Gebyrer på affaldsområdet

Den kommunale administration, planlægning, anvisning, håndtering, og behandling af affald er finansieret af gebyrer. Gebyrerne er opdelt i gebyrer for husholdninger og erhverv og yderligere i de enkelte ordninger, som kan være frivillige eller obligatoriske.

Erhvervsaffaldsgebyr

Det generelle erhvervsadministrationsgebyr for virksomheder blev ophævet pr. 1. januar 2019. Kommunerne må fortsat opkræve gebyrer for etablerede indsamlingsordninger for erhvervsaffald og for brug af den kommunale genbrugsplads. Gebyret opkræves hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden.

Husholdningsgebyr

Efter miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 6 skal de kommunale affaldsgebyrer opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen. Det fastslås også, at beløbene har samme fortrinsret i ejendommen som offentlige skatter og afgifter. Bestemmelsen er gentaget i affaldsaktørbekendtgørelsens § 15, stk. 3.

Erhvervsaffaldsgebyr

Administrationsgebyret

Ophævelse af administrationsgebyret

Det generelle erhvervsadministrationsgebyr for virksomheder blev ophævet pr. 1. januar 2019. I forbindelse med afskaffelsen af erhvervsadministrationsgebyret, blev det vurderet at kommunernes sagsbehandling af konkrete anvisninger samt anmeldelser og dokumentation af jordflytninger for erhverv fortsat bør gebyrfinansieres, for at sikre overholdelse af det miljøretlige princip om, at forureneren betaler.

Konsulenthuset COWI har udarbejdet en uafhængig analyse af kommunernes ressourceforbrug til at løfte de ovennævnte opgaver.

COWI har fundet frem til vægtede middelestimater for kommunernes samlede omkostninger forbundet med opgaverne på 9,5 mio. kr. for konkrete anvisninger og 17,5 mio. kr. for jordflytninger.

Hent Analyse af kommunernes omkostninger til konkrete anvisninger af erhvervsaffald og jordflytninger.

Gebyr for indsamlingsordninger i kommunen

Kommunen vælger selv, om de vil etablere indsamlingsordninger (henter affaldet hos virksomheden) eller anvisningsordninger (anviser anlæg, hvor virksomheden skal aflevere sit affald) for affald fra virksomheder i kommunen. Hvis kommunen har etableret indsamlingsordninger, vil kommunens udgifter hertil også fremgå af den opkrævning, som virksomheder i kommunen modtager. Det kan for eksempel være en indsamlingsordning for virksomhedernes dagrenovation eller farlige affald.

Gebyr for affald omfattet af anvisningsordninger

Hvor kommunen har etableret anvisningsordninger for for eksempel virksomhedernes dagrenovation eller øvrige forbrændingsegnede affald, vil virksomheden betale for ordningen direkte hos forbrændingsanlægget. Kommunens udgifter til administration af anvisningsordninger opkræves over det generelle administrationsgebyr.

Gebyr for virksomheders benyttelse af genbrugspladsen

Kommunens genbrugspladsordning for erhvervsvirksomheder er en tilvalgsordning. Dermed er det frivilligt for den enkelte virksomhed, om den ønsker at benytte kommunens genbrugsplads. Kun virksomheder, der gør brug af ordningen, skal betale genbrugspladsgebyr.

Læs mere om genbrugspladsgebyret

Fritagelse for administrationsgebyr og erhvervsaffaldsgebyr

Alle virksomheder skal betale administrationsgebyr samt gebyr for eventuelle indsamlingsordninger, medmindre de er fritaget efter affaldsbekendtgørelsens § 60.

Følgende virksomheder er automatisk undtaget fra at skulle betale erhvervsaffaldsgebyr:

  • Virksomheder med nul til én ansatte, hvor virksomhedens branchekode fremgår af bilag 8 til affaldsbekendtgørelsen.
  • Virksomheder med nul ansatte, hvor virksomheden drives i en form, som fremgår af bilag 9.
  • Virksomheder med en årlig momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kroner.

Derudover kan virksomheder søge om fritagelse hos kommunen, såfremt virksomheden kan dokumentere, at virksomheden ikke producerer affald. Det er den enkelte kommune, som fastlægger, hvilken form for dokumentation der skal til for at kunne blive fritaget.

Bemærk! Vælger fritagne virksomheder alligevel at benytte kommunens genbrugsplads eller en af kommunens øvrige affaldsordninger, skal de både betale gebyr for den ordning, de benytter (for eksempel for brug af genbrugsplads) og administrationsgebyr.

Læs den præcise ordlyd af reglerne om gebyrer i affaldsbekendtgørelsens kapitel 8

Husholdningsgebyret

Differentieret gebyr i forhold til brugergrupper

Affaldsbekendtgørelsens § 55, stk. 2 giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte forskrifter i regulativet om fordelingen af omkostningerne mellem forskellige typer af husholdninger. Det er i standardregulativets gebyrbestemmelser udmøntet ved, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte et nedsat gebyr for ejendomme, der ikke benyttes til helårsbeboelse. Derudover kan differentiering efter affaldsbekendtgørelsens § 55, stk. 2, ske ved, at der vedtages flere ordninger for den samme affaldsfraktion, hvor hver enkelt ordning har forskelligt geografisk opland eller brugergruppe. Dette afspejles herefter i gebyrbladet.

Særligt om kolonihaver

For så vidt angår kolonihave vil organiseringen af kolonihaveforeningen have betydning for hvordan gebyret opkræves. Hvis det er kolonihaveforeningen som sådan, der har tinglyst adkomst, vil gebyret skulle opkræves hos denne. Hvis det er de enkelte lodsejere, der har tinglyst adkomst, vil gebyret skulle opkræves hos hver lodsejer. Det vigtigste er, at kolonihaverne som affaldsproducenter er omfattet af en ordning, og at den, der har tinglyst adkomst på den ejendom, hvor kolonihaverne er beliggende, bliver opkrævet et gebyr i overensstemmelse med gebyrreglerne. Generelt er betegnelsen husholdninger udtryk for de affaldsproducenter, der er omfattet og forpligtet af reglerne om husholdningsaffald, herunder regulativernes bestemmelser om de enkelte ordninger. Opkrævning af affaldsgebyr hos kolonihaver følger samme princip som opkrævning af gebyrer i lignende situationer, hvor der er flere husholdninger på samme matrikel.

Mere om Affald
Signe Grandt Adsersen
Fuldmægtig (+45) 3392 7536
Annette Arent
Specialkonsulent (+45) 3392 6813