Nu går forundersøgelserne for Hesselø Havvindmøllepark i gang

2. oktober 2020
Billede: Energistyrelsen
Billede: Energistyrelsen

Energistyrelsen har den 1. oktober 2020 givet Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser på havet for Hesselø Havvindmøllepark. Tilladelsen gælder fra 1. oktober 2020 til 1. april 2022. Når havvindmølleparken står færdig, vil den have en kapacitet på mellem 800-1.200 MW.


Forundersøgelsestilladelsen giver ikke i sig selv ret til at opføre havvindmøller, men den giver Energinet ret til at indsamle relevante oplysninger om forundersøgelsesområdet på havet.

På baggrund af tilladelsen sender Energinet skibe ud i Kattegat for at undersøge og opmåle havbunden i bruttoområdet, hvor havvindmølleparken og kablerne, der fører strømmen til land, kan placeres. Samtidig miljøundersøger Energinet et større område rundt om park- og kabelområder.

Forundersøgelserne bidrager til den strategiske miljøvurdering (SMV) af havvindmølleprojektet samt til, at havvindmølleparken kan etableres med mindst mulig risiko for vinderen af udbuddet. Denne risikominimering forventes at give lavere budpriser og er en del af den danske model for havvindudbud.

Udbuddets vinder kan også bruge miljøundersøgelserne til sin senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet.

Tilladelsen gælder undersøgelser for følgende områder på havet:

  1. selve havvindmølleparken.
  2. de to mulige såkaldte ilandføringskabelkorridorer, dvs. korridorer til de kabler, der fører strømmen fra havvindmølleparken ind til ilandføringspunktet.
  3. et større område rundt om de to førnævnte områder. Det større område underlægges marinbiologiske undersøgelser.

Det gule område markerer, hvor havvindmølleparken kan ligge, mens de lilla linjer er de to mulige ilandføringskabelkorridorer. Inden for disse områder foretages geotekniske og geofysiske undersøgelser. Den blå streg markerer det område, hvor der bliver foretaget miljøundersøgelser. Området har et samlet areal på ca. 2217 km2.

Energistyrelsen og Energinet er ved at analysere, hvilken af de to mulige ilandføringskabelkorridorer med deraf følgende ilandføringspunkt og kabelkorridor på land, der samlet set udgør bedste løsning. Det vurderes ud fra en række parametre som samfundsøkonomi, teknik, jura, tidsplaner, miljø m.v. Valget af ilandføringsrute og ilandføringspunkt forventes at blive truffet snarest. Herefter vil kun den valgte ilandføringsrute blive undersøgt i forbindelse med forundersøgelserne.

Senere på året igangsætter Energinet både den samlede strategiske miljøvurdering (SMV) af det samlede projekt og miljøvurdering (VVM) af kabelkorridor og tekniske anlæg på land. Høringerne af SMV og VVM forventes medio 2022.

Læs tilladelsen til at udføre forundersøgelser på havet for Hesselø Havvindmøllepark

Læs mere om udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark på Energistyrelsens hjemmeside (siden er på engelsk).

Fakta

  • Ifølge Energiaftalen af 29. juni 2018 og Klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020 skal Energistyrelsen udbyde Hesselø Havvindmøllepark. Klima-, energi- og forsyningsministeren gav den 2. juli 2020 Energinet pålæg om at igangsætte forundersøgelser vedrørende Hesselø Havvindmøllepark og etablere nettilslutningspunkt på land.
  • Som konsekvens af pålægget har Energinet den 28. august 2020 ansøgt Energistyrelsen om tilladelse til at foretage forundersøgelser på havet.
  • Forundersøgelserne sættes i gang nu, så de kan færdiggøres, inden tilbudsgiverne afgiver deres bud i 2022.
  • Forundersøgelsestilladelsen er gældende fra den 1. oktober 2020 til den 1. april 2022. 
  • Hesselø Havvindmøllepark vil få en kapacitet på mellem 800-1.200 MW og skal stå færdig senest i 2027.

Kontakt

Therese Kofoed Jensen, tkj@ens.dk, 33926810 eller hesselo@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig