Støtteudbud til biogas og andre grønne gasser

Støtteudbud til biogas og andre grønne gasser

Her finder du information om støtteudbuddet til biogas og andre grønne gasser.

Regeringen vil med sit politiske udspil ”Danmark kan mere II” - der hurtigst muligt skal gøre Danmark uafhængig af russisk gas og øge farten i den grønne omstilling - fremrykke og øge produktionen af biogas.

Biogas er en grøn og klimaneutral gas. I Danmark produceres biogas primært af biomasse bestående af restprodukter fra landbrug, industri og husholdninger. Regeringen vil både fremrykke og øge biogaspro­duktionen, herunder fremrykke et planlagt udbud af støtte til produktion af biogas.

Energistyrelsen arbejder derfor nu på at udforme rammerne for støtteudbuddet til biogas og andre grønne gasser. Første udbudsrunde åbner 2023 med mulig produktion og afløb fra 2024.

Støtteudbuddet har blandt andet til formål at tilføre mere grøn gas til gasnettet og på den baggrund reducere udledningerne i energisektoren ved at fortrænge fossil naturgas. I dag består ca. 25 pct. af gasforbruget af klimaneutral grøn gas.

Følg med på siden her, hvor vi løbende opdaterer med nyeste information om støtteudbuddet til gas genereret af opgraderet biogasanlæg og/eller e-metananlæg og injiceret i det danske gassystem.

Støtteudbuddet og den økonomiske ramme

Partierne er enige om at afsætte en økonomisk ramme for udbuddet (2024 priser). Bemærk at de to første udbud nu er slået sammen, således at der nu er fem udbud:

Første udbud er i 2024 med afløb fra 2024 på 347 mio. kr. pr. år.

Andet udbud er i 2026 med afløb fra 2027 på 88 mio. kr. pr. år.

Tredje udbud er i 2027 med afløb fra 2028 på 88 mio. kr. pr. år.

Fjerde udbud er i 2028 med afløb fra 2029 på 106 mio. kr. pr. år.

Femte og sidste udbud er i 2029 med afløb fra 2030 er på 104 mio. kr. pr. år.

Støtteperioden løber i 20 år. Et af formålene med udbuddene er at reducere støttebehovet, så der kan blive produceret mere grøn gas for hver støttekrone.

Udbuddet omfatter to grønne gasformer, som er støtteberettigede i udbuddet. Det ene er opgraderet biogas og det andet er e-metan produceret med kulstof fra biogasanlægget og grøn brint.

Støttemodellen baseres på fast pristillæg, hvor investorer byder ind med en støttepris i form af fast pristillæg pr. GJ grøn gas tilført gasnettet og en maksimal mængde gas, der kan opnås støtte til. Vinderne af udbuddene findes ved at vælge de laveste bud på pristillæg, indtil budgettet er tømt.

Støtten kan kun gives til nye anlæg eller ny produktionskapacitet på eksisterende anlæg. Når det nye anlæg eller den nye produktionskapacitet begynder at producere biogas eller e-metan, udbetales støtten svarende til vindernes budpriser. For at undgå unødig støtte ved ekstraordinært høje gaspriser er der indlagt et fælles loft over støtten ved en gaspris på 120 kr./GJ. Overstiger gasprisen loftet, vil støttetillægget blive reduceret tilsvarende. Loftet er sat så højt, at det ikke forventes at have konsekvenser for budprisen.

Potentielle bydere skal være opmærksomme på, at der ikke kan modtages oprindelsesgarantier for den støttede produktion.

Støtteudbuddene til grønne gasser skal bidrage til øget konkurrence og skønnes at reducere drivhusgasudledningerne med ca. 0,2 mio. ton CO2e i 2025 og 0,7 mio. ton CO2e i 2030.

Udbudsbetingelser

Se det foreløbige udkast til udbudsbetingelserne 

 Draft - Conditions for the competitive bidding processes 

Hvem kan ansøge?

For at være berettiget til at ansøge om støtte, skal dit biogasanlæg være et opgraderet biogasanlæg. Udvidelsen skal bestå i en ny reaktor og et nyt opgraderingsanlæg.

For e-metan gælder det, at man er berettiget til at ansøge om støtte, hvis man har et nyt elektrolyseanlæg.

Et opgraderet biogasanlæg betragtes som et nyt anlæg, når komponenterne i anlægget er nye, herunder ny reaktor og et nyt opgraderingsanlæg. Det er tilladt at bruge eksisterende modtagefaciliteter. For et opgraderingsanlæg baseret på en termisk teknologi er kun biogas, biomasse og elektricitet berettigede energikilder.

Et e-metananlæg betragtes som et nyt anlæg når en elektrolysator og en katalysator er nye. Hvis e-metanprocessen, som kombinerer H2 med CO2, er produceret ved biologiske processer i en eksisterende reaktor, betragtes e-metan-anlægget som nyt, hvis elektrolysatoren er ny.

Ydermere omfatter udbuddet kun nye anlæg, hvor arbejdet på projektet ikke er påbegyndt og omfatter derudover heller ikke anlæg systemtilsluttet i egen forbrugsinstallation.

Krav til bæredygtighed

Udbuddet følger de generelle regler om anvendelse af energiafgrøder til biogasproduktion.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at biomasser anvendt til biogasproduktion allerede er underlagt forskellige bæredygtigheds- og drivhusgasbesparelseskrav i VE-direktivet og i de lovforslag til ændringer af VE-direktivet.

Danmark har derudover også fastsat nationale regler for anvendelsen af energiafgrøder, dvs. afgrøder, som dyrkes til energiformål. Læs bekendtgørelserne

Udbuddet stiller ydermere krav til, at opgraderingsanlæg drives på biogas og ikke naturgas, hvis der anvendes gas som drivmiddel.

EU-krav omhandlende grøn brint (Renewable Fuels of Non-Biological Origins) og krav til e-metan

EU-Kommissionen arbejder på nye krav til e-metan. Læs EU-krav til e-metan

Grøn brint bliver i EU-retsakten defineret som bæredygtig brint. Det vil sige, at man som tilbudsgiver ikke kan deltage i udbuddet, hvis den brint, der produceres, ikke er grøn og dermed ikke produceres i overensstemmelse med gældende EU-regler på området.

Dette afsnit vil blive opdateret, når EU-kravet er færdigbehandlet.

Tidsramme for støtteudbuddet

2022: Proces med statsstøttegodkendelse. Udformning af udbudsbetingelserne.

2023: Udbudsrunde åbner – om muligt med produktion og afløb fra 2024.

Evaluering af udbudsrunde og politisk drøftelse i forligskredsen.

Dokumenter

Opfølgende aftale ifm. Klimaaftale for energi og industri mv.

Pressemeddelelse om støtteudbuddet fra Klima,- energi og forsyningsministeriet

Energiaftale 2020

Udmøntningsaftale 21/12 2021


Det danske gassystem anno 2021.

Fakta om støtteudbuddet

  • Aftalen om støtteudbud til grøn gas skal hjælpe med at sænke støttebehovet og bidrage til en reduktion af drivhusgasudledningerne med ca. 0,2 mio. ton CO2e i 2025 og 0,7 mio. ton CO2e i 2030.
  • Byderne skal konkurrere om at producere grøn gas til gasnettet med det mindst mulige støttetillæg.
  • De støtteberettigede gasser i første udbud er opgraderet biogas og e-metan produceret med CO2 fra opgraderingsanlægget tilført grøn brint.
  • Støttemodellen er baseret på fast pristillæg, hvilket giver fuld budgetsikkerhed for staten.
  • For at undgå unødig støtte i perioder med ekstraordinært højere gaspriser vil pristillægget blive reduceret med det samme beløb i DKK, som gasprisen overstiger 120 kr./GJ.
  • Der er planlagt i alt seks udbudsrunder frem mod 2030, og støtten fra hvert udbud løber i 20 år. Til første udbudsrunde er der afsat 4 mia. kr., hvilket udgør knap 30 pct. af den samlede pulje på ca. 13 mia. kr.
  • Efter første udbud foretages en evaluering, og på den baggrund skal der, forud for senere udbudsrunder være en politisk drøftelse om evt. ændringer af udbudsdesignet og om, hvorvidt den økonomiske ramme bør omprioriteres i lyset af den teknologiske udvikling, markedsprisernes udvikling m.v.
Mere om Bioenergi