Energistyrelsen offentliggør ny basisfremskrivning

30. april 2009

Energistyrelsen har lavet en ny basisfremskrivning til 2030 af Danmarks energiforbrug og udledning af drivhusgasser med nye forudsætninger og de seneste politiske tiltag.

Energistyrelsen har lavet en ny basisfremskrivning til 2030 af Danmarks energiforbrug og udledning af drivhusgasser med nye forudsætninger og de seneste politiske tiltag.

Siden den seneste fremskrivning blev offentliggjort i juli 2008 er der bl.a. indgået en skatteaftale og et transportforlig. Samtidig er der kommet ny viden om effekterne af energispareindsatsen gennem en evaluering af den hidtidige indsats, ligesom det statiske grundlag for fremskrivningerne er blevet udvidet med detaljerede oplysninger for 2007. Derudover er forudsætningerne om den langsigtede oliepris blevet opjusteret markant til 110 dollar/tønde i overensstemmelse med udmeldingen fra Det Internationale Energiagentur (IEA).

Fremskrivningen viser bl.a., at andelen af vedvarende energi i energiforsyningen forventes at stige til godt 21 pct. i 2011 og dermed ligge over målsætningen i energiaftalen fra februar 2008. I 2020 forventes VE-andelen at være steget til ca. 28 pct. af det endelige energiforbrug. Samtidig falder det fossile brændselsforbrug. I 2020 ventes forbruget af kul, olie og gas tilsammen at være reduceret med 17 pct. sammenlignet med 2007.

På baggrund af fremskrivningen har Energistyrelsen opdateret sin status for opfyldelse af den danske Kyoto-forpligtigelse for perioden 2008-12. Opgørelsen viser, at der med fremskrivningens forudsætninger udestår en manko i forhold til reduktionsmålet på 1,0 mio. ton CO2-ækvivalenter pr. år. Væsentlige årsager til mankoen er en ny højere vurdering fra Danmarks Miljøundersøgelser af det fossile indhold i affald, højere udledninger fra landbruget end forventet og en langsommere indfasning af biobrændstoffer end tidligere vurderet.

Energistyrelsens basisfremskrivning af Danmarks energiforbrug frem til 2030 er ikke en prognose, men beskriver den udvikling, som under en række forudsætninger om teknologisk udvikling, priser, økonomisk udvikling mv. kan forekomme i perioden frem til 2030, hvis der hypotetisk antages ikke at blive gennemført nye initiativer eller virkemidler.

Det skal understreges, at der er store usikkerheder i så langsigtede fremskrivninger, og at usikkerheden må forventes at øges henover fremskrivningsperioden. Usikkerhederne stammer fra blandt andet vækst-, pris- og teknologiforudsætninger, der kan vise sig at udvikle sig væsentligt anderledes end forudsat.

Forudsætninger og resultater for basisfremskrivningen er beskrevet i et dokumentationsnotat. Der er desuden udarbejdet et kort notat, som beskriver hovedresultaterne.

Basisfremskrivningen vil i løbet af den kommende uge blive suppleret med en beskrivelse af følsomheder og betydningen af disse for udviklingen i energiforbruget, anvendelsen af vedvarende energi og udledningen af drivhusgasser. Derudover vil der blive præsenteret et scenario, hvor målsætningerne om 30 pct. vedvarende energi og en reduktion i bruttoenergiforbruget på 4 pct. i 2020 opfyldes.

Energistyrelsen har i lyset af basisfremskrivningen opdateret notatet Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet.

Hovedresultater fra basisfremskrivning, april 2009 (pdf)
Basisfremskrivning, april 2009 (pdf)
Status for den danske Kyoto-forpligtelse 2008-2012, april 2009
Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, maj 2009 (pdf)

Mikkel Sørensen
Kontorchef
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 67 26
mis@ens.dk
 

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig