Vejledende udtalelser om affald

Det er ikke almindelig praksis, at Energistyrelsen udtaler sig om konkrete og/eller verserende sager, men hvis principielle spørgsmål bliver rejst, kan styrelsen alligevel vælge at udtale sig vejledende.

Liste over vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse om kapacitetsgebyr for farligt affald

Miljøstyrelsen modtog en del henvendelser om, hvordan en modtagestations administrationsudgifter skal indgå i det kommunale affaldsgebyr i lyset af ændringen af affaldsbekendtgørelsen 7. marts 2011 (nu historisk).'

Vejledende udtalelse om kapacitetsgebyr for farligt affald

Om kommunale affaldsgebyrer

Vejledende udtalelse om kommunale affaldsgebyrer: Håndtering af affald – bortset fra virksomhedernes kildesorterede genanvendelige affald – og herunder fastsættelsen af gebyrer for de kommunale affaldsordninger, er en kommunal opgave. Dette fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 6 og affaldsbekendtgørelsen .

Kommunernes fastsættelse af affaldsgebyrer sker efter miljøbeskyttelseslovens § 48 og underlagt princippet om hvile-i-sig-selv, hvilket kort fortalt betyder, at kommunen kan få dækket sine omkostninger gennem opkrævning af gebyrer, men ikke må optjene et overskud.

Se opdateret information om erhvervsaffaldsgebyret

Administrationen af 80-procentsreglen i affaldsbekendtgørelsens §96, stk. 3

Miljøstyrelsens vejledende udtalelse af 1. oktober 2010 om fortolkningen af 80-procentsreglen i affaldsbekendtgørelsens § 96, stk. 3.

Af den vejledende udtalelse fremgår, at for at blive betragtet som et anlæg, som behandler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, skal minimum 80 procent af det affald, som anlægget modtager til behandling, genanvendes.

Det vil sige, at minimum 80 procent af den samlede mængde affald, som modtages på anlægget, skal genanvendes på anlægget eller ved efterfølgende behandling, førend betingelsen i § 96, stk. 3 er opfyldt.

Miljøstyrelsen fremhæver endvidere i den vejledende udtalelse, at kravet om 80 procent genanvendelse retter sig mod anlægget og ikke mod den samlede virksomhed på en given lokalitet.

Vejledende udtalelse om administrationen af 80 % reglen i affaldsbekendtgørelsens § 96, stk. 3

Fordeling af udgifter til brugerundersøgelser vedr. genbrugspladser

Miljøstyrelsen er blevet spurgt, hvorledes udgifterne til brugerundersøgelser på genbrugspladserne, jf. affaldsbekendtgørelsens § 57, stk. 3, skal fordeles imellem henholdsvis husholdninger og virksomheder.

Hertil har Miljøstyrelsen svaret, at der ikke i affaldsbekendtgørelsen eller de bagvedliggende forarbejder (lov med bemærkninger m.m.) er taget stilling til, hvordan disse udgifter skal fordeles på henholdsvis virksomheder og husholdningers affaldsgebyr.

Miljøstyrelsen er dog umiddelbart af den opfattelse, at en rimelig løsning vil være, at virksomheder og husholdninger betaler i forhold til deres respektive anvendelse af genbrugspladserne svarende til fordelingen af omkostningerne til genbrugspladserne i øvrigt, jf. affaldsbekendtgørelsens § 57, stk. 4. Det vil sige, at kommuner ved fordelingen mellem kommunens husholdninger og virksomheder af omkostningerne til brugerundersøgelser for genbrugspladser kan anvende det fordelingstal, som kommunens brugerundersøgelse viser.

For 2010 kan kommunen endvidere vælge at henføre 15 procent af omkostningerne til brugerundersøgelser til virksomhedernes del og 85 procent til husholdningernes del.

Transportørers adgang til genbrugspladsen

Miljøstyrelsen har på baggrund af flere henvendelser om transportørers adgang til genbrugspladserne valgt at komme med en vejledende udtalelse om rammerne for transportørers brug af genbrugspladserne, herunder hvorledes kommunerne kan håndtere de problemstillinger, der er omfattet af vejledningen.

Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen om adgang til genbrugspladserne for transportører af 5. november 2013

I forbindelse med det andet møde i arbejdsgruppe om virksomheders brug af genbrugspladser har arbejdsgruppens medlemmer bedt Miljøstyrelsen udarbejde et notat om definitionen af ”affalds-producenten”, særligt i relation til det affald, som opstår, når håndværkere og anlægsgartnere udfører opgaver for private.

Notat af den 12. april 2011 om Definition af affaldsproducent – vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald nr. 4/2011 om kildesortering og dokumentationskravet i affaldsbekendtgøre

Miljøstyrelsen har den 16. maj 2011 vejledende udtalt til statsforvaltningen, at en kommune - efter Miljøstyrelsens vurdering - var berettiget til, ifm. behandling af ansøgning om fritagelse efter affaldsbekendtgørelsens § 62, stk. 4 at stille krav om, at virksomhedens aftale med en vognmandsvirksomhed omfattede genanvendeligt affald, som er kildesorteret.

Vejledende udtalelse nr. 4 - 2011 Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden - affaldsbekendtgørelsens § 62 stk. 4

Caroline Kronberg
Specialkonsulent (+45) 3395 0997
Line Skou Hauschildt
Chefkonsulent (+45) 4173 1265
Mere om Affald