Erhvervstilskud til energieffektiviseringer

Formålet med tilskudsordningen er at sænke energiforbruget i Danmark, og erhvervstilskuddet er et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030.

Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer kan søges af privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder. Offentlige virksomheder kan ikke søge om støtte. Der gives tilskud til projekter, der reducerer det endelige energiforbrug i Danmark. For at fremme konvertering fra fossil energi til el tildeles denne type sparetiltag en fordel i ansøgningsprocessen.

Man kan f.eks. søge om tilskud til:

  • Udskiftning af kedel med varmepumpe
  • Udskiftning af belysning med LED
  • Etablering af varmegenvinding
  • Energioptimering af procesanlæg

Bemærk at man ikke kan opnå tilskud til etablering af energiproducerende anlæg. Læs mere under afsnittet om ”Love og regler”.

Første ansøgningsrunde er åben fra 1. oktober 2020 kl. 10:00 til og med 15. oktober 2020. Der vil i denne runde blive givet tilsagn om op til 188 mio. kr. i tilskud.

Love og regler

Støtteordningen vedr. erhvervstilskud til energieffektiviseringer bygger på følgende lov- og retsgrundlag:

Forordninger og henstilling

Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (Generel gruppefritagelsesforordning)

Lov og bekendtgørelse

Lovbekendtgørelse nr.1234 af 24. august 2020 om Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget og tekstanmærkning nr. 128 ad 29.24.27. i akt stk. 294 til § 29 på finansloven for finansåret 2020

Bekendtgørelse nr. 1414 af 29. september 2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Ændringsbekendtgørelse nr 1470 af 09/10/2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Ændring af erhvervspuljebekendtgørelsen i forhold til energiproducerende anlæg

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har besluttet at ændre bekendtgørelse nr. 1414 af 29. september 2020 (erhvervspuljebekendtgørelsen), således det ikke er muligt at opnå tilskud til etablering af energiproducerende anlæg. Ændringen skyldes, at den pågældende bestemmelse har indgået i bekendtgørelsen ved en fejl. Det har således ikke været hensigten med Erhvervspuljen at yde tilskud til etablering af energiproducerende anlæg, og det er desuden tvivlsomt, om et sådan tilskud i medfør af Erhvervspuljen vil være foreneligt med EU’s statsstøtteregler.

Hvad ændres konkret?

Bekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 3 udgår, således det ikke er muligt at opnå tilskud til etablering af energiproducerende anlæg. De ændrede regler gælder fra og med Erhvervspuljens åbning, som var den 1. oktober 2020.

Hvad betyder det for virksomheder, som måtte have ansøgt om tiltaget?

I ændringsbekendtgørelsen er der indsat en overgangsbestemmelse, som er relevant for de virksomheder, som har indsendt en ansøgning om tilskud til etablering af energiproducerende anlæg. Overgangsbestemmelsen betyder, at disse virksomheder vil få mulighed for at trække deres ansøgning om tilskud til energiproducerende anlæg tilbage og fremsende en ny ansøgning om tilskud til et nyt tilskudsberettiget tiltag senest den 26. oktober 2020.  Den eventuelle nye ansøgning må ikke indeholde en større mængde energibesparelser (MWh), jf. § 12, stk. 2, nr. 2, eller en højere samlet budpris, jf. § 12, stk. 2, nr. 4, end angivet i første fase i den ansøgning, der er trukket tilbage.

Virksomheder, som er omfattet er overgangsbestemmelsen, vil få direkte besked fra Energistyrelsen kort tid efter, at ansøgningsfase 1 lukker den 15. oktober 2020.

Øvrige ændringer

Samtidig benyttes lejligheden til præcisere forhold omkring undtagelse fra EU’s krav om ikke at være en kriseramt virksomhed, idet denne er ændret fra Kommissionens side. I bekendtgørelsens § 7 indsættes som stk. 4 denne præcisering. 

Ansøgning og praktisk information

For at søge om erhvervstilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer skal du sende en ansøgning via ansøgningsportalen. På portalen kan du oprette en ny ansøgning og se evt. tidligere ansøgninger.

Før du ansøger anbefales det at læse vejledning til ansøgning igennem. Den beskriver, hvem der kan ansøge, hvad der kan ansøges til og hvordan man ansøger, herunder generelle krav til projekterne m.m. Vejledningen indeholder også en detaljeret beskrivelse af, hvordan du får adgang til det elektroniske ansøgningsskema med nem-id og hvordan skemaet udfyldes punkt for punkt. Desuden er der en gennemgang af de retningslinjer, der gælder for opgørelse af energibesparelser og dokumentationskrav. Endeligt indeholder vejledningen en beskrivelse af forskellige forhold, som ansøger skal være opmærksom på, hvis der opnås tilsagn om tilskud, herunder hvordan tilskud udbetales.

Hent vejledning

I tilknytning til vejledning findes følgende bilag:

Til ansøgningen skal der vedhæftes en række bilag. Tre af disse skal udfyldes i følgende bilagsskabeloner:

Har du spørgsmål vedr. ansøgning kan du kontakte Energistyrelsen på mail erhvervstilskud@ens.dk  eller telefon 51 67 43 01

Behandling af personoplysninger

Sådan behandler Energistyrelsen dine personoplysninger 

FAQ - ofte stillede spørgsmål

FAQ - ofte stillede spørgsmål 

FAQ’en indeholder svarene på en lang række af de mest stillede spørgsmål omkring for erhvervstilskud til energieffektiviseringer samt løbende præciseringer af reglerne.

Kontrol, evalueringer og resultater

Energistyrelsen kommer til at gennemføre årlige kontroller, evalueringer og offentliggøre resultater. Det vil kunne findes her.

Standardforudsætninger

Ved ansøgning om erhvervstilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer skal energibesparelsen opgøres efter de retningslinjer, der er angivet i Vejledning til ansøgning. Hvor Energistyrelsen har opstillet standardforudsætninger, skal disse benyttes i opgørelse af energibesparelsen. Standardforudsætningerne vil løbende blive opdateret. Ændringer har kun virkning fra fremtidige ansøgningsrunder. Derfor skal der altid tjekkes for opdateringer her på hjemmeside, inden der ansøges i en tilskudsrunde.

Standardløsninger

En standardløsning er et værktøj, der skal benyttes til beregning af energibesparelser for nogle typiske energispareprojekter. Findes der en standardløsning, som omfatter det pågældende energispareprojekt, skal denne altid benyttes. Er der delprojekter, som er omfattet af standardløsninger, skal energibesparelsen, som forekommer fra delprojektet, opgøres via standardløsningen, mens de resterende delprojekter skal opgøres via beregning eller måling, som beskrevet generelt i vejledning til ansøgning.

Såfremt der ønskes at søge om tilskud til et energispareprojekt på et område, hvor der findes en standardløsning, men hvor ansøger ikke mener, at standardløsningen finder anvendelse, skal der fremsendes en fyldestgørende begrundelse for, at der fraviges brug af standardløsningen. F.eks. hvis en standardløsning er angivet med anvendelsesområde for effekt i intervallet x-y, og ansøgers anlæg ligger uden for dette interval.

På nuværende tidspunkt findes følgende standardløsninger:

Nyheder

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrev samt løbende holde dig orienteret om, hvad der er aktuelt i forbindelse med for erhvervstilskud til energieffektiviseringer.

Bibliotek

Her kan du finde alle dokumenter relateret til erhvervstilskud til energieffektiviseringer.

Kontakt

Erhvervstilskud
(+45) 5167 4301