Energidata Online

Her kan du logge på indberetningssystemet EnergiData Online, hvor energiproducenter kan indberette til energiproducenttællingen. Virksomheder, som er omfattet af CO2-kvoteordningen, kan udarbejde overvågningsplaner, rapportere aktivitetsniveau samt indberette CO2-udledning. Verifikatorer kan verificere virksomhedernes CO2-udledningsrapporter.

Når du skal bruge EnergiData Online

Når du skal logge på EnergiData Online, skal du have en gyldig NemID medarbejdersignatur. 

Log på EnergiData Online

Bemærk, at du også kan logge på Energidata Online via Virk.dk

CO2-kvoteindberetning

På Energidata Online kan driftslederne for danske produktionsenheder i EU's CO2-kvoteordning foretage digital indberetning af deres CO2-udledning.

Læs mere på siden om stationære produktionsenheder under punktet CO2-rapportering 

Virksomheder, som modtager gratis CO2-kvoter, kan tillige indberette deres aktivitetsniveau årligt.

Driftslederne for de omfattede virksomheder kan også udarbejde overvågningsplan for produktionsenhederne i indberetningssystemet og se tidligere års CO2-udledningsrapporter, aktivitetsdatarapporter, udledningstilladelser og overvågningsplaner.

Energiproducenttælling

El- og fjernvarmeproducenter, der leverer el og/eller varme til et offentligt net, skal hvert år indberette oplysninger om brændselsforbrug og varme- og elproduktion for deres anlæg.

Indberetning - hvordan?

Indberetninger til energiproducenttælling laves digitalt på EnergiData Online. Undtagelsesvist kan indberetning foretages på skemaer, som mailes til Energistyrelsen.

Indberetningsperiode

Indberetning til Energiproducenttællingen for 2020 er åben.

Indberetningsperioden er frem til 15. marts 2021.

Digital indberetning på Energidata Online

Du skal have en NemId medarbejdersignatur for at logge på EnergiData Online. NemId medarbejdersignatur kan bestilles hos DanId via link: https://www.nets.eu/dk-da/l%C3%B8sninger/nemid/medarbejdersignatur.

Vejledning til at undersøge, om din NemId medarbejdersignatur er gyldig, findes øverst på denne side under overskriften ”Når du skal bruge Energidata Online”.

Indberetninger uden digital signatur

Indberetninger uden digital signatur kan foretages ved brug af nedenstående blanke skemaer. Skemaerne bedes signeret og sendt til Energistyrelsens dataenhed.

Skema til indberetning uden NemId medarbejdersignatur (der skal udfyldes ét skema pr. anlæg).

Vejledning i ikke-digital indberetning 

Bemyndigelse og brug af data

Bemyndigelse

Hjemmel til indhentning af oplysninger til den årlige Energiproducenttælling findes i § 23 d, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 om varmeforsyning og i § 84, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning. Efter reglerne heri har producenter og leverandører af ledningsbunden energi pligt til at afgive de udbedte oplysninger til energimyndighederne.

Om brug og videregivelse af de indsamlede data

De indsamlede data anvendes bl.a. til energistatistik og analyser af den energimæssige udvikling i forbindelse med opfølgning på regeringens energipolitik samt til Energistyrelsens opgørelse vedrørende CO2-udledning.

Endvidere danner Energiproducenttællingen grundlag for Energistyrelsens forpligtelser vedrørende internationale indberetninger til bl.a. Eurostat og Det Internationale Energi Agentur (IEA).

Data videregives til andre offentlige myndigheder, herunder bl.a. Danmarks Statistik, DCE, Skat, Energinet, kommuner m.fl. til brug for udarbejdelse af fx miljøberetninger, varedeklaration af el m.v. Endvidere videregives oplysninger til forskere og konsulenter til brug for analyseformål.

Stamdata om værk og anlæg indgår også i samarbejdet om stamdataregister for elproducerende anlæg mellem Energinet og Energistyrelsen.

Kontakt

Ved spørgsmål til Energiproducenttællingen

Kontakt EnergiDatagruppen i Center for Systemanalyse

Marianne Nielsen på +45 3392 6822 

Kaj Stærkind på +45 3392 6849 

Iben Spliid på +45 3392 4946 

Christian Sjøstrann Jørgensen på +45 5167 4399

E-mail: energidata@ens.dk

Ved Spørgsmål til CO2-Kvoteordningen

Du kan også kontakte CO2-kvoteservice i Center for Energiadministration:

Email: CO2-kvoteservice@ens.dk

Se vores sider om CO2-kvoteordningen