Energisektorernes beredskab

Energisektorens Beredskab

Samfundet er afhængig af en stabil og pålidelig energiforsyning. Energistyrelsen regulerer de love, som fastsætter rammerne for beredskabet i sektorerne: el, naturgas, bygas, olie og fjernvarme.

Samfundet er afhængig af en fungerende energisektor

Energiområdet er en del af den kritiske infrastruktur og har væsentlig betydning for de fleste øvrige samfundssektorer. En omfattende og længerevarende krise i f.eks. el- eller oliesektoren kan indebære en krisesituation for store dele af samfundet.

Både private og offentlige virksomheder er afhængige af energiforsyningen. Derfor er der også mange, der er afhængige af, at energisektorens beredskab fungerer. Samtidig skal beredskabsarbejdet inddrage mange forskellige organisationer, faggrupper, teknologier og hensyn for at kunne håndtere alle krisesituationer. Beredskab adskiller sig dermed fra forsyningssikkerhed ved ikke at være rettet mod normalsituationen. 

Cyber- og informationssikkerhed i energisektorerne

Danmark står i et forandret sikkerhedspolitisk landskab, og vores forsyningssikkerhed er under øget bevågenhed. Den danske energisektor står, som resten af det danske samfund, overfor stigende trusler fra cyberspace. Den seneste trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed (CFCS) fastslår, at truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet fortsat er MEGET HØJ, hvilket er det højeste trusselsniveau. 

Danmark er et foregangsland inden for forsyningssikkerhed og grøn energi og fungerer samtidig som et knudepunkt i det europæiske el- og naturgasnet. Dette kan gøre den danske energisektor interessant for fremmede stater. De danske energiselskaber kan være sårbare overfor cybertrusler og kan udgøre attraktive mål for ondsindede aktører, som ønsker at udnytte digitale sårbarheder. Det er afgørende, at der tages hånd om disse sårbarheder, der opstår og tydeliggøres i takt med digitaliseringen af energisektorerne og den grønne omstilling.  

DCIS Energi 

Den decentrale cyber- og informationssikkerhedsenhed (DCIS) Energi har til formål at udarbejde og implementere den sektorspecifikke cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektorerne. Enheden blev etableret i 2018 som en integreret del af Energistyrelsens eksisterende beredskab på baggrund af regeringens nationale arbejde med cyber- og informationssikkerhed (NCIS).
Ud over den sektorspecifikke strategi skal DCIS bl.a. bidrage med øget koordination på cyberområdet, vidensdeling, udarbejdelse af vejledninger, samt medvirke til beredskabsøvelser og trusselsvurderinger i energisektorerne. 

Ny strategi for cyber- og informationssikkerhed i el-, gas- og fjernvarmesektorerne 2022-2025

Energistyrelsen lancerede den 12. september 2022 en ny cyber- og informationssikkerhedsstrategi for el-, gas- og fjernvarmesektorerne.  Den nye strategi følger op på den foregående sektorstrategi og er en naturlig forlængelse af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, som regeringen lancerede i december 2021

Den sektorspecifikke strategi er udarbejdet i samarbejde med aktører fra danske energivirksomheder og andre interessenter og har til formål at højne cyber- og informationssikkerheden i energisektorerne. Strategien sætter fokus på at fortsætte det gode offentligt-private samarbejde om cyber- og informationssikkerhed samt at forberede virksomhederne på de krav, som de forventes af leve op til med implementeringen af NIS 2.0- og CER-direktiverne i dansk lovgivning. Strategien består af ti konkrete initiativer, der både øger det nuværende ambitionsniveau og sætter ind, hvor der fortsat er behov for en målrettet indsats for at forbedre cyber- og informationssikkerheden og dermed sikre energisektorernes modstandsdygtighed over for det aktuelle trusselsbillede. 

Ny strategi skal styrke cybersikkerheden i energisektoren

 

Elsektoren

Elsektoren er en af de samfundssektorer, der i tilfælde af nedbrud, kan have størst effekt for de øvrige samfundssektorer. Et moderne samfund forudsætter el, og en strømafbrydelse vil, hvis den er omfattende og langvarig, medføre en krisesituation for samfundet.

Beredskab i elsektoren

Beredskab for elsektoren er baseret på elforsyningslovens bestemmelser om, at de enkelte virksomheder i sektoren skal have det nødvendige beredskab til at opretholde forsyningen i tilfælde af en krise. Bestemmelserne omfatter produktions-, transmissions- og netvirksomheder samt virksomhed udøvet af Energinet. Dette beredskab skal koordineres af den systemansvarlige virksomhed Energinet. Der er fastsat nærmere regler for beredskabet i flere bekendtgørelser, som danner grundlag for en systematisering og udbygning af det hidtidige beredskab for elsektoren. Disse kan findes under relevante lovtekster på denne side.

Energinet har etableret Danske Elselskabers Beredskabsudvalg (DEB) med repræsentation fra de elselskaber, som skal have et beredskab. Energistyrelsen deltager i udvalget.

National beredskabsplan for elkriser

Energistyrelsen er udpeget som national kompetent myndighed efter Elberedskabsforordningen.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/941 af 5. juni 2019 om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF.

Energistyrelsen har derfor ansvaret for at der udarbejdes en plan for håndteringen af en større national elkrise. Denne plan i sin nyeste offentlige udgave kan ses nedenfor. Beredskabsplanen skal opdateres løbende efter behov, dog senest hvert 4 år. 

Planen er sin helhed baseret på Energinets sektorberedskabsplan for elsektoren. Dele af planen er inden offentliggørelse blevet bortredigeret for at beskytte fortroligheden af sensitivt information, i overensstemmelse med art. 10(7) og 19(1) af Elberedskabsforordningen. 

Danish national Risk Prepardeness Plan for Electricity Sector

Nødstrømsanlæg

Elforbrugere har ikke ret til at modtage elektricitet i situationer hvor der mangler elektricitet i systemet. Derfor er det vigtigt, at offentlige og private institutioner, der er afhængige af elektricitet, selv sikrer deres strømforsyning i kritiske situationer. Det kan fx ske ved hjælp af et nødstrømsanlæg.

Vejledning om nødstrøm er første gang udgivet af Energistyrelsen i 2010 og siden opdateret flere gange senest januar 2023. Formålet med vejledningen er, at oplyse offentlige og private institutioner og virksomheder om mulighederne for at sikre sig mod strømafbrydelser og belyse relevante aspekter af nødstrømsforsyning.

Vejledning om nødstrømsanlæg

Naturgassektoren

Nedbrud i naturgassektoren har ikke samme umiddelbare effekt som et nedbrud i elsektoren kan have, men naturgassektoren har nære sammenhænge med elsektoren på både produktions- og forbrugssiden. En hændelse i elsektoren vil derfor have konsekvenser i naturgassektoren, og hændelser i naturgassektoren kan have konsekvenser i elsektoren.

Naturgas er brandbart og transporteres via rør under højt tryk, hvilket medfører andre risici end dem kendt fra el-systemet.

Beredskab i naturgassektoren

Beredskab for naturgassektoren er baseret på naturgasforsyningsloven, der foreskriver, at de enkelte virksomheder i sektoren skal have det nødvendige beredskab til at opretholde forsyningen i tilfælde af en hændelse. Bestemmelsen omfatter transmissions-, distributions-, lager- og LNG*-virksomheder samt virksomhed udøvet af Energinet. Dette beredskab skal koordineres af Energinet. Der er fastsat nærmere regler for beredskabet i flere bekendtgørelser, der danner grundlag for en systematisering og udbygning af det hidtidige beredskab for elsektoren. Disse kan findes under afsnittet vedrørende love og regler.

Energinet har etableret Naturgasselskabernes Beredskabsudvalg (DEB) med deltagelse af de naturgasselskaber, som skal have et beredskab, og med repræsentation fra bygasselskaberne. Energistyrelsen deltager i udvalget.

Samtidig er naturgassektoren underlagt en række nationale og internationale miljø- og risikobestemmelser, der har til formål at begrænse eller forhindre skader på omgivelserne ved udslip eller tekniske nedbrud. Disse bestemmelser reguleres under Miljøministeriets område.

* Liquefied natural gas

Bygas

Der er i dag bygas i Københavns, Frederiksberg og Aalborg kommune. Københavns Kommune vil i løbet af få år erstatte den hidtidige bygas med en blanding af naturgas og luft. Bygas bruges primært til madlavning og i mindre grad til opvarmning. Bygassektoren har traditionelt et tæt samarbejde med naturgassektoren om beredskab og indgår i Naturgasselskabernes Beredskabsudvalg.

Beredskab for bygassektoren er baseret på varmeforsyningslovens bestemmelser herom. Efter varmeforsyningsloven skal de enkelte virksomheder i sektoren have det nødvendige beredskab. Ministeren for området kan fastsætte regler om beredskabet.

Oliesektoren

Oliesektoren er i denne beredskabssammenhæng afgrænset som raffinering af råolie og oplagring af olieprodukter og omfatter således ikke efterforskning, produktion og ilandføring af råolie. Oliesektoren er central for store dele af transportsektoren og dermed indirekte for stort set alle samfundssektorer.

Internationalt samarbejde for olieberedskab

Beredskab for oliesektoren er baseret på olieberedskabsloven. Denne lovgivning har til formål at begrænse konsekvenserne af afbrydelser af forsyningerne af råolie og olieprodukter. Da oliemarkedet er globalt, er dette beredskab baseret på et internationalt samarbejde gennem både det Internationale Energiagentur (IEA) og EU. Dette olieforsyningsberedskab indgår i det samlede beredskab.

Olieberedskabsområdet er ikke direkte sammenhængende med el- og naturgasområdet, hvorfor det også er beskrevet på en separat side .

Fjernvarmesektoren

Fjernvarme er et system til distribution af varme fra kraftvarmeværker til eksempelvis brug for opvarmning af bygninger.

Fjernevarmeproduktion er reguleret af flere forskellige love. 

Man kan opdele sektorens produktionsanlæg i tre kategorier: 

  1. Centrale kraftvarmeværker er udelukkende underlagt elforsyningsloven, hvorimod fjernvarmetransmissionsledningerne skal godkendes efter varmeforsyningsloven.
  2. Store decentrale kraftvarmeværker (over 25MW el) er ligeledes underlagt elforsyningsloven og fjernvarme transmissions- og distributionsledningerne er også her underlagt varmeforsyningsloven.  
  3. Små decentrale kraftvarmeværker (under 25 MW) er derimod reguleret af varmeforsyningsloven

Der er kun krav om beredskabsplanlægning for kraftværker og decentrale kraftvarmeværker over 25 MW, da de er omfattet af elforsyningsloven.  Der er derved en omfattende del af fjernvarmesektoren, der ikke er underlagt krav om beredskabsplanlægning.  

Læs mere om elforsyningsloven 

Kontakt

Beredskab