Tariffer i elsystemet

Tariffer i elsystemet

Information om tariffer i elsystemet, herunder rammer og roller på tarifområdet.

Tariffer 

Tariffer i elsystemet er en betegnelse for de priser, som netvirksomheder og Energinet opkræver hos brugerne af elnettet. Tarifferne dækker omkostninger til at etablere, vedligeholde og drive det kollektive elnet på distributions- og transmissionsniveau. Der er forskellig tariffer, som netvirksomhederne opkræver hos de enkelte kategorier af netbrugere. Tarifferne kan både være løbende afregning som pris pr. enhed eller en fast betaling ved eksempelvis ved tilslutning eller som et årligt fast beløb. 

Energinet er Danmarks transmissionssystemoperatør (TSO) og ansvarlig for transport af energi på nationalt niveau. Netvirksomhederne er distributionssystemopera-tører, og de er ansvarlige for at drive elnettet lokalt på de lavere spændingsniveauer. 

Der er en engrosmodel i det danske elmarked, hvor en elkunde modtager én samlet regning af elhandelsvirksomheden for at forsimple afregningen for elektriciteten og de bagvedliggende tariffer, afgifter mv. 

Rammer og roller på tarifområdet i Danmark

Netvirksomhederne og Energinet udvikler tarifmetoder. Den regulerende myndighed i Danmark (dvs. Forsyningstilsynet) godkender metoderne. Metoderne for prisfastsættelsen af tarifferne skal afspejle omkostningerne, være gennemsigtige, tage hensyn til behovet for netsikkerhed og fleksibilitet samt anvendes uden forskelsbehandling og være rimelige.

Green Power Denmark udarbejder som brancheorganisation standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer for netvirksomhedernes ydelser. 

Klimaaftalen, juni 2022

Med Klimaaftalen fra juni 2022 blev der igangsat en indsats for hurtigere implementering af tarifmodeller. Behovet for at udvikle nye tarifprodukter følger med hastigheden i den grønne omstilling, og det er vigtigt, at markedsaktørerne kender rammevilkårene. 

Energistyrelsen har afrapporteret på arbejdet og givet anbefalinger på baggrund af drøftelser i en nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra Forsyningstilsynet, Energinet og Green Power Denmark. Disse aktører spiller en central rolle i forhold til udviklingen, tempoet, godkendelsen og implementeringen af tarifmetoder i Danmark. 

Dokumenter

Herunder finder du førnævnte afrapportering om tarifområdet. Du har også  mulighed for at læse om begrebet omkostningsægthed, som er et af de hensyn tarifmetoderne skal leve op til. 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere på Forsyningstilsynets, Energinets og Green Power Denmarks hjemmesider.

Forsyningstilsynet

Relevant lovgivning

Historiske tariffer

Kontakt

Elmarked
Mere om El