Energidata Online

Her kan du logge på indberetningssystemet EnergiData Online, hvor energiproducenter kan indberette til energiproducenttællingen. Virksomheder, som er omfattet af CO2-kvoteordningen, kan udarbejde overvågningsplaner, rapportere aktivitetsniveau samt indberette CO2-udledning. Verifikatorer kan verificere virksomhedernes CO2-udledningsrapporter.

Når du skal bruge EnergiData Online

Når du skal logge på EnergiData Online, skal du have en gyldig NemID medarbejdersignatur. 

Log på EnergiData Online

Indberetning til Energiproducenttælling for 2022

Det er muligt at indberette til energiproducenttællingen for 2022. Frist for indberetning er onsdag d. 15. marts 2023
Læs mere om indberetning til energiproducenttællingen længere nede på siden.

Indberetning til årlig CO2-rapportering for 2022

Energistyrelsen åbnede den 23. januar 2023 op for rapportering af CO2-udledning og verifikation af CO2-udledning i Energidata Online.  Det er muligt nu at indberette for 2022.

I bedes være opmærksomme på følgende anbefalede tidsfrister:

  • Den 30. marts 2023 kl. 8:00 er den anbefalede tidsfrist for indberetning af CO2-udledning og verifikation for rapporteringsåret 2022. Den officielle tidsfrist er den 31. marts, men for at kunne sikre korrekt og rettidig overførsel af data til EU’s CO2-kvoteregister, beder vi jer respektere den anbefalede frist.
  • Den 26. april 2023 er den anbefalede tidsfrist for returnering af kvoter i EU’s CO2-kvoteregister. Den officielle tidsfrist er den 30. april, men Erhvervsstyrelsen anbefaler, at I er i god tid, så der er tid til at løse eventuelle tekniske udfordringer. Efter den anbefalede tidsfrist, garanterer Erhvervsstyrelsen ikke for overholdelse af fristen.

Det er den CO2-kvoteomfattede virksomheds ansvar, at der er sket en fyldestgørende rapportering samt en korrekt returnering for de CO2-kvoteomfattede produktionsenheder inden for de nævnte tidsfrister.

Læs mere om rapportering og returnering af kvoter på Energistyrelsens side om CO2-rapportering og -returnering

Læs mere om sanktioner ved overskridelse af fristerne i ordningen på Energistyrelsens side om sanktioner

Læs mere om returnering af kvoter i EU’s CO2-kvoteregister på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Bemærk, at du også kan logge på Energidata Online via Virk.dk

CO2-kvoteindberetning

På Energidata Online kan driftslederne for danske produktionsenheder i EU's CO2-kvoteordning foretage digital indberetning af deres CO2-udledning.

Læs mere på siden om stationære produktionsenheder under punktet CO2-rapportering 

Virksomheder, som modtager gratis CO2-kvoter, kan tillige indberette deres aktivitetsniveau årligt.

Driftslederne for de omfattede virksomheder kan også udarbejde overvågningsplan for produktionsenhederne i indberetningssystemet og se tidligere års CO2-udledningsrapporter, aktivitetsdatarapporter, udledningstilladelser og overvågningsplaner.

Energiproducenttælling

El- og fjernvarmeproducenter, der leverer el og/eller varme til et offentligt net, skal hvert år indberette oplysninger om brændselsforbrug og varme- og elproduktion for deres anlæg.

Indberetning - hvordan?

Indberetninger til energiproducenttælling laves digitalt på EnergiData Online. Undtagelsesvist kan indberetning foretages på skemaer, som mailes til Energistyrelsen.

Indberetningsperiode

Indberetning til Energiproducenttællingen for 2022 er åben.

Indberetningsperioden er frem til 15. marts 2023.

Digital indberetning på Energidata Online

Du skal have en NemId medarbejdersignatur for at logge på EnergiData Online. NemId medarbejdersignatur kan bestilles hos DanId via link: https://www.nets.eu/dk-da/l%C3%B8sninger/nemid/medarbejdersignatur.

Vejledning til at undersøge, om din NemId medarbejdersignatur er gyldig, findes øverst på denne side under overskriften ”Når du skal bruge Energidata Online”.

Indberetninger uden digital signatur

Indberetninger uden digital signatur kan foretages ved brug af nedenstående blanke skemaer. Skemaerne bedes signeret og sendt til Energistyrelsens dataenhed.

Skema til indberetning uden NemId medarbejdersignatur (der skal udfyldes ét skema pr. anlæg).

Vejledning i ikke-digital indberetning 

Bemyndigelse og brug af data

Bemyndigelse

Hjemmel til indhentning af oplysninger til den årlige Energiproducenttælling findes i § 23 d, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021 om varmeforsyning og i § 84, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 om elforsyning. Efter reglerne heri har producenter og leverandører af ledningsbunden energi pligt til at afgive de udbedte oplysninger til energimyndighederne.

Om brug og videregivelse af de indsamlede data

De indsamlede data anvendes bl.a. til energistatistik og analyser af den energimæssige udvikling i forbindelse med opfølgning på regeringens energipolitik samt til Energistyrelsens opgørelse vedrørende CO2-udledning.

Endvidere danner Energiproducenttællingen grundlag for Energistyrelsens forpligtelser vedrørende internationale indberetninger til bl.a. Eurostat og Det Internationale Energi Agentur (IEA).

Data videregives til andre offentlige myndigheder, herunder bl.a. Danmarks Statistik, DCE, Skat, Energinet, kommuner m.fl. til brug for udarbejdelse af fx miljøberetninger, varedeklaration af el m.v. Endvidere videregives oplysninger til forskere og konsulenter til brug for analyseformål.

Stamdata om værk og anlæg indgår også i samarbejdet om stamdataregister for elproducerende anlæg mellem Energinet og Energistyrelsen.

Kontakt ved spørgsmål til CO2-Kvoteordningen

CO2 Kvoteservice

Kontakt ved spørgsmål til Energiproducenttællingen

Christian Sjøstrann Jørgensen
AC-medarbejder (+45) 5167 4399
Marianne Nielsen
AC-medarbejder (+45) 3392 6822
Kaj Stærkind
Chefkonsulent (+45) 3392 6849