Etablering af direkte linje

Etablering af direkte linje

Vil du etablere en direkte linje mellem et elproduktionsanlæg og et forbrugsanlæg, kræver det tilladelse fra Energistyrelsen.

Ifølge elforsyningslovens § 23 kræver det tilladelse fra Energistyrelsen, før en direkte linje kan etableres. Hertil følger en række ufravigelige betingelser nærmere beskrevet i ansøgningsvejledningen og den forkortede ansøgningsvejledning, som du finder længere nede på siden.

En direkte linje

En direkte linje er en elektricitetsforbindelse, der kobler produktions- og forbrugsanlæg direkte, og som helt eller delvist erstatter benyttelsen af det kollektive elforsyningsnet. Direkte linjer er således en undtagelse til hovedreglen om, at al transport og distribution af elektricitet sker via det kollektive elforsyningsnet.

En direkte linje kan fuldstændig erstatte det kollektive net ved at levere elektricitet direkte mellem forbrug og produktion, uden at hverken produktions- eller forbrugs-anlægget er tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet.

Hvordan får du en tilladelse til en direkte linje? 

Ansøgningen sendes til Energistyrelsen via ansøgningsplatformen på virk.dk. Der gives kun tilladelse, hvis ansøger kan dokumentere, at projektet opfylder en række kriterier og betingelser. Kriterierne og betingelserne fremgår af bekendtgørelse nr. 437 af 27. april 2023 (Bekendtgørelsen om direkte linjer) og vedrører bl.a. krav om indhentning af oplysninger fra den relevante netvirksomhed eller Energinet. Energistyrelsen har udformet en vejledning til ansøgningen om direkte linjer.

Find yderligere information i ansøgningsvejledningen, som både findes i en lang og en kort udgave.

Ansøgningsvejledning til etablering af direkte linjer

Forkortet ansøgningsvejledning til etablering af direkte linjer

Ansøg om etableringen af en direkte linje på virk.dk

I tilfælde, hvor der ønskes afvigelse fra afstandskriteriet, skal der indhentes en vejledende udtalelse fra Energinet eller den relevante netvirksomhed. Hertil benyttes Energistyrelsens blanket for vejledende udtalelse. 

Vejledning til vejledende udtalelse + blanket 

De gældende regler for direkte linjer, der trådte i kraft den 1. maj 2023, skal fremme etableringen af grønne teknologier og bidrage til en mere effektiv udnyttelse af det kollektive net. En storstilet udbygning af VE produktionen i Danmark forventes over de kommende år. For at sikre en optimal udnyttelse af elproduktionen skal direkte linjer blandt andet bidrage til en delvis eller fuldstændig aflastning af det kollektive net. 

Det er ansøger selv, der bærer alle omkostninger forbundet med ansøgningen om etablering af direkte linjer. Omkostningerne inkluderer både omkostninger afholdt af ansøgerne selv og de omkostninger den relevante netvirksomhed eller Energinet samt Energistyrelsen har måttet afholde for at fremskaffe og behandle oplysninger til brug for ansøgningen.

Læs bekendtgørelsen om direkte linjer på retsinformation.dk

Kontakt

Team direkte linjer
Mere om El