Energiledelse, energisyn, og klimasyn i visse virksomheder

Energiledelse, energisyn og klimasyn i visse virksomheder

Virksomheder med er årligt energiforbrug på over 10 TJ er omfattet af regler om energiledelse, energisyn og klimasyn. Reglerne træder i kraft 1. juli 2024 og erstatter de tidligere regler om obligatorisk energisyn i store virksomheder.

Energiledelse og energisyn

EU’s energieffektiviseringsdirektiv (EED) fra 2023 stiller krav om, at virksomheder med et energiforbrug over 10 TJ årligt skal indføre energiledelse eller gennemføre energisyn hvert fjerde år. 

Klimasyn

Virksomheder underlagt krav om energiledelse og energisyn skal desuden gennemføre et klimasyn, jf. Aftale om grøn skattereform for industri mv. af 2022. 

Det er virksomhedens danske lokationer og dertilhørende energiforbrug og CO2-udledninger der omfattes krav om energiledelse, energisyn og klimasyn.

Læs mere

I Danmark er forpligtelsen implementeret  med Bekendtgørelse nr. 761 af 18. juni 2024 om obligatoriske energiledelsessystemer, energisyn og klimasyn i visse virksomheder. 

I punkterne herunder kan du læse mere, og i vejledningen kan du orientere dig om de nærmere krav.

Omfattede Virksomheder

Virksomheder eller koncerner med gennemsnitlig årligt energiforbrug på:

  • over 10 TJ i de foregående tre år skal indberette energisyn og klimasyn hvert 4. år. Energisyn og klimasyn skal udføres af en godkendt energi- og klimasynsudførende virksomhed (link).
  • over 85 TJ i foregående tre år skal indføre og vedligeholde certificeret energiledelse og et klimasyn hvert 4. år. Energiledelse skal certificeres af et godkendt certificeringsorgan og klimasyn skal udføres af en godkendt energi- og klimasynsudførende virksomhed.

Du kan læse nærmere om de nye regler i vejledningen og i den til enhver tid gældende bekendtgørelse.  

Frister

Virksomheder, der ikke tidligere har været underlagt krav om energisyn

En virksomhed med et årligt energiforbrug over 85 TJ i de foregående tre år, der ikke har været underlagt krav om energisyn, skal senest 1. august 2026 indføre energiledelse og gennemføre klimasyn. 

En virksomhed med et årligt energiforbrug mellem 10-85 TJ i de foregående tre år, der ikke har været underlagt krav om energisyn, skal senest 1. august 2025 gennemføre energisyn og senest 1. august 2026 gennemføre klimasyn.


Virksomheder, der tidligere har være underlagt krav om energisyn

En virksomhed med et årligt energiforbrug over 10 TJ i de foregående tre år, der har været underlagt krav om energisyn, skal indberette dokumentation for gennemført energisyn fire år efter seneste indberettede energisyn, eller for energiledelses- eller miljøledelsessystemer, når gyldighedsperioden på eksisterende certifikat udløber. Virksomheder skal uagtet deres frister som følge af tidligere indberetning fortsat senest 1. august 2026 gennemføre klimasyn.

Vejledning og dokumenter

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning samt en række skabeloner, som skal benyttes til udførelse og indberetning.

Indberetning af energiledelse, energisyn og klimasyn

Virksomheder skal indberette energiledelsessystem, energisyn eller klimasyn igennem Virk.dk . Afhængigt af, hvad der skal indberettes, skal indberetningen vedhæftes: 

For at logge på Virk.dk skal der benyttes medarbejder MitID.

Se de konkrete krav til indberetning i vejledning

Virksomheder, der efter aftale med Energistyrelsen kan indberette energisyn (herunder energi- og miljøledelse) efter reglerne i bekendtgørelse 624 af 30/05/2023, skal indberette energisynet her: www.ens.dk/Energisyn - BEK 624 af 30-05-2023

Godkendte energi- og klimasynsudførende virksomheder

Til udførelsen af energi- eller klimasyn skal der benyttes en godkendt energi- og klimasynsudførende virksomhed.


Administration af energi- og klimasynsudførende virksomheder varetages af Teknologisk Institut (TI).

Bliv energi- og klimasynsudførende virksomhed

Administration af energi- og klimasynsudførende virksomheder administreres af TI. På TI’s hjemmeside fremgår proces og kriterier for at opnå godkendelse.

Lov- og retsgrundlag

Reglerne om energisyn følger af Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2023/1791 af 13. september 2023 om energieffektivitet og om ændring af forordningen (EU) 2023/955 (omarbejdning), mens klimasyn er aftalt med Aftale om grøn skattereform for industri mv. af juni 2022. 

Energi- og klimasyn bliver implementeret i dansk lovgivning ved både en lov og bekendtgørelse som offentliggøres i uge 24 samt: 

Kontakt

EEK
(+45) 3392 6688