Energistyrelsen offentliggør høringsmateriale på områder med potentiel lagring af CO2

17. november 2023

Energistyrelsen har samlet input fra borgere, foreninger og virksomheder i forbindelse med den strategiske miljøvurdering af planerne om lagring af CO2 i potentielle områder i den danske undergrund. Høringen af borgerne, foreningerne og virksomhederne er nu offentliggjort.

Den danske undergrund rummer flere steder gode geologiske forhold for lagring af CO2, som er et vigtigt bidrag til den grønne omstilling. Ligesom de fossile kulbrinter i de naturlige olie- og gasfelter, vil CO2 blive lagret langt nede i undergrunden i porøse sandsten overdækket af tykke lag af massiv lersten som sikrer, at CO2 ikke siver op. Fem danske områder på land og tre til havs er udpeget til potentielt at skulle lagre CO2 mindst 800 meter nede i undergrunden.

Formålet er at lagre den CO2 som vil blive fanget fra skorstene på for eksempel forbrændingsanlæg eller større virksomheder, hvorfra der udledes store mængder drivhusgasser, da disse medvirker til temperaturstigninger og klimaforandringer. CO2-fangst og -lagring er, sammen med en reduktion af vores CO2udledning, et vigtigt virkemiddel for at reducere mængden af CO2 i atmosfæren, hvilket er afgørende for at bekæmpe klimaforandringer. Desuden er det også et vigtigt element i planen der skal sikre, at vi når de danske klimamål om reduktion af drivhusgasser.

Høringsmateriale er færdigt

I sommeren 2023 gennemførte Energistyrelsen en høring, hvor der blev bedt om input fra borgere, virksomheder, foreninger og øvrige myndigheder. Høringen er gennemført som en del af den strategiske miljøvurdering af de relevante områder Inez, Jammerbugt, Lisa, Havnsø, Stenlille, Rødby, Gassum og Thorning. Formålet med en strategisk miljøvurdering er at belyse vigtig information om miljømæssige forhold i områderne, der kan have betydning for det fremtidige arbejde med de potentielt kommende CO2-lagre.

Høringssvarene fra borgerne, foreningerne og virksomhederne er nu blevet behandlet af Energistyrelsen, og resultatet er offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside.

Formålet med den afholdte høring har været først at inddrage offentligheden i processen omkring miljøvurderingen og dernæst at informere offentligheden om resultatet af miljøvurderingerne.

Læs høringsnotatet ”Strategisk miljøvurdering af 8 områder på land og kystnært med henblik på muliggørelse af CO2 lagring”

Lagring af CO2 – hvad er næste skridt?

Når arbejdet med den strategiske miljøvurdering er afsluttet, vil der bliver taget politisk stilling til igangsættelse af et udbud af områder til CO2 lagring. Den endelige beslutning om, hvilke områder, der indstilles til udbud, er endnu ikke truffet. Når denne beslutning er truffet, kan Energistyrelsen sætte udbuddet i gang. Det forventes, at dette kan ske inden udgangen af december i år.

Udbuddet kan sættes i gang på baggrund af de miljørapporter og den sammenfattende redegørelser, der udgør den strategiske miljøvurdering.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside Offentliggørelser, nyheder og analyser om CCS | Energistyrelsen (ens.dk)

Kontaktpersoner

Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig