Fjernsyn og andre elektroniske skærme

Fjernsyn og en række andre elektroniske skærme skal overholde ecodesignkrav vedrørende energi- og ressourceeffektivitet mv. og elektroniske skærme, der udbydes til salg, skal være forsynet med et energimærke med en skala fra A-G.

Produkter, der ikke opfylder kravene, må ikke markedsføres (bringes i omsætning) i Danmark, EU eller EØS-området.

Regler for markedsføring af produkter og producentens og importørens ansvar

EPREL – European Product Database for Energy Labelling

Leverandører skal registrere energimærkede produkter i EPREL-databasen.

Informationer, der skal inddateres i EPREL-databasen, fremgår af Bilag I i rammefordning (EU) 2017/1369 om energimærkning og af artikel 3 stk. 1 i forordning (EU) 2019/2013 om energimærkning af elektroniske skærme. Informationen omfatter bl.a. energimærket i elektronisk format, informationer fra produktdatabladet i elektronisk format og produktets tekniske dokumentation.

Databasen skal bl.a. medvirke til at give forbrugerne adgang til produktoplysninger og produkters energimærke og styrke markedstilsynet på tværs af EU-landene. Den vil også give forhandlere muligheden for at downloade og udskrive energimærker og produktoplysninger direkte fra databasen.

Oplysninger om EPREL-databasen

Tilsyn med produkter

Producenter og importører er ansvarlige for, at produkter, der markedsføres i EU, overholder gældende ecodesign- og energimærkningskrav. I Danmark udfører Sikkerhedsstyrelsen markedstilsyn med overholdelse af kravene.

Information fra Sikkerhedsstyrelsen om markedstilsynet

Ændringer fra 1. marts 2021

Fra 1. marts 2021 gælder en række ændringer/rettelser til ecodesign- og energimærkningsforordningerne for elektroniske skærme gennemført i tværgående forordninger for en række produkter (de såkaldte Omnibusreguleringer).

Bemærk, at ændringer til forordningernes bilag først har virkning fra 1. maj 2021. Se nærmere i forordningerne (EU) 2021/341 (artikel 9) og (EU) 2021/340 (artikel 7).

Ecodesign

Ændringer omfatter bl.a. undtagelse af industrielle skærme, definition af oplyste værdier og præciseringer af anvendelse heraf, præciseringer af en række definitioner, foreløbige test og beregningsmetoder og præcisering af, at verifikationstolerancer kun skal anvendes til myndighedernes markedskontrol.

Se alle ændringerne i forordning (EU) 2021/341

Energimærkning

Ændringer vedr. bl.a. definition af oplyste værdier og præciseringer af anvendelse heraf, præcisering af, at parametrene fra produktdatabladet skal indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen (EPREL), foreløbige test- og beregningsmetoder og præcisering af, at verifikationstolerancer kun skal anvendes til myndighedernes markedskontrol. Se alle ændringerne i forordning (EU) 2021/340

Ecodesign – forordning (EU) 2019/2021

Reglerne gælder for elektroniske skærme, herunder bl.a. tv-skærme, computerskærme og digitale informationsskærme. Kravene gælder ikke for bl.a. skærme under 100 cm2, projektorer industrielle og medicinske skærme. 

En række digitale skærme er undtaget fra krav til energieffektivitet i tændt tilstand (bl.a. professionelle skærme, broadcast skærme, sikkerhedsskærme, interaktive whiteboards, fotorammer og informationsskærme), men omfattet af øvrige krav. Status displays og kontrolpaneler er undtaget både fra energieffektivitetskrav og fra standbykrav. 

Se nærmere i Artikel 1 og 2 i forordning (EU) 2019/2021

Kravene i ecodesignforordningen er bl.a.:

Fra 25. december 2019 - Forbud mod omgåelse

 • Forbud mod markedsføring af elektroniske skærme, der er designet til at ændre ydelse under test.
 • Produkternes energiforbrug og andre parametre må ikke forringes efter software- eller firmwareopdatering, uden slutbrugerens samtykke. 
 • Afvisning af en softwareopdatering må ikke medføre en ændring af ydeevnen.
 • Softwareopdatering må aldrig medføre, at produkterne ikke længere opfylder ecodesign-kravene iht. overensstemmelseserklæringen.

Se mere i Artikel 6 i forordning (EU) 2019/2021

Fra 1. marts 2021

 • Krav til energieffektivitet i tændt tilstand (se undtagelser i artikel 1)
 • Bestemmelser vedrørende startmenu og indstillinger (se undtagelse i artikel 1) 
 • Mindstekrav til spidsværdiforholdet for hvid luminans (se undtagelser i artikel 1)
 • Maksimalt tilladt forbrug i slukket-, standby- og netværksstanbytilstan dog (se undtagelser i artikel 1)
 • Tilgængelighed af slukket, standby og netværksstanbytilstand (se undtagelser i artikel 1)
 • Maksimal tilladt periode før automatisk skift til standby- eller netværksstandbytilstand eller anden tilstand med tilsvarende lavt forbrug (se undtagelser i artikel 1)
 • Mulighed for udtagning af komponenter og information om adskillelse på offentlig tilgængelige hjemmeside
 • Angivelse af type af polymer på plastkomponenter tungere end 50 g 
 • Anvendelse af Cadmium logo
 • Forbud mod brug af halogenerede flammehæmmere
 • Tilgængelighed af reservedele og maksimal tilladt leveringstid for reservedele
 • Adgang til information om reparation og vedligeholdelse
 • Adgang til software- og firmwareopdateringer til professionelle reparations-, og genbrugsvirksomheder, herunder tredjeparts vedligeholdelsesaktører og leverandører af reservedele. 

Fra 1. marts 2023

Kravene til energieffektivitet i tændt tilstand skærpes.

Se nærmere i bilag II i forordning (EU) 2019/2021

Energimærkning – forordning (EU) 2019/2013

Reglerne gælder for elektroniske skærme, herunder bl.a. tv-skærme, computerskærme og digitale informationsskærme. En række digitale skærme er undtaget fra energimærkning. Dette gælder bl.a. for skærme under 100 cm2, projektorer, medicinske displays, broadcast skærme, sikkerhedsskærme, interaktive whiteboards, fotorammer og informationsskærme (der opfylder er række særlige kriterier), status displays og kontrolpaneler.

Se nærmere i Artikel 1 og 2 i forordning (EU) 2019/2013

Yderligere skal energimærket vises på skærmens emballage.

For modeller, hvor leverandøren er fritaget fra at levere det nye energimærke, må det ”gamle” mærke vises indtil 1. december 2021. Se hvornår leverandøren er fritaget.

Energimærke for elektroniske skærme

Elektroniske skærme

I. QR-kode – linker til produktinformation i EPREL
II. Leverandørens navn
III. Leverandørens modelindentifikation
IV. Energieffektivitetsskalaen fra A-G
V. Skærmens energiklasse med visning af SDR-indhold (Standard Dynamic Range)
VI. Skærmens energiforbrug ved 1000 timer i tændt tilstand med visning ad SDR-indhold
VII. Skærmens energiklasse med visning af HDR-indhold (High Dynamic Range)
VIII. Skærmens energiforbrug ved 1000 timer i tændt tilstand med visning af HDR-indhold
IX. Skærmstørrelse i cm og tommer og antal pixels vertikalt og horisontalt
X. Energimærkningsforordningens nummer

Se mere i bilag III i forordning (EU) 2019/2013.

Oplysninger i reklamer og teknisk salgsmateriale

Reklamer og teknisk salgsmateriale for elektroniske skærme skal som minimum vise energiklassen på følgende måde:

Oplysninger i reklamer og teknisk salgsmateriale

Det store bogstav er produktets energiklasse ved SDR-visning. Hvis symbolet er i farve, skal farven være den relevante energiklasses farve, som den ses på det fulde energimærke.

Se nærmere i bilag VII i forordning (EU) 2019/2013

Salg på internettet

Ved salg på internettet skal skærmens energimærke og databladet vises i nærheden af produktets pris. Det kan gøres med et indlejret billede, som giver adgang til mærke og datablad ved første klik, tryk eller berøring med cursoren. Det indlejrede billede skal have denne form:

Salg på internettet

 Oplysninger på mærket og databladet skal være klart synlig og læselig og opfylde kravene til størrelse i forordningen.

Se mere i bilag VIII i forordning (EU) 2019/2013 

Ophævede regler

Indtil 1. marts 2021 var fjernsyn omfattet af ecodesign-forordning (EF) Nr. 642/2009 og forordning om energimærkning (EU) Nr. 1062/2010. Disse er nu begge ophævet.

Energimærkning – forordning (EU) Nr. 1062/2010

Forordning (EU) Nr. 1062/2010

Fjernsyn skal fra 1. januar 2020 have et energimærke med en skala fra A+++ til D. Den nye skala introducerer energiklassen A+++ for de mest effektive skærme på markedet og afspejler således udviklingen på markedet for fjernsyn.

Bemærk informationskrav til tekniske salgsmaterialer og oplysninger i reklamer (jvf. artikel 3 og 4).

På energimærket skal der stå energieffektivitet, effektforbruget i watt og det årlige elforbrug ved fire timers daglig brug. Energimærket for fjernsyn er vist herunder:

Energimærkning

Dokumenter og links

Produktforordninger
DATO DOKUMENT
23. februar 2021

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/341 af 23. februar 2021 om ændring[ag1]  af forordning (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 og (EU) 2019/2024 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af servere og datalagringsprodukter, elmotorer og frekvensomformere, køle/ fryseapparater, lyskilder og separate styreanordninger, elektroniske skærme, husholdningsopvaskemaskiner, husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner samt køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg

Engelsk: Regulation (EU) 2021/341

17. december 2020

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/340 af 17. december 2020[ag1]  om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 og (EU) 2019/2018 for så vidt angår krav til energimærkning af elektroniske skærme, husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner, lyskilder, køle/fryseapparater, husholdningsopvaskemaskiner og køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg

Engelsk: Regulation (EU) 2021/340

1. oktober 2019

Forordning (EU) 2019/2021 om ecodesignkrav til elektroniske skærme, om ændring af forordning (EF) nr. 1275/2008 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 642/2009

Berigtigelse

Engelsk: Regulation (EU) 2019/202

Corrigendum

11. marts 2019

Forordning (EU) 2019/2013 om energimærkning af elektroniske skærme og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010

Berigtigelse

Engelsk: Regulation (EU) 2019/2013

Corrigendum

 

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk