Regeringen fremlægger bygningsstrategi

18. april 2009

Regeringen har fremlagt en ambitiøs strategi med 22 konkrete tiltag til at nedbringe energiforbruget i såvel nybyggeri som i eksisterende bygninger. 

Driften af bygninger står for ca. 40 pct. af det samlede energiforbrug i Danmark, og der er derfor tale om et væsentligt fokusområde i regeringens arbejde for at opfylde sine målsætninger på klima- og energiområdet.

Strategien skal drøftes med partierne bag den energipolitiske aftale fra 21. februar .

For kommentarer fra Connie Hedegaard kontakt:
Klima- og energiministeriet, Særlig rådgiver Anders Frandsen, 41339470.

De 22 initiativer kan ses nedenfor.

Du kan endvidere læse hele strategien som pdf-fil på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside.
Stramme energikrav til nye bygninger

Initiativ 1: Energikrav til nye bygninger i , 2015 og 2020

Energiforbruget reduceres i med 25 pct. I 2015 reduceres energiforbruget med 50 pct. samlet under et. Det sker ved, at energirammen strammes, så den bliver 57 pct. lavere end i dag, og der indføres en energifaktor for fjernvarme på 0,8. I forbindelse med indførelsen af 2015-standarden gennemføres en evaluering, der skal vurdere hvilke initiativer, der er nødvendige, for at energiforbruget i nye bygninger reduceres med mindst 75 pct. i 2020. Evalueringen skal endvidere udstikke en køreplan frem mod realiseringen af plusenergibygninger.

Initiativ 2: Energikrav til klimaskærm og vinduer i nye bygninger
Der fastsættes stramme krav til klimaskærmens og vinduernes energimæssige egenskaber. Kravene skal sikre, at alle nye bygninger uanset forsyningsform altid har en høj energimæssig ydeevne.

Initiativ 3: Integration af fælles VE-anlæg i energirammen
Bygningsreglementet ændres, så det bliver muligt uden for fjernvarmeområderne at medregne fælles vedvarende energianlæg, fx solfangere, i bygningers energiramme.

Initiativ 4: Fremme af energieffektivt alment nybyggeri
De skærpede energikrav i bygningsreglementet indebærer en række nødvendige merinvesteringer i det almene byggeri, ligesom nettoboligarealet for en bolig af en vis størrelse reduceres. Der foretages derfor en ændring af maksimumsbestemmelserne vedr. byggeriets pris og areal. Endvidere gives der adgang til totaløkonomiske merinvesteringer, som kan overskride de gældende maksimumsbeløb. Investeringen vil som minimum blive opvejet af sparede forsyningsudgifter for beboerne og finansieres fuldt ud over huslejen.

Initiativ 5: Indsats for at sikre indeklima og komfort
For at fremtidens energirigtige bygninger kan være behagelige og sunde at opholde sig i, skærpes kravene til indeklima, sundhed og komfort. Der etableres en fælles indeklimastandard, forbedrede ventilationsnormer og krav i bygningsreglementet.

Initiativ 6: Synliggørelse af energiforbruget i bygninger
Energiforbruget i bygninger bliver gjort mere synligt ved at samle oplysninger om energiforbrug og energibehov i Bygnings- og Boligregistret (BBR). BBR-loven ændres, så den giver hjemmel til at indsamle de oplysninger om energiforbruget, der ligger hos fjernvarme- gas- og elselskaberne.

Initiativ 7: Krav om separat måling af energiforbruget
Der indføres et krav om, at nye større etageejendomme, offentlige institutioner samt bygninger til privat handel og service skal have installeret separate energimålere for væsentlige dele af energiforbruget. Samme krav indføres for væsentlige ombygninger og renoveringer af større bygninger, hvis det er privatøkonomisk rentabelt.

Initiativ 8: Reglernes overholdelse
Bygherrens entydige ansvar for byggeriets lovlighed præciseres i byggeloven.

Energibesparelser i eksisterende bygninger:

Initiativ 9: Komponentkrav ved mindre renoveringer
Byggeloven ændres, så der fremover er hjemmel til at stille krav til rentable udskiftninger af bygningskomponenter som led i den løbende vedligeholdelse eller ved mindre ombygninger.

Initiativ 10: Komponentkrav for installationer og klimaskærm
Bygningsreglementets energikrav til klimaskærm og tekniske installationer som fx kedler, pumper og ventilationsanlæg skærpes og suppleres af nye krav på en række områder.

Initiativ 11: Bestemmelser om tilbygninger
Bygningsreglementets energikrav til tilbygninger strammes, så de svarer til de skærpede energirammer for nye bygninger.

Initiativ 12: Solvarme på bygninger med stort varmtvandsforbrug
Der indføres krav om installation af solvarmeanlæg til opvarmning af varmt vand i forbindelse med tagrenoveringer af større bygninger. Kravet vil gælde, hvis forbruget overstiger l pr. døgn, såfremt det er rentabelt, og omfatter ikke bygninger tilsluttet fjernvarme.

Initiativ 13: Energimærkning af vinduer
Den gældende mærkningsordning for ruder skærpes, og der indføres en frivillig mærkningsordning for vinduer, der er bedre end bygningsreglementets krav.

Initiativ 14: Energimærkning af bygninger
Energimærkningsordningen gennemgås med henblik på at forbedre den.

Initiativ 15: Styrket indsats for at fremme brugen af ESCOs
Der iværksættes en række initiativer for at fremme brugen af energitjenesteselskaber (ESCOs) i kommuner, regioner, staten og den private sektor med henblik på at nedbringe energiforbruget i eksisterende bygninger. ESCOs er selskaber, der bistår en bygningsejer med finansiering og gennemførelse af energibesparelser i bygninger til gengæld for en del af besparelsesgevinsten.

Initiativ 16: Energiselskabernes besparelsesindsats
Energiselskaberne skal gøre det nemmere og billigere for forbrugerne at gennemføre energiforbedringer, herunder bl.a. i eksisterende bygninger. Ved udformningen af de fremtidige regler for selskabernes indsats vil der blive lagt større vægt på, at der er tale om reelle besparelser udover dem, som alligevel ville blive gennemført.

Initiativ 17: Fremme af energibesparelser i almene lejeboliger
Gennem forskellige initiativer (tilpasning af ESCO-løsning til alment byggeri, styrket beslutningskompetence til øverste myndighed i boligorganisationen samt indførelse af genhusningspligt) understøttes gennemførelsen af energibesparelser i den almene boligsektor.

Initiativ 18: Fremme af energibesparelser i private lejeboliger
Gennemførelse af energibesparelser som tager hensyn til indeklimaet, søges fremmet gennem præcisering og smidiggørelse af reglerne vedrørende bl.a. forhåndsgodkendelse af forbedringsforhøjelser og totaløkonomisk rentable energiforbedringer.

Innovation og andre initiativer

Initiativ 19: Fremme af lavenergi- og plusenergibyggeri
Regeringen vil i forbindelse med efterårets globaliseringsforhandlinger drøfte mulighederne for at etablere et innovationsprogram, som har til formål at fremme udvikling og demonstration af helhedsløsninger til plusenergibyggeri gennem konkrete byggerier.

Initiativ 20: Forsøgsbyggeri i den almene lejeboligsektor
Der etableres en forsøgsbevilling rettet mod udviklingen af det almene nybyggeri og de eksisterende almene boliger bl.a. med fokus på reduktion af bygningernes energiforbrug.

Initiativ 21: Styrket uddannelse og efteruddannelse
I samarbejde med de relevante erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og myndigheder igangsættes et arbejde med henblik på at tilrettelægge uddannelses- og efteruddannelsesforløb for rådgivere og udførende i byggeriet.

Initiativ 22: Videnformidling og kampagner
Gennem kampagner og Videncentret for energibesparelser i bygninger formidles erfaringer og viden til byggeriets parter og bygningsejere. Statslige bygherrer forpligtes til at levere viden, og der etableres en særlig portal, som kan være en samlet indgang til viden om energireduktion i bygninger. Portalen forankres inden for rammerne af videncentret og kampagnemidlerne.

Økonomi- og Erhvervsministeriets pressemeddelelse: Danmark i front med energi- og klimarigtigt byggeri, Fakta om bygningsstrategien (pdf), Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger, april 2009 (pdf)

Peter Bach
Chefkonsulent
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 20 68 93 89
pb@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig