Ny tilgang til miljøvurderinger tages i brug til Thor havmølleprojekt

24. september 2019

Energistyrelsen har besluttet, at der før budfrist skal foretages en strategisk miljøvurdering af planen for havmølleprojektet. Der gennemføres i tillæg hertil fortsat omfattende miljøundersøgelser før budfrist. Senere vil en koncessionsvinder skulle gennemføre en egentlig miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt.

Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018 om Vesterhav Syd havmøllepark har givet anledning til at justere den fremadrettede tilgang til miljøvurdering af kommende havmølleprojekter for at sikre en lovmedholdelig miljøvurderings- og tilladelsesproces.

Den fremadrettede tilgang baserer sig på en omfattende analyse af lovgrundlaget, tilgange på andre områder og i andre lande, risikoafdækning mv. I analyseprocessen er der indhentet ekstern rådgivning fra Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, Kammeradvokaten og Energinet og branchen ved Wind Denmark. Derudover har et repræsentativt udvalg af markedsaktører været involveret.

Centrale elementer i fremadrettet tilgang

Fremadrettet vil Energistyrelsen anvende en tilgang, hvor der før budfrist foretages en strategisk miljøvurdering (SMV) af planen for havmølleprojektet i overensstemmelse med krav i miljøvurderingsloven. Planen for Thor havmølleprojekt, som skal strategisk miljøvurderes (SMV), udgøres i denne sammenhæng af Energiaftale 2018 og de efterfølgende beslutninger om udbuddet, herunder parkens placering, kapaciteten af havmølleparken i MW, og beslutningen om at inkludere ilandføringen i udbuddet. Det er i praksis Energinet, der gennemfører SMV-processen efter pålæg fra Energistyrelsen.

I tillæg til SMV’en gennemfører Energinet før budfrist også en lang række supplerende miljøundersøgelser, som det tidligere har været tilfældet.

De har til formål at tilvejebringe kritiske data, der kan risikoafdække opstillingsområdet for havmølleparken i videst muligt omfang og omfatter bl.a. fugleundersøgelser, sejladsrisikoanalyse, forhold om radar, fiskeri, støj, marinarkæologi samt kumulative effekter.

Koncessionsvinder af havvindudbuddet vil efter budfrist skulle gennemføre en egentlig miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet - dvs. havmøllepark, transformerplatform og ilandføring frem til kysten – som planlægges realiseret. Energistyrelsen er VVM-ansvarlig myndighed for projektet på havet. Derudover gennemfører Energinet miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det samlede konkrete projekt på land - dvs. fra landfall og op til koblingsstationen samt fra koblingsstationen og frem til 400 kV transmissionsnettet ved Idomlund. Miljøstyrelsen er VVM-ansvarlig myndighed for projektet på land.

Først når der er gennemført en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt, kan der gives endelig etableringstilladelse, som også vil være VVM-tilladelsen til projektet. Inden miljøkonsekvensvurderingen (VVM’en) igangsættes, gennemføres en høring af offentligheden og berørte myndigheder ifm. afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold. Der vil ligeledes blive gennemført en høring af offentligheden og berørte myndigheder, når miljøkonsekvensrapporten for det konkrete projekt og udkast til etableringstilladelse foreligger. Derefter kan der træffes endelig afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til at realisere projektet. Der er fire ugers klagefrist fra tilladelsen meddeles.

Den danske model for havvind videreføres

I analysearbejdet har fokus været på i videst muligt omfang at videreføre centrale elementer i den danske model for havvindudbud, som er velkendt for aktørerne. De centrale succeskriterier for valg af model har været:

  • Sikring af en lovmedholdelig proces
  • Minimering af markedsaktørernes risiko, herunder den procesmæssige risiko for hjemvisning/klagemedhold, af hensyn til lavest mulige budpris
  • Minimering af tidsforbrug af hensyn til et politisk ønske om en havvindsudbygning med højt tempo, men også lavest mulige budpris
  • Etablering af en god proces for borgerinddragelse af hensyn til at imødekomme øget offentlig bevågenhed om etablering af havvind

Standardmodel for miljøvurdering i kommende havvindudbud

Den valgte tilgang til miljøvurdering vurderes brugbar som standardmodel for kommende udbud af havmølleparker, da den er fleksibel og både vil kunne bruges ved komplekse og mindre komplekse udbud. Thor havmølleprojekt vil f.eks. blive udbudt med en fleksibel parkstørrelse på 800-1.000 MW, ligesom beslutningen om at inkludere ilandføring samt den resulterende påkrævede fleksibilitet i at anvende sitet alt sammen giver flere usikkerheder i forhold til, hvor vindmøller og transformerplatform placeres.

Læs mere om den nye tilgang til miljøvurderinger i disse retningslinjer: “Guidelines for completing environmental assessments for Thor offshore wind farm”.

Informationsmøde for borgere og interessenter

Energistyrelsen vil afholde et første informationsmøde for borgere og interessenter om processen for miljøvurderinger for Thor havmølleprojekt i første kvartal 2020. Dette møde vil både have fokus på det samlede projekt for Thor havmøllepark i forhold til den strategiske miljøvurdering (SMV), og også VVM for landanlæggene. Processen for den strategiske miljøvurdering af Thor havmølleprojekt forventes pt. afsluttet med en miljørapport i andet kvartal 2021, mens VVM-processen for landanlæggene pt. forventes afsluttet i tredje kvartal 2021.

Kontaktpersoner

Chefkonsulent Jeppe Lundbæk, telefon +45 3392 7553, e-mail: jel@ens.dk

Specialkonsulent Ulrike Clade Christensen, telefon +45 3395 4391, e-mail: ucc@ens.dk

Supplerende links

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig