Fjernsyn og andre elektroniske skærme

Fra 1. marts 2021 skal fjernsyn og en række andre elektroniske skærme overholde nye ecodesignkrav vedrørende energi- og ressourceeffektivitet mv. Fra samme dato skal elektroniske skærme, der udbydes til salg være forsynet med et ændret energimærke med en skala fra A-G.

Se de nuværende krav, som gælder indtil 1. marts 2021, længere nede på denne side.

Produkter, der ikke opfylder kravene, må ikke markedsføres (bringes i omsætning) i Danmark, EU eller EØS-området. Dog må man gerne sælge produkter, som befinder sig hos en grossist eller detailforretning, før de nye regler finder anvendelse.

Regler for markedsføring af produkter og producentens og importørens ansvar

EPREL – European Product Database for Energy Labelling

Leverandører skal registrere energimærkede produkter, der er markedsført efter 1. august 2017 i EPREL-databasen og fra 1. januar 2019 skal alle nye produktmodeller registreres inden de bringes i omsætning i EU.

Informationer, der skal inddateres i EPREL-databasen, fremgår af Bilag I i rammefordning (EU) 2017/1369 om energimærkning og omfatter bl.a. energimærket i elektronisk format, informationer fra produktdatabladet i elektronisk format, produktets tekniske dokumentation m.fl. Se forordningens Bilag I for den fulde liste af informationer, der skal inddateres i databasen.

Databasen skal bl.a. medvirke til at give forbrugerne adgang til produktoplysninger og produkters energimærke og at styrke markedstilsynet på tværs af EU-landene. Den vil også give forhandlere muligheden for at downloade og udskrive energimærker og produktoplysninger direkte fra databasen.

Se yderligere oplysninger om EPREL-databasen

I forbindelse med ændringen af energimærkningen gælder der følgende særlige regler for registrering af elektroniske skærme i EPREL-databasen:

 • Fra 1. marts 2021 skal leverandører indtaste oplysningerne fra produkternes produktdatablade (se bilag V i forordning (EU) 2019/2013) i EPREL-databasen
 • Fra 1. marts 2021 skal leverandører indtaste indholdet fra produkternes tekniske dokumentation (se bilag VI i forordning (EU) 2019/2013) i EPREL-databasen

Regler for leverandører og forhandlere ifm. ændring af energimærkningen

Leverandørerne og forhandlerne skal i forbindelse med ændringen af energimærkningen overholde en række forpligtelser omkring levering og anvendelse af energimærket. Reglerne fremgår dels af rammeforordningen om energimærkning (EU) 2017/1369 og dels af energimærkningsforordningen for elektroniske skærme (EU) 2019/2013.

Forhandlerne skal fra 1. marts 2021 sikre, at det ændrede energimærke vises klart synligt, når produkterne udbydes til salg i butikker og på nettet, og at modellens energieffektivitetsklasse og de tilgængelige energieffektivitetsklasser fremgår af reklamer for produktet. 

Leverandørerne skal i fire måneder forud for, at produkterne skal bære det nye energimærke (for modeller der bringes i omsætning mellem 1. november 2020 og 1. marts 2021), levere både det gamle og det nye energimærke. For modeller, der bringes i omsætning før 1. november 2020, skal leverandøren levere det nye energimærke på anmodning fra forhandleren, medmindre en række betingelser gør sig gældende.

Læs mere i 'Regler for leverandører og forhandlere ifm. ændring af energimærket'

Tilsyn med produkter

Producenter og importører er ansvarlige for, at produkter, der markedsføres i EU, overholder gældende ecodesign- og energimærkningskrav. I Danmark udfører Sikkerhedsstyrelsen markedstilsyn med overholdelse af kravene.

Information fra Sikkerhedsstyrelsen om markedstilsynet

Information til producenter og importører

Forbud og overgangsbestemmelse fra 25. december 2019

Ecodesign

 • Forbud mod markedsføring af elektroniske skærme, der er designet til at ændre ydelse under test.
  Se mere i Artikel 6 i forordning (EU) 2019/2021
 • Produkternes energiforbrug og andre parametre må ikke forringes efter software- eller firmwareopdatering, uden slutbrugerens samtykke. Hvis brugeren afviser en opdatering, må det ikke medføre en ændring af ydeevnen.
 • Softwareopdatering må aldrig medføre, at produkterne ikke længere opfylder ecodesign-kravene.

Energimærkning

Indtil den 28. februar 2021, må de oplysningsskemaer, der kræves iht. hhv. forordning (EU) 1062/2010 (energimærkning af fjernsyn), gøres tilgængelige via EPREL produktdatabasen, frem for at blive leveret fysisk med produktet. Dog skal oplysningsskemaet leveres i fysisk format, hvis en forhandler anmoder om det.

Se Artikel 10 i forordning (EU) 2019/2013

Nye regler fra 1. marts 2021 og 1. marts 2023

Ecodesign – forordning (EU) 2019/2021

Reglerne gælder for elektroniske skærme, herunder bl.a. tv-skærme, computerskærme og digitale informationsskærme. Kravene gælder ikke for bl.a. skærme under 100 cm2, projektorer og medicinske displays. 

En række digitale skærme er undtaget fra krav til energieffektivitet i tændt tilstand (bl.a. professionelle skærme, broadcast skærme, sikkerhedsskærme, interaktive whiteboards, fotorammer og informationsskærme), men omfattet af øvrige krav. Status displays og kontrolpaneler er undtaget både fra energieffektivitetskrav og fra standbykrav. 

Se nærmere i Artikel 1 og 2 i forordning (EU) 2019/2021

Kravene i ecodesignforordningen er bl.a.:

Fra 1. marts 2021

 • Krav til energieffektivitet i tændt tilstand (se undtagelser i artikel 1)
 • Bestemmelser vedrørende startmenu og indstillinger (se undtagelse i artikel 1) 
 • Mindstekrav til spidsværdiforholdet for hvid luminans (se undtagelser i artikel 1)
 • Maksimalt tilladt forbrug i slukket-, standby- og netværksstanbytilstandog (se undtagelser i artikel 1)
 • Tilgængelighed af slukket, standby og netværksstanbytilstand (se undtagelser i artikel 1)
 • Maksimal tilladt periode før automatisk skift til standby- eller netværksstandbytilstand eller anden tilstand med tilsvarende lavt forbrug (se undtagelser i artikel 1)
 • Mulighed for udtagning af komponenter og information om adskillelse på offentlig tilgængelige hjemmeside
 • Angivelse af type af polymer på plastkomponenter tungere end 50 g 
 • Anvendelse af Cadmium logo
 • Forbud mod brug af halogenerede flammehæmere
 • Tilgængelighed af reservedele og maksimal tilladt leveringstid for reservedele
 • Adgang til information om reparation og vedligeholdelse
 • Adgang til software- og firmwareopdateringer til professionelle reparations-, og genbrugsvirksomheder, herunder tredjeparts vedligeholdelsesaktører og leverandører af reservedele. 

Fra 1. marts 2023

Kravene til energieffektivitet i tændt tilstand skærpes.

Se nærmere i bilag II i forordning (EU) 2019/2021

Energimærkning – forordning (EU) 2019/2013

Reglerne gælder for elektroniske skærme, herunder bl.a. tv-skærme, computerskærme og digitale informationsskærme. En række digitale skærme er undtaget fra energimærkning. Dette gælder bl.a. for skærme under 100 cm2, projektorer, medicinske displays, broadcast skærme, sikkerhedsskærme, interaktive whiteboards, fotorammer og informationsskærme (der opfylder er række særlige kriterier), status displays og kontrolpaneler.

Se nærmere i Artikel 1 og 2 i forordning (EU) 2019/2013

Fra 1. marts 2021 skal elektronisk skærme, der fremvises til salg (fysisk og på nettet) bære et energimærke, der viser skærmens energieffektivitet på en skala fra A-G. Leverandøren skal stille mærket til rådighed for forhandlerne fra 1. november 2020. 

Yderligere skal emballagen for elektroniske skærme være påført et energimærke. 

Se hvad der kræves af leverandører og forhandlere, når energimærke-skalaen ændres

Energimærke for elektroniske skærme

Elektroniske skærme

I. QR-kode – linker til produktinformation i EPREL
II. Leverandørens navn
III. Leverandørens modelindentifikation
IV. Energieffektivitetsskalaen fra A-G
V. Skærmens energiklasse med visning af SDR-indhold (Standard Dynamic Range)
VI. Skærmens energiforbrug ved 1000 timer i tændt tilstand med visning ad SDR-indhold
VII. Skærmens energiklasse med visning af HDR-indhold (High Dynamic Range)
VIII. Skærmens energiforbrug ved 1000 timer i tændt tilstand med visning af HDR-indhold
IX. Skærmstørrelse i cm og tommer og antal pixels vertikalt og horisontalt
X. Energimærkningsforordningens nummer

Se mere i bilag III i forordning (EU) 2019/2013.

Oplysninger i reklamer og teknisk salgsmateriale

Reklamer og teknisk salgsmateriale for elektroniske skærme skal som minimum vise energiklassen på følgende måde:

Oplysninger i reklamer og teknisk salgsmateriale

Det store bogstav er produktets energiklasse ved SDR-visning. Hvis symbolet er i farve, skal farven være den relevante energiklasses farve, som den ses på det fulde energimærke.

Se nærmere i bilag VII i forordning (EU) 2019/2013

Salg på internettet

Ved salg på internettet skal skærmens energimærke og databladet vises i nærheden af produktets pris. Det kan gøres med et indlejret billede, som giver adgang til mærke og datablad ved første klik, tryk eller berøring med cursoren. Det indlejrede billede skal have denne form:

Salg på internettet

 Oplysninger på mærket og databladet skal være klart synlig og læselig og opfylde kravene til størrelse i forordningen.

Se mere i bilag VIII i forordning (EU) 2019/2013 

Gældende regler indtil 1. marts 2021

Ecodesign – forordning (EF) Nr. 642/2009

Forordning (EF) Nr. 642/2009

Gældende ecodesignkrav til fjernsyn trådte i kraft i 2009. Der er krav  både for tv, der kan modtage og afspille tv-signaler, og for tv-monitorer, som kun kan afspille et udsendt videosignal fra en ekstern kilde. Der er forskellige krav til disse to typer produkter.

Reglerne betyder, at produkter der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv. ikke må markedsføres i EU.

Læs mere om producenters og importørers ansvar

Kravene er indført i to trin. Der er krav til effektforbruget, når fjernsynet er tændt, i standby, og når det er slukket. Der er også krav til, hvordan fjernsynet skal være indstillet ved levering.

Læs mere om standby og slukket

Bemærk, at der er en ændringsforordning til den oprindelige forordning. Ændringsforordningen vedrører fjernsyn, der kan forbindes i netværk og indfører bl.a. krav om energistyring for fjernsyn i netværk og grænser for energiforbruget i en standbytilstand, hvor fjernsynet kan vækkes via et signal fra nettet. Kravene i ændringsforordningen har haft virkning fra 1. januar 2015.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for fjernsyn. Se nederst under dokumenter.

Energimærkning – forordning (EU) Nr. 1062/2010

Forordning (EU) Nr. 1062/2010

Fjernsyn skal fra 1. januar 2020 have et energimærke med en skala fra A+++ til D. Den nye skala introducerer energiklassen A+++ for de mest effektive skærme på markedet og afspejler således udviklingen på markedet for fjernsyn.

Bemærk informationskrav til tekniske salgsmaterialer og oplysninger i reklamer (jvf. artikel 3 og 4).

På energimærket skal der stå energieffektivitet, effektforbruget i watt og det årlige elforbrug ved fire timers daglig brug. Energimærket for fjernsyn er vist herunder:

Energimærkning

Dokumenter og links

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk