Nyt om energikrav

Information om ændringer for ecodesign- og energimærkningsområderne som følge af ny markedsovervågningsforordning

Den nye markedsovervågningsforordning (EU/2019/1029) fra 2019 fastsætter regler om markedsovervågning og erhvervsdrivendes pligter på EU-niveau for bl.a. energirelaterede produkter på ecodesign- og energimærkningsområderne.

Behovet for nye regler på markedsovervågningsområdet skyldes primært, at stigende e-handel giver udfordringer for medlemsstater på tværs af EU med import af produkter fra tredjelande, som ikke opfylder nationale eller harmoniserede EU- regler. Et af markedsovervågningsforordningens hovedformål er derfor, at opdatere reglerne, så de afspejler de forsyningskæder og forbrugeradfærd, som gør sig gældende i dag.

For at imødekomme erhvervet, har Energistyrelsen tilpasset reglerne om kontrolbeføjelser mv. for de påvirkede lovområder, inden for styrelsens ressort, i én samlet lov: Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, produktenergimærkningsloven, lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold og lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester. Loven træder i kraft 1. juli 2021, men har en række bestemmelser, som først træder i kraft 16. juli 2021, da selve markedsovervågningsforordningen først finder anvendelse fra 16. juli 2021.

Læs om konsekvenserne ved den nye lovgivning


Nye krav til effekttransformere fra 1. juli 2021

Leverandører og indkøbere af effekttransformere til eltransmissions- og distributionsnet og til industrien skal være opmærksomme på, at fra 1. juli 2021 træder der nye regler i kraft: Hvis leverede og installerede transformere efter 1. juli ikke overholder EU-krav om energieffektivitet på grund af uforholdsmæssigt store omkostninger, skal de indberettes hos Sikkerhedsstyrelsen.

Læs mere om kravet hos Sikkerhedsstyrelsen, hvor transformerne også kan indberettes


Vejledning i korrekt energimærkning og registrering i EPREL

Energistyrelsen har opdateret sine vejledninger om energimærkning i butikker, på internettet og i markedsføringsmaterialer i henhold til de nye krav og det nye A-G energimærke for de reskalerede produktgrupper. Du finder dem under forhandler sektionen.

1. september 2021 reskaleres energimærket for lyskilder, og siden maj 2021 har det været muligt at genregistrere produkter i henhold til de nye lovkrav for lyskilder. Energistyrelsens guide om genregistrering viser hvordan, og guiden om lyskilder og omgivende produkter viser hvilke belysningsprodukter, som skal registreres.

Du finder begge under sektionen om reskalering og EPREL.


Mulig lovgivning for mobiltelefoner, smartphones og tablets

Europa-Kommissionen har udsendt udkast til regulering af mobiltelefoner, smartphones og tablets. Dette gælder både mulige krav iht. miljøvenligt design og energimærkning af produktgruppen. Her vil energimærkningen af produktgruppen fokusere på batteriets levetid, samt den generelle holdbarhed af produktets skærm og tæthed. Ecodesignforordningen foreslås at stille krav til holdbarheden af produktet, herunder f.eks. ved tab, og datasikkerhed.

Som noget nyt er indført en benchmark af Best Available Technology (BAT), som beskriver de forventede krav i forbindelse med en fremtidig revision. Forordningerne revideres som regel efter 6-7 år.

Læs mere om ecodesign forstudiet af mobiltelefoner, smartphones og tablets.


Kommende møder i Komitéen for Ecodesign og energimærkning

Europa-Kommissionen har sendt en foreløbig mødeplan for Ecodesign og energimærkning løbende til og med oktober 2021. Mødeplanen inkluderer:

 • Revisionen af den underliggende metode for Ecodesign og energimærkning MEErP (24/6)
 • Mobiltelefoner, smartphones og tablets (28/6)
 • klimaanlæg og lokal rumopvarmning (6/7)
 • Arbejdsplan 2020-2024 for Ecodesign og energimærkning (14/9)
 • Rumopvarmning (27/9)
 • Vandvarmere (28/9)
 • Solceller (6/10)
 • Computere og bærbare computere (11/10)
 • Bygningsautomatik (18/10)

Denne møderække dækker over interessentmøder såvel som konsultationsfora. Halvdelen af møderne er sat til afholdelse i løbet af perioden juni-juli og den anden halvdel i perioden september-oktober. Der afholdes ikke møder i august, hvor Europa-Kommission er lukket.

Mere information vedrørende disse møder vil blive delt, som datoerne nærmer sig.


Konsekvenser af COVID-19

Ny energimærkning implementeres som planlagt

Europa-Kommissionen har udsendt en meddelelse om, at den nye energimærkning implementeres som planlagt på trods af covid-19-krisen.

I en meddelelse i EU-Tidenden den 2. juni 2020 orienterer Europa-Kommissionen om, at datoen for indførelsen af den nye energimærkning af elektroniske skærme og husholdningsprodukterne vaskemaskiner, vaske-/tørremaskiner, køle-/fryseapparater og opvaskemaskiner fastholdes på trods af covid-19-krisen og henvendelser om vanskeligheder i denne sammenhæng. Datoen for introduktionen af det nye energimærke er således fortsat 1. marts 2021, og leverandører skal fra 1. november 2020 stille et reskaleret energimærke til rådighed sammen med de produkter, de bringer i omsætning samt registrere de nye produktbladsparametre i den europæiske produktdatabase EPREL.

Europa-Kommissionen anmoder om proportionalitet i det nationale tilsyn

Europa-Kommissionen giver i meddelelsen udtryk for, at de er opmærksomme på de vanskeligheder, som industrien kan have med at opfylde sine forpligtelser i forhold til gældende lovgivning. For at imødekomme industrien opfordrer Europa-Kommissionen de nationale markedsovervågningsmyndigheder til at udvise proportionalitet i deres tilsyn og tage hensyn til de ekstraordinære omstændigheder, som følge af covid-19-krisen, og industriens behov for fortsat at kunne bringe produkter i omsætning.

Såfremt markedsovervågningsmyndigheder følger Europa-Kommissionens opfordring, vil Europa-Kommissionen undlade at iværksætte traktatbruds-procedurer, så længe den manglende håndhævelse er begrænset til de omfattede produktgrupper og er tidsbegrænset til overgangsperioden fra 1. november 2020 til 1. marts 2021.

Sikkerhedsstyrelsen er markedsovervågningsmyndighed i Danmark for ecodesign- og energimærkningskrav til energirelaterede produkter.

Overgangsperioden er en forberedelse til ny energimærkning

Ifølge de nye reguleringer skal leverandører i overgangsperioden fra 1. november 2020 til 1. marts 2021 levere produkter, der er omfattet af de nye lovkrav, med to energimærkningsmærker - både det nuværende og det nye reskalerede energimærke. Derudover skal leverandører opdatere oplysningerne om de energimærkede produkter, de bringer i omsætning, i produktdatabasen EPREL. Dette skal sikre en let og sikker introduktion af den nye energimærkning for leverandører og forhandlere.

Bemærk at leverandører allerede nu kan registrere produkter, der er omfattet af de nye krav, i produktdatabasen EPREL og downloade det nye energi mærke. 

Overgangsperiode for informationskrav til eksterne strømforsyninger

Den 1. april 2020 trådte skærpede ecodesignkrav til eksterne strømforsyninger i kraft, herunder krav om supplerende information på mærkepladen og offentlig adgang til teknisk information på producentens, importørens eller den bemyndigede repræsentants hjemmeside. Europa-Kommissionen orienterer i sin meddelelse af 2. juni 2020 også om, at Europa-Kommissionen grundet covid-19-pandemien ikke vil indlede traktatbruds-procedurer mod medlemsstater, der ikke håndhæver de nye informationskrav om eksterne strømforsyninger i perioden 1. april 2020 til 30. september 2020.

Læs meddelelsen fra Europa-Kommissionen i EU-Tidende

Yderligere information

Ecodesign nyhedsbrev

EU tager løbende nye initiativer og kommer med forslag om energikrav for flere produkter. Her kan du se aktuelle nyheder fra arbejdet.

Nyt om Energikrav juni 2021

Ecodesign nyhedsbrev marts 2021

Ecodesign nyhedsbrev februar 2021

Ecodesign nyhedsbrev december 2020

Ecodesign nyhedsbrev oktober 2020

Ecodesign nyhedsbrev september 2020

Ecodesign nyhedsbrev august 2020

Ecodesign nyhedsbrev juni 2020

Ecodesign nyhedsbrev maj 2020

Ecodesign nyhedsbrev marts 2020

Ecodesign nyhedsbrev december 2019

Tilmelding til nyhedsbrev

Vil du holde dig orienteret om status på nye energikrav, informationsmøder og gå-hjem-møder, så tilmeld dig ecodesign nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet sendes på mail 8-12 gange årligt og indeholder relevante nyheder om energimærkning og ecodesign af produkter. Målgruppen er primært leverandører, rådgivere og specialiserede forhandlere.

Tilmeld nyhedsbrev ved at sende en mail

Informationsmøder og høringer

Høringer

Belysning

Informationsmøde om revision af ecodesign og energimærkningsforordninger for belysningsprodukter afholdes hos Energistyrelsens den 26. oktober kl 13.00-15.30. Invitationen kan læses her:

Informationsmøde om revision af ecodesign og energimærkning vedr. belysningsprodukter.

Motorer 

Informationsmøde om revision af ecodesign og forordningen for motorer afholdes hos Teknologisk Institut den 6. november 2018. Invitation følger. 

Høringer

En række forslag til nye forordninger for ecodesign og energimærkning er sendt til offentlighøring via EUs EUROPA portal.

Det drejer sig om:

 • Køle og fryseprodukter til husholdninger
 • Belysningsprodukter
 • Skærme
 • Husholdnings opvaskemaskiner
 • Eksterne strømforsyninger

Indenfor den kommende måned forventes yderligere en række produktforordninger at blive sendt i offentlig høring. Det drejer sig om:

 • Husholdningsvaskemaskiner
 • Motorer
 • Svejseudstyr
 • Kommercielle køle- og fryseprodukter 

Kommentarer til Kommissionens forordningsforslag kan stilles direkte til Kommissionen via EU portalen eller til Energistyrelsen. 

Tidligere informationsmøder og høringer

Informationsmøde 23. januar 2018

Informationsmøde om ecodesignkrav til bygningsrelevante produkter og kravene i bygningsreglementet. På mødet informeredes om ecodesignkravene, der løbende skærpes og sammenhængen mellem de to lovgivninger, herunder, hvornår hvilken lovgivning har forrang frem for den anden.

Program for informationsmødet

Tidspunkt

Mødet afholdtes 23. januar 2018 kl. 10.00 – 12.30

Sted

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, møderum D, 4. sal. 

Præsentationer fra mødet

Rådgivermøde - Ecodesign - Teknologisk Instituts præsentation

Trafik- og Byggestyrelsens præsentation 

Energistyrelsens præsentation
 

Revision af ecodesign krav til produkter med standby og netværksstandby

EU-kommissionen har udsendt forslag til revision af ecodesign krav til produkter med standby og netværksstandby

Deadline for kommentarer

Energistyrelsen modtager kommentarer til forslaget senest  fredag d. 15. december 2017. Kommentarer kan sendes til ecodesign@ens.dk.

Dokumenter

Kommissionens forklarende memorandum til revision af forordninger for standby og netværksstandby
Kommissionens review af ecodesignforordning for standby og netværksstandby ACT
Kommissionens review af ecodesignforordning for standby og netværksstandby ANNEX
Kommissionens udkast til agenda for møde af høringsforum

Ecodesign og energimærkning af vaske- og vaske/tørre-maskiner foreslås revideret

EU-kommissionen har udsendt forslag til revision af ecodesign- og energimærkningskrav til vaskemaskiner

Deadline for kommentarer

Energistyrelsen modtager kommentarer til forslaget senest onsdag 13. december 2017. Kommentarer kan sendes til ecodesign@ens.dk.

Dokumenter

Kommissionens forklarende memorandum til revision af forordninger for vaske- og vaske/tørre-maskiner
Kommissionens review af ecodesignforordning for vaske- og vaske/tørre-maskiner ACT
Kommissionens review af ecodesignforordning for vaske- og vaske/tørre-maskiner ANNEX
Kommissionens review af energimærkningsforordning for vaske- og vaske/tørre-maskiner ACT
Kommissionens review af energimærkningsforordning for vaske- og vaske/tørre-maskiner ANNEX
Kommissionens udkast til agenda for møde af høringsforum

Ecodesign og energimærkning af opvaskemaskiner til husholdningsbrug foreslås revideret

EU-kommissionen har udsendt forslag til revision af ecodesign- og energimærkningskrav til husholdningsopvaskemaskiner

Deadline for kommentarer

Energistyrelsen modtager kommentarer til forslaget senest onsdag 13. december 2017. Kommentarer kan sendes til ecodesign@ens.dk.

Dokumenter

Kommissionens forklarende memorandum til revision af forordninger for opvaskemaskiner til husholdningsbrug
Kommissionens review af ecodesignforordning for opvaskemaskiner til husholdningsbrug ACT
Kommissionens review af ecodesignforordning for opvaskemaskiner til husholdningsbrug ANNEX
Kommissionens review af energimærkningsforordning for opvaskemaskiner til husholdningsbrug ACT
Kommissionens review af energimærkningsforordning for opvaskemaskiner til husholdningsbrug ANNEX
Kommissionens udkast til agenda for møde af høringsforum

Ecodesign og energimærkning for husholdningskøle- og frysemøbler skal revideres

EU-kommissionen har fremlagt forslag til revision af ecordesign- og energimærkningsforordningerne for husholdningskøle-/frysemøbler. 

Deadline for kommentarer

Energistyrelsen modtager kommentarer til revisionen af husholdningskøle- og frysemøbler indtil d. 3. december 2017. Kommentarer sendes til ecodesign@ecodesign.dk

Dokumenter

Møde om belysningsregulering d. 30/11 2017

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om revision af ecodesignregulering og energimærkning af belysningsprodukter som lyskilder, armaturer og hjælpeudstyr. Baggrunden er, at EU-kommissionen har udsendt forslag til revision af belysningsforordningerne og indkaldt til høringsmøde. 

Målgruppen er producenter og importører af produkterne samt brancheorganisationer og NGO’er med interesse for området.

Tid og sted

Torsdag d. 30. november kl. 10 -10:30
Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 Kbh. K

Tilmelding

ecodesign@ecodesign.dk

Dokumenter


Påtænkte krav til ”energy smart appliances”

EU-kommissionen afholdt 14. september interessentmøde om mulige krav til ”energy smart appliances”, dvs. apparater som kan reagere på prissignaler mv. Kommissionens studie af emnet med anbefalinger til strategiske beslutninger blev præsenteret og drøftet.

El-apparater kan bidrage til, at produktion og distribution af el sker billigst muligt, fx ved at aftage el, når prisen er lav, eller ved at udsætte forbrug, når prisen er høj og/ eller når der er utilstrækkelig kapacitet i el-nettet. Det kræver imidlertid, at apparater kan kommunikere med omverdenen på en nærmere defineret måde. EU-kommissionen har valgt betegnelsen ”energy smart” for produkter, som har – eller får – den egenskab.

Kommissionens studie anbefaler som eneste middel til at fremme ”energy smart” produkter, at de, som opfylder kravene, mærkes med et logo, der indgår i det almindelige energimærke og/eller i dokumentation for, at Ecodesign-krav er opfyldt.

Ved interessentmødet blev det endvidere fra de deltagende medlemslande foreslået:

 1. at produkter, hvis brug har eller kan få stor betydning for omkostningseffektiviteten i produktion og distribution af el (fx opladere til elbiler, større batteripakker til bygningsdrift, varmepumper og el-vandvarmere over en vis størrelse), kun må markedsføres, hvis de har ”energy smart” funktionalitet. Kravet kan dog først indføres om flere år, når de relevante standarder m.v. er klar.
 2. at andre produkter skal mærkes enten som ”non energy smart” eller ”energy smart”. Formålet er selvsagt at gøre denne parameter mere synlig for forbrugerne. Også dette kan naturligvis først indføres, når de relevante standarder m.v. er klar.     

Alt materiale fra studiet findes på hjemmesiden for Ecodesign Preparatory Study on Smart Appliances.

Kommentarer kan sendes til EU-kommissionens konsulent eller til Energistyrelsen via mail til jdi@ens.dkinden 9. oktober 2017. Denne blanket skal anvendes.

EU-kommissionen vil formentlig i løbet af 2018 udsende udkast til en regulering. Energistyrelsen vil orientere, når udkastet foreligger.


Guideline til producenter af ventilationsenheder

EU-kommissionen har udsendt udkast til overgangsmetoder samt bestemmelse af SFP i ventilationsaggregater omfattet af i energimærkning og ecodesign i forordningerne 1253/2014 g 1254/2014. Kommentarer indsendes til Pia Westphalen, pw@eco-energimaerk3.dk, senest d. 3. maj, 2016.

Dokument om Transitional methodsSPF(int).


Informationsmøde om EU's energikrav til netværksprodukter og eksterne strømforsyninger

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om EU’s energikrav (ecodesignkrav) til netværksprodukter og eksterne strømforsyninger (EPS). Netværksprodukter er apparater med trådløse eller kablede netværksforbindelser og egentligt netværksudstyr som routere, switches, hubs, modems mv.

Læs hele invitationen her

Tid og sted: 28. januar 2016 kl. 14.00 – 16.30 i Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K.


Informationsmøde om ændring af ecodesign og energimærkningsforordninger for belysning.

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om EU Kommissionens forordningsforslag om belysning. Forordningsforslaget kommer på baggrund af studiet LOT8/9/19, også kaldet Omnibus revisionen.

Tid og sted: 21. januar 2016 kl.13.30 i Energistyrelsen, Amaliegade 44

Materialer:

Præsentation fra mødet
Kort baggrundsrapport
Kommissionens forslag til ecodesignforordning
Kommissionens forslag til energimærkningforordning
Link til dokumenter i LOT 8/9/19-studiet

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk