Nøgletal om energiforbrug og -forsyning

Danske nøgletal 2017

Danske nøgletal fra 2017 for udviklingen i produktion og forbrug af energi, vedvarende energi, vindkraft, kraftvarme, energiintensitet og CO2-udledning.

Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug

  2017  
Bruttoenergiforbrug 772 PJ
Bruttoenergiforbrug pr. indbygger 134 GJ
Energiintensitet (bruttoenergiforbrug/BNP) 386 GJ/mio. kr.
Endeligt energiforbrug 637 PJ
Endeligt energiforbrug pr. indbygger 111 GJ
Energiintensitet (endeligt energiforbrug/BNP) 319 GJ/mio. kr.
Befolkningstal 5,7 mio.
BNP (2010-priser, kædede værdier) 1998 mia. kr.

Selvforsyning og olieandel

  2017  
Selvforsyningsgrad energi i alt 85 %
Selvforsyningsgrad olie 101 %
Olieandel af bruttoenergiforbrug 37 %

 

Vedvarende energi - andele

  2017  
VE-andel af endeligt energiforbrug (EU-opgørelse) 34 %
VE-andel af samlet elforsyning 64 %

Elsystemet

  2017  
Elkapacitet 14.368 MW
Vindkraftkapacitet i pct. af samlet elkapacitet 38 %
Kraftvarmeandel, termisk elproduktion 75 %
Kraftvarmeandel, fjernvarmeproduktion 68 %

CO2-udledning fra energiforbrug

  2017  
CO2- emission pr. indbygger, korrigeret 6,5 ton
CO2- emission pr. solgt kWh, korrigeret 291 gram/kWh
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, korrigeret 26 kg. pr. GJ
CO2- emission pr. solgt kWh, faktisk 206 gram/kWh
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, faktisk 25 kg. pr. GJ

*De korrigerede nøgletal for CO2-emissioner anvendes normalt, når man beskriver udviklingen over en periode, og hvorimod de faktisk nøgletal for CO2- emissioner anvendes ved udarbejdelse af grønne regnskaber o.lign. 

Internationale nøgletal

Nøgletal om energi for en række lande, samt links til international energistatistik

Hvor energieffektive er EU-landene, Norge, Japan og USA? Hvor afhængige er de af energiimport, hvilke brændsler bruger de og hvilke former for vedvarende energi indgår i deres energiforbrug?

Du kan finde svarene i dette excel-ark:

Internationale nøgletal 2016

Eller du kan besøge IEA

Internationale nøgletal udvikles blandt andet på baggrund af årlige internationale indberetninger fra de enkelte lande. Energistyrelsen indberetter årligt oplysninger om energiforsyning og -forbrug fordelt på energivarer til IEA/Eurostat/FN.

Filen indeholder oplysninger om 41 energivarer og dækker perioden 1990-2017