Forbedringsrapporter

Driftsleder skal løbende holde øje med, om overvågningsmetoden kan forbedres. Driftsleder skal desuden følge op på bemærkninger, som er anført i verifikationsrapporten. 

  1. Ukorrekt angivelse (misstatement): Eksempelvis som følge af forkerte aktivitetsdata eller standardværdier, afrundingsfejl og datatab.  
  2. Afvigelse (non-conformity): En afvigelse i forhold til overvågningsplan eller udledningstilladelse. En afvigelse kan eventuelt forårsage en ”ukorrekt angivelse”, hvis afvigelsen har medført forkerte tal for udledningen. 
  3. Manglende overholdelse af MR-forordningen (non-compliance): Her er der for eksempel tale om afvigelser fra prøvetagningsmetoder, manglende dokumentation af krav til laboratorium eller at betragte bio-brændsel som fossilt frit, selvom der er fossilt materiale i. 
  4. Forbedringsforslag (recommendation for improvement).

Hvis verifikationsrapporten indeholder bemærkninger om afvigelser, manglende overholdelse, eller anbefalede forbedringer,skal der indsendes forbedringsrapport til Energistyrelsen senest den 30. juni samme år. Der gælder dog lempelser for produktionsenheder med lave emissioner, som du kan læse nedenfor. Hvis verifikationsrapporten udelukkende indeholder forhold, der skal rettes i overvågningsplanen, og overvågningsplanen bliver rettet og signeret senest den 30. juni samme år, skal der ikke indsendes forbedringsrapport. 

Til indsendelse af forbedringsrapport kan du enten anvende Energistyrelsens elektroniske onlinesystem EDO, eller EU-Kommissionens Excel-ark (i uofficiel oversættelse til dansk). Du er naturligvis også velkommen til at anvende det originale Excel-ark på engelsk

Du kan finde uddybning af de fire kategorier af ”udeståender” der kan optræde i verifikationsrapporten i følgende vejledning, dog kun på engelsk: Classification and reporting of outstanding issues in the verification report.

Kravene til disse forbedringsrapporter følger artikel 9 om løbende forbedringer, 14, stk. 1 om ændringer af overvågningsplanen og 69 om rapportering om forbedringer af overvågningsmetoden, i MR-forordningen.

Særligt for produktionsenheder med lave emissioner

Produktionsenheder med lave emissioner (mindre end 25.000 ton CO2 pr. år) er fritaget for kravet om at indsende forbedringsrapport, hvis der er anbefalet forbedringer i verifikationsrapporten. Produktionsenheden er dog fortsat forpligtet til at følge anbefalingerne i verifikationsrapporten. Hvis der er bemærkninger om afvigelser, skal der altid indsendes forbedringsrapport. 

Fritagelsen fremgår af artikel 47, stk. 3, om anlæg med små emissionsmængder i MR-forordningen.

Særligt for produktionsenheder, der har fået tilladelse til at anvende lavere metodetrin

En række produktionsenheder har fået godkendt lavere metodetrin end ellers krævet. Godkendelsen hviler på en vurdering af, at det er teknisk umuligt eller vil medføre urimelige omkostninger at forbedre overvågningsmetoden. Hvis produktionsenheden har fået en sådan godkendelse, skal der indsendes redegørelser med faste intervaller. 

  • Kategori A (årlig udledning ≤ 50.000 ton CO2) skal rapportere senest den 30. juni hvert fjerde år.
  • Kategori B (50.000 ton CO2 < årlig udledning ≤ 500.000 ton CO2) skal rapportere senest den 30. juni hvert andet år.
  • Kategori C (årlig udledning > 500.000 ton CO2) skal rapportere senest den 30. juni hvert år.

Viser det sig, at det er blevet teknisk muligt, eller ikke længere vil medføre urimelige omkostninger, skal driftslederen indsende en revideret overvågningsplan uanset ovenstående tidsfrister. 

Intervallerne for indsendelse af forbedringsrapporter ved lavere metodetrin fremgår af artikel 69, stk. 1, om rapportering om forbedringer af overvågningsmetoden i MR-forordningen.

Kontakt

Thomas Wilhelm Fonfara
Fuldmægtig (+45) 3392 6723
Rikke Brynaa Lintrup
Specialkonsulent (+45) 3392 7530