyrelsen valgte at støtte to projekter, der var godt kvalificerede og supplerer hinanden. Project Greensand, det ene af de to projekter, støttes med 197 mio. kr. – et historisk højt offentligt tilskud. Det er glædeligt, at projektet nu kan fortsætte det vigtige arbejde med udvikling og demonstration af CO2-lagring i Nordsøen”, siger Anne Grete Holmsgaard, formand for EUDP's bestyrelse.

Læs mere om Project Greensand på deres egen hjemmeside her.

Fakta

  • Med aftale om En køreplan for fangst, transport og lagring af CO af 14. december 2021 besluttede en bred kreds af folketingets partier, at der skulle være adgang til at kunne søge tilladelse til pilot- og demoprojekter vedr. lagring af CO₂ i Nordsøen fra 1. juli 2022, såfremt det vurderes miljø og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
  • Den 1. juli 2022 trådte bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 på under 100 kilotons medhenblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer i kraft, som fastsætter en særskilt tilladelsesordning for pilot- og demonstrationsprojekter.
  • Energistyrelsens tilladelse vedrører alene Greensand Pilot Injection Project. Enhver udvidelse til fuldskala CO2-lagring eller efterfølgende lagring i samme område vil kræve en ny tilladelse.

Kontakt:

Kontorchef Henrik Sulsbrück, tlf: 33 92 66 86, e-mail: hesu@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk 

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig