Tildeling af gratiskvoter for perioden 2026-2030

Tildeling af gratiskvoter for perioden 2026-2030

På denne side kan du læse om nye regler for tildeling af gratiskvoter, og hvordan du ansøger om kvoter for perioden 2026-2030.

Denne side gælder kun for stationære produktionsenheder, der har modtaget en udledningstilladelse før den 30. juni 2024, herefter kaldet etablerede produktionsenheder. 

Reglerne og vejledningerne vedrørende gratiskvoter er blevet revideret og flere er fortsat under revision. Siden vil løbende blive opdateret med korrekte referencer og ændringer som følge heraf. Siden er ikke relevant for operatører inden for søtransport og luftfart. Der tildeles ikke gratiskvoter under det nye ETS2-emissionshandelssystem, som starter i 2024. 

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for tildeling af gratis kvoter for 2026-2030 for etablerede produktionsenheder er den 14. juni 2024. Der er krav om verifikationsbesøg

Etablerede produktionsenheder, er produktionsenheder som har modtaget en udledningstilladelse før 30. juni 2024. 

Produktionsenheder, der har fået eller får en udledningstilladelse efter den 30. juni 2024, og som ikke tidligere har haft en udledningstilladelse i indeværende kvotehandelsperiode (herefter kaldet nytilkomne), vil få mulighed for at ansøge om gratiskvoter på et senere tidspunkt. 

Produktionsenheder, der ikke indsender en ansøgning inden fristen, vil ikke kunne ansøge om gratis kvoter på et senere tidspunkt i perioden 2026-2030. 

Produktionsenheder, som ikke ønsker at ansøge om gratiskvoter, skal meddele Energistyrelsen herom inden ansøgningsfristen. Læs hvordan under fold ud-listen ”Retningslinjer for produktionsenheder, som ikke ønsker at ansøge om gratistildeling for 2026-2030”.

 

Sådan ansøger du om gratiskvoter

1. Hold dig opdateret om lovændringer​

For tildelingsperioden 2026-2030 er kvotedirektivet og FAR-forordningen blevet revideret. Flere af vejledningsdokumenterne er ligeledes revideret, og nogle er fortsat under revision. Sørg for at læse den relevante lovgivning og vær opmærksom på nyhedsbreve fra Energistyrelsen. Hold også øje med opdateringer på denne side. 

Ændringerne til FAR-forordningen blev vedtaget og publiceret i EU-tidende den 4. april 2024.

2. Udfyld din overvågningsmetodeplan (MMP)

Hvis produktionsenheden har en overvågningsmetodeplan (MMP), der tidligere er indsendt og godkendt af Energistyrelsen, gælder den stadig for perioden 2021-2025. Energistyrelsen anbefaler dog, at I overfører MMP’en til den nye skabelon for perioden 2026-2030. Hvis din produktionsenhed påvirkes af lovændringer for perioden 2026-2030, skal du anvende den nye skabelon til MMP’en. Det kan være, at der fx tilføjes nye CBAM-delinstallationer, eller at produktionsenheden er omfattet af forpligtelsen til at foretage energisyn eller gennemføre et certificeret energiledelsessystem. MMP’en skal være til rådighed for verifikation og indsendes sammen med ansøgningen senest den 14. juni.  Senest 31. marts 2025 skal den nye skabelon til MMP’en være anvendt af alle produktionsenheder. 

3. Udfyld baselinedatarapporten (BDR) 

Baselinedatarapporten skal indeholde aktivitetsdata fra basisperioden 2019-2023. 

For etablerede produktionsenheder, der har foretaget ALC-rapportering i perioden 2019-2023, skal data fra ALC-rapporten anvendes i basisdatarapporten. 

Nedenfor finder I link til BDR-skabelonen, samt et link til EU-Kommissionens vejledning 3, som vejleder i udfyldning af baselinedatapporten. 

4. Tag stilling til, om du har været omfattet af krav om energisyn og energiledelsessystemer i perioden 2019-2022

For produktionsenheder underlagt krav om energisyn og energiledelsessystemer nedsættes gratistildelingen med 20 % fra 2026, hvis energiforbedringerne fra energisynsrapporten ikke gennemføres. 

Er der ikke foretaget energisyn på produktionsenheden i perioden 2019-2022, er der ingen forbedringsforslag at implementere, og gratistildelingen nedsættes ikke. 

Læs mere om energisyn på Energistyrelsen side om energisyn. Under fold ud-listen ”Vejledninger” findes en vejledning til energisyn.  Vejledningen beskriver hvad energisyn er, hvilke virksomheder der skal have udført energisyn og hvornår energisynet skal være udført. Ved spørgsmål til hvorvidt en produktionsenhed er omfattet af krav om energisyn kontakt energisyn@ens.dk

Læs mere om gratiskvoter og energisyn og energiledelsessystemer under i afsnittet ”Konditionalitet mellem energiforbedringer og gratiskvoter”.

5. Tag stilling til, om du skal udarbejde en klimaneutralitetsplan (CNP)

De 20 % mest emissionsintensive produktionsenheder inden for hvert produktbenchmark skal udarbejde og overholde en plan for klimaneutralitet (CNP). Planen indsendes senest den 14. juni 2024 sammen med ansøgningen. Hvis kravet ikke overholdes, nedsættes tildelingen med 20 %. 

I Danmark er fire produktionsenheder underlagt kravet. Berørte produktionsenheder er blevet kontaktet af Energistyrelsen. 

Læs mere om klimaneutralitetsplaner i afsnittet: ”Klimaneutralitetsplaner”. 

6. Verifikation og anlægsbesøg 

Basisdatarapporten skal verificeres af en akkrediteret verifikator. Der er krav om anlægsbesøg i forbindelse med verifikationen. Verifikator skal udfylde en verifikationsrapport. Verifikationsrapporten skal være positiv, førend Energistyrelsen kan behandle ansøgningen. 

7. Indsende ansøgningen til Energistyrelsen senest 14. juni 2024 via EnergiDataOnline (EDO)  

Ansøgningen skal indeholde følgende elementer: 

 • Baselinedatarapport for perioden 2026-2030 (BDR)
 • Overvågningsmetodeplan (MMP)
 • Verifikationsrapport, i låst Excel-format eller i ulåst Excel + underskrevet PDF  
 • Klimaneutralitetsplan (CNP)

Ansøgningen skal være verificeret af akkrediteret verifikator. Der er krav om anlægsbesøg. 

CNP gælder kun for udvalgte produktionsenheder. Produktionsenheder, som falder under dette krav, har modtaget direkte besked fra Energistyrelsen.  

Ansøgningen om gratiskvoter skal uploades i kvotetildelingsmodulet i EDO under overskriften ”ALC-rapportering og ansøgning om gratiskvoter for 2026-2030” (samme sted, som I uploader ALC-rapporter.) 

Ændring af forordninger

Ændringer til kvotedirektivet og FAR-forordningen er vedtaget og publiceret i EU-tidende

Flere af Kommissionens vejledningsdokumenter er revideret, andre er fortsat under revision. Find link til revideret kvotedirektiv, FAR-forordning samt vejledningsdokumenter nedenfor. 

Andre forordninger, der vil blive revideret i forbindelse med ændringerne af FAR-forordningen

 • Benchmarks for perioden 2026-2030 (Benchmark-forordningen)
 • Den tværsektorielle korrektionsfaktor for perioden 2026-2030
 • Verifikation af data og akkreditering af verifikatorer (EU) 2018/2067 (AV-forordningen)
 • Regler for justering af gratiskvoter (ALC-forordningen)

Reglerne om carbon-leakage ændres ikke i forbindelse med ændringerne i FAR-forordningen.

 

Bliver min produktionsenhed omfattet af de nye regler, og skal jeg anvende den nye MMP-skabelon?

Den overvågningsmetodeplan, der tidligere er indsendt og godkendt af Energistyrelsen, gælder stadig for perioden 2021-2025. Med regelændringer for perioden 2026-2030 kan det dog være nødvendigt at anvende den nye skabelon til MMP’en. Det handler primært om:

 • Ændringer af afgræsninger for delinstallationer (f.eks. på grund af CBAM eller som følge af, at "de minimis"-reglen ophører)
 • Ændringer af definitioner eller tekniske præciseringer for visse produktbenchmark
 • Krav til implementering af energieffektiviseringstiltag
 • Præcisering af, hvad der er omfattet af brændselsbenchmark (brændselsbenchmark skal kun omfatte forbrænding af brændsel eller fra elektricitet med det primære formål at producere varme, hvilket betyder, at f.eks. exoterm varme ikke længere er omfattet)
 • Ændringer for visse varmestrømme (ændrede regler for bl.a. varme fra el og genindvundet varme fra brændselsbenchmark og procesemissioner)
 • Ændringer som følge af ophør af konvertering mellem brændstof og elektricitet

Produktionsenheder, der er omfattet af de nye regler, skal anvende den nye skabelon til overvågningsmetodeplanen, som skal være tilgængelig ved verifikation og indsendes sammen med ansøgningen senest den 14. juni 2024. 

Energistyrelsen anbefaler, at alle produktionsenheder anvender den nye skabelon i forbindelse med ansøgningen, da denne alligevel skal være anvendt senest den 31. marts 2025. 

Ansøgning som nytilkommen

Nytilkomne produktionsenheder, er produktionsenheder som har modtaget en udledningstilladelse efter 30. juni 2024, og som ikke tidligere i indeværende kvotehandelsperiode (2021-2030) har haft en udledningstilladelse. Fra 2026 og frem kan nytilkomne søge om gratiskvoter for perioden 2026–2030.

Ansøgningen sker ved først at indsende en overvågningsmetodeplan til godkendelse hos Energistyrelsen. En verificeret ALC-rapport skal indsendes tidligst tre måneder senere. Mere information og skabeloner til nytilkomne vil blive offentliggjort, når de er tilgængelige.

Konditionalitet mellem energiforbedringer og gratiskvoter

Ved ændringen af kvotehandelsesdirektivet blev der vedtaget en konditionalitet mellem energiforbedringer og tildeling af gratiskvoter. Betingelsen gælder for produktionsenheder, som skal foretage energisyn eller gennemføre et certificeret energiledelsessystem. Produktionsenhederne skal have implementeret alle energieffektiviseringstiltag, der er identificeret i energisynsrapporten udført mellem årene 2019-2022, og som påvirker industrielle processer på produktionsenheden.

Hvis energiforbedringerne ikke er gennemført, nedsættes gratiskvoterne med 20 %, medmindre:

 • Tilbagebetalingstiden for investeringerne overstiger tre år,
 • Investeringsomkostningerne til gennemførelsen af en anbefaling overstiger en af følgende tærskler: ​
  1. 5 % af anlæggets årlige omsætning eller 25 % af anlæggets fortjeneste beregnet ud fra de tilsvarende årsgennemsnit over de tre kalenderår forud for den dato, hvor ansøgningen om gratis tildeling skal være indgivet i.
  2. 50 % af den gennemsnitlige årlige økonomiske ækvivalent af beløbet reduceret i overensstemmelse med første afsnit fra den endelige årlige mængde gratiskvoter, beregnet ud af gennemsnitsprisen for kvoter på den fælles auktionsplatform i det relevante kalenderår forud for ansøgningen. 
 • Driftslederen har implementeret andre tiltag, der fører til tilsvarende reduktioner i drivhusgasudledningen.
 • Anbefalingerne vil ikke føre til energibesparelser i systemets grænser for den industrielle proces, der udføres på produktionsenheden.
 • De installationsspecifikke driftsforhold, herunder planlagte eller ikke-planlagte vedligeholdelsesperioder, der har dannet grundlag for fastsættelsen af tilbagebetalingstiden, som nævnt i første punkt, endnu ikke har fundet sted. 

Dokumentation vedrørende konditionalitet mellem gratiskvoter og energieffektivisering skal indgå i den verificerede baselinedatarapport, som skal indsendes til Energistyrelsen senest den 30. juni 2024. For at få fuld tildeling af gratiskvoter skal alle relevante forbedringsforslag herefter være gennemført. Der er dog mulighed for at få fradraget på de 20 % annulleret, hvis driftslederen på et senere tidspunkt i forbindelse med den årlige ALC-rapportering kan bevise, at alle forbedringstiltag er gennemført. 

På EU-Kommissionens hjemmeside kan I finde vejledning 12, som giver generel information om energisyn og energiledelsessystemer samt hvilke anbefalinger, der er angivet i energisynet og energiledelsessystemet, og hvilke der er relevante i henhold til FAR- forordningen

Klimaneutralitetsplaner (CNP)

Klimaneutralitetsplanen skal blandt andet indeholde tiltag og investeringsplaner for, at produktionsenheden er klimaneutral senest i 2050 med delmål og milepæle for hvert femte år med start den 31. december 2025. Planen skal udarbejdes i henhold til specifikationerne i kvotedirektivets artikel 10b(4) og en ny gennemførelsesforordning, som fastlægger formatet og indholdet af en sådan plan. Forordningen er endnu ikke vedtaget, men kan ligesom FAR-forordningen tilgås på EU-Kommissionen høringsportal ”Have your say”. Planen skal indsendes sammen med ansøgningen om gratiskvoter senest 14. juni 2024. Planen skal ikke verificeres.  

Nedenfor finder du udkast til CNP-forordningen og skabelonen til CNP’en. Ligeledes finder du vejledning 11, som uddyber hvilke kriterier en klimaneutralitetsplan skal indeholde samt vejledning i udfyldelse af skabelonen.  

Carbon-leakage og CBAM

Sektorer, der vurderes at være udsat for risiko for carbon-leakage, modtager 100 % gratiskvoter ift. benchmarks. Andre sektorer modtager 30 % gratiskvoter ift. benchmarks indtil 2026. Andelen falder herefter gradvist fra 30 % i 2026 til 0 % i 2030. For fjernvarme gælder 30 % frem til og med 2030.

Et link til listen over sektorer, der er udsat for risikoen for carbon-leakage, kan findes nedenfor. Listen revideres ikke i forbindelse med de nye regler i 2026. 

For at modvirke carbon-leakage og samtidig styrke incitamenterne til reduktion af udledninger har EU indført en kulstofgrænsetilpasningsmekanisme (CBAM). Gratistildeling til produktion af varer omfattet af CBAM reduceres gradvist fra 2026 til og med 2033. Reduktionen sker ved at anvende en såkaldt CBAM-faktor på antallet af gratiskvoter.

Antallet af gratis kvoter for CBAM-sektorer skal være

 • 97,5 % i 2026
 • 5 % i 2027
 • 90 % i 2028
 • 77,5 % i 2029
 • 51,5 % i 2030
 • 39 % i 2031
 • 26,5 % i 2032
 • 14 % i 2033

Fra 2034 skal der ikke anvendes en CBAM-faktor, hvilket betyder, at tildeling af gratiskvoter ophører.

Læs mere om CBAM

Retningslinjer for produktionsenheder, som ikke ønsker at ansøge om gratistildeling for 2026-2030

Produktionsenheder, som ikke ønsker at ansøge om gratistildeling for perioden 2026-2030, er ikke forpligtigede til at indsende en fyldestgørende ansøgning. Energistyrelsen betragter et sådan ønske som frasigelse af tildelingen for 2026-2030.

Produktionsenheder, som ikke ønsker at ansøge om gratiskvoter, skal alene udfylde punkt AI og AII i arket "A InstallationsData" i baselinedatarapporten. Ved fremsendelse af skemaet til Energistyrelsen skal det oplyses, at produktionsenheden ikke ønsker at ansøge om gratiskvoter for perioden 2026-2030. 

Det er ikke et krav at skemaet verificeres, inden det fremsendes til Energistyrelsen.

Deadline for fremsendelse af skemaet er d. 14. juni 2024. 

Oplysningerne i skemaet skal bruges til udarbejdelse af listen over kvoteomfattede virksomheder (NIM-listen), som Energistyrelsen skal fremsende til EU-Kommissionen senest d. 30. september 2024. 

Energistyrelsen gør opmærksom på, at reglerne om overvågning og rapportering samt returnering af CO2-kvoter gælder uanset ansøgning om gratis kvoter. Det vil ikke være muligt at ansøge om gratiskvoter for perioden 2026-2030 på et senere tidspunkt

Frasigelse af gratiskvoter

Ligesom i perioden 2021-2025, er det for perioden 2026-2030 muligt at frasige sig retten til gratiskvoter. Hvis en produktionsenhed, efter at have ansøgt om gratiskvoter, på et tidspunkt i perioden ikke længere ønsker at modtage gratiskvoter, kan den frasige sig retten ved at meddele dette til Energistyrelsen. Frasigelsen gælder for resten af 5-års perioden, og der kan derfor ikke ansøges om gratiskvoter på ny i perioden. 

95%-reglen og bæredygtig biomasse

95 %-reglen

Fra og med 2026 vil produktionsenheder, hvor udledningen fra afbrænding af biomasse udgør mere end 95 % af den samlede gennemsnitlige udledning på produktionsenheden, ikke længere være omfattet af kvoteordningen – ”95 %-reglen”.

For produktionsenheder, der i dag er en del af kvoteordningen, skal vurderingen tage udgangspunkt i andelen af udledninger fra biomasse i perioden 2019–2023 (basisperioden for ansøgning om gratiskvoter for 2026-2030).

Sådan indføres udledninger i BDR

Baselinedata-skabelonen til brug for ansøgningen om gratiskvoter beregner andelen af biomasse udledninger for hvert år i basisperioden 2019-2023 og foretager en vurdering af, om produktionsenheden falder under 95 %-reglen.  

For at skemaet kan foretage beregningen på et retvisende grundlag, skal udledningerne fra biomasse anføres som var de ikke tildelt emissionsfaktoren 0. Vi har opdateret Energistyrelsens standardemissionsfaktorer med emissionsfaktorer for biomasse i årene 2019 og 2020 (Se PDF i nedenfor med filnavn ”Standardfaktorer 2019-2023 BDR”). Disse værdier skal anvendes for 2019 og 2020. Anvendes andre emissionsfaktorer end disse, skal I medsende et bilag til ansøgningen, som dokumenterer beregningen.

Udledninger fra biomasse skal indføres i baselinedata-skabelonens fane D_emissions linje 38. Resultatet af beregningen af 95 %-reglen kan efterfølgende aflæses i fane A_installationdata linje 171.
 
Tilbage i 2019 og 2020 var det ikke et krav at opgøre udledninger fra biomasse. Derfor vil den udledning, som skal rapporteres i ansøgningsskemaet om gratiskvoter, være anderledes end den, der er opgivet i CO2-rapporten for 2019 og 2020. Der skal ikke returneres kvoter for udledningen, da indtastningen alene har til formål at klarlægge 95 %-reglen.

Fra 2023 blev der for danske produktionsenheder indført krav om at fast og gasformig biomasse skal opfylde bæredygtighedskriterier. Det er derfor alene udledninger fra bæredygtig biomasse, som kan opgøres som biomasseemissioner i 2023. Alle udledninger fra biomasse i perioden 2019-2022 må anses som bæredygtige, da der i denne periode ikke var krav om bæredygtighed.

Retningslinjer for produktionsenheder, som falder under reglen

Produktionsenheder, som falder under 95 %-reglen, er ikke berettiget til at ansøge om kvoter og skal følge anvisningerne i fold ud-listen ”Retningslinjer for produktionsenheder, som ikke ønsker at ansøge om gratistildeling for 2026-2030”. 

Find mere information om 95%-reglen i EU-Kommissionens vejledning nedenfor.

 

Sagsbehandling af ansøgninger og videre proces

Energistyrelsen vil sagsbehandle ansøgningerne efter fristen den 14. juni 2024. Derefter er processen som følger:

Danmarks foreløbige tildelinger af gratiskvoter

Inden 30. september skal Energistyrelsen videreformidle ansøgningerne til EU-Kommissionens videre kontrol. Denne liste kaldes Danmarks foreløbige tildelingsplan (NIM1). Hvis Energistyrelsen har brug for input til at besvare Kommissionens spørgsmål til ansøgningerne herefter, vil vi kontakte driftsleder. 

Foreløbig tildeling til den enkelte produktionsenhed

EU-Kommissionen opdaterer benchmarks efter data fra ansøgningerne. Når benchmarks er opdateret, vil Energistyrelsen beregne den foreløbige tildeling til den enkelte produktionsenhed. Denne oversigt sendes til EU-Kommissionen (NIM2). 

Endelig tildeling til den enkelte produktionsenhed

Energistyrelsen vil beregne den endelige tildeling til den enkelte produktionsenhed (NIM3) og oversende til EU-Kommissionen. Dette forventes at ske ultimo 2025.

Kontakt

CO2 Kvoteservice