Evaluering af EUDP: Aktuelt, effektivt og vigtigt for den grønne omstilling

29. januar 2024
Projektet Power2Met har med støtte fra EUDP etableret Danmarks første anlæg til produktion af e-metanol.
Projektet Power2Met har med støtte fra EUDP etableret Danmarks første anlæg til produktion af e-metanol.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter hvert år virksomheder og universiteters arbejde med udvikling og demonstration af nye, grønne energiteknologier. I den seneste evaluering af EUDP konkluderes det, at støtteprogrammet spiller en væsentlig rolle i forhold til at nå Danmarks klimamålsætninger. Programmet har blandt andet bidraget til at skabe omkring 7.000 årsværk og 19 mia. kr. i meromsætning blandt støttemodtagerne.

Hvert fjerde år undergår tilskudsprogrammet EUDP en større ekstern evaluering. I den seneste evaluering, foretaget i 2023 af Epinion og Amsterdam Data Collective, konkluderes det blandt andet, at programmet har bidraget til udfasning af fossile brændsler, CO2-fortrængning og til forsyningssikkerhed, at EUDP i stigende grad bidrager til grøn omstilling af industrien, og at EUDP-projekter har stort potentiale til at bidrage til indfrielsen af Danmarks målsætning om 70 % CO2-reduktion.

For projekter afsluttet i perioden 2015-2022 konkluderes det blandt andet, at:

  • EUDP har bevilget 3,3 mia. kr. til 565 projekter.
  • 78 % af projekterne lykkes i høj grad og 15 % i nogen grad, vurderet ift. oprindelige målsætninger.
  • 99 % af projekterne ville ikke være blevet gennemført uden støtte fra EUDP.
  • For hver tilskudskrone bidrager deltagerne i gennemsnit med 1,1 kr. i egenfinansiering.
  • EUDP-virksomhederne bidrager til ca. 19 mia. kr. svarende til 6 kr. i meromsætning per tilskudskrone.
  • EUDP-bevillingerne bidrager til ca. 7.000 flere årsværk svarende til omkring 1,6 årsværk per mio. kr.

Masser af succesfulde grønne effekter
Programmet har stor betydning i forhold til at få igangsat udvikling og demonstration af afgørende nye grønne teknologier. Af evalueringen fremgår det, at størstedelen af de støttede projekter ikke havde gennemført deres projekter uden en bevilling fra EUDP, samt at de projekter, der modtager støtte fra EUDP, i høj grad lykkes.

Det konstateres, at 81 % af de evaluerede projekter har udviklet ny eller forbedret teknologi, og at en tredjedel af projekterne afsluttet i 2019-2022 og halvdelen af projekterne afsluttet 2015-2018 allerede nu har resulteret i energimæssige effekter.

Et af projekterne, som med støtte fra EUDP er lykkedes, er Power2Met-projektet. Her har et projektkonsortium med Green Hydrogen Systems i spidsen været med til at lægge grundstenene for Power-to-X i Danmark. Formålet med projektet var at udvikle og teste et el-til-metanol-anlæg, hvor strøm fra vedvarende energikilder konverteres til ”flydende el” i form af e-metanol. Projektet, som blev afsluttet i 2022, har succesfuldt etableret et anlæg, der er det første af sin art i Danmark, og parterne bag projektet forventer dermed at have skabt grundlaget for et fuldskala e-metanol-anlæg, der kan opstilles lokalt i tilknytning til virksomheder, som udleder CO2. Det er nemlig ved at udnytte CO2 og brint i en syntese-proces at anlægget vil producere e-metanol. Det kan for eksempel være biogasanlæg, der kan opnå en bedre forretning ved at udnytte CO2 til at fremstille e-metanol i stedet for at lede den ud i atmosfæren.

Vi forventer, at markedet for e-metanol bliver stort, og at metoden kan få væsentlig betydning i forhold til at reducere klimabelastningerne. Det er især den tunge transport, vi forventer, at e-metanolen vil få betydelig indvirkning på. Lige nu er man i et andet EUDP-støttet projekt – MeSAF – i fuld gang med at udvikle grønt flybrændstof baseret på netop e-metanol. Med Power2Met-projektet har vi således været med til at bane vejen for grønne flyrejser,” fortæller Søren Bjerregaard Pedersen, CEO, Hydrogen Valley.

Også innovationsprojektet Quali-Drone har skabt stærke resultater med støtte fra EUDP. Quali-Drone-projektet havde til formål at videreudvikle og demonstrere fuldautomatiske intelligente droneinspektioner til at identificere fejl på overflader og måle store strukturer. Dette er blevet gjort ved at bruge kunstig intelligens (AI), maskinlæring og digital tvillingteknologi.

Med støtte fra EUDP har vi i projektet udviklet et fuldskala prototypesystem, som er blevet testet og demonstreret tæt på et operationelt miljø. Støtten har således dannet grundlag for etablering af en ny virksomhed, der med kendt teknologi sat i anvendelse på nye måder kan digitalisere inspektion og kvalitetskontrollen af store strukturer i energisektoren. Brug af droner og AI gør inspektion både nemmere, hurtigere, sikrere og billigere end de manuelle processer, som i dag dominerer,” fortæller Christian Boysen, COO, Energy Cluster Denmark.

Læs mere om både igangværende og afsluttede EUDP-projekter på EUDP’s projektgalleri.

Ud over grønne effekter har EUDP-støtten væsentlige økonomiske effekter i form af både øget vækst og beskæftigelse. Det konstateres, at EUDP siden 2015 har bidraget til at skabe omkring 7.000 årsværk og 19 mia. kr. i meromsætning blandt støttemodtagerne. Ud over de direkte effekter skaber EUDP-bevillingerne afledte aktiviteter i resten af økonomien, blandt andet hos underleverandører.

Et stærkt og relevant program
Baseret på interviews og spørgeskemaundersøgelser konkluderes det i evalueringen af EUDP, at programmets interessenter finder EUDP’s fokusområder relevante, brede og dækkende for hele energisektoren.

Herudover udfylder programmet et vigtigt led i finansieringskæden. Der findes flere forskellige støtteprogrammer, der støtter energiteknologi på forskellige stadier, afhængigt af, hvor moden teknologien er. EUDP støtter udvikling, demonstration og markedsintroduktion af ny energiteknologi. Af evalueringen fremgår det, at opfattelsen er, at EUDP ligger et meget relevant sted i finansieringskæden, og at det er vigtigt at støtte projekter i disse senere faser. Ifølge interessenter er EUDP det eneste støtteprogram, der støtter de senere TRL-niveauer (Technology Readiness Level), hvilket understøttes af, at ansøgere, der har fået afslag, ikke oplever at have andre støtteprogrammer at vende sig mod i Danmark. Selvom finansieringskæden ikke nødvendigvis er fuldendt, udfylder EUDP altså et væsentligt hul i denne kæde.

EUDP har i dag en teknologineutral tilgang i tildelingen af tilskud til projekter. Det vil sige, at alle ansøgninger vurderes ud fra samme ikke-teknologispecifikke tværgående kriterier, der blandt andet omfatter innovationshøjde, klimapolitiske målsætninger og kommercialiseringspotentiale. Formålet er at sikre, at de ‘”bedste” projekter inden for EUDP’s overordnede formål får støtte – uanset teknologi.

Som supplement til EUDP’s teknologineutrale hovedbevilling kan der dog også, i forbindelse med indgåelsen af politiske forlig, oprettes øremærkede særpuljer, som sikrer at udvalgte teknologier støttes.

I og med at programmet favner bredt, søsættes derfor hvert år en bred vifte af projekter af forskellig størrelse og karakter, der på hver deres måde tackler klima- og energimæssige udfordringer. EUDP’s brede og teknologineutrale tilgang anses som en styrke. Flere peger på, at Danmark af både konkurrence- og forsyningssikkerhedsmæssige årsager bør satse på flere teknologier for at nå de klima- og energipolitiske målsætninger.

EUDP ser fremad
EUDP arbejder hele tiden på at blive et stærkere og fortsat relevant program. Ud over de mange positive opfattelser og dokumenterede effekter af programmet fandt evalueringen punkter, EUDP kan arbejde med fremover. Baseret på evalueringen vil EUDP derfor se på mulighederne for at udbrede kendskabet til programmet. EUDP bemærker, at synlighed og formidling af ”best cases” er vigtig for at sikre innovation i danske virksomheder, og programmet vil således stræbe efter at blive bedre til at understøtte projekternes formidlingsindsatser – især hos projekter med begrænsede kompetencer inden for og ressourcer til formidling.

Det blev desuden anbefalet, at man smidiggør ansøgningsprocessen. Her har EUDP allerede taget praktiske skridt, der skal lette processen for potentielle ansøgere og især gøre det lettere at søge om tilskud til videreførelsen af et igangværende projekt.

Der er fortsat stort behov for nye energiteknologiske løsninger, og det er vigtigt for EUDP at følge med tiderne og forblive en betydningsfuld og aktuel spiller i støtten til udvikling og demonstration af ny, grøn energiteknologi. Derfor er disse evalueringer af programmet også vigtige for os,” fortæller Kim Lehmann, formand for EUDP’s bestyrelse.

Læs mere og find hele evalueringen her.

---

FAKTA
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

  • EUDP blev oprettet i 2007 for at understøtte udvikling, demonstration og markedsintroduktion af ny energiteknologi. Siden etableringen i 2007 har EUDP støttet mere end 1.200 innovative projekter med i alt 6,2 mia. kr. Formålet er at bidrage med at fastholde en høj forsyningssikkerhed og reduktion i CO2-udledningen – en indsats, der går hånd i hånd med øget vækst og beskæftigelse i Danmark.
  • Du er altid velkommen til at kontakte EUDP-sekretariatet, hvis du vil høre nærmere om programmet og mulighederne for at søge om tilskud. Du kan finde sekretariatets kontaktoplysninger og blive klogere på vores respektive fagområder her.

Kontakt

Claus Meineche, sekretariatschef, EUDP, +45 33 92 77 93, clme@ens.dk

Amanda Videbæk Laasholdt, kommunikationsrådgiver, EUDP, +45 33 95 09 71, amlt@ens.dk

Kontaktpersoner

Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800
Tino Rueskov Pedersen
(+45) 3395 5215

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig