Om energikrav

EU stiller krav til energiforbrugende produkter

For at fremme energieffektiviteten og reducere energiforbruget stiller EU krav til ecodesign og energimærkning af energiforbrugende - og energirelaterede produkter.

EU’s to direktiver om henholdsvis ecodesign og energimærkning fastsætter rammerne for de vigtigste krav til produkterne:

 • Ecodesignkrav (krav om miljøvenligt design)

  Ecodesign sætter krav til produkters energiforbrug, når de bringes på markedet i EU. Produkter omfattet af reglerne skal overholde mindstekrav til energieffektivitet, krav vedrørende andre væsentlige miljøforhold samt eventuelt krav til funktion og kvalitet.

 • EU's energimærkning

  EU's energimærkning synliggør de mest energieffektive produkter på markedet, så forbrugere og andre indkøbere har mulighed for at vælge produkter med et lavt energiforbrug og lave driftsomkostningerne, når de anskaffer nye produkter.

Der findes desuden en række frivillige ordninger – for eksempel Energy Star, frivillige brancheaftaler under Ecodesigndirektivet, EU’s Code of Conduct og miljømærkerne Blomsten og Svanen.

Se, hvilke produkter der er omfattet af de forskellige energikrav

Hent oversigt over lovgivning for ecodesign og energimærkning

Ecodesign

Ecodesignkrav er betegnelsen for de energi- og miljøkrav, som EU stiller til produkter med henblik på at fjerne de mindst energieffektive og mest miljøbelastende produkter fra markedet. Ecodesignkrav er derved et væsentligt element i arbejdet med at begrænse EU-landenes energiforbrug og klimapåvirkning.

Kravene er fælles for alle EU-lande. Det gør, at producenternes omkostninger bliver mindre og giver forbrugerne bedre priser, end hvis de enkelte lande pålagde nationale krav.

Direktivet og forordningerne

Ecodesigndirektivet er det almindelige navn for ”Direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter”. Direktivet giver mulighed for at udstede forordninger om krav til konkrete produkters energieffektivitet. Der kan også stilles andre krav i forordningerne, f.eks. krav til funktioner, miljøkrav eller krav om oplysninger i brugermanualer, på hjemmesider eller i forbindelse med salg.

Direktivet er det lovmæssige grundlag for ecodesignkrav. EU kan stille ecodesignkrav til energirelaterede produkter, der enten selv bruger energi, eller som har betydning for energiforbruget, når de bliver brugt – f.eks. vinduer. Reglerne for de enkelte produkter gennemføres via EU-forordninger, der har direkte retsvirkning i hele EU.

Ecodesigndirektivet er implementeret i dansk lov ved Lovbekendtgørelse 1068/15/2010 og BEK 1274/19/2010.

Ofte stillede spørgsmål om ecodesign

Læs mere om ecodesign på EU Kommissionens side (DG Energy)

Find ecodesign arbejdsplanen 2016-2019 på EU-Kommissionens side (DG Growth)

Læs mere om indholdet af den obligatoriske tekniske dokumentation, og hvordan man som producent eller importør skal kunne dokumentere at ens produkter overholder kravene til ecodesign og energimærkning:
Nordsyn vejledning til producenter og importører

EU’s energimærkning

Energimærket viser, hvor energieffektivt et produkt er på en skala med energiklasser fra G til A+++. Dette er den overordnende skala. Hver produktgruppe har herunder sin egen en skala, hvor der typisk er færre energiklasser, f.eks. har lyskilder E-A++ og hårde hvidevarer D-A+++.

De mest energieffektive apparater har et mørkegrønt mærke. Mærket viser også produktets energiforbrug og andre relevante egenskaber, f.eks. vandforbrug og levetid. EU’s energimærkning fokuserer primært på energiforbruget i brugsfasen af produktets livscyklus.

Direktivet og forordningerne

Energimærkningsdirektivet er det lovmæssige grundlag for at gennemføre energimærkning af produkter. Energimærkningen har eksisteret siden 1995. I 2010 trådte EU’s nyeste ændringer af energimærkningsdirektivet i kraft, og giver mulighed for at stille mærkningskrav til energirelaterede produkter, der enten selv bruger energi, eller som har betydning for energiforbruget, når de bliver brugt – f.eks. vinduer.

Energimærkningsdirektivet er pt under revision. Det forventes, at revisionen vil fjerne klasserne A+, A++ og A+++ så der vendes tilbage til den oprindelige A-G mærkning Den nye skala vil blive indfaset gradvist, formentlig i perioden 2019-2017, efterhånden som de produktspecifikke forordninger bliver revideret.

Energimærkningsdirektivet er implementeret i dansk lov ved Lov nr. 455 af 18/05/2011 og BEK nr. 1026 af 04/11/2011

Læs mere om energimærkning på EU Kommissionens side (DG Energy)

Læs mere om indholdet af den obligatoriske tekniske dokumentation, og hvordan man som producent eller importør skal kunne dokumentere at ens produkter overholder kravene til ecodesign og energimærkning:
Nordsyn vejledning til producenter og importører

Hvordan bliver kravene til?

Energistyrelsen repræsenterer Danmark i EU's Konsultationsforum, hvor medlemslande og interessenter diskuterer forslag til nye produktkrav. Energistyrelsen repræsenterer også Danmark i den Regulerende Komité, hvor ecodesignforordningerne vedtages.

Ecodesign- og energimærkningskrav bliver til over en årrække, og det er muligt for virksomheder og øvrige interessenter at give kommentarer til analyser og arbejdsdokumenter i løbet af processen. Forslagene præsenteres for interesserede danske virksomheder og organisationer på gå-hjem-møder og sendes også til kommentering hos udvalgte interessenter.

Tilblivelsen af nye regler

Energimærknings- og ecodesignprocessen består af følgende trin:

 1. Produktstudie
  Kommissionen fastlægger i en 3-årig arbejdsplan, over hvilke produkter der skal laves ecodesign- og energimærkningsstudier for. Kommissionen igangsætter for hvert produkt et studie, der analyserer eksisterende produkter, markedet for produktet/teknologien, forbrugeradfærd, energibesparelsespotentialet og muligheder for ecodesignkrav og energimærkning. I analysefasen inddrages interessenter og tekniske eksperter i vidt omfang, blandt andet ved afholdelse af møder med adgang for disse grupper.
 2. Udkast til lovgivning i Konsultationsforum
  Efter studiets afslutning fremlægger Kommissionen et udkast til ecodesignlovgivning og evt. energimærkning til diskussion i Konsultationsforum (Consultation Forum). I dette forum sidder alle EU-medlemsstater og interessenter, f.eks. internationale brancheorganisationer, industrirepræsentanter og NGO’er.
 3. Revideret forslag om ecodesign i den Regulerende Komite
  Kommissionen fremsætter derefter et revideret forslag til ecodesign for den Regulerende Komite, som stemmer om forslaget. I den Regulerende Komite (Regulatory Committee) sidder repræsentanter for alle EU-medlemsstater.
 4. Revideret forslag om energimærkning i et nyt konsultationsforum
  Hvis EU-Kommissionen når frem til, at der bør etableres energimærkning af produkterne, fremsætter Kommissionen parallelt med ecodesignprocessen et revideret forslag til mærkning. Efterfølgende bliver der inviteret til et ekstra konsultationsforum.
 5. Vedtaget ecodesignforslag til EU-parlamentet
  Hvis forslaget om ecodesign vedtages i den Regulerende Komite, sendes det til EU-Parlamentet, som har en 3-måneders høringsperiode.
 6. Forslag om energimærkning sendes til Rådet og Kommissionen
  Hvis Kommissionen efter høringsmøde og afstemning om ecodesignregulering beslutter at fremsætte forslaget til energimærkning, sendes det til afstemning i først Rådet for den Europæiske Union og derefter EU-Parlamentet. Inden da er forslaget tilpasset den endelige ecodesignregulering.
 7. Forordningen publiceres
  Forordningen publiceres i ”Official Journal” og træder i kraft 20 dage herefter. Forordningen får direkte retsvirkning i medlemslandene.
 8. Kravene får virkning
  Kravene får som regel virkning i flere trin. Ofte har første trin virkning et-to år efter, at forordningen træder i kraft, og de efterfølgende trin med et til flere års mellemrum. EU’s DG Energy og DG Growth er ansvarlige for, at ecodesignprocessen bliver gennemført.

Find ecodesign arbejdsplanen for 2016-2019 på EU-Kommissionens side (DG Growth) om industriel bæredygtighed

Læs mere om energikrav på vej

Tilmeld dig nyhedsbrev

Hold dig orienteret om status på nye energikrav, kommende høringer og informationsmøder ved at tilmelde dig Energistyrelsens nyhedsbrev målrettet leverandører, rådgivere og specialiserede forhandlere.

Tilmeld nyhedsbrev

Frivillige ordninger

Der findes en række frivillige ordninger, som har til formål at fremme energieffektive produkter – f.eks. Energy Star, EU’s Code of Conduct og miljømærkerne Blomsten og Svanen.

Energy Star

EU’s Energy Star-program er en frivillig mærkning af it-udstyr f.eks. computerskærme, printere og hjemmeservere. Ordningen gør det nemmere for forbrugere og professionelle indkøbere at finde energieffektive produkter, dels via mærkning og dels via EU Energy Star-hjemmesiden. Hjemmesiden indeholder en database med alle produkterne og gode råd til indkøb og brug af produkterne.

Producenter, der ønsker at være med i ordningen, kan finde mere information på EU's Energy Star-hjemmeside, der også har en sektion på dansk.

Læs mere om Energy Star

Energy Star-rådet

Energy Star er et samarbejde mellem EU og USA. EU-kommissionen fører tilsyn med den europæiske del af Energy Star-programmet og bliver rådgivet af bl.a. medlemsstaternes eksperter i EU's Energy Star-Råd. Energistyrelsen repræsenterer Danmark i rådet.

Læs mere om Kommissionens tilsynsarbejde og Energy Star-rådet

Frivillige brancheaftaler under ecodesigndirektivet

Ecodesigndirektivet giver mulighed for, at en branche kan indgå en frivillig aftale om forbedring af energieffektiviteten for deres produkter. Hvis den frivillige aftale er ambitiøs nok, og størstedelen af det europæiske marked for produkterne er med i aftalen, kan aftalen erstatte ecodesignkrav. Foreløbig har EU-Kommissionen accepteret frivillige aftaler for komplekse digitale modtagerbokse, billedbehandlingsudstyr (kopi, print mv.) og spillekonsoller. Branchen forpligter sig til at føre kontrol med, at aftalen overholdes.

Frivillig brancheaftale for spillekonsoller

Frivillige brancheaftale for komplekse digitale modtagerbokse

Frivillig brancheaftale for billedbehandlingsudstyr (kopi, print mv.)

Reglerne om frivillige aftaler er beskrevet i Ecodesigndirektivet (artikel 17 og bilag VIII)

Læs mere om de accepterede frivillige brancheaftaler på EU Kommissionens side (DG Energy) om energieffektive produkter

EU Code of Conduct

EU-Kommissionens DG Energy har siden 2000 haft et initiativ, som skal reducere energiforbruget i informations- og kommunikationsudstyr. EU Standby Initiative er et forum for industrien, eksperter og repræsentanter fra EU-medlemslandene, der diskuterer energisparemuligheder og laver frivillige retningslinjer for informations- og kommunikationsteknologier. Retningslinjerne kaldes EU Code of Conduct.

Miljømærkerne Blomsten og Svanen

Blomsten og Svanen er henholdsvis det europæiske og det nordiske miljømærke. De er anerkendte af de danske myndigheder og underlagt uvildig kontrol. De to miljømærker garanterer, at produktet er blandt de mindst miljøbelastende af den pågældende type produkt.

Der er udviklet kriterier for de to miljømærker for en række energiforbrugende produkter, men kun få produkter bruger mærket. Du kan bl.a. finde mærkerne på tv, opvaskemaskiner og computere.

Læs mere om Miljømærkning Danmark

Energistyrelsen fører tilsyn

Energistyrelsen fører tilsyn med, at reglerne om EU's energimærkning og ecodesign bliver overholdt i Danmark. Tilsynet omfatter fire typer af kontrol:

 • Internetkontrol
 • Butikskontrol
 • Dokumentkontrol
 • Kontrolmålinger

Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning udfører de praktiske dele af tilsynet for Energistyrelsen.