Store fald i energiforbrug og udledning af drivhusgasser i 2009

17. marts 2010

Danmarks faktiske energiforbrug faldt i 2009 med 4,0 pct., mens udledningen af CO2 og de samlede drivhusgasser faldt henholdsvis 4,1 pct. og 2,7 pct. Det korrigerede bruttoenergiforbrug er nu på niveau med forbruget i 1980 og lavere end i 1990.

Energiforbruget faldt 4,0 pct.
Danmarks faktiske energiforbrug faldt i 2009 med 4,0 pct. til 810 PJ. Forbruget af olie og naturgas faldt henholdsvis 5,3 pct. og 4,2 pct., mens forbruget af kul faldt 2,8 pct. Forbruget af vedvarende energi steg i 2009 med 1,0 pct. Det fremgår af Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2009. Udviklingen skal ses på baggrund af et betydeligt fald i den økonomiske aktivitet. Således faldt bruttonationalproduktet (BNP) i 2009 med 5,1 pct. Her overfor står, at vejret var koldere i 2009 end i 2008, og at nettoimporten af el var mindre end året før.

Korrigeret for klimaudsving og udenrigshandlen med elektricitet var bruttoenergiforbruget i 2009 815 PJ, hvilket er 5,6 pct. mindre end året før. Det betyder, at bruttoenergiforbruget stort set svarer til forbruget i 1980 (814 PJ) og er 0,5 pct. mindre end i 1990.

Vedvarende energis andel af det korrigerede bruttoenergiforbrug voksede fra 16,5 pct. i 2008 til 17,4 pct. i 2009. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre andelen af vedvarende energi i forhold til det endelige energiforbrug, således som EU opgør andelen. Disse oplysninger medtages i den endelige energistatistik til efteråret. I de senere år har VE-andelen i henhold til EU-opgørelsen været ca. 2 procentpoint højere end i den nationale opgørelse.

Oplysninger fra Energinet.dk tyder på, at det indenlandske elforbrug er faldet næsten 4 pct. i 2009. En egentlig opgørelse af udviklingen i energi- og elforbruget fordelt på anvendelser vil blive bragt i den endelige energistatistik.

Da faldet i energiforbruget i 2009 er større end faldet i det danske bruttonationalprodukt, er energiintensiteten fortsat faldende. Det korrigerede bruttoenergiforbrug er fra 1990 til 2009 kun vokset 0,5 pct. I samme periode er BNP vokset 36,1 pct. Det betyder, at der siden 1990 har været et fald i energiintensiteten på 27 pct.  

Fald i udledning af CO2 og samlede drivhusgasser
Den faktiske udledning af CO2 faldt i 2009 med 4,1 pct. Korrigeret for udenrigshandel med el og klimaudsving faldt CO2-udledningen i 2009 6,7 pct. Siden 1990 er den korrigerede CO2-udledning fra energirelaterede aktiviteter faldet 21,0 pct.

Den foreløbige energistatistik indeholder et estimat over udviklingen i Danmarks samlede udledning af drivhusgasser fra 2008 til 2009. De faktiske udledninger af drivhusgasser er i 2009 estimeret til 62,1 mio. ton CO2-ækvivalent mod 63,8 mio. ton CO2-ækvivalent i 2008 svarende til et fald på 2,7 pct. Korrigeret for klimaudsving og udenrigshandel med el er faldet i 2009 på 4,8 pct. I forhold til basisåret (1990/95) er de faktiske og de korrigerede udledninger af drivhusgasser faldet henholdsvis 10,4 pct. og 19,1 pct.

I forhold til Danmarks opfyldelse af Kyoto-klimaforpligtigelsen, hvor Danmark skal reducere udledningen med 21 pct. i perioden 2008-12 i forhold til basisåret 1990/95, er det alene udviklingen i de ikke-kvoteomfattede emissioner, der er relevante. Opdelingen på kvote og ikke-kvoteomfattede aktiviteter foreligger først i den endelige statistik, som Energistyrelsen udsender til efteråret. I målopfyldelsen indgår udover udledninger af drivhusgasser i Danmark også effekter af optag af CO2 i skove og jorde samt reduktioner gennem projekter i andre lande og kvotekøb.

Energiproduktionen faldt 10 pct.
Den samlede danske produktion af primær energi faldt 10,0 pct. i 2009 til 1007 PJ. Produktionen af råolie og naturgas faldt henholdsvis 8,2 pct. og 16,5 pct. Produktionen af vedvarende energi voksede i 2009 med 0,6 pct.

Selvforsyningsgraden i 2009 var 124 pct. Det betyder, at den danske energiproduktion i 2009 var 24 pct. højere end det danske energiforbrug. I 2008 var selvforsyningsgraden 130 pct.

Store fald i energipriser og i overskuddet på handelsbalancen med energivarer
Råolieprisen målt i $/tønde faldt i 2009 med 36,7 pct. Målt i danske kr. faldt gennemsnitsprisen på råolie (Brent) fra 487 kr./tønde i 2008 til 327 kr./tønde i 2009 svarende til 32,8 pct. Der har gennem 2008 været store variationer i råolieprisen. Den gennemsnitlige Nord Pool-pris på elektricitet var i 2009 28,2 øre/kWh i Danmark, hvilket er en tredjedel under prisen i 2008.

Overskuddet på handelsbalancen ved handelen med energi var i 2009 12,4 mia. kr. mod 22,6 mia. kr. i 2008. Faldet på 45 pct. skyldes både nedgang i produktionen af råolie og naturgas og lavere energipriser.

Faktaoversigt
Der vedlægges faktaoversigt over den foreløbige opgørelse for 2009 af energiproduktion, energiforbrug, CO2-emissioner og samlede drivhusgasser samt energipriser. Yderligere oplysninger om energistatistikken findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Årlig energistatistik

Hovedtal fra Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2009

Peter Dal
Chefkonsulent
Center for Energiressourcer
Tlf.: 3392 7503
pd@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig