EUDP støttede nyskabende energiprojekter med 543 millioner kroner i 2023

21. marts 2024
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har offentliggjort sin årsberetning for 2023.
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har offentliggjort sin årsberetning for 2023.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram har i 2023 udmøntet i alt 543 millioner kroner til innovative energiprojekter. I en ny rapport kan man læse nærmere om de nyskabende grønne projekter, samt hvordan støttemidlerne fordelte sig.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), der hvert år udmønter støtte til en lang række perspektivrige energiprojekter, har netop offentliggjort sin årsberetning for 2023 – et år, hvor der igen har været stort fokus på en grøn omstilling og effektivisering af energisektoren. 

I årsberetningen skriver EUDP’s bestyrelsesformand, Kim Lehmann:

Den nye regering har valgt at øge ambitionen for Danmark, da den rykkede målsætningen om klimaneutralitet fem år frem - fra 2050 til 2045. Det understreger et fortsat behov for at tænke nyt og innovere på energiområdet, så vi kan følge med tiderne og nå endnu længere, end vi allerede er i dag. Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram spiller en vigtig rolle i at nå de ambitiøse energipolitiske målsætninger”.

I 2023 blev der indsendt 169 ansøgninger til EUDP, hvoraf 67 fik tilsagn om støtte fra EUDP’s bestyrelse. I alt blev der i 2023 igangsat projekter til en samlet værdi af 1,36 milliarder kroner med en samlet støtte på 543 millioner kroner. I rapporten kan du blive klogere på, hvordan midlerne fra støtteprogrammet har fordelt sig – både i 2023 og historisk.

Læs EUDP’s årsberetning for 2023 her.

En bred vifte af energiteknologiske projekter
Energiteknologi er et vidt begreb, og støttekronerne fra EUDP går derfor også til en bred vifte af projekter inden for en række forskellige teknologiområder. Af årsberetningen fremgår det, at området "Brint, brændselsceller og Power-to-X" i 2023 har modtaget en stor del (25 %) af tilskudskronerne fra EUDP. Men faktisk er fordelingen noget mere spredt i 2023, sammenlignet med året før.

null

Figur: Sum af tilsagnsbeløb tildelt fra EUDP i 2023 fordelt på teknologiområder.

Også størrelsen af projekterne varierer. Der er i 2023 givet tilskud om støtte på beløb fra 0,1 millioner kroner og op til 79,6 millioner kroner. Projektet, der i 2023 hev det største tilsagnsbeløb hjem, var et af to Green Labs DK-projekter. Green Labs DK yder tilskud til energiteknologiske testfaciliteter i stor skala, som skal understøtte udviklingen af nye teknologier med forsøgsresultater og data i høj kvalitet. Det store projekt "Wind turbine main bearing test facility" skal udvikle en verdensførende testfacilitet til vindmøllehovedlejer. Projekter under Green Labs DK tog i 2023 dermed også en god bid af kagen med i alt 16 % af støttekronerne.

EUDP-projekterne er i høj grad samarbejdsprojekter, og der indgår oftest flere deltagere i et projekt – og blandt projekternes deltagere ser man også en stor variation. Tilsagnsbeløbene er nemlig forholdsvist jævnt fordelt mellem små, mellem og store virksomheder samt universiteter/myndigheder. Der ses også en stor geografisk spredning på projektdeltagerne. Støtten er i 2023 især centreret omkring storbyerne, men mange af projektdeltagere findes spredt ud andre steder i landet. Herudover er der i flere tilfælde internationale partnere involveret i projekterne.

Et effektivt støtteprogram
Hvert fjerde år undergår tilskudsprogrammet EUDP en større ekstern evaluering – senest i 2023. Her konkluderes det blandt andet, at programmet har bidraget til udfasning af fossile brændsler, CO2-fortrængning og til forsyningssikkerhed, at EUDP i stigende grad bidrager til grøn omstilling af industrien, og at EUDP-projekter har stort potentiale til at bidrage til indfrielsen af Danmarks målsætning om 70 % CO2-reduktion.

Mange af de energiteknologiske løsninger, vi ser i dag, har haft deres begyndelse som EUDP-projekter. Uden EUDP ville vi ikke være nået så langt, som vi er,” skriver bestyrelsesformand Kim Lehmann.

I evalueringsperioden, 2015-2022, har EUDP bevilget 3,3 milliarder kroner til 565 projekter. For disse projekter konkluderes det blandt andet, at:

  • 78 % af projekterne lykkes i høj grad og 15 % i nogen grad, vurderet ift. oprindelige målsætninger.
  • 99 % af projekterne ville ikke være blevet gennemført uden støtte fra EUDP.
  • EUDP-bevillingerne bidrager til ca. 7.000 flere årsværk svarende til omkring 1,6 årsværk per mio. kr.

Ud over de mange positive opfattelser og dokumenterede effekter af programmet fandt evalueringen punkter, EUDP kan arbejde med fremover. EUDP’s bestyrelse har derfor påbegyndt en proces, hvor der arbejdes med strategien for EUDP og det undersøges, om der kan opstilles tydeligere grønne og kommercielle effektmål for programmet.

Vi tager masser af læring med os fra 2023. Bestyrelsens fornemmeste opgave er nu at få mest muligt ud af denne læring,” skriver bestyrelsesformand Kim Lehmann og fortsætter: ”Personligt glæder jeg mig til et år, hvor vi skal skubbe endnu flere projekter ud over rampen og accelerere den grønne omstilling ved at støtte udvikling og modning af endnu flere innovative energiteknologier, der samtidig kan forstærke danske styrkepositioner, bidrage til eksport og jobskabelse og bane vejen for Danmarks CO2-neutralitet frem mod 2045-målet”.

FAKTA
EUDP - Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram

  • EUDP støtter hvert år virksomheder og universiteters arbejde med demonstration af nye, grønne energiteknologier. Siden programmets etablering i 2007 har EUDP givet tilskud til mere end 1.200 innovative projekter med over 6,2 mia. kr.  
  • Fælles for de perspektivrige projekter er, at de alle understøtter Danmarks klimamål. Samtidig skal programmet fremme udnyttelse og udvikling af erhvervspotentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse.

---

Du er altid velkommen til at kontakte EUDP-sekretariatet, hvis du vil høre nærmere om mulighederne for at søge om tilskud. Du kan finde sekretariatets kontaktoplysninger her.

Kontaktpersoner

Amanda Videbæk Laasholdt
Kommunikationsrådgiver i EUDP (+45) 3395 0971
Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig