FAQ om interne elektricitetsforbindelser

FAQ om interne elektricitetsforbindelser

Få svar på de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med etablering af interne elektricitetsforbindelser.

Når du etablerer solceller og gerne vil bruge strømmen selv, er reglerne om interne elektricitetsforbindelser relevante for dig. 

Vejledning om etablering af direkte linjer

Baggrund om det danske elsystem og sammenhængen til interne elektricitetsforbindelser

Den almindelige hovedregel i dansk ret er, at elektricitet skal transporteres igennem det kollektive elforsyningsnet. I Danmark kan distribution kun varetages af netvirksomheder med bevilling til at eje og drive distributionsnet i hvert sit bestemte geografiske område. På den måde undgås etablering af parallelle elnet og unødig netudbygning og deraf afledte netomkostninger for forbrugerne.

Der findes enkelte undtagelser til denne hovedregel om at distribution af el kræver bevilling. For eksempel kræver en elkundes interne elektricitetsforbindelse ikke bevilling. En intern elektricitetsforbindelse har til formål at forbinde egenproduktion (fra for eksempel solceller) med egetforbrug inden for et forbrugssted. En elkundes forbrugssted kan være én eller flere sammenhængende matrikler med én eller flere bygninger, der har en brugsmæssig sammenhæng. Vil en elkunde placere sit produktionsanlæg på et areal uden for sit eget forbrugssted, skal en række betingelser være opfyldt, herunder, at der højest må være 500 meter mellem produktionsanlægget og elkundens forbrugsinstallation. For at en kobling mellem elproduktion og forbrug kan betragtes som en intern elektricitetsforbindelse skal det være den samme elkunde, der producerer og forbruger strømmen.

 

Definitioner

Hvad kan man anvende en ”intern elektricitetsforbindelse” til?

Med en intern elektricitetsforbindelse kan én elkunde tilslutte sit produktionsanlæg til egen forbrugsinstallation uden om det kollektive net. Endvidere er der mulighed for fordeling af elektricitet fra forbrugsinstallationen til elkundens eget forbrug og lagring bag forbrugsstedet (for eksempel andre bygninger placeret på forbrugsstedet). 

 

Hvad er et forbrugssted?

Begrebet ”forbrugssted” er defineret i lov om elforsyning som ”punkt, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikelnumre med kun én forbruger af elektricitet.” Dette betyder, at et forbrugssted kan strække sig over flere matrikler.

Hvad er en elkunde?

En fysisk eller juridisk person, der råder over et aftagenummer og aftager elektricitet på dette.

Et aftagenummer er et nummer, der entydigt identificerer et målepunkt, som er omfattet af netvirksomhedens pligt til at måle levering og aftag af elektricitet i nettet. En elkunde, som råder over et aftagenummer, har således indgået et aftaleforhold med den relevante kollektive elforsyningsvirksomhed samt elhandelsvirksomhed.

Hvad er forskellen på en elkunde og en elforbruger?

En elkunde er defineret som: ’’En fysisk eller juridisk person, de råder over et aftagenummer og aftager elektricitet på dette.’’ 

En elforbruger skal i denne sammenhæng forstås som en forbruger af el, der ikke nødvendigvis selv råder over et aftagernummer og en aftale med en netvirksomhed, men som derimod i nogle tilfælde betaler for el til den elkunde, der har en sådan aftale (for eksempel en udlejer i en bygning).

Elkundens forbrugssted og råderet

Kan man placere produktionsanlæg på lejet grund?

Der kan være mulighed for, at et produktionsanlæg er placeret uden for elkundens forbrugssted, såfremt betingelserne i bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 1, litra b er opfyldt. Spørgsmålet om, hvorvidt disse betingelser er opfyldt, beror på en konkret vurdering.

Produktionsanlæg kan være placeret på et areal, som egenproducenten enten ejer eller lejer, så længe betingelsen om råderet over det samlede areal er opfyldt. Se følgende afsnit om ”råderet over det samlede areal".

Hvad menes der med ”råderet over det samlede areal”?

Udtrykket ”råderet over det samlede areal” skal forstås i en ”netteknisk” forstand. Det betyder, at kabelføringen mellem produktionsanlæg og forbrugsinstallation ikke må komme på tværs af en anden elkundes forbrugssted eller det kollektive net. ”Det samlede område”, som elkunden ”netteknisk” set skal have råderet over, er det areal, der strækker sig mellem produktionsanlægget og elkundens forbrugsinstallation, og som et kabel til en direkte kobling mellem produktion og forbrug ville skulle gennemløbe. I et scenarie, hvor der går en offentlig vej gennem ”det samlede område”, afhænger muligheden for at bruge en intern elektricitetsforbindelse ligeledes af, om elkundens nettekniske ”råderet” sikrer, at kablet mellem elkundens produktionsanlæg og forbrugsinstallation ikke kommer på tværs af en anden elkundes forbrugssted eller det kollektive elforsyningsnet. ”Råderet” er ikke det samme som ejerskab over et areal.

Kan en elkunde tilslutte et produktionsanlæg i egen forbrugsinstallation, når produktionsanlægget er placeret på lejet jord?

Det er den lokale netvirksomhed, der træffer afgørelse om tilslutning af jeres produktionsanlæg. Det skyldes, at det er netvirksomhederne, der efter nettilslutningsbekendtgørelsens regler træffer afgørelse om nettilslutning af produktionsanlæg, herunder om betingelserne for tilslutning er opfyldt.

Hvad ligger der i kravet om instruktionsbeføjelsen?

I de tilfælde hvor produktionsanlægget ejes af en tredjepart, er det en betingelse at elkunden har instruktionsbeføjelse over tredjeparten. Der er intet formelt formkrav til instruktionsbeføjelsen, så denne kan være baseret på aftale, ejerskab m.v. Instruktionsbeføjelsen skal blot omfatte, at elkunden har kontrol over hvorledes tredjepartens produktion af elektricitet anvendes.

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser

Deling af elektricitet ml. flere elforbrugere

Kan en intern elektricitetsforbindelse anvendes til at dele elektricitet ml. flere elforbrugere?

Elforbrugere i en bygning vil som udgangspunkt være individuelt tilsluttet som elkunde med en af netvirksomheden opsat hovedmåler med eget aftagenummer. Der er mulighed for, at en intern elektricitetsforbindelse kan anvendes til at fordele egenproduceret elektricitet inden for én bygning til elforbrugerne bag bygningens forbrugsinstallation (også populært kaldet kollektiv måling).

For eksempel kan en udlejer, der er tilsluttet som elkunde med en af netvirksomheden opsat hovedmåler med eget aftagenummer, og som har etableret elproduktion i bygningen, stille sin produktion til rådighed for de lejere i en bygning, der er omfattet af kollektiv måling. Dette er muligt, når produktionsanlægget er tilsluttet i udlejers forbrugsinstallation.

Hvad er reglerne for etablering af et solcelleanlæg på en udlejningsejendom?

Det er kommunen, der er planmyndighed og administrerer reglerne om den fysiske placering og planlægning af solcelleanlæg. For nærmere oplysning om, hvad man skal være opmærksom på i forhold til et konkrete projekt, skal man kontakte sin kommune. 

Der er ikke lovgivning, der forhindrer etablering af solcelleanlæg på udlejningsejendomme. Der findes dog lovgivning, der fastsætter de betingelser, under hvilke der kan etableres solceller.

Nettilslutning er relevant at undersøge, når der opsættes et VE-anlæg. Nettilslutning er en proces mellem opstiller og den lokale netvirksomhed. Mulighederne for nettilslutning afhænger bl.a. af det lokale net, og hvorvidt netvirksomheden har mulighed for yderligere tilslutning og dermed for udbygning af det eksisterende net. 

Et eventuelt salg af overskudsproduktionen fra anlægget vil være underlagt visse begrænsninger. Det vil bl.a. være nødvendigt at indgå en aftale med en produktionselleverandør, som kan aftage overskudsproduktionen fra anlægget.

Hvad forstås ved ”brugsmæssig sammenhæng” i forhold til fordeling af el på et forbrugssted med flere bygninger?

Hvorvidt der er brugsmæssig sammenhæng ml. bygninger, der er placeret på samme forbrugssted, beror på en konkret vurdering. Energistyrelsens bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser stiller ikke krav om, at bygningerne skal være direkte fysisk sammenhængende (sammenbyggede). Dog kan følgende kriterier indgå i denne vurdering:

  • Når der er én elkunde (for eksempel en skole) og bygningerne har en sådan sammenhæng, at der er tale om ét forbrugssted, på trods af at bygningerne ligger på forskellige matrikler. Der er således ikke krav om, at bygningerne skal være sammenbyggede.
  • Hvorvidt der er en tæt geografisk og sammenhæng mellem forbrugsstedet/forbrugsstederne og produktionsstedet.
  • Hvorvidt forbindelsen krydser flere matrikler uden indbyrdes sammenhæng eller en offentlig vej.
  • Hvorvidt der er behov for kabelføring over betydelig afstand, og over et areal, der ikke har nogen forbrugsmæssig sammenhæng med elkunden.

Overskydende el

Er det udlejer eller lejer, der skal sælge eventuelt overskydende el?

Det er anlægsejer, som skal sælge den overskydende el via en balanceansvarlig. Alle markedsdeltagere er balanceansvarlige i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet

Ladestandere

Kan en ejendomsejer, der ønsker at få sat ladestandere op på det tilhørende parkeringsareal trække en intern elektricitetsforbin

En elkunde har mulighed for at fordele den egenproducerede elektricitet til en eller flere fysisk ikke-sammenhængende bygninger indenfor elkundens forbrugssted uden brug af det kollektive elforsyningsnet. Det forudsætter dog, at bygningerne har en brugsmæssig sammenhæng (for eksempel at bygningerne har en sådan sammenhæng, at der er tale om ét forbrugssted på trods af, at bygningerne ligger på forskellige matrikler). 

Fordeling af egenproduceret elektricitet til andre end den elproducerende elkunde vil falde uden for reglerne om interne elektricitetsforbindelser, idet denne form for fordeling af elektricitet vil få karakter af distribution af elektricitet. Distribution af elektricitet er en aktivitet, der kun kan udøves af en netvirksomhed pba. en offentlig udstedt bevilling. Dette forhold betyder, at det skal være den førnævnte elkunde, der ejer ladestander(ne). 

Er der identitet mellem ejeren, der tilknytter en operatør til ladestander(ne)?

Ejeren af en eller flere offentligt tilgængelige ladestandere har mulighed for at tilknytte en operatør til ladestander(ne), der er ansvarlig for drift og betaling på ejerens vegne. I sådanne tilfælde er det Energistyrelsens vurdering, at der fortsat foreligger fuld og reel identitet mellem ejeren og forbrugsanlægget. Det er i den sammenhæng ejeren af produktionsanlægget (for eksempel solceller) og forbrugsanlægget (for eksempel ladestander), der forsynes via den interne elektricitetsforbindelse. Det skyldes, at operatøren udelukkende udøver en service og ikke fungerer som ejer med instruksret ift. ladestanderen. 

 

Mere om El