Bæredygtighedskrav til biomasse til biogas

Bæredygtighedskrav til biomasse til biogas

Biomasse til biogas skal opfylde en række bæredygtighedskrav. Læs hvilke krav der gælder, og hvordan du indberetter.

Virksomheder skal hvert år indberette oplysninger til Energistyrelsen om bæredygtigheden af faste og gasformige biomassebrændsler til produktion af el, varme, køling eller brændsler. Indberetningen omfatter biomassens geografiske oprindelser, mængder og biomassetyper, samt information om opfyldelse af bæredygtighedskrav til den forbrugte biomasse.

Bæredygtighedskravene fremgår af Håndbogen. 

Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål

Hvilke virksomheder er omfattet

Virksomheder er omfattet af kravet om indberetning, hvis de anvender biomassebrændsler i anlæg til produktion af opgraderet eller renset biogas, elektricitet, varme eller køling, eller anvender biogas til transport- eller procesformål. Anlægsgrænserne er defineret i Håndbogen. 

Anlæg, der anvender støtteberettiget biogas, skal uanset kapacitet leve op til det ekstra krav om begrænsning af brugen af energiafgrøder. Fra den 1. august 2023 er alle anlæg omfattet af energiafgrødegrænsen. 

Læs om energiafgrøder til biogas

Sådan indberetter du

Indberetningen består af en anlægsejerblanket, en blanket med oplysninger om biogasanlægget samt en Excel-skabelon til indberetning af anvendte partier af biomasse. 

I Vejledning til biogasindberetning finder du information og vejledning om udfyldelse og indsendelse af blanketter og indberetningsskabelon. 

Indberetningerne skal indsendes senest d. 1. september hvert år. 

Indberetningen skal sendes til baeredygtighed@ens.dk

Certificering eller verifikation 

Hvis biomassen er omfattet af anlæggets certificering, kan dokumentation for anlæggets certificering efter en godkendt certificeringsordning i sig selv udgøre en tilstrækkelig dokumentation for opfyldelsen af bæredygtighedskravene til biomassen. 

Er biomassen ikke omfattet af anlæggets certificering, skal oplysningerne om biomassen kontrolleres af en uafhængig verifikator (kontrollant) før du indberetter forbruget til Energistyrelsen. Verifikator skal kontrollere, at oplysningerne om opfyldelsen af bæredygtighedskrav inkl. drivhusgasbesparelseskrav er korrekte og fyldestgørende i forhold til retningslinjerne i Håndbogen. 

Du finder godkendte certificeringsordninger på EU-Kommisionens hjemmeside.

listen med godkendte verifikatorer finder du forslag til, hvilke verifikatorer du kan anvende. 

I forbindelse med verifikation af ikke-certificeret biomasse kan leverandøren erklære på tro og love overfor anlægsejeren, at affald og restprodukter fra landbrugsarealer opfylder krav til jordbundskvalitet og kulstofindhold i jord. Se mere om håndtering af disse krav under spørgsmål og svar.

 

​Læs spørgsmål/svar om bæredygtighedskrav til biomasse

Blanketter til indberetning

Her kan du downloade de nødvendige blanketter og skabeloner til indberetning af den omfattede biomasse. Indberetningen består af en anlægsejerblanket, en blanket med oplysninger om biogasanlægget samt en Excel-fil til indberetning af anvendte biomasser. 

Derudover skal leverandøren erklære på tro og love, at affald og restprodukter fra landbrugsarealer opfylder krav til jordbundskvalitet og kulstofindhold i jord. Se mere om disse krav længere nede på siden. 

Tro- og loveerklæring og dokumentation for jordkrav

I forbindelse med dokumentation af ikke-certificeret biomasse kan leverandøren erklære på tro og love overfor anlægsejeren, at affald og restprodukter fra landbrugsarealer opfylder krav til jordbundskvalitet og kulstofindhold i jord. 

Verifikator kan udføre stikprøvekontrol af dokumentation for opfyldelsen af krav til jordbundskvalitet og kulstofindhold i jord. 

Modellering af jordens kulstofindhold kan indgå som dokumentation for overholdelse af kravet til kulstofindhold i jord. Når MarkOnline bliver udvidet med en kulstofmodel, forventes det, at leverandørerne med dette værktøj vil kunne modellere jordens kulstofindhold som dokumentation.  

Dokumentationen for opfyldelse af jordkrav skal som udgangspunkt dække den periode, hvor den anvendte biomasse er dyrket og/eller høstet. I tilfælde hvor dette ligger flere år tilbage skal der som minimum foreligge dokumentation fra juli 2021 og frem. Energistyrelsen vurderer, at følgende er tilstrækkelig dokumentation for opfyldelsen af kravene: 

 • Udskrift fra markstyringssystem, der viser beregning af jordens kulstofindhold, efterafgrøder, tilførsel af gylle eller tilsvarende praksisser, der er indtastet i systemet, med dertil hørende forklaring af dokumentationen.  
 • Udfyldt skema for beregning af kulstofbalance. Hvis kulstofbalancen er negativ, skal leverandør kunne henvise til ny beregning med redegørelse for, hvordan der vil opnås ligevægt, herunder hvor meget der skal tilføres af enten husdyrgødning, organisk kompost, afgasset biomasse, slam eller andet.

Nedenstående tiltag vurderes gavnlige for jordens kulstofindhold: 

 • Tilførsel af husdyrgødning, slam, kompost og anden organisk gødning m.m.
 • Efterafgrøder
 • Afgrøderester i mark
 • Græs 
 • Reduceret jordbearbejdning
 • Tilførsel af biokul
Hvordan defineres et anlæg?

Grænserne for hvilke anlæg, der er omfattet bæredygtighedskravene, afhænger af typen af biomasse og fremgår af Håndbogens afsnit 3.1 og 3.2.

Et anlæg er en kedel/motor eller et opgraderingsanlæg, uanset om flere kedler/motorer deler skorsten eller teknisk udrustning. 

Biomasse, som forbruges i anlæg, der hver for sig overstiger grænseværdierne for indfyret kapacitet, er omfattet af bæredygtighedskravene.

Hvordan kategoriseres biomassen?

Kravene til bæredygtighed afhænger af kategorien og i visse tilfælde typen af biomasse. Derfor har Energistyrelsen udarbejdet en kategoriseringen af biomassetyperne.

Kravet om drivhusgasbesparelse skal opfyldes for hvert enkelt anlæg.

Lovgrundlag

Lovkravene implementerer EU's direktiv for vedvarende energi(VEII-direktivet), for så vidt angår krav til bæredygtigheden af fast og gasformig biomasse. Rammerne fremgår af det vedtagne lovforslag nr. 148/2021

To bekendtgørelser udstedt i medfør af loven kan læses her:

Supplerende retsakt

EU-Kommissionen vedtog 14. juni 2022 gennemførelsesforordningen om ”regler for verifikation af bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier og kriterier for lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen”. Den er trådt i kraft og finder anvendelse fra 14. december 2024.

Gennemførelsesforordningen om ”regler for verifikation af bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier og kriterier for lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen”

Retsakten konkretiserer en række emner og opgaver som primært udspringer af VEII-direktivets artikel 30, herunder:

 • Medlemsstaternes tilsynsforpligtigelser med certificeringsorganer
 • Præcisering af reglerne for massebalanceprincippet
 • Virksomheders muligheder for at kunne optjene negative CO2-emissioner ved en særlig bæredygtig produktion af bioenergi på et landbrugsarea
Mere om Bioenergi