Grundlag for indsats

Grundlag for indsats

I Danmark har vi en række brede politiske aftaler, der sætter fokus på en omkostningseffektiv og markedsorienteret energispareindsats. De har sammen med en målrettet indsats fra erhvervslivet, offentlige institutioner og private forbrugere resulteret i store besparelser på området.

Ved at sænke energiforbruget:

 • Mindsker vi belastningen af klima og miljø
 • Bliver vi mindre sårbare over for udsving i energipriserne
 • Øger vi vores forsyningssikkerhed
 • Forbedrer vi vores muligheder for at overholde vores internationale klimaforpligtelser

Politisk grundlag

Energiaftalen fra 2012 sætter den overordnede ramme for energipolitikken. Ifølge den skal vi i perioden 2010 til 2020 sænke vores samlede energiforbrug med 7 %. Det langsigtede mål med aftalen er, at Danmarks energiforsyning skal være 100 % uafhængig af fossile brændsler i år 2050.

Der er også en række love, som har til formål et sænke energiforbruget hos private forbrugere og i erhvervslivet. F.eks. loven om energimærkning af produkter, der sikrer, at alle energirelaterede produkter bliver mærket med oplysninger om deres energiforbrug.

Energi, Forsynings- og Klimaministeriet

Fokus på energibesparelser i bygninger

I dag går knap 40 % af Danmarks samlede energiforbrug til lys, opvarmning og ventilation i bygninger. Derfor er der et stort potentiale i at sænke energiforbruget i bygninger. Det vil sige, at du kan energieffektivisere bygningen, således det nuværende energiforbrug bliver markant forbedret.

For at spare på energien i bygninger har vi i Danmark en række regler om bl.a. energimærkning, isolering, eftersyn og renovering af både offentlige og private bygninger.

Læs mere om energimærkning af bygninger

Læs mere om byggeri og renovering

Energistyrelsen analyserer potentialet

Energistyrelsen laver jævnligt analyser af det danske energiforbrug og af potentialet for yderligere besparelser. F.eks. har Netværk for Energirenovering udarbejdet 10 analyser, som skal hjælpe med at fremme energirenovering af bygninger.

Energisparerådet

Rådet blev nedsat af klima- og energiminister Lykke Friis i efteråret 2010. Energistyrelsen er sekretariat for Energisparerådet, som skal rådgive ministeren og ministeriet i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af en samlet energispareindsats. Rådet skal bl.a. medvirke til en optimal koordinering af energispareindsatsen og kan på eget initiativ komme med forslag til nye energispareinitiativer til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Møder i Energisparerådet

Energisparerådet afholder 2-4 møder om året. Herunder finder du referater fra de seneste møder i rådet.

Ministeren skal i henhold til loven udarbejde en forretningsorden for Energisparerådet.

Referater fra møder

Kommende møde

20. juni 2019

Energisparerådets årshjul

Download Energisparerådets årshjul 2019

Rådets seneste anbefalinger

Rådet udarbejder løbende anbefalinger til Energistyrelsen og ministeren. Den seneste anbefaling kan findes nedenfor:

Læs Energisparerådets anbefalinger til udmøntning af erhvervspulje

Læs Energisparerådets anbefalinger  til dansk implementering af EED

Læs Energisparerådets anbefalinger vedr. indsatsen i bygninger

Læs Energisparerådets anbefalinger vedr. dansk implementering af Bygningsdirektivet

Læs Energisparerådets anbefalinger vedr. digitalisering og energieffektivitet

Læs Energisparerådets anbefalinger vedrørende energieffektivisering af fjernvarmen via skift til lavtemperaturfjernvarme og implementering af flere ikke-termiske varmeteknologier

Læs Energisparerådets høringssvar til Bygningsdirektivet EPBD

Læs Energisparerådets høringssvar til Energieffektiviseringsdirektivet 

Forretningsorden

Læs forretningsordenen for Energisparerådet

Rådets medlemmer

Energisparerådet består af en formand og 15-20 medlemmer. Formanden for Energisparerådet udpeges direkte af energi-, forsynings- og klimaministeren.

Interesseorganisationer og øvrige aktører med betydning for energispareområdet har mulighed for at indstille medlemmer til rådet. Op til 5 medlemmer er sagkyndige med viden om energibesparelser, markedsintroduktion mv.

Indstilling af medlemmer

Følgende organisationer og aktører har mulighed for at indstille medlemmer til Energisparerådet:

 • Dansk Byggeri
 • Dansk Energi
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Fjernvarme
 • De Frie Energiselskaber
 • Det Økologiske Råd
 • Dansk Industri
 • Energiforum Danmark
 • Energi- og Olieforum
 • Energitjenesten
 • Forbrugerrådet
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører 
 • Håndværksrådet
 • Kommunernes Landsforening
 • Landbrug & Fødevarer
 • Naturgasselskaberne
 • TEKNIQ
 • Synergi
 • Concito

Danske Universiteter har derudover mulighed for at indstille sagkyndige til to pladser i Energisparerådet.

Sekretariatet for Energisparerådet