Bygningspuljen

Alle midlerne i Bygningspuljen for 2020 er opbrugt

De 245 mio kr., som var i Bygningspuljen i 2020, er blevet udmøntet i 5.420 tilsagn efter først-til-mølle princippet. Ansøgningsportalen er derfor lukket for i år, og alle ansøgere har nu fået besked. 

Energistyrelsen modtog flere end 18.000 ansøgninger til puljen i 2020. Dette viser en stor interesse for energiforbedringer i helårsboliger, som i finansloven for 2021 er imødekommet med ekstra midler til bygningspuljen, så der i 2021vil være mindst 675 mio. kr. i puljen. Og puljen fortsætter til og med 2026.

Bygningspuljen i 2021

Energistyrelsen vil i starten af 2021 melde ud, hvornår i første kvartal der vil blive åbnet for ansøgninger. Puljen vil fortsat fungere efter først-til-mølle princippet. Ansøgere, der ikke kom i betragtning i 2020, skal ansøge på ny.

Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere mm at ansøge om tilskud til energirenoveringer. (Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere).

Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark. Der gives overordnet set tilskud til tre ting: 1) Skift af varmekilde, 2) isolering af klimaskærm, og 3) optimering af boligens drift. De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen er defineret ud fra en positivliste. Tre eksempler på energirenoveringstiltag er:

 • Konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg
 • Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer
 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.
 • Efterisolering

Al øvrig information findes på sparenergi.dk

 Læs mere i bekendtgørelsen

FAQ

Generelle spørgsmål om Bygningspuljen

Hvad er bygningspuljen?

Bygningspuljen er et tilskudsordning, hvis formål er et nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark.

Hvem kan søge om tilsagn?

Private bygningsejere, dvs. ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere, virksomheder.
Virksomheder, dvs. aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab (undtagen interessentskaber), foreninger, legater eller selvejede institutioner samt almene boliger.
Offentlige virksomheder kan ikke søge om tilskud.
Dertil kan man heller ikke søge om energiforbedringer i sommerhuse, kolonihaver, erhvervsvirksomheder mv.

I hvilken rækkefølge behandles ansøgningerne?

Ansøgninger behandles efter først-til-mølle princippet. Derfor vil dem der har ansøgt først også være dem der får et tilsagn først, såfremt ansøgningen er fyldestgørende.

Hvordan søger jeg om tilsagn om energitilskud ved bygningspuljen?

Du søger tilsagn om energitilskud på ansøgningsportalen.

Hvilke energiforbedringstiltag er det muligt at søge tilskud til?

Der er tre overordnede områder, nemlig skift af varmekilde, isolering af klimaskærm samt optimering af boligens drift.

Er tilskuddet skattefritaget?

Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere.

Er det muligt at følge med i hvor mange penge der er brugt af puljen?

Det er på nuværende tidspunkt ikke en mulighed at følge med i, hvor mange penge der er brugt.
Energistyrelsen har i år modtaget over 18.600 ansøgninger til Bygningspuljen, og vi forventer dermed, at alle tilskudsmidler vil blive udmøntet for i år. Der er afsat nye tilskudsmidler i starten af det nye år og igen hvert år frem til og med 2026.

Hvordan er processen fra ansøgning til udbetaling af tilskud?

Ansøgningsprocessen er opdelt i to faser, ansøgning om tilsagn og ansøgning om udbetaling.
Indledningsvist skal du oprette og indsende en ansøgning til Energistyrelsen. Når vi har sagsbehandlet din ansøgning får du enten et tilsagn, afslag eller en meddelelse om, at vi har brug for flere eller uddybende oplysninger.

Såfremt du får et tilsagn, kan du gå i gang med arbejdet. Du har 2 år til at få energiforbedringsprojektet færdiggjort fra den dato, du modtager tilsagn fra Energistyrelsen.
Når energiforbedringsprojektet er færdiggjort, skal du senest 30 dage efter indsende ansøgning om udbetaling med dertilhørende påkrævet dokumentation.

Kan jeg modtage støtte fra forskellige ordninger til det samme tiltag?

Du kan ikke modtage støtte fra forskellige ordninger til samme tiltag. Du kan derimod godt få støtte fra bygningspuljen til f.eks. udskiftning af varmepumpe og dertil få støtte til udskiftning af vinduer fra en anden ordning.

Energiforbedringstiltag – klimaskærm, konvertering til varmepumpe og optimering af drift (ventilation)

Hvilke energiforbedringstiltag er der mulighed for i forbindelse med bygningens klimaskærm?

 • Udvending isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur og kælderydervæg
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udvending isolering af sokkel ved terrændæk
 • Udskiftning af facedevinduer
 • Udskiftning af dørhøjt vindue (terrassedøre, skydedøre, foldedøre o.l.)
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas

Er der krav til før situationen ved efterisolering af klimaskærmen?

Ved efterisolering af ydervægge, tag og loft, terrændæk og ydervægsfundament er der krav til før situationen i form af henholdsvis U-værdi og linjetab.

Til vinduer er der krav om, at der allerede sidder et vindue, dørhøjt vindue eller ovenlysvindue.

Jeg har allerede udskiftet nogle vinduer, kan jeg søge om tilskud til de resterende?

Du kan godt søge om tilskud til de vinduer, der endnu ikke er blevet udskiftet. Du kan blot ikke søge om tilskud til de vinduer, der allerede er blevet udskiftet.

Jeg ønsker at udskifte mit vindue med et større vindue, hvilket areal skal jeg oplyse?

Arealet af før situationen, altså antal kvadratmeter for det nuværende vindue, er det areal, der kan søges tilskud til.

Er der krav til hvor gode vinduer, der er i huset, førend man søger om tilskud til nye?

Nej, der er ikke noget krav om før situationen for vinduer i form af U-værdi kun, at der sidder et vindue. Der er krav til efter situationen, i forbindelse med Energiklasse 1 eller 2 og deres U-værdi.

Er vinduer med energimærke A og B det samme som Energiklasse 1 og 2?

Nej, A og B mærkede vinduer har ikke noget med Energiklasse 1 og 2 at gøre.

Man kan se en oversigt over tekniske værdier på vinduer på energivinduer.dk.

Her kan man se, at der er 9 vinduer, som klarer kravene til Energiklasse 2 og mere end 20 vinduer er Energiklasse 1. Energiklasse 2 vinduer er bedre end Energiklasse 1 vinduer.

Man kan læse mere om de specifikke krav i vores ansøgervejledning under afsnit 2.2 side 5, og i bekendtgørelsen §12

Hvilke muligheder er der for konvertering til varmepumpe?

Der er mulighed for at søge tilskud til luft-til-væske varmepumpe (også kaldt luft-til-vand varmepumpe), og jord-til-væske varmepumpe (også kaldt jord-til-vand varmepumpe).

Der er altså to typer af varmepumpe, man kan vælge imellem, og de skal være A++ eller A+++ mærket.

Hvad dækker betegnelsen biokedel over?

Opvarmningskilder så som kakkelovn, kamin, brændeovn og pillefyr går alle ind under betegnelsen biokedel.

Hvilke muligheder er der for optimering af drift?

 1. Der kan etableres mekanisk ventilation med varmegenindvinding. Her er det et krav, at der skal være naturlig ventilation eller mekanisk udsugning i bygningen, uden at der må være etableret varmegenindvinding på ventilationen.
 2. Der kan etableres varmegenindvinding fra afkastningsluften ved udsugning via varmepumpe. Dog skal bygningen være en etagebygning, et flerfamiliehus eller et to-familiehus med vandret adskillelse mellem enhederne. Der er ligeledes mulighed for kollegiebygning, døgninstitution, eller anden bygning til beboelse jf. BBR kode 190.
  Der er også krav til varmepumpens effektivitet (COP) som beskrevet i bekendtgørelsen om bygningsreglementet (BR18) §434, stk. 2. Man kan læse mere om kravene i bekendtgørelsen §14.
 3. Der kan konverteres til et vandbårent rumvarmeanlæg. Den pågældende bygning skal være beliggende i et område uden for eksisterende eller besluttet udlagte fjernvarmeområder. Der må ved ansøgning om tilskud ikke være installeret et vandbårent rumvarmeanlæg. Endvidere skal bygningens varmeforsyning efter energiforbedringstiltagets afslutning bestå af en eldreven varmepumpe.

Kan man søge om tilskud, når man bor i et bevaringsværdigt ejendom?

Man kan som udgangspunkt godt søge om tilskud til et bevaringsværdigt hus, så længe der er et energimærke, eller der kan udføres et energimærke af huset, såfremt man ønsker at få lavet energiforbedringstiltag vedrørende klimaskærmen. 

Konvertering til varmepumpe er således også en mulighed, såfremt der er plads til at få enheden installeret.

Som udgangspunkt skal der tages kontakt til kommunen hvis man ønsker at foretage ændringer ved sit bevaringsværdige hus. Der er sandsynligvis en lokalplan og andre love der skal overholdes, som kan gøre det vanskeligt eller umuligt at få ændret ved f.eks. bygnings klimaskærm.

Kommunen kan stille krav til husets ydre, det kan derfor være svært eller umuligt at få sat nye vinduer i, som lever op til kravene omkring Energiklasse 1 og 2. 

Energiforbedringstiltag – Tilskudssatser

Hvordan beregnes tilskuddet?

Tilskuddet beregnes efter de tilskudssatser, der er i bygningspuljens bekendtgørelse, bilag 1. Tilskudssatserne er fastsat med udgangspunkt i estimerede markedspriser for de enkelte tiltag. Tilskudssatserne inden for de enkelte tiltag er vægtet, således at større energibesparelser giver en højere tilskudssats.

Der skelnes mellem tilskudssatser for momsregistrerede virksomheder og ikke momsregistrerede virksomheder.

For energiforbedringstiltag vedrørende klimaskærmen er der forskellige tilskudssatser for de første antal kvadratmeter eller meter afhængig af tiltaget, og en tilskudssats til det der må ligge ud over dette interval.

Hvor kan jeg se de specifikke tilskudssatser?

Tilskudssatserne kan findes i bekendtgørelsens bilag 1 

Om energimærke

Er der krav om, at boligen skal have et energimærke?

Der er ikke krav om energimærke, hvis et handler om konvertering til varmepumpe.

Tilsagn om tilskud til energiforbedringsprojekter vedrørende bygningens klimaskærm kræver et gyldigt energimærke. Der skal foreligge en energimærkning udarbejdet på grundlag af en bygningsgennemgang, hvor startdatoen for energimærkningens gyldighedsperiode er fra 1. oktober 2012 eller senere.

Dertil må der ikke være foretaget ændringer i bygningens klimaskærm, der fører til ændrede forudsætninger for transmissionstab eller transmissionsareal for den eller de bygningsdele, som energiforbedringsprojektet omfatter.

Der må ikke være foretaget ændringer, der fører til en ændring af bygningens ventilerede areal, når energiforbedringsprojektet indeholder tiltag vedrørende bygningens drift.

Der må ikke være foretaget ændringer, der fører til en ændring af bygningens opvarmede areal til beboelse, eller ændringer i bygningens opvarmningsanlæg, når forbedringsprojektet indeholder tiltag vedrørende bygningens drift.

Kan jeg få tilskud til energimærkning af min bolig?

Der er mulighed for at søge om tilskud til energimærkning, såfremt det laves i forbindelse med en ansøgning om energiforbedringstiltag. Det er en betingelse, at udgifterne til energimærkningen er afholdt af bygningsejeren, og at ansøgning om tilsagn ikke er indsendt senere end 6 måneder fra startdatoen for energimærkningens gyldighedsperiode. Det betyder, at energimærkningen skal være gennemført umiddelbart før, der søges om et energiforbedringstiltag.

Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 5.000-9.999 kr. kan der ydes et tilskud på 3.000 kr. til energimærkning af bygninger.

Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 10.000-14.999 kr. kan der ydes et tilskud på 2.000 kr. til energimærkning af bygninger.

Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 15.000-19.999 kr. kan der ydes et tilskud på 1.000 kr. til energimærkning af bygninger.

Ansøgninger om tilskud på 20.000 kr. eller mere, for sådanne vil der ikke kunne ydes støtte til energimærkning af bygningen.

Man søger ved at udfylde de 4 punkter i ansøgererklæringen, under "Udfyldes, hvis du har fået lavet et nyt energimærke ifbm. din ansøgning og søger om tilskud til den afholdte udgift."

Kan jeg bruge det samme energimærke til forskellige tiltag?

Til en vis grænse kan man godt benytte det samme energimærke. Hvis du eksempelvis har fået lavet konvertering af varmekilder, kan du godt bruge samme energimærke til at søge om vinduer.

Man må blot ikke søge om samme konstruktion 2 gange. Men du kan godt bruge samme energimærke til at søge om vægge og loft, enten på samme eller senere tidspunkt.

Kan jeg søge om tilskud til klimaskærm selvom jeg ikke har et energimærke?

Du kan først søge om tilskud til klimaskærm når du har et gyldigt energimærke for boligen. Konvertering til varmepumpe kræver ikke et energimærke.

Før ansøgning om tilsagn til tilskud

Hvordan søger jeg om tilskud?

Du kan orientere dig om, hvordan du søger på SparEnergi.dk.

Selve ansøgningen skal laves på Energistyrelsens Ansøgningsportal.

Kan jeg få et overslag på besparelser og tilskud til energiforbedringstiltag til min bolig?

sparenergi.dk kan du få et overslag på tilskud til renovering ved at bruge deres tilskudsberegner. Her kan du indtaste dit postnummer, adresse og husnummer. Beregneren er et ikke-bindende overslag på tilskud samt driftsbesparelser, den er alene vejledende. Vær’ opmærksom på arealer, beregneren anvender ikke de faktiske arealer, dem skal ansøger selv indtaste.

Jeg har allerede fået installeret min varmepumpe, er det muligt at få tilskud?

Må arbejdet være påbegyndt før jeg søger om tilskud?

Man kan ikke søge om tilskud til et projekt, der allerede er sat i gang eller er gennemført.
Det er en forudsætning, at arbejdet ikke er påbegyndt, inden der søges om tilsagn, dvs. man må ikke have lavet en aftale med nogen om at udføre arbejdet. Man må dog gerne have indhentet tilbud på arbejdet, lavet en projektbeskrivelse eller fået udarbejdet en energimærkning.

Er der sket fjernelse af isolering eller udtagning af vinduer, er arbejdet allerede påbegyndt.

Hvis varmepumpen allerede er installeret, er der ikke mulighed for at få tilskud, og der må heller ikke været indgået nogen bindende aftale omkring installationen.

Skal konvertering til varmepumpe ske fra en anden nuværende varmekilde?

Konvertering til varmepumpe skal ske fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme. Konvertering til varmepumpe kan også ske fra fjernvarmeforsyning, hvis forsyningen af bygningen er besluttet nedlagt af kommunen, og bygningen dermed ikke længere er beliggende i et område udlagt til fjernvarme.

Vær opmærksom på, at BBR-oversigten indeholder de faktiske oplysninger, da vi tager udgangspunkt i den eksisterende BBR-oversigt på ejendommen.

Jeg bor i et fjernvarmeområde uden tilslutningspligt, kan jeg få tilskud til varmepumpe?

Den pågældende bygning skal være beliggende i et område uden for eksisterende eller besluttet udlagte fjernvarmeområder. Der er ikke mulighed for tilskud til konvertering til varmepumpe, selvom du er i et fjernvarmeområde uden tilslutningspligt.

Jeg har endnu ikke overtaget boligen, kan jeg stadig søge om tilskud?

Man må gerne ansøge om tilskud hvis man har købt et hus men endnu ikke har overtaget huset.

Vi kan give et betinget tilsagn, hvis der fremsendes en købsaftale og dokumentation for betaling i overensstemmelse hermed. Tilsagnet skal være betinget af, at ansøger på udbetalingstidspunktet er tinglyst ejer/registreret ejer hhv. tingbogen/BBR.

Købsaftalen skal på ansøgningstidspunktet være ubetinget. Det vil sige, at man skal kontrollere, at der ikke i aftalen ligger uopfyldte betingelser. Hvis fristerne ikke er udløbet for betingelserne, må man lige vente på, at de er udløbet.

Kan jeg søge om flere forskellige tiltag på én gang?

Det er muligt at søge om flere forskellige tiltag på en gang i samme ansøgning. Eksempelvis kan du kombinere konvertering af varmepumpe med udskiftning af nye vinduer. Du kan også søge af 2 omgange.

Under ansøgningen om tilsagn til tilskud

Hvor søger jeg om tilskud?

Selve ansøgningen skal laves på Energistyrelsens Ansøgningsportal.

Hvor finder jeg boligens energimærkenummer?

Boligens energimærkenummer kan findes på forsiden af energimærkerapporten for den pågældende bygning. Der er tale om et 9 cifret tal, som findes nede i højre hjørne på forsiden af energimærkerapporten.

Man kan på boligejer.dk indtaste sin adresse og lave en søgning. Her kommer man til en ny side, hvor der er et afsnit med ”Rapporter”. Her kan du finde et link til Energimærkerapport, som sender dig videre til en ny side. På denne side skal du trykke på linket, der typisk vil hedde ”Bygning 1”. Dette åbner energimærkerapporten som et pdf dokument.

Hvilke dokumenter skal vedhæftes i forbindelse med ansøgningen?

Ved alle ansøgninger skal der vedhæftes ansøgeerklæring, dokumentation for ejerskab af boligen. Der skal også vedhæftes fuldmagt fra boligejer, hvis du ansøger på vegne af denne (f.eks. konsulenter eller rådgivere), eller hvis I er flere ejere.

Hvis du søger om støtte til en varmepumpe, fordi du bor i et område, hvor fjernvarmen nedlægges, skal du vedhæfte dokumentation for at fjernvarmeværket nedlægges.

Hvis du som ansøger er en virksomhed, skal du vedhæfte de minimis erklæring. Hvis du er privat ejer, men udøver økonomisk virksomhed skal du også udfylde de minimis erklæringen.

Hvad er en ansøgererklæring?

En ansøgererklæring er en tro og loveerklæring, hvor man erklærer, at der er givet korrekte oplysninger i forbindelse med ansøgningen om tilskud til gennemførelse af energiforbedringsprojekter i bygninger til helårsbeboelse.

Hvad er de minimis erklæring?

De minimis erklæring er kun relevant for virksomheder og private borgere, der udøver økonomisk aktivitet.

For virksomheder og private borgere, der udøver økonomisk aktivitet er tilsagn om tilskud betinget af, at man som ansøger sammen med ansøgningen har underskrevet og indsendt en tro- og loveerklæring om, at man som ansøger overholder artikel 3 om de minimis-støtte og artikel 5 om kumulation i de minimis-forordningen.

Hvor finder jeg ansøgningsmaterialet?

Ansøgningsmaterialet kan hentes på SparEnergi.dk

Jeg kan ikke underskrive erklæringen fysisk, hvad er alternativet?

Du ansøger med din NemId, du behøver derfor ikke at underskrive ansøgningen og erklæringen fysisk.

Efter ansøgning om tilsagn til tilskud

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor lang tid det tager at behandle din sag, da det afhænger af, hvornår du har indsendt den, dvs. hvilken plads du har i køen og din ansøgningskompleksitet. Vi bestræber os på at gøre det hurtigst muligt.

Min ansøgning står som oprettet, er den så korrekt indsendt og afsluttet?

Man skal være opmærksom på, at det er vigtigt at din ansøgning står som ”Indsendt” og ikke blot ”Oprettet”.

Hvis ansøgningen kun står som oprettet, så er det fordi, der mangler noget ved ansøgningen. Dette vil typisk være fordi, der mangler at bliver udfyldt nogen felter, at der ikke er vedhæftet dokumentation, eller man ikke har fået trykket på knappen ”Indsend” nede i højre hjørne på sidste punkt i ansøgningen under fanen ”Godkend og indsend”.

Såfremt du mangler at udfylde obligatoriske felter i ansøgningen, så vil dette være vist med rød skrift på sidste punkt i ansøgningen.

Eksempelvis kan dette være mangel på at krydse af i punkt 2 ved ”2. Adresse og energimærkning”, hvor man skal vælge om adressen for renoveringsprojektet er den samme som den under min profil eller om det vedrører en anden adresse end min bopælsadresse.

Hvordan finder jeg mit journalnummer tilhørende min ansøgning?

Journalnummeret kan findes på ansøgningsportalen under ”Mine ansøgninger” øverst i højre hjørne.

Her findes en oversigt over dine ansøgninger, hvor journalnummeret står ude til venstre.

Journalnr.

Ansøgningsnavn

Pulje

Status

Seneste aktivitet

 

Journalnummeret starter med ”BYP-” efterfulgt af en række tal.

Hvor får jeg en kvittering på min ansøgning?

Man får ikke nogen kvittering på mail. Når man har indsendt sin ansøgning, kommer der en knap frem som hedder ”Download kvittering”.

Man kan altid logge på ansøgningsportalen igen og se status for sin ansøgning og hente sin kvittering igen.

Kan man få sin ansøgning annulleret?

Energistyrelsen kan godt annullere din ansøgning. Du skal logge på ansøgningsportalen igen og vælge ”Mine ansøgninger”. Tryk på den pågældende ansøgning og vælg herefter ”Kontakt Energistyrelsen”. Her åbnes en tekstboks hvor du kan bede os lukke ansøgningen uden yderligere sagsbehandling.

Når vi har annulleret din sag, får du et svar på din mail om, at vi har lukket sagen med det pågældende journalnummer uden at sagsbehandle den.

Jeg har glemt at vedhæfte en fil, hvordan kan jeg eftersende filen?

Hvis du har glemt at vedhæfte en fil i forbindelse med ansøgningen, har du mulighed for at eftersende filen. Du skal logge på ansøgningsportalen igen og vælge ”Mine ansøgninger”. Tryk på den pågældende ansøgning og vælg herefter ”Kontakt Energistyrelsen”. Her åbnes en tekstboks hvor du kan skrive en kommentar, og du kan tilføje filer.

Jeg har angivet forkerte oplysninger i min ansøgning, hvordan kan jeg rette det?

Hvis der er angivet forkerte oplysninger i din ansøgning kan vi genåbne den, således du kan genudfylde den. Skriv en mail til bygningspuljen@ens.dk og bekræft venligst du ønsker din ansøgning genåbnet og angiv din ansøgnings journalnummer. Du kan se dit journalnummer når du logger på ansøgningsportalen igen og vælger ”Mine ansøgninger”.

Når din sag er genåbnet får du besked per mail fra Energistyrelsen, hvor du bedes logge på portalen igen og genudfylde ansøgningen.

Hvis min sag genåbnes, mister jeg så min plads i køen?

Man mister ikke sin plads i køen, når sagen genåbnes, hvis det kun handler om fejlindtastning, og man ikke tilføjer sin ansøgning nye tiltag eller tiltag, som medfører et højere tilskud.

Jeg ønsker at søge om yderligere tilskud, kan jeg det?

Ønsker du at søge om mere, end det du har angivet i din ansøgning, skal du oprette og indsende en ny ansøgning på dette tiltag.

Kan jeg få gennemtjekket min ansøgning?

På grund af travlhed har vi ikke mulighed for at gennemgå enkelte ansøgninger, forud for at de bliver sagsbehandlet. Hvis vi mangler oplysninger for at kunne gennemføre sagsbehandlingen, så bliver du kontaktet per mail.

Bliver min ansøgning automatisk overført til næste års pulje?

Ansøgningerne behandles efter først til mølle princippet. Hvis der ikke er flere penge tilbage i tilskudspuljen, når vi når til din ansøgning, får du et afslag. Ansøgningen overføres ikke automatisk til næste års pulje.

Der er flere penge i puljen til næste år, og du er velkommen til at indsende ansøgningen igen, når vi åbner for ansøgninger i 1. kvartal 2021.

Regler og bekendtgørelsen

Hvor kan jeg finde bekendtgørelsen?

Læs Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektivisering i bygninger til helårsbeboelse 

Hvad menes der med påbegyndt arbejde?

Man kan ikke søge om tilskud til et projekt, der allerede er sat i gang eller er gennemført.
Det er en forudsætning, at arbejdet ikke er påbegyndt, inden der søges om tilsagn, dvs. man må ikke have lavet en aftale med nogen om at udføre arbejdet. Man må dog gerne have indhentet tilbud på arbejdet, lavet en projektbeskrivelse eller fået udarbejdet en energimærkning.

Der gives ikke tilskud med tilbagevirkende kraft.

Må man gerne selv købe materialerne?

Man må godt selv købe materialer. Man skal sikre sig, at dokumentation er i orden i forhold til de regler der er for eksempelvis vinduer. Ved ansøgning om udbetaling skal reglerne i bekendtgørelsen §§ 22-25 overholdes.

Hvor kan jeg se, om min bolig ligger i et fjernvarmeområde eller besluttet udlagt fjernvarmeområde?

Man kan benytte sig af plandata.dk, hvor man kan søge efter sin adresse. Her skal man i venstre side klikke af under ”Varmeforsyning, vedtaget”. På denne måde kan man efter farvekoder se, om ens bolig er beliggende i et fjernvarmeområde.

Hvem skal installere varmepumpen?

Efter 1. april 2021 er der krav om at installation af varmepumpen skal udføres og faktureres af en VE-montør eller VE-installatørvirksomhed, der er godkendt efter VE-godkendelsesloven.

Se Listen over VE-godkendte virksomheder

Varmepumper der installeres inden 1. april 2021 er undtaget denne betingelse, men det er stadig en god ide at benytte sig af.

BBR data er forkerte, hvordan løses det?

Energistyrelsen bruger BBR data til at hente information om din bygning i Bygnings- og Boligregistret (BBR) i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.

Såfremt der er fejl i BBR, har du pligt til at sørge for at disse oplysninger bliver rettet, enten ved at rette henvendelsen til din kommune eller ved at rette oplysninger via bbr.dk.

Hvordan søger jeg om udbetaling af tilskud?

Udbetaling af tilskud skal gøres på baggrund af en ansøgning på Energistyrelsens ansøgningsportal.

Kan jeg få tilskuddet udbetalt løbende, i takt med at jeg afslutter energiforbedringstiltagene?

Nej, det er ikke en mulighed at få udbetalt tilskuddet løbende. Du kan først ansøge om udbetaling af tilskud, når alle tiltagene i ansøgningen er afsluttet. Hvis du har søgt om tiltag vedrørende vinduer og varmepumpe, så er det først efter det sidste tiltag er færdiggjort, at du kan søge om udbetaling af tilskuddet.

Hvornår skal jeg senest søge om udbetaling af tilskud?

Du skal senest søge om udbetaling af tilskud 2 år efter du har fået tilsagn om tilskuddet og senest 30 dage efter du har betalt udgifterne til projektet.

Er tilskuddet skattefritaget?

Ja, tilskuddet er skattefritaget (altså ikke skattepligtigt).

Hvor udbetales tilskuddet?

Tilskud udbetales til tilsagnsmodtagers NemKonto.