Ny aftale om Hesselø Havvindmøllepark er skridt på vejen mod nul-støtte til havvind

26. marts 2021
Illustration: Energistyrelsen

Med Hesselø Havvindmøllepark fortsætter havvindseventyret, som over de sidste mange år har bevæget sig mod netto-nul-støtte. Det er afspejlet i den aftale om støttemodel, som regeringen og partierne bag klimaaftalen har indgået. Støttemodellen sikrer gode rammer for at fortsætte mod det politiske mål om netto-nul-støtte, samtidig med at staten fortsat holder hånden under den fremtidige parkejer.

Regeringen og aftalekredsen bag klimaaftalen har 26. marts 2021 indgået aftale om statslig støtte til Hesselø Havvindmøllepark, der skal ligge i Kattegat nord for Sjælland. Støttemodellen ligner langt hen ad vejen den støttemodel, som blev besluttet for Thor Havvindmøllepark og som baserede sig på Klimarådets anbefalinger.

Det betyder, at der også for Hesselø Havvindmøllepark tilbydes en 20-årig risikodeling mellem staten og opstilleren med en såkaldt to-vejs-differencekontrakt, Contract for Difference (CfD). Her gives støtten som en forsikring mod udsving i elmarkedspriserne og for at nedsætte risikoen for opstillers finansiering. Støtten beregnes som forskellen mellem den tilbudte pris og den gennemsnitlige elpris året før det år, der produceres strøm i. I de år, hvor forrige års gennemsnitlige elpris er lavere end den tilbudte pris, betaler staten støtte til opstiller, mens opstiller skal betale til staten i de år, hvor forrige års gennemsnitlige elpris er højere end den tilbudte pris.

Incitament til lave bud

Med Hesselø Havvindmøllepark fortsætter havvindseventyret, som over de sidste mange år har bevæget sig mod netto-nul-støtte. Dette er afspejlet i udbudsbetingelserne, hvor det indgår, at projektet umiddelbart kan fortsætte, hvis projektudviklerne ikke bryder grænsen for netto-nul-støtte, når der afgives tilbud ultimo 2022. Hvis tilbuddet er højere og beregnes at ville medføre støtteudbetaling samlet set over den 20-årige periode, skal klimaaftalekredsen tage aktivt stilling til, om den vil acceptere tilbuddet og finde finansiering til de medfølgende støtteudgifter eller afvise tilbuddet. Denne model, kombineret med en to-vejs-differencekontrakt, giver gode incitamenter for projektudviklerne og understøtter, at prisudviklingen på havvind kan fortsætte.

Ved beregningen af, om tilbuddet holder sig inden for netto-nul-grænsen, anvendes Energistyrelsens fremskrivninger af elprisen i årene fremover. Dog kan virkeligheden udvikle sig anderledes end forudset i elprisfremskrivningerne, og i det tilfælde deler staten både risiko og potentiel indtjeningsmulighed med havvindmølleparken. Hvis elpriserne skulle blive væsentlig lavere end forventet, når udbuddet afgøres, har regeringen og aftalekredsen aftalt en betalingsvillighed på 5 mia. kr. (2018-priser) over den 20-årige støtteperiode. Modsvaret til dette udbetalingsloft over statens udbetalinger, er et indbetalingsloft på 2,8 mia. kr. (2018-priser) over havvindmølleparkejerens indbetalinger til staten. Dette kommer i spil, hvis elpriserne skulle udvikle sig anderledes end forventet.

Derved deler staten stadig den langsigtede risiko for en anderledes prisudvikling end forventet med den kommende ejer af havvindmølleparken.

Ingen kompensation for betaling af tariffer

Et andet element i støttemodellen gør omkostningerne ved den vedvarende energi mere gennemsigtig. Det skyldes, at den indirekte støtte givet som et særskilt pristillæg som kompensation for indfødningstariffen ikke vil blive givet til Hesselø. Indfødningstariffen er den tarif, som havvindmølleparkejeren skal betale, når der bliver leveret elektricitet til det kollektive elnet fra havvindmølleparken. Tidligere udbudte havvindmølleparker bliver kompenseret for denne udgift ved et pristillæg, der er adskilt fra støttemodellen, men for Hesselø skal den fremtidige ejer indregne denne udgift i sit tilbud.

Energistyrelsen offentliggør udbudsbetingelserne i efteråret 2021, hvor der også åbnes for ansøgninger om prækvalifikation til udbuddet. De nærmere beskrivelser af støttemodellen kan findes på Energistyrelsens side om Hesselø – på engelsk – her: http://www.ens.dk/hesseloe

Læs aftalen om støttemodel for Hesselø Havvindmøllepark.

Fakta

  • Hesselø Havvindmøllepark er den anden udbudspark, der blev aftalt med energiaftalen fra 2018. Med klimaaftalen fra 2020 blev det besluttet, at udbuddet og etableringen af parken skal fremrykkes.
  • I efteråret 2021 offentliggør Energistyrelsen udbudsbetingelserne, der kan blive justeret frem mod de endelige udbudsbetingelser i Q2 2022. Justeringer kan ske på baggrund af den strategiske miljøvurdering af planen for Hesselø (SMV), forundersøgelser, EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse af støttemodel, mv.
  • Udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark afgøres ultimo 2022, og parken skal stå færdig ved udgangen af 2027 – samtidig med Thor Havvindmøllepark.
  • Hesselø Havvindmøllepark skal ligge i Kattegat nord for Sjælland og bliver på mellem 800-1.200 MW. Der må leveres max 1.000 MW til elnettet via tilslutningspunktet i Hovegård, der ligger ca. 50 km. fra kysten. De 200 MW ekstra kapacitet kan opstilleren udnytte som såkaldt ”overplanting” til optimering af designet af park og kabler. Energistyrelsen undersøger desuden generelt reglerne om direkte linjer. I relation til Hesselø kan det have betydning for muligheden for, at hele eller dele af produktion af strømmen kan føres ind i et såkaldt Power-to-X- eller
    batterianlæg. Energistyrelsen forventer at analysen af direkte linjer afrapporteres til forligskredsen inden udgangen af 2021. OPDATERET 23. april 2021.

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, tfh@ens.dk, tlf. 25137846

Projektleder Therese Kofoed Jensen, tkj@ens.dk, tlf. 33926810

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig