Affaldsregistret

Hvis du mangler en virksomhed til at håndtere dit genanvendelige erhvervsaffald, kan du finde den i affaldsregisteret.

Affaldsregisteret er en oversigt med de virksomheder, som indsamler, behandler og transporterer affald samt forhandlere og mæglere. I det følgende kan du læse om og søge om optagelse i registret og se de aktuelle gebyrer. Du kan også søge blandt de virksomheder, der er registreret.

Find en virksomhed

I Affaldsregistret finder du oplysninger om, hvilke genanvendelsesanlæg, kommunale behandlingsanlæg, indsamlervirksomheder med eller uden forbehandlingsanlæg, transportører, forhandlere og mæglere der kan håndtere og modtage dit affald.

Affaldsregistret indeholder lister over alle registrerede virksomheder, der håndterer affald. Du kan søge i forskellige affaldsfraktioner på tværs af regioner og landegrænser og på forskellige former for virksomheder. Ved hver virksomhed er oplyst kontaktinformation.

Du skal ikke logge ind for at få adgang til listerne.

Gå til Affaldsregisteret

Registrer din virksomhed eller ændring af registrering

Der er i øjeblikket problemer med ansøgninger om genregistrering af indsamlergodkendelser og tilføjelse af indsamlerbeviser.

Hvis du har problemer, vil vi anbefale dig:

 • Gå ind på Min side
 • Gå til punktet "Igangværende ansøgninger"
 • Slet alle ansøgninger vedr. indsamler
 • Opret en ny ansøgning

Hvis du stadig oplever problemer, må du meget gerne sende en mail affaldsregister@ens.dk, hvor du beskriver problemt - gerne med skærmprints. Vi vil efterfølgende vende tilbage, når fejlene er rettet. Vi beklager ulejligheden. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Du finder link til registrering og ændring af registrering via Virk.dk nederst. Vær opmærksom på, at tilføjelse af CVR-numre og virksomhedstyper er en ny registrering.

Inden du går i gang, bør du orientere dig i de fem følgende punkter:

 1. For indsamlingsvirksomheder: Har én i din virksomheder taget indsamleruddannelsen?
  Hvis din virksomhed skal godkendes og registreres i Affaldsregistret som indsamlingsvirksomhed, skal du være opmærksom på, at mindst én person i din virksomhed skal have gennemført og bestået indsamleruddannelsen.
  Læs mere om indsamleruddannelsen på Miljøstyrelsens hjemmeside 
 2. Har du den rigtige browser?
  Når du tilmelder din virksomhed, er det vigtigt, at du ikke bruger Internet Explorer, da den ikke længere opdateres.
 3. Kender du din virksomhedstype?
  For at tilmelde din virksomhed skal du vide hvilken kategori din virksomhed tilhører. Hører virksomheden til under flere kategorier, skal du ansøge separat for hver type.
  Læs om de forskellige virksomhedstyper i menupunktet ”Virksomhedstyper”
 4. Har du MitID?
  Registrering sker via virk.dk, og her skal du bruge virksomhedens digitale signatur. Hvis virksomhedens P-nummer ikke fremkommer automatisk, kan du hente vejledning herunder. Bestil MitID
 5. Vejledninger
  Generel vejledning til registrering i Affaldsregistret
  Vejledning i tilknytning af P-nummer
  Vejledning til kommunetilknytning og indsamlere der ønsker at optræde som transportør i Affaldsregister
 6. Der kan nogle gang opstå tvivl om, hvorvidt håndværkere og entreprenører skal betragtes som affaldsproducenter, der transporterer eget affald, eller om de transporterer affald for fremmed regning og derfor skal registreres om som transportør. Spørgsmålet er belyst i denne vejledende udtalelse af 12. april 2011.

Klik her for registrering i Affaldsregistret

Afmeld din virksomhed

Hvis du ønsker at afmelde din virksomhed i registret, skal du sende en mail med oplysninger om virksomhedens navn, CVR-nummer og P-nummer til affaldsregister@ens.dk.

Bemærk: Det årlige gebyr for at stå i Affaldsregistret dækker et kalenderår, så der er ingen refusion, hvis din afmelding sker i løbet af året.

Virksomhedstyper

Nedenstående syv typer virksomheder kan stå registreret i Affaldsregistret. For at tilmelde din virksomhed i Affaldsregistret skal du vide, hvilken kategori din virksomhed hører under. Hører virksomheden under flere kategorier, skal der ansøges separat for hver enkelt kategori.

Transportør

Affaldstransportør er enhver virksomhed, der transporterer affald for fremmed regning. Affaldstransportører overtager ikke ansvaret for behandlingen af affaldet.

Forhandler

Forhandler er enhver virksomhed, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. Forhandlere overtager ikke ansvaret for behandlingen af affaldet.

Mægler

Mægler er enhver virksomhed, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. Mæglere overtager ikke ansvaret for behandlingen af affaldet.

Indsamlervirksomhed

Indsamlervirksomhed uden forbehandling er en virksomhed godkendt til at kunne overtage ansvaret for behandlingen af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Den kan hente eller modtage affaldet dog uden selv at foretage videre behandling.

Indsamlervirksomhed med forbehandling er en virksomhed godkendt til at kunne overtage virksomheders ansvar for behandlingen af deres kildesorterede genanvendelig affald. Den kan hente eller modtage affaldet og har selv et forbehandlingsanlæg.

Genanvendelsesanlæg

Genanvendelsesanlæg er private anlæg, der behandler affaldsmaterialer som omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, der ophører med at være affald. Genanvendelsesanlæg kan overtage virksomheders ansvar for behandlingen af deres kildesorterede genanvendelig affald. Det vil typisk skulle transporteres af en transportør eller af virksomheden selv.

Kommunalt behandlingsanlæg

Kommunalt behandlingsanlæg er anlæg, der er helt eller delvis ejet af kommunerne og foretager forbehandling eller slutbehandling af genanvendeligt affald. Det kan både være husholdningsaffald eller erhvervsaffald på linje med indsamlingsvirksomheder eller genanvendelsesanlæg. Genanvendelsesanlæg kan overtage virksomheders ansvar for behandlingen af deres kildesorterede genanvendelig affald.

Genanvendelsesanlæg eller indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg?

I Affaldsregistret er der to forskellige registreringskategorier, som kan være svære at adskille: Genanvendelsesanlæg og indsamlingsvirksomheder med forbehandlingsanlæg. Husk at sende din eventuelle miljøgodkendelse med, når du ansøger om registrering.

Du skal vælge registreringskategorien genanvendelsesanlæg, hvis det affald din virksomhed modtager efter behandlingen på virksomheden ophører med at være affald.

Eksempler på genanvendelsesanlæg

Her kan du se eksempler på virksomhedsaktiviteter, hvor virksomheden er blevet registreret som genanvendelsesanlæg i Affaldsregistret:

 • Kompostering af haveaffald
 • Regenerering af spildolie (genanvendes uden at skulle igennem en videre proces)
 • Omstøbning eller omformning af plast, så der opstår et nyt produkt, der umiddelbart kan anvendes.

Eksempler på indsamlingsvirksomheder med forbehandlingsanlæg

Du skal vælge registreringskategorien indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg, hvis din virksomhed ikke kan registreres som genanvendelsesanlæg, men gør følgende:

 • Indsamler og/eller modtager affald.
 • Forbehandler, dvs. sorterer, knuser, sammenpresser, pelleterer, tørrer, neddeler, konditionerer, adskiller, demonterer, ompakker, blender eller blander.

Her kan du se eksempler på virksomheder, som søgte om registrering som genanvendelsesanlæg, men konkret blev godkendt og registreret som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg:

 • Knusning af byggematerialer, sten, mv.:
 • Neddeling af haveaffald
 • Neddeling af jern og metal
 • Neddeling af gummi
 • Adskillelse af spildolie i oliefraktion og vand (olien skal igennem en videre proces for at blive genanvendt)

Alle virksomheder skal sende miljøgodkendelse

Energistyrelsen skal altid have tilsendt virksomhedens miljøgodkendelser, hvis den har sådanne. Det gælder både ved ansøgninger om registrering som genanvendelsesanlæg og som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg. Send din virksomheds miljøgodkendelse sammen med ansøgningen, så går sagsbehandlingen hurtigere.

Udløb af godkendelse som indsamlingsvirksomhed efter fem år

Automatisk ophør af godkendelse

Godkendelser som indsamlingsvirksomhed udløber automatisk 5 år efter udstedelsen. Det fremgår af affaldsregisterbekendtgørelsens § 14, stk. 2.

En tidligere godkendt indsamlingsvirksomhed må ikke fortsætte sin virksomhed uden at ansøge og blive godkendt på ny. Det kan medføre bødestraf, hvis man fortsætter med sin indsamlingsvirksomhed efter udløbet af godkendelsen uden at ansøge om en ny. Det fremgår af affaldsregisterbekendtgørelsens § 26, stk. 1, nr. 6.

Automatisk orientering om udløb af godkendelse

Godkendte indsamlingsvirksomheder vil tre måneder inden udløb af godkendelsen modtage en mail fra Energistyrelsen om godkendelsens udløb og proceduren for indgivelse af ny ansøgning.

Ny ansøgning og godkendelse

Hvis en indsamlingsvirksomhed ønsker at fortsætte sin virksomhed, skal indsamlingsvirksomheden ansøge om fornyet godkendelse og helst inden udløb af den tidligere godkendelse, da fortsat virksomhed indtil fornyet godkendelse ellers vil være ulovlig.

Hvis der er indgivet ansøgning om fornyet godkendelse inden udløb af den tidligere godkendelse, og Energistyrelsen ikke kan nå at færdigbehandle den fornyede ansøgning, inden den tidligere godkendelse udløber, har Energistyrelsen mulighed for administrativt at forlænge den tidligere ansøgning, indtil der bliver truffet afgørelse på baggrund af den nye ansøgning. På den måde kan indsamlingsvirksomheder fortsætte virksomheden, selvom Energistyrelsen ikke har færdigbehandlet sagen.

Det skal i den forbindelse understreges, at Energistyrelsen ikke har mulighed for administrativt at forlænge en afgørelse, som er udløbet. Det er derfor nødvendigt at ansøge inden udløbet af den tidligere godkendelse, hvis det skal undgås, at virksomheden ligger stille. Hvis godkendelsen når at udløbe, inden der sendes en ny ansøgning, må man altså ikke arbejde som indsamlingsvirksomhed, før Energistyrelsen har afgjort sagen, og man har modtaget ny godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

Hvis fornyet ansøgning er indgivet inden udløb af den tidligere godkendelse, vil det ikke komme til at fremgå af Affaldsregistret, at godkendelsen er udløbet og en ny godkendelse er under sagsbehandling. Hvis der derimod ikke er indgivet fornyet ansøgning inden udløb af den tidligere godkendelse, vil det komme til at fremgå af Affaldsregistret, at godkendelsen er udløbet.

Gebyr

Når der ansøges om fornyet godkendelse, skal der betales gebyr, ligesom ved første gang der ansøges. Energistyrelsen skal foretage nøjagtig samme sagsbehandling, som var det en ny ansøgning, og derfor er gebyrerne det samme.

Indgivelse af ny ansøgning

Ansøgningen skal ske digitalt på p-nummerniveau via Virk.dk – Affaldsregister. Ansøgningen skal indeholde de samme oplysninger, som første gang, der blev ansøgt om godkendelse. Energistyrelsen kan ikke anvende oplysningerne fra den tidligere godkendelse, da der kan være sket ændringer, og da det er ansøgeren, der har ansvaret for at give korrekte oplysninger.

Det er disse oplysninger, som skal med i ansøgningen:

 1. Virksomhedens CVR-nummer og p-nummer.
 2. Bevis for, at mindst én person med ledelsesansvar for indsamlingen af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse har opnået indsamlerbevis eller har kvalifikationer, som kan sidestilles hermed. Kravet om indsamlerbevis eller kvalifikationer, som kan sidestilles hermed, skal opfyldes, uanset hvilken form for affald, der indsamles. I virksomheder med flere produktionsenheder (p-enheder), skal der i hver p-enhed være mindst én person med gyldigt bevis ansat. Det gælder dog ikke, hvis der i enheden er ni eller færre personer ansat. Antallet af ansatte fastlægges som et årsgennemsnit.
 3. Angivelse af, hvilke affaldsfraktioner som virksomheden søger om at blive godkendt til at overtage ansvaret for og foretage indberetning til Affaldsdatasystemet om.
 4. Angivelse af, hvorvidt virksomheden forbehandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse og derfor søger om at blive godkendt som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg.
 5. Gyldig miljøgodkendelse, hvis en sådan er påkrævet.

Det fremgår af affaldsregisterbekendtgørelsens § 15.

Offentliggørelse af gebyrsatser – Affaldsregisteret

 

Affaldsregisteret er gebyrfinansieret. Alle virksomheder og anlæg i registeret opkræves gebyrer.

Kategorier*

Engangsgebyr pr. 1. januar 2023

Engangsgebyr pr. 1. januar 2024

Årligt gebyr for registrering

1. januar 2023

 

Årligt gebyr for registrering

1. januar 2024

 

Indsamlingsvirksomheder med eller uden forbehandling**

Godkendelse

2.210 kr.

2.209 kr.

 

 

Registrering

2.260 kr.

2.259 kr.

1.540 kr.

1.539 kr.

Genanvendelsesanlæg

Registrering

2.260 kr.

2.259 kr.

1.540 kr.

1.539 kr.

Affaldstransportører

Registrering

2.260 kr.

2.259 kr.

1.540 kr.

1.539 kr.

Mæglere og forhandlere

Registrering

2.260 kr.

2.259 kr.

1.540 kr.

1.539 kr.

Kommunale behandlingsanlæg

Registrering

Registrering ikke lovlig og mulig**

Registrering ikke lovlig og mulig**

1.540 kr.

1.539 kr.

*Gebyr betales pr. CVR-nr. og pr. kategori

**Indsamlingsvirksomheders godkendelse og registrering er tidsbegrænset og gives for 5 år.

*** Kommunale behandlingsanlæg kan ikke længere opnå dispensation til at behandle genanvendeligt erhvervsaffald, som behandles på markedsvilkår.

Gebyrerne skal, jf. Affaldsregisterbekendtgørelsens § 25, svare til de faktiske omkostninger, som Energistyrelsen har i forbindelse med etablering, drift, vedligeholdelse og administration af Affaldsregistret, herunder omkostninger forbundet med gebyropkrævningen og tilsyn med, at registreringspligtige virksomheder og anlæg lader sig registrere. Gebyrerne reguleres årligt pr. 1. januar.

Affaldsregistret
Mere om Affald