Energisektorernes beredskab

Samfundet er afhængig af en fungerende energisektor

Energiområdet er en del af den kritiske infrastruktur og har væsentlig betydning for de fleste øvrige samfundssektorer. En omfattende og længerevarende krise i f.eks. el- eller oliesektoren kan indebære en krisesituation for store dele af samfundet.

Både private og offentlige virksomheder er afhængige af energiforsyningen. Derfor er der også mange, der er afhængige af, at energisektorens beredskab fungerer. Samtidig skal beredskabsarbejdet inddrage mange forskellige organisationer, faggrupper, teknologier og hensyn for at kunne håndtere alle krisesituationer. Beredskab adskiller sig dermed fra forsyningssikkerhed ved ikke at være rettet mod normalsituationen. 

Beredskabet skal sikre forsyningen under en krise

Beredskabet bør først træde i kraft, hvis en situation ikke kan håndteres med de ressourcer, der er til rådighed for den daglige drift. Beredskabet omfatter foranstaltninger for at forebygge, reducere konsekvenser af og udbedre forhold i krisesituationer.

Beredskabet er rettet mod alle former for krisesituationer i freds- og krigstid, forårsaget af naturskabte, menneskeskabte og teknologiske trusler, herunder terrorhandlinger. På energiområdet er beredskabets formål at sikre opretholdelse og videreførelse af de væsentligste dele af samfundets energiforsyning i krisesituationer. På denne side beskrives, hvordan beredskabsområdet er organiseret i energisektorerne.

Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektorerne

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har udarbejdet en cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektorerne i samarbejde med interessenter fra de danske energisektorer. Strategien omfatter 10 konkrete initiativer, der har fokus på at styrke samarbejde, kompetencer og procedurer i sektorerne. Blandt andet skal muligheden undersøges for at etablere en sektorspecifik IT-sikkerhedstjeneste, som i forskelligt omfang vil kunne samle kompetencerne inden for informations- og cybersikkerhed samt rådgive branchen og myndigheder.

Cyber- og informationssikkerhedsstrategien kommer som led i regeringens bredere initiativ for styrket cybersikkerhed i de samfundskritiske sektorer, som også omfatter sundheds-, finans-, tele-, transport- og søfartsområderne.

Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektorerne

Beredskabsarbejdet er afgrænset efter sektorer

Elsektoren

Elsektoren er en af de samfundssektorer, der i tilfælde af nedbrud, kan have størst effekt for de øvrige samfundssektorer. Det moderne samfund forudsætter el, og en strømafbrydelse vil, hvis den er omfattende og langvarig, indebære en krisesituation for samfundet.

De enkelte virksomheder skal have et beredskab

Beredskab for elsektoren er baseret på elforsyningslovens bestemmelser om, at de enkelte virksomheder i sektoren skal have det nødvendige beredskab. Bestemmelsen omfatter produktions-, transmissions- og netvirksomheder samt virksomhed udøvet af Energinet.dk. Dette beredskab skal koordineres af den systemansvarlige virksomhed Energinet.dk. Der er fastsat nærmere regler for beredskabet i flere bekendtgørelser, som danner grundlag for en systematisering og udbygning af det hidtidige beredskab for elsektoren. Disse kan findes under relevante lovtekster på denne side.

Energinet.dk har etableret Danske Elselskabers Beredskabsudvalg med repræsentation fra de elselskaber, som skal have et beredskab. Energistyrelsen deltager i udvalget.

Læs mere om elforsyningsloven nedenfor.

Naturgassektoren

Nedbrud i naturgassektoren har ikke samme store effekt som et nedbrud i elsektoren, men naturgassektoren har nære sammenhænge med elsektoren på både produktions- og forbrugssiden. Elforsyning er ofte en forudsætning for, at et naturgasfyr virker. Samtidig er naturgas brandbart og transporteres via rør under højt tryk, hvilket medfører andre risici end dem kendt fra el-systemet.

De enkelte virksomheder skal have et beredskab

Beredskab for naturgassektoren er baseret på naturgasforsyningsloven, der foreskriver, at de enkelte virksomheder i sektoren skal have det nødvendige beredskab. Bestemmelsen omfatter transmissions-, distributions-, lager- og LNG-virksomheder samt virksomhed udøvet af Energinet.dk. Dette beredskab skal koordineres af Energinet.dk. Der er fastsat nærmere regler for beredskabet i flere bekendtgørelser, der danner grundlag for en systematisering og udbygning af det hidtidige beredskab for elsektoren. Disse kan findes under afsnittet vedrørende love.

Energinet.dk har etableret Naturgasselskabernes Beredskabsudvalg med deltagelse af de naturgasselskaber, som skal have et beredskab, og med repræsentation fra bygasselskaberne. Energistyrelsen deltager i udvalget.

Samtidig er naturgassektoren underlagt en række nationale og internationale miljø- og risikobestemmelser, der har til formål at begrænse eller forhindre skader på omgivelserne ved udslip eller tekniske nedbrud. Disse bestemmelser reguleres under Miljøministeriets område.

Bygas

Der er i dag bygas i København, Frederiksberg og Aalborg kommuner. Københavns Kommune vil i løbet af få år erstatte den hidtidige bygas med en blanding af naturgas og luft. Bygas bruges primært til madlavning og i mindre grad til opvarmning og har ikke væsentlig betydning i en beredskabsmæssig sammenhæng. Bygassektoren har traditionelt et tæt samarbejde med naturgassektoren om beredskab og indgår i Naturgasselskabernes Beredskabsudvalg.

Beredskab for bygassektoren er baseret på varmeforsyningslovens bestemmelser herom. Efter varmeforsyningsloven skal de enkelte virksomheder i sektoren have det nødvendige beredskab. Ministeren for området kan fastsætte regler om beredskabet. Der er p.t. ikke fastsat sådanne regler.

Internationalt samarbejde for olieberedskab

Oliesektoren

Oliesektoren er i denne sammenhæng afgrænset som raffinering af råolie og oplagring af olieprodukter og omfatter således ikke efterforskning, produktion og ilandføring af råolie. Oliesektoren er central for store dele af transportsektoren og dermed indirekte for stort set alle samfundssektorer.

Internationalt samarbejde for olieberedskab

Beredskab for oliesektoren er baseret på olieberedskabsloven. Denne lovgivning har til formål at begrænse konsekvenserne af afbrydelser af forsyningerne af råolie og olieprodukter. Da oliemarkedet er globalt, er dette beredskab baseret på et internationalt samarbejde gennem både det Internationale Energiagentur (IEA) og EU. Dette olieforsyningsberedskab indgår i det samlede beredskab.

Olieberedskabsområdet er ikke direkte sammenhængende med el- og naturgasområdet, hvorfor det også er beskrevet på en separat side .

Fjernvarmesektoren

Fjernevarmeproduktion er reguleret af flere forskellige love. 

Man kan opdele sektorens produktionsanlæg i tre kategorier: 

  1. Centrale kraftvarmeværker er udelukkende underlagt elforsyningsloven, hvorimod fjernvarmetransmissionsledningerne skal godkendes efter varmeforsyningsloven.
  2. Store decentrale kraftvarmeværker (over 25MW el) er ligeledes underlagt elforsyningsloven og fjernvarme transmissions- og distributionsledningerne er også her underlagt varmeforsyningsloven.  
  3. Små decentrale kraftvarmeværker (under 25 MW) er derimod reguleret af varmeforsyningsloven

Der er kun krav om beredskabsplanlægning for de to første kategorier, da de er omfattet af elforsyningsloven.  Der er derved en omfattende del af fjernvarmesektoren, der ikke er underlagt krav om beredskabsplanlægning.