Grøn Industrianalyse

Grøn Industrianalyse

Grøn Industrianalyse giver indblik i industriens energianvendelse og procesrelaterede udledninger, samt overblik over teknologiske muligheder for omstilling og reduktioner.

Grøn Industrianalyse viser, at der kan findes teknologiske løsninger til at omstille store dele af de energirelaterede udledninger fra industrien. Analysen går skridtet videre til også at identificere barriererne for en omstilling, der primært er at finde i omkostningen på en grøn industri, samt tilstrækkelig viden om de eksisterende og kommende omstillingsmuligheder. For at komme industriens udledninger til livs så effektivt som muligt, er det nødvendigt med et fokus på både brændsler, produktsammensætning og fremstillingsmetoder.

Analysen har fokus på virksomhedernes oplevede barrierer for en omstilling, og bidrager til en dybere forståelse af industrien til gavn for kommende tiltag på området.

Grøn Industrianalyse har sit ophæng i Klimaaftale for energi og industri mv. af d. 22. juni 2020. Her blev det fastlagt at analysen skulle identificere potentialer og barrierer for udfasning af fossile brændsler i erhverv, med særligt fokus på de dele af virksomhedernes procesenergiforbrug hvor der i dag er begrænsede muligheder for fossiludfasning.

Grøn Industrianalyse fokuserer på ca. 15 procent af de samlede danske CO2e udledninger i 2030, fordelt på sektorerne Fremstillingserhverv, Raffinaderier, og den interne transport i landbrug, fiskeri samt byggeri og anlæg.

Indsigterne fra analysen er med til at danne baggrund for Energistyrelsens indsatser, der skal hjælpe Danmark i mål med de nødvendige reduktioner, også fra industrisektoren.

Grøn Industrianalyse 

Grøn Industrianalyse - opsummering vedr. raffinaderier 

Grøn Industrianalyse - opsummering vedr. fremstillingsindustrien

Grøn Industrianalyse - opsummering vedr. intern transport

Grøn Industrianalyse er et af flere grundlag for at forstå mulighederne for en grøn omstilling, og bygger ovenpå eksisterende viden og arbejde i Energistyrelsen. Særligt ønsket om at forstå forskellige industrielle målgruppers omstillingsmuligheder har været afgørende for analysens fokus. Derudover har særligt to antagelser været afgørende for undersøgelserne i analysen. Det drejer sig om antagelserne om øgede andele af vedvarende energi i hhv. elnettet og gassystemet. 

Analysens fokus for en omstilling har først og fremmest været på elektrificering af nuværende energianvendelser. Sekundært er muligheden for at omlægge til gas undersøgt. 

Der er derimod ikke et fokus på omlægning til biobrændsel eller et specielt fokus på energieffektivisering i denne analyse. Omvendt vil virksomheder, som i dag anvender biobrændsel som udgangspunkt ikke indgå i analysen.

Baggrundsdokumenter

Baggrundsnotatet giver overblik over kilderne til viden i Grøn Industrianalyse, og er en god indgangsvinkel til bilagene.

Bilag 1 - Baggrund for højtemperaturprocesser

Bilag 2 - Baggrund for lav- og mellemtemperaturprocesser

Bilag 3 - Beskrivelse af spørgeskemaundersøgelse

Bilag 4 - Raffinaderier - baggrund og barrierer

Bilag 5 - Intern transport baggrund og barrierer

Bilag 6 - Fossiludfasning i industrielle processer - cases 

Bilag 6 er opdateret den 10. februar 2022, med rettelser til tallene for casen om Aalborg Portland. Rettelserne vedrørte en fejl, hvor kvotepriserne var talt forkert med i omstillingsscenarierne, og derfor viste en for høj CO2-reduktionsskyggepris for omstilling med alternative produkter og kombination med ledningsgas. Rettelsen medfører alene ændringer af bilag 6.

Kontakt

Christian Louison Vang
Fuldmægtig (+45) 3395 0820
Mere om Analyser