Erhvervstilskud til energieffektiviseringer

Formålet med tilskudsordningen er at sænke energiforbruget i Danmark, og erhvervstilskuddet er et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030.

Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer kan søges af privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder. Offentlige virksomheder kan ikke søge om støtte. Der gives tilskud til projekter, der reducerer det endelige energiforbrug i Danmark. For at fremme konvertering fra fossil energi til el tildeles denne type sparetiltag en fordel i ansøgningsprocessen.

Man kan f.eks. søge om tilskud til:

  • Udskiftning af kedel med varmepumpe
  • Udskiftning af belysning med LED
  • Etablering af varmegenvinding
  • Energioptimering af procesanlæg

Bemærk at man ikke kan opnå tilskud til etablering af energiproducerende anlæg. Læs mere under afsnittet om ”Love og regler”.

Næste og sidste ansøgningsrunde i 2021 er åben fra 17. august 2021 til og med 14. september 2021 kl. 12.00. Der vil i denne runde blive givet tilsagn om op til 450 mio. kr. i tilskud​.

Love og regler

Støtteordningen vedr. erhvervstilskud til energieffektiviseringer bygger på følgende lov- og retsgrundlag:

Forordninger og henstilling

Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (Generel gruppefritagelsesforordning)

Lov og bekendtgørelse

Lovbekendtgørelse nr.1234 af 24. august 2020 om Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget og tekstanmærkning nr. 128 ad 29.24.27. i akt stk. 294 til § 29 på finansloven for finansåret 2020

Bekendtgørelse nr. 2303 af 29. december 2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Bekendtgørelse nr. 1068 af 28. maj 2021 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder - Gældende fra d. 1 juli 2021

 

Ansøgning og praktisk information

For at søge om erhvervstilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer skal du sende en ansøgning via ansøgningsportalen. På portalen kan du oprette en ny ansøgning og se evt. tidligere ansøgninger.

Bemærk, at du skal oprette en ny ansøgning, når du søger i en ny ansøgningsrunde. Du kan ikke benytte kladder, som er oprettet i tidligere ansøgningsrunder.

Før du ansøger anbefales det at læse vejledning til ansøgning igennem. Den beskriver, hvem der kan ansøge, hvad der kan ansøges til og hvordan man ansøger, herunder generelle krav til projekterne m.m. Vejledningen indeholder også en detaljeret beskrivelse af, hvordan du får adgang til det elektroniske ansøgningsskema med nem-id og hvordan skemaet udfyldes punkt for punkt. Desuden er der en gennemgang af de retningslinjer, der gælder for opgørelse af energibesparelser og dokumentationskrav. Endeligt indeholder vejledningen en beskrivelse af forskellige forhold, som ansøger skal være opmærksom på, hvis der opnås tilsagn om tilskud, herunder hvordan tilskud udbetales.

Hent vejledning

I tilknytning til vejledning findes følgende bilag:

Til ansøgningen skal der vedhæftes en række bilag. Tre af disse kan udfyldes i følgende bilagsskabeloner.

Bemærk at der kun skal indsendes Bilag 2 tidsplan for projekter med en projektperiode længere end 6 måneder, eller hvor der ansøges om mere end 500.000 kr. i tilskud.

Erklæring fra udlejer

Ønsker du at søge erhvervspuljen som lejer, kan følgende erklæring medsendes fra udlejer.

Erklæring fra udlejer om tilladelse til at udføre energisparetiltag, af den 6. maj 2021

Revisionsinstruks

Ansøges om en udbetaling på 500.000 kr. eller derover, skal der foretages revision af regnskabet i overensstemmelse med Energistyrelsen revisionsinstruks. Den findes her, men fremsendes også sammen med tilsagnet.

Revisionsinstruks, af den 21. april 2021.

Har du spørgsmål vedr. ansøgning kan du kontakte Energistyrelsen på mail erhvervstilskud@ens.dk  eller telefon 51 67 43 01

Behandling af personoplysninger

Sådan behandler Energistyrelsen dine personoplysninger 

FAQ - ofte stillede spørgsmål

FAQ - ofte stillede spørgsmål 

FAQ’en indeholder svarene på en lang række af de mest stillede spørgsmål omkring for erhvervstilskud til energieffektiviseringer samt løbende præciseringer af reglerne.

Kontrol, evalueringer og resultater

Energistyrelsen kommer til at gennemføre årlige kontroller, evalueringer og offentliggøre resultater. Det vil kunne findes her.

Standardforudsætninger

Ved ansøgning om erhvervstilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer skal energibesparelsen opgøres efter de retningslinjer, der er angivet i Vejledning til ansøgning. Hvor Energistyrelsen har opstillet standardforudsætninger, skal disse benyttes i opgørelse af energibesparelsen. Standardforudsætningerne vil løbende blive opdateret. Ændringer har kun virkning fra fremtidige ansøgningsrunder. Derfor skal der altid tjekkes for opdateringer her på hjemmeside, inden der ansøges i en tilskudsrunde.

Standardforudsætninger gældende fra runde 1 - 2020 (puljestart 1. oktober 2020)

Standardforudsætninger gældende fra runde 1 - 2021 (puljestart 18. januar 2021)

Standardforudsætninger gældende fra runde 2 - 2021 (puljestart 15. marts 2021)

  • Standardforudsætninger af 1. marts 2021. Gældende fra ansøgningsrunde 2 - 2021. Indeholder bl.a. standardforudsætninger for brændværdier, graddage mv.
Standardløsninger

En standardløsning er et værktøj, der skal benyttes til beregning af energibesparelser for nogle typiske energispareprojekter. Findes der en standardløsning, som omfatter det pågældende energispareprojekt, skal denne altid benyttes. Er der delprojekter, som er omfattet af standardløsninger, skal energibesparelsen, som forekommer fra delprojektet, opgøres via standardløsningen, mens de resterende delprojekter skal opgøres via beregning eller måling, som beskrevet generelt i vejledning til ansøgning.

Såfremt der ønskes at søge om tilskud til et energispareprojekt på et område, hvor der findes en standardløsning, men hvor ansøger ikke mener, at standardløsningen finder anvendelse, skal der fremsendes en fyldestgørende begrundelse for, at der fraviges brug af standardløsningen. F.eks. hvis en standardløsning er angivet med anvendelsesområde for effekt i intervallet x-y, og ansøgers anlæg ligger uden for dette interval.

Standardløsningerne vil løbende blive opdateret. Ændringer har kun virkning fra fremtidige ansøgningsrunder. Derfor skal der altid tjekkes for opdateringer her på hjemmesiden, inden der ansøges i en tilskudsrunde.

På nuværende tidspunkt findes følgende standardløsninger:

Standardløsninger gældende fra runde 1 - 2020 (puljestart 1. oktober 2020)

Standardløsninger gældende fra runde 1 - 2021 (puljestart 18. januar 2021)

Standardløsninger gældende fra runde 2 - 2021 (puljestart 15. marts 2021)

Standardløsningerne består af beregningsark med tilhørende vejledninger. Beregningsarket skal vedhæftes ved ansøgning i ansøgningsfase 2 og når der anmodes om udbetaling. Vejledningerne benyttes som opslagsværk, hvor man kan finde hjælp til, om det pågældende projekt er omfattet standardløsningen, og som en hjælp til udfyldelse af beregningsarkene.

 

Nyheder

På Energistyrelsens side www.sparenergi.dk/erhvervstilskud kan du tilmelde dig vores nyhedsmail, hvis du vil have besked, når der er nyt om puljen fx besked om nye ansøgningsrunder.

Bibliotek

Dokumenterne i dette afsnit er historiske og ikke anvendelige til brug ved ansøgning. Der gøres opmærksom på, at der ved ansøgning skal benyttes de gældende versioner af materialet. 

Tidligere bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1414 af 29. september 2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Ændringsbekendtgørelse nr 1470 af 09/10/2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Ændring af erhvervspuljebekendtgørelsen i forhold til energiproducerende anlæg

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har besluttet at ændre bekendtgørelse nr. 1414 af 29. september 2020 (erhvervspuljebekendtgørelsen), således det ikke er muligt at opnå tilskud til etablering af energiproducerende anlæg. Ændringen skyldes, at den pågældende bestemmelse har indgået i bekendtgørelsen ved en fejl. Det har således ikke været hensigten med Erhvervspuljen at yde tilskud til etablering af energiproducerende anlæg, og det er desuden tvivlsomt, om et sådan tilskud i medfør af Erhvervspuljen vil være foreneligt med EU’s statsstøtteregler.

Hvad ændres konkret?

Bekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 3 udgår, således det ikke er muligt at opnå tilskud til etablering af energiproducerende anlæg. De ændrede regler gælder fra og med Erhvervspuljens åbning, som var den 1. oktober 2020.

Hvad betyder det for virksomheder, som måtte have ansøgt om tiltaget?

I ændringsbekendtgørelsen er der indsat en overgangsbestemmelse, som er relevant for de virksomheder, som har indsendt en ansøgning om tilskud til etablering af energiproducerende anlæg. Overgangsbestemmelsen betyder, at disse virksomheder vil få mulighed for at trække deres ansøgning om tilskud til energiproducerende anlæg tilbage og fremsende en ny ansøgning om tilskud til et nyt tilskudsberettiget tiltag senest den 26. oktober 2020.  Den eventuelle nye ansøgning må ikke indeholde en større mængde energibesparelser (MWh), jf. § 12, stk. 2, nr. 2, eller en højere samlet budpris, jf. § 12, stk. 2, nr. 4, end angivet i første fase i den ansøgning, der er trukket tilbage.

Virksomheder, som er omfattet er overgangsbestemmelsen, vil få direkte besked fra Energistyrelsen kort tid efter, at ansøgningsfase 1 lukker den 15. oktober 2020.

Øvrige ændringer

Samtidig benyttes lejligheden til præcisere forhold omkring undtagelse fra EU’s krav om ikke at være en kriseramt virksomhed, idet denne er ændret fra Kommissionens side. I bekendtgørelsens § 7 indsættes som stk. 4 denne præcisering. 

Tidligere vejledninger

Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i Erhvervsvirksomheder, Version 2 af 1. oktober 2020

Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder, Version 3 af 15. januar 2021

Tidligere bilag

Kontakt

Erhvervstilskud
(+45) 5167 4301