Tildeling af gratiskvoter 2021-2025

Stationære produktionsenheder omfattet af kvoteordningen er som udgangspunkt berettiget til tildeling af gratiskvoter. For at modtage gratiskvoter for perioden 2021-2030, skal du som driftsleder for en stationær produktionsenhed søge om tildeling.

Du kan læse mere om, hvordan og hvornår du skal søge i nedenstående afsnit.

Ansøgning om gratiskvoter

Fjerde kvotehandelsperiode er inddelt i to tildelingsperioder – 2021-2025 og 2026-2030. For at kunne modtage gratiskvoter skal du som driftsleder søge om gratistildeling for hver tildelingsperiode. Ansøgningsrunden for 2021-2025 fandt sted i sommeren 2019 og er afsluttet. Ansøgningsrunden for 2026-2030 vil finde sted i 2024. 

Når du som driftsleder søger om gratiskvoter, skal du være opmærksom på, om din produktionsenhed er en etableret eller nytilkommen produktionsenhed. Læs mere herom under ”Etablerede og nytilkomne produktionsenheder”.


Etablerede produktionsenheder skal søge om gratistildeling i 2024 for at kunne modtage gratiskvoter i perioden 2026-2030. 


Nytilkomne produktionsenheder for perioden 2021-2025 kan søge om gratistildeling ved at indsende en ALC-rapport året efter start af drift eller senest året efter det første fulde år i drift. Det samme gælder for nytilkomne for perioden 2026-2030. For indsendelse af en ALC-rapport og dermed ansøgning om gratiskvoter som nytilkommen se Indberetning af ALC-rapport til kvotetildeling.


Du er som driftsleder ikke forpligtet til at søge om gratiskvoter, men såfremt du vælge ikke at søge, er dette gældende for hele den pågældende tildelingsperiode. Ved ikke at ansøge om gratiskvoter gør Energistyrelsen opmærksom på, at reglerne om overvågning og rapportering af CO2-udledningen samt returnering af CO2-kvoter fortsat er gældende. 


Ansøgningen om gratiskvoter har til formål at fastlægge en grundtildeling for produktionsenheden. Denne grundtildeling er udgangspunktet for tildelingen i den pågældende tildelingsperioden. Den kan dog blive justeret i forbindelse med den årlige ALC-rapportering – se Indberetning af ALC-rapport til kvotetildeling


Ansøgningen om gratiskvoter har desuden til formål at fastlægge nye benchmarkværdier til beregning af tildelingen. Benchmarkværdierne opdateres for at afspejle teknologiske fremskridt. Ansøgningen skal derfor indeholde historiske produktionsværdier, som både anvendes til at fastlægge grundtildelingen og til udarbejdelse af nye benchmarkværdier. Ansøgningen for perioden 2021-2025 indeholdte historiske produktionsværdier for basisperioden 2014-2018 og ansøgningen for 2026-2030 skal indeholde værdier for 2019-2023. Benchmarkværdierne udarbejdes af EU-Kommissionen.

Etablerede og nytilkomne produktionsenheder

I forbindelse med ansøgningen skelnes der mellem ”etablerede” og ”nytilkomne” produktionsenheder. 

  • For perioden 2021-2025 er en produktionsenhed med en udledningstilladelse fra før 1. juli 2019 en etableret produktionsenhed. Produktionsenheder med en udledningstilladelse fra 1. juli 2019 eller derefter er en nytilkommen produktionsenhed. 

  • For perioden 2026-2030 er en produktionsenhed med en udledningstilladelse fra før 1. juli 2024 en etableret produktionsenhed. Produktionsenheder med en udledningstilladelser fra 1. juli 2024 eller derefter er en nytilkommen produktionsenhed. 

Ovenstående indebærer, at en produktionsenhed kan være nytilkommen i perioden 2021-2025 og etableret i perioden 2026-2030.

Grundtildeling 2021-2025

Grundtildelingen for 2021-2025 blev godkendt af EU-Kommissionen i juni 2021 og er fastlagt for de produktionsenheder, der søgte om gratiskvoter for perioden 2021-2025 i 2019. I nedenstående dokument finder du en oversigt over grundtildelingen. Dette er ikke den endelige tildeling. Tildelingen kan blive justeret i forbindelse med den årlige ALC-rapportering. Læs mere om ALC-rapportering under Indberetning af ALC-rapport til kvotetildeling.

Grundtildeling 2021-2025

Vejledning fra Energistyrelsen

Her kan du finde Energistyrelsens vejledninger anvendt under ansøgningsrunden i 2019.

Retsakter

Reglerne for tildeling af gratiskvoter i fjerde kvotehandelsperiode reguleres i EU’s kvotedirektiv og FAR-Forordningen. Derudover fremgår produkter vurderet udsat for risiko for carbon leakage i CL-listen gældende for 2021-2030.

Free Allocation of Emmission Allowances Regulation (FAR) 

EU’s kvotedirektiv – konsolideret

CL-listen 2021-2030 

Henrik Jensen Kiel
Specialkonsulent (+45) 3392 6697
Mette Nygaard Madsen
Bachelor (+45) 3392 7916
Kathrine Roaldsdatter Fink
Fuldmægtig (+45) 3392 7798