Byggeri og renovering

Energiforbrug i bygninger udgør næsten 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark. Energien går primært til opvarmning, ventilation og belysning. Effektivisering af energiforbruget i bygninger spiller en afgørende rolle for, at vi kan nå det politiske mål om at være uafhængige af fossile brændsler i 2050.

Initiativer som understøtter energieffektivisering

Energistyrelsen har ansvaret for implementering af EU’s bygningsdirektiv samt en række nationale initiativer, som understøtter energieffektvisering i form af energirigtigt byggeri og renovering af den eksisterende bygningsmasse. Læs mere om initiativerne nedenfor:

EU’s bygningsdirektiv

EU’s bygningsdirektiv har til formål at øge energieffektiviteten i bygninger og bygningsinstallationer. Landene i EU har sat det fælles mål, at alle nyopførte bygninger i EU skal være næsten energineutrale i 2020. Det betyder, at de har et meget lavt energibehov, samt at den lille mængde energi, der kræves, i væsentlig grad dækkes af vedvarende energi produceret enten på stedet eller i nærheden.

I Danmark har EU’s bygningsdirektiv blandt andet medført:

  • En revideret energimærkningsordning 
  • Regler for energimærkning af offentlige bygninger og af store bygninger
  • Skærpede energikrav til nybyggeri og ved renovering

Danmark har implementeret EU’s bygningsdirektiv via to initiativer: Lov om fremme af energibesparelser i bygninger og Bygningsreglementet.

Læs mere om EU’s bygningsdirektiv

Byggelov og bygningsreglement

Byggeloven

Byggeloven giver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hjemmel til at udarbejde et bygningsreglement. Bygningsreglementet sikrer gennem detaljerede krav, at brand-, sikkerheds-, energi- og sundhedsmæssige forhold er i orden.

Læs mere om byggeloven på Retsinformation

Energikrav i bygningsreglementet

Staten stiller krav til bygningers energiforbrug. Kravene er beskrevet i bygningsreglementet og gælder primært nye bygninger, men også i forbindelse med tilbygning, ændret anvendelse, udskiftning og renovering af eksisterende bygninger. Reparation og vedligehold af en bygning er ikke omfattet af krav.

Læs mere om bygningsreglementets energikrav på sparenergi.dk

Besøg bygningsreglementet.dk

Det nyeste bygningsreglement

Det nyeste bygningsreglement er fra 2018 (BR18). 

Det er muligt at opføre bygninger efter en frivillig lavenergiklasse, som tidligere var kendt som bygningsklasse 2020. Se yderligere oplysninger i næste afsnit.

Hvornår skal du efterisolere med BR18?

Hvis du ønsker at renovere og få et overblik over hvornår der skal efterisoleres efter reglerne i BR18, kan det anbefales at anvende hjemmesiden Videnscenter for Energibesparelser i Byggeri. Her kan du også beregne energibesparelsen og den økonomiske besparelse ved at efterisolere. Der findes ligeledes en lang række af energiløsninger, pakkeløsninger og guides om energirenovering af forskellige bygningsdele og installationer.

Analyser ifm. lavenergiklassen

Bygningsklasse 2020 er blevet ændret og kan nu anvendes som en frivillig lavenergiklasse ved godkendelse af nybyggeri.

Erfaringer med bygningsklasse 2020

Økonomiske analyser af energikrav til nybyggeriet 2015

Vedvarende energi i energirammen

Energifaktorer ved energiberegning

Energimærkning af vinduer

Energistyrelsen og Vinduesindustrien har indført en energimærkningsordning for vinduer. Formålet med ordningen er at gøre det nemt for forbrugerne at finde de mest energirigtige vinduer og derigennem fremme salg og innovation af vinduer med gode energimæssige egenskaber.  Energimærkningen viser på en skala fra A til F, hvor energirigtigt vinduet er. 

Mærkning er baseret på standardvindue

Vinduets energimæssige egenskaber afhænger af mange forhold, herunder størrelsen, valg af rude (med f.eks. solafskærmende glas eller en lydrude) eller om vinduet har sprosser, der reducerer den solvarme, der kan nyttiggøres. For at sikre en fair sammenligning er mærkningen baseret på et standardvindue med en bestemt størrelse og udformning.

Krav om A- eller B-mærkede vinduer

Når man skal have nye vinduer, er der krav om, at man udskifter til B-mærkede vinduer (A-mærkede i bygningsklasse 2020). Huse, som ikke er omfattet af Bygningsreglementet, er dog undtaget. 
På www.energivinduer.dk kan man læse mere om mærkningsordningen, finde aftalen mellem Vinduesindustrien og Energistyrelsen, og se den såkaldte ”positivliste” over godkendte vinduessystemer.

Læs mere om energimærkning af bygninger

Få hjælp til at vælge de rigtige vinduer og spare på energien

Måling og fakturering af forbrug

I Danmark er der krav om individuel måling af forbrug af el, gas, vand, varme og køling. Kravet skal være med til at motivere til et lavere ressourceforbrug. Kravene på området fremgår af målerbekendtgørelsen. Trafik- og Byggestyrelsen har ansvaret for målerbekendtgørelsen.

I 2014 blev målerbekendtgørelsen revideret for bl.a. at implementere artikel 9 i EU’s energieffektiviseringsdirektiv. Direktivet stiller ubetingede krav om individuel måling af el, gas, varmt vand, varme og køling i nye bolig- og erhvervsenheder, hvilket er afspejlet i målerbekendtgørelsen. Som noget nyt er der også stillet krav til individuelle varmtvandsmålere i bestående bebyggelse, såfremt det er teknisk muligt og omkostningseffektivt (rentabelt).

Direktivet stiller også krav om, at forbrugere skal modtage hyppige oplysninger om deres energiforbrug op til fire gange årligt. Hensigten er at synliggøre forbruget og motivere forbrugerne yderligere til at spare på energien. 

Direktivet fastsætter som betingelse for at give hyppige oplysninger om forbrug, at det skal være økonomisk begrundet. Det vurderes økonomisk begrundet, hvis værdien af energibesparelserne hos forbrugerne overstiger energivirksomhedernes omkostninger ved at levere oplysningerne. 

For at vurdere betingelsen grundigt har Energistyrelsen haft en konsulent til at undersøge de forventede energibesparelser samt omkostningerne ved at levere oplysningerne. 

Læs rapporter

Rådgivning om energibesparelser

Private hjem har store potentialer for energirenovering. Mange boligejere mangler dog indsigt i mulighederne og har derfor svært ved at komme i gang med den nødvendige renovering. Derfor er det politisk besluttet at sætte en række initiativer i gang, som gør det nemt at få kvalificeret rådgivning om energirenovering og energibesparelser i private husstande.

Energistyrelsen driver bl.a. forbrugersitet SparEnergi.dk, hvor du kan læse om forskellige tiltag, hvor du både sparer på energien og samtidig sparer penge. 

Besøg SparEnergi.dk

Telefon- og mailrådgivning

Som led i aftalen om udmøntningen af energireserven blev det i december 2015 besluttet at afsætte midler til gratis mail- og telefonrådgivning i perioden 2016-18. Rådgivningen omfatter både små energibesparende tiltag som valg af lyskilder og hårde hvidevarer samt introducerende rådgivning i forbindelse med større projekter, f.eks. renovering af boligens varmeforsyning, klimaskærm mm. I forbindelse med initiativet vil der også blive udviklet og afprøvet andre former for rådgivnings-aktiviteter.

Læs mere om rådgivningen og se kontaktinformation

Læs Effektevaluering af energirådgivning 2017

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger (VEB) blev etableret som led i den energipolitiske aftale fra februar 2008. Formålet med centeret er at sikre større udbredelse af viden om energirigtige løsninger blandt de professionelle aktører

Centeret yder rådgivning til håndværkere, entreprenører og rådgivere m.fl. Centerets øvrige arbejde omfatter blandt andet kursusaktiviteter, publikationer, netværksarbejde og ikke mindst værktøjer og indhold til videnscenterets hjemmeside. 

Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger

VEB Årsrrapport 2022

BedreBolig-ordningen

BedreBolig er en rådgivningsordning, som har til formål at gøre det lettere for boligejere at komme i gang med at energirenovere boligen. Udviklingen af ordningen er sket i tæt samspil med brancheforeninger, finansielle institutioner, kommuner m.fl. Der har i den forbindelse været nedsat en række arbejdsgrupper. Ordningen er markedsbasseret. 

Læs mere om BedreBolig-ordningen

Helhedsorienteret rådgivning

BedreBolig-rådgivning er helhedsorienteret rådgivning med fokus på energirigtige løsninger - basseret på et one-stop-shop koncept. For at tilbyde BedreBolig-rådgivning skal en rådgiver være ansat i en godkendt BedreBolig-virksomhed og opfylde en række krav til erhvervserfaring og uddannelse.

Sådan bliver du BedreBolig-rådgiver

Krav til uddannelse og erhvervserfaring for BedreBolig-rådgivere

Lovgivning

BedreBolig-ordningen er reguleret i ”Lov om fremme af energibesparelser i bygninger”. Bekendtgørelsen om BedreBolig-ordningen trådte i kraft d. 1. februar 2014. De seneste ændringer til bekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2017.


Lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Bekendtgørelsen om BedreBolig-ordningen

Analyser

Uddannelse og kompetenceløft

Byggebranchen spiller en afgørende rolle i opfyldelsen af målene om reduktion af energiforbruget. Derfor er det vigtigt, at de rette kompetencer inden for energieffektivitet og vedvarende energi er til stede blandt rådgivere og udførende i bygge- og anlægsbranchen.  

Energistyrelsen er ansvarlig for etablering af en række ordninger og uddannelsesmuligheder, som øger kompetenceniveauet på området. Styrelsen har ligeledes en lang række informationsaktiviteter, som understøtter branchens behov for inspiration og viden om energirenovering.

Build Up Skills

Danmark deltager i Europa-Kommissionens projekt ’Build Up Skills’. Projektet har til formål at øge kompetenceniveauet i byggebranchen og fremme energieffektivitet og brug af vedvarende energi i bygninger. Danmark har udarbejdet en national køreplan for Build Up Skills-projektet.

Læs den nationale køreplan

Læs appendiks til køreplan med analyser, der indgår som baggrundsmateriale for køreplanen

Energikonsulent

Energikonsulenter udarbejder den lovpligtige energimærkning af bygninger. Det kræver en særlig efteruddannelse, en certificering samt at virksomheden er registreret hos Energistyrelsen. Uddannelsen tages i det almindelige uddannelsessystem og er brugerbetalt.

Læs mere om uddannelsen

Find energimærkningskonsulent
 

BedreBolig-rådgiver

En BedreBolig-rådgivere kan tilbyde private husejere hjælp til renoveringsprojekter.

Der er et krav, at man er ansat i en godkendt BedreBolig-virksomhed for at kunne tilbyde BedreBolig-rådgivning. Uddannelsen til BedreBolig-rådgiver tages i det almindelige uddannelsessystem. Uddannelsen er brugerbetalt og udbydes sammen med energikonsulentuddannelsen.

Krav til uddannelse og erhvervserfaring for BedreBolig-rådgivere 

Læs mere på BedreBolig.dk

Energivejleder

Energivejlederen er en landsdækkende ordning etableret i 2009. Ordningen omfatter en efteruddannelse af installatører og håndværkere, der arbejder med bygningsrenovering. Uddannelsen er et tredages kursus. Kurserne udbydes af Teknologisk Institut og støttes af Energistyrelsen. Bag ordningen står Dansk Byggeri og TEKNIQ sammen med Teknologisk Institut, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger samt Energitjenesten.

Læs mere på Energivejlederen.dk

VE-godkendelsesordningen

VE er en forkortelse for vedvarende energianlæg, som f.eks. små biomassekedler og -ovne, solcelle- og solvarmeanlæg samt varmepumper. VE-ordningen omfatter virksomheder, der installerer og monterer små vedvarende energianlæg i private hjem. Ordningen er blevet indført for at fremme effektiviteten og sikre, at installationen af de små VE-anlæg bliver udført korrekt. Det er Energistyrelses anbefaling, at man benytter sig af en VE-godkendt virksomhed til installation af små vedvarende energianlæg.

Energistyrelsen godkender virksomheder som henholdsvis VE-installatørvirksomhed eller VE-montørvirksomhed. Virksomhederne kan godkendes indenfor én eller flere teknologier. For at blive godkendt VE-installatørvirksomhed skal virksomheden i forvejen være autoriseret el- eller vvs-installatørvirksomhed. VE-montørvirksomhed er betegnelsen for en ikke autoriseret el- eller vvs-installatørvirksomhed.

Læs Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

Ansøgning om godkendelse

VE-montørvirksomheder og VE-installatørvirksomheder godkendes til det samme arbejdsområde, og der stilles samme kvalifikationskrav til de to typer virksomheders medarbejdere.
Virksomheder, der er interesseret i at ansøge om godkendelse som enten VE-installatørvirksomhed eller VE-montørvirksomhed, skal opfylde de følgende to punkter før de kan ansøge om VE-godkendelse:

  1. Have mindst én VE-uddannet medarbejder
  2. Tilpasse og have godkendt sit kvalitetsstyringssystem af en kontrolinstans

Yderligere oplysninger og vejledninger til ansøgningsprocessen og krav kan findes på siden om VE-godkendelsesordningen

Fremme af energieffektive og intelligente bygninger, udvikling og demonstration

Energistyrelsen administrerer en pulje, der skal fremme udvikling og etablering af energieffektive og intelligente bygninger. Puljen er en del af en politisk aftale fra 2015 om udmøntning af energireserven. Formålet med puljen er at fremme energieffektivisering og udnyttelse af fleksibelt energiforbrug i bygninger. Den samlede ramme for initiativet er 11,2 mio. kr. pr. år i årene 2016, 2017 og 2018. 

Der kan bl.a. ydes tilskud til udvikling og demonstration af nye teknologier, værktøjer, metoder mv. til fremme af energieffektivitet og fleksibelt forbrug i bygninger

Læs bekendtgørelsen om ordningen

Nyt tilskudsprogram

Energistyrelsen indkalder i perioden fra den 27. august til 15. november 2018 ansøgninger om tilskud til udvikling af databaserede metoder til bestemmelse af den energimæssige ydeevne og energibesparelsesmuligheder for bygninger.

Du kan læse mere om det nye tilskudsprogram på følgende link.

Data til fremme af energieffektivisering

Borgermøder

Energistyrelsen afholder i samarbejde med forskellige kommuner borgermøder om energieffektiviseringstiltag.

Se listen over arrangementer i efteråret 2018

Læs Effektevaluering af energirådgivning 2017

Langsigtet renoveringsstrategi

På baggrund af krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bygningers energimæssige ydeevne har Danmark udarbejdet og notificeret en langsigtet renoveringsstrategi for energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse til EU-Kommissionen den 10. marts 2020. Den 22. juni 2021 notificerede Danmark del 2 af den langsigtede renoveringsstrategi til EU-Kommissionen. Del 2 indeholder bl.a. vejledende delmål for effektivisering af bygningsmassen i 2030, 2040 og 2050 og en køreplan for opnåelsen af disse mål.

Læs bilag til strategien:

Den langsigtede renoveringsstrategi består af følgende:

  • Status for energieffektiviseringen af bygninger i Danmark.
  • Beskrivelse af eksisterende og kendte kommende virkemidler i energirenoveringsindsatsen.
  • Fremadrettet indsats.

Strategien indeholder ikke øvrige virkemidler og klimainitiativer, da disse vil indgå i arbejdet med udarbejdelsen af klimahandlingsplanen.

Til brug for udarbejdelsen af strategien blev der igangsat diverse analyse og studier. Disse er:

Derudover er der refereret til og anvendt data fra disse analyser og studier:

Analyse af efterlevelse af energikrav i bygningsreglementet

Analysen fra Energistyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen indikerer, at energikravene ved renovering af eksisterende bygninger i bygningsreglementet bliver overholdt i ca. 75 pct. af alle renoveringsprojekter i énfamilieshuse. Analysen præsenterer desuden fire tiltag, der kan øge efterlevelsen af kravene. Analysen vil blive fulgt op af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i dialog med Indenrigs- og Boligministeriet. 

Analyse af efterlevelse af bygningsreglementets energikrav ved renovering af eksisterende bygninger samt omfanget af renovering

Bilagsrapport

Finansiering og midler til energieffektivisering i bygninger

EU’s initiativ om intelligent finansiering til intelligente bygninger (smart finance for smart buildings) har til formål at gøre energieffektivitetsinvesteringer i både erhvervs- og boligbygninger mere attraktive for private investorer gennem intelligent brug af EU-midler som garanti (Energieffektiviseringsdirektivet art. 20, stk. 3c, litra b).

ELENA er EU’s program til støtte af energieffektiviseringer, som bl.a. yder teknisk assistance for ejendomsadministratorer og boligejere ved energirenoveringer samt projekter omhandlende vedvarende energi til bygninger. ELENA understøtter typisk investeringsprogrammer over 225 mio. kr. med en implementeringsperiode over tre år.

Horizon 2020 er EU's støtteprogram for forskning og innovation. Der stilles krav om konsortium med mindst tre lande, før programmet kan søges. Størrelsen af støtten varierer afhængigt af projektets type og størrelse.

Du kan læse mere om EU-midlerne, samt hvordan de kan søges her: