Transformere til eltransmission og -distribution

Fra 14. november 2019 er der indført en række ændringer til ecodesigforordningen for effekttransformere (EU) nr. 548/2014. Der er både tale om præciseringer af en række uklare forhold i den eksisterende forordning og indførelse af nye regler.

Ændringerne omfatter bl.a.:

 • Mulighed for bevidnet prøvning ifm. verifikation
 • Krav til produktinformation
 • Krav til mellemstore og store effekttransformere 
 • Lempelser ved uforholdsmæssigt store omkostninger 
 • Ændringer og præciseringer af undtagelser og definitioner

Fra 1. juli 2021 skal leverede og installerede effekttransformere til eltransmissions- og distributionsnet og til industrien, der ikke overholder EU-krav om energieffektivitet på grund af uforholdsmæssige store omkostninger, indberettes hos Sikkerhedsstyrelsen. Ansvarlige for dette er producenten, importøren eller repræsentanten, der er ansvarlig for at bringe transformeren i omsætning, og i nogle tilfælde også repræsentanten, der er ansvarlig for tage den i brug.

Information fra Sikkerhedsstyrelsen og indberetning af transformere

Produkter, der ikke opfylder kravene, må ikke markedsføres (bringes i omsætning) eller ibrugtages i Danmark, EU eller EØS-området. Dog må man gerne sælge produkter, som befinder sig hos en grossist eller detailforretning, før de nye regler finder anvendelse.

Regler for markedsføring af produkter og producentens og importørens ansvar

Tilsyn med produkter

Producenter og importører er ansvarlige for, at produkter, der markedsføres i EU, overholder gældende ecodesign- og energimærkningskrav. I Danmark udfører Sikkerhedsstyrelsen markedstilsyn med overholdelse af kravene.

Information fra Sikkerhedsstyrelsen om markedstilsynet

Information til producenter og importører

Forbud fra 14. november 2019

Forbud mod markedsføring og ibrugtagning af effekttransformere, der er designet til at ændre ydelse under test. Se den nye Artikel 8 i forordning (EU) 548/2014 (konsolideret)

Ecodesign – Forordning (EU) nr. 548/2014 ændret ved (EU) 2019/1783

Reglerne gælder for effekttransformere med en mindsteeffekt på 1 kVA, der anvendes i transmissions- og distributionsnet med strøm på 50 Hz eller til industrielle formål. De gælder kun for transformere, der er indkøbt efter den 11. juni 2014.

Transformere konstrueret til en række specielle formål er undtaget. Ændringerne omfatter en række justeringer af undtagelser og definitioner og enkelte nye undtagelser. Se nærmere i forordning (EU) nr. 548/2014 og (EU) 2019/1783. Et overblik over de gældende regler fås bedst ved at se i den konsolidere (sammenskrevne) version af de to forordninger.

Se mere i Forordning (EU) nr. 548/2014 ændret ved (EU) 2019/1783

Kravene i ecodesignforordningen er bl.a.:

Fra 14. november 2019 (ny regel)

Mulighed for bevidnet prøvning ifm. verifikation: Medlemsstaternes myndigheder kan overvære afleveringsprøvninger og indsamle resultater til verifikation. Producenterne skal oplyse om eventuelle afleveringsprøvninger, hvis myndigheder beder om dette.

Fra 1. juli 2015 (uændret)

Krav til produktinformation

 • Oplysninger i alt tilknyttet produktinformation vedr. bl.a.:
  1. Nominel effekt, belastningstab, nulbelastningstab og effekt af kølesystem som kræves ved nulbelastning
  2. Værdien af spidseffektivitetsindeksen (hvis relevant) og ved hvilken effekt den forekommer
  3. For transformere med dobbelt spænding: den nominelle maksimale effekt ved den laveste spænding 
  4. Oplysning om vægten af de vigtigste elementer i transformeren
  5. For mastemonterede transformere: synlig skiltning af: ”Kun til mastmonteret anvendelse” 
 • Oplysninger under punkt a), c) og d) skal desuden fremgå af mærkepladen

Fra 1. juli 2015 – kravene skærpes per 1. juli 2021 (flere ændringer)

Krav til mellemstore effekttransformere med en nomineleffekt ≤ 3.150 kVA

Maksimalt tilladt belastningstab og nulbelastningstab (i W) for trefasede mellemstore væske- og tøreffekttransformere, hvor den ene vikling har Um ≤ 24 kV, og den anden har Um ≤ 3,6 kV.«

Ændringer: Spændingen for anden vikling er ændret fra Um ≤ 1,1 kV til Um ≤ 3,6 kV. Endvidere er der ændringer af de korrektionsfaktorer, der skal anvendes til beregning af belastnings- og nulbelastningstab, for mellemstore effekttransformere med særlige kombinationer af viklingsspændinger (nominel effekt ≤ 3.150 kVA)

Der er særlige krav vedr. maksimalt tilladte tabsniveauer (belastningstab og nulbelastningstab) for mellemstore mastemonterede effekttransformere med en nominel effekt mellem 25 og 315 kVA og for mellemstore effekttransformere udstyret med konnektorer som er egnet til drift, når de sættes under spænding eller belastes med henblik på spændingstilpasning. Distributionstransformere til spændingsregulering er omfattet af denne kategori (uændret). 

Krav til mellemstore effekttransformere (nominel effekt > 3.150 kVA) og store effekttransformere

Mindstekrav til spidseffektivitetsindeks (PEI) i % for mellemstore væske- og tøreffekttransformere (uændret) og for store væske- og tøreffekttransformere (ændret markant)

Fra 1. juli 2021 (nye regler)

Lempelser ved uforholdsmæssigt store omkostninger

I tilfælde, hvor overholdelse af kravene til energieffektivitet (gældende fra 1. juli 2021) medfører uforholdsmæssigt store omkostninger gælder følgende lempelser:

 • Ved én-til-én-udskiftning
  Hvis opfyldelse af fase 2-kravene (der gælder fra 1. juli 2021) ved én-til-én-udskiftning af en eksisterende mellemstor eller stor effekttransformer medfører uforholdsmæssigt store omkostninger til installation mv. behøver udskiftningstransformeren kun at opfylde fase 1-kravene. For store effekttransformere kan mindstekravene helt bortfalde, hvis også omkostningerne ved at opfylde fase 1 kravene er uforholdsmæssigt store, eller der ikke findes mulige tekniske løsninger. 
 • Ved ny-installation
  Hvis omkostningerne til installation af en ny stor effekttransformer på en ny lokalitet medfører uforholdsmæssigt store omkostninger eller installation er teknisk umulig behøver transformeren kun at opfylde fase 1-kravene.

Hvad, der forstås ved uforholdsmæssigt store omkostninger, er præciseret i forordningen. Den tekniske dokumentation skal i begge ovenstående tilfælde indeholde begrundelse for undtagelsen fra kravene. Desuden skal de nationale tilsynsmyndigheder underrettes.

Se nærmere i den konsolidere version af forordning (EU) nr. 548/2014

Energimærkning

Effekttransformere er ikke omfattet af energimærkning og leverandører skal derfor ikke registrere produkter i EU's EPREL-produktdatabasen.

Information om EPREL-databasen

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk