Vejledende udtalelser om affald

Det er ikke almindelig praksis, at Energistyrelsen udtaler sig om konkrete og/eller verserende sager, men hvis principielle spørgsmål bliver rejst, kan styrelsen alligevel vælge at udtale sig vejledende.

Liste over vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse om kapacitetsgebyr for farligt affald

Miljøstyrelsen modtog en del henvendelser om, hvordan en modtagestations administrationsudgifter skal indgå i det kommunale affaldsgebyr i lyset af ændringen af affaldsbekendtgørelsen 7. marts 2011 (nu historisk).'

Vejledende udtalelse om kapacitetsgebyr for farligt affald

Om kommunale affaldsgebyrer

Vejledende udtalelse om kommunale affaldsgebyrer: Håndtering af affald – bortset fra virksomhedernes kildesorterede genanvendelige affald – og herunder fastsættelsen af gebyrer for de kommunale affaldsordninger, er en kommunal opgave. Dette fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 6 og affaldsbekendtgørelsen .

Kommunernes fastsættelse af affaldsgebyrer sker efter miljøbeskyttelseslovens § 48 og underlagt princippet om hvile-i-sig-selv, hvilket kort fortalt betyder, at kommunen kan få dækket sine omkostninger gennem opkrævning af gebyrer, men ikke må optjene et overskud.

Se opdateret information om erhvervsaffaldsgebyret

Administrationen af 80-procentsreglen i affaldsbekendtgørelsens §96, stk. 3

Miljøstyrelsens vejledende udtalelse af 1. oktober 2010 om fortolkningen af 80-procentsreglen i affaldsbekendtgørelsens § 96, stk. 3.

Af den vejledende udtalelse fremgår, at for at blive betragtet som et anlæg, som behandler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, skal minimum 80 procent af det affald, som anlægget modtager til behandling, genanvendes.

Det vil sige, at minimum 80 procent af den samlede mængde affald, som modtages på anlægget, skal genanvendes på anlægget eller ved efterfølgende behandling, førend betingelsen i § 96, stk. 3 er opfyldt.

Miljøstyrelsen fremhæver endvidere i den vejledende udtalelse, at kravet om 80 procent genanvendelse retter sig mod anlægget og ikke mod den samlede virksomhed på en given lokalitet.

Vejledende udtalelse om administrationen af 80 % reglen i affaldsbekendtgørelsens § 96, stk. 3

Fordeling af udgifter til brugerundersøgelser vedr. genbrugspladser

Miljøstyrelsen er blevet spurgt, hvorledes udgifterne til brugerundersøgelser på genbrugspladserne, jf. affaldsbekendtgørelsens § 57, stk. 3, skal fordeles imellem henholdsvis husholdninger og virksomheder.

Hertil har Miljøstyrelsen svaret, at der ikke i affaldsbekendtgørelsen eller de bagvedliggende forarbejder (lov med bemærkninger m.m.) er taget stilling til, hvordan disse udgifter skal fordeles på henholdsvis virksomheder og husholdningers affaldsgebyr.

Miljøstyrelsen er dog umiddelbart af den opfattelse, at en rimelig løsning vil være, at virksomheder og husholdninger betaler i forhold til deres respektive anvendelse af genbrugspladserne svarende til fordelingen af omkostningerne til genbrugspladserne i øvrigt, jf. affaldsbekendtgørelsens § 57, stk. 4. Det vil sige, at kommuner ved fordelingen mellem kommunens husholdninger og virksomheder af omkostningerne til brugerundersøgelser for genbrugspladser kan anvende det fordelingstal, som kommunens brugerundersøgelse viser.

For 2010 kan kommunen endvidere vælge at henføre 15 procent af omkostningerne til brugerundersøgelser til virksomhedernes del og 85 procent til husholdningernes del.

Transportørers adgang til genbrugspladsen

Miljøstyrelsen har på baggrund af flere henvendelser om transportørers adgang til genbrugspladserne valgt at komme med en vejledende udtalelse om rammerne for transportørers brug af genbrugspladserne, herunder hvorledes kommunerne kan håndtere de problemstillinger, der er omfattet af vejledningen.

Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen om adgang til genbrugspladserne for transportører af 5. november 2013

I forbindelse med det andet møde i arbejdsgruppe om virksomheders brug af genbrugspladser har arbejdsgruppens medlemmer bedt Miljøstyrelsen udarbejde et notat om definitionen af ”affalds-producenten”, særligt i relation til det affald, som opstår, når håndværkere og anlægsgartnere udfører opgaver for private.

Notat af den 12. april 2011 om Definition af affaldsproducent – vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald nr. 4/2011 om kildesortering og dokumentationskravet i affaldsbekendtgøre

Miljøstyrelsen har den 16. maj 2011 vejledende udtalt til statsforvaltningen, at en kommune - efter Miljøstyrelsens vurdering - var berettiget til, ifm. behandling af ansøgning om fritagelse efter affaldsbekendtgørelsens § 62, stk. 4 at stille krav om, at virksomhedens aftale med en vognmandsvirksomhed omfattede genanvendeligt affald, som er kildesorteret.

Vejledende udtalelse nr. 4 - 2011 Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden - affaldsbekendtgørelsens § 62 stk. 4

Indsamling af organisk affald fra virksomheder via kommunerne skal stoppe med udgangen af 2015

Se brev til kommunerne af 11. december 2015.

Fra den 1. januar 2016 er det ikke længere muligt for kommunerne at tilbyde virksomheder at deltage i en indsamlingsordning for organisk affald for husholdningerne. Kommunerne kan dog fortsat tilbyde indsamling af organisk affald til egne kommunalt ejede virksomheder og institutioner.

Virksomhederne skal i stedet indgå aftaler om håndtering af deres organiske affald med en privat indsamlingsvirksomhed eller et modtageanlæg.

Reglerne i affaldsbekendtgørelsens §§ 41 og 42 om kommunernes mulighed for at tilbyde ordninger for visse typer genanvendeligt affald er blevet overført til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ved Kongelig Resolution af 28. juni 2015 og administreres nu af Energistyrelsen.

Det følger af affaldsbekendtgørelsens § 41, at hvis kommunalbestyrelsen i sit regulativ for husholdningsaffald har fastsat bestemmelser om, at organisk affald skal udsorteres fra dagrenovationen og har etableret en selvstændig ordning for dette affald, så kan kommunalbestyrelsen indtil den 1. januar 2016 tilbyde virksomheder i kommunen, at de omfattes af en ordning for organisk affald fra deres dagrenovationslignende affald.

Denne mulighed for at tilbyde virksomheder at deltage i en eksisterende ordning for organisk affald for dagrenovation med virksomhedernes organiske affald fra deres dagrenovationslignende affald ophører ved udgangen af 2015.

Ifølge Miljøstyrelsens oversigter over affaldsordninger i de forskellige kommuner har 19 kommuner en ordning for organisk affald for dagrenovation, jf. vedlagte liste. Energistyrelsen er ikke bekendt med, hvor mange af disse kommuner, der hidtil har tilbudt virksomheder at deltage i ordningen.

Der kan derudover være andre kommuner, der påtænker at etablere en ordning for organisk affald for dagrenovation, og som har overvejet at tilbyde virksomheder at deltage i ordningen.

Det fremgik af høringsnotatet til ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, at:

”Miljøstyrelsen er opmærksom på udløbet af ordningen om kommunal indsamling af organisk affald fra virksomheder. Det er planen at sende en revision af affaldsbekendtgørelsen i høring, så kommunerne fortsat får mulighed for at tilbyde virksomheder i ejendomme med blandet bolig og erhverv at indsamle organisk affald efter 1. januar 2016. Med den foreslåede ændring permanentgøres kommunernes mulighed for at indsamle udsorteret organisk affald, men afgrænses til at omfatte samme områder som for de genanvendelige fraktioner (ejendomme med blandet bolig og erhverv).”

Dette er imidlertid ikke sket, da ændringen af affaldsbekendtgørelsen afventede evalueringen af organisering af affaldssektoren, og markedet for håndtering af organisk affald har været under hastig udvikling.

Affaldsbekendtgørelsen er ikke blevet ændret indholdsmæssigt siden 2012 i forhold til reglerne om etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder. Den hidtidige frivillige ordning udløber således automatisk den 31. december 2015.

Energistyrelsen skal for en god ordens skyld bemærke, at der ikke er hjemmel til at tilbyde virksomheder beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder at benytte en kommunal ordning for organisk affald i affaldsbekendtgørelsens § 42. Affaldsbekendtgørelsens § 42, skal læses i sammenhæng med § 41 og omfatter derfor kun de tørre fraktioner, da det organiske affald er omfattet af § 41. §42 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at tilbyde virksomheder i kommunen, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, at de omfattes af den eller de ordninger for kildesorteret genanvendeligt affald, som kommunen har etableret for husholdningerne.

Energistyrelsen har også orienteret erhvervsorganisationerne om, at indsamling af organisk affald via kommunernes ordninger ikke længere er mulig, således at disse organisationer kan orientere deres medlemmer.

Signe Grandt Adsersen
Fuldmægtig (+45) 3392 7536
Mere om Affald