Ofte stillede spørgsmål om ecodesign

Ofte stillede spørgsmål om ecodesign

Her er en oversigt over svar på ofte stillede spørgsmål om ecodesign.

1. Hvem har ansvar for at overholde ecodesignkravene?

Producenten har det fulde ansvar for, at produktet overholder krav i relevante EU-direktiver og forordninger.

Producenten kan via skriftlig aftale overdrage alle eller en del af disse opgaver til en autoristeret repræsentant i EU/EØS.

Hvis der ikke er en producent eller autoriseret repræsentant i EU/EØS, overtager importøren rollen som producent.

2. Hvad er distributørens forpligtelser i forhold til ecodesign?

Distributøren har et ansvar for at holde sig orienteret om relevante regler og udvise agtpågivenhed, så han ikke distribuerer ulovlige produkter. Distributøren bør f.eks. have kendskab til, hvilke produkter, der skal være CE-mærkede, og han må ikke levere produkter, som han har mistanke om ikke lever op til kravene.

Distributøren skal endvidere på anmodning fra tilsynsmyndigheden levere oplysninger, som er nødvendige for at kunne afgøre, hvem der er ansvarlig for produktet.

3. Hvad er en producent?

En producent er enhver fysisk eller juridisk person som:

 • selv fremstiller et produkt, og som bringer produktet i omsætning under sit eget navn eller varemærke.
 • får et produkt produceret, samlet, pakket eller mærket med henblik på at bringe produktet i omsætning under sit eget navn eller varemærke.

Producenten kan være hjemmehørende i eller uden for EU/EØS.

4. Hvad er en importør?

Enhver fysisk eller juridisk person, der bringer et produkt produceret i et land uden for EU og EØS i omsætning i EU/EØS. Importøren skal være etableret i EU/EØS.

EØS-landene består af Norge, Liechtenstein og Island.

5. I hvilke lande gælder reglerne?

Ecodesigndirektivet og tilhørende forordninger gælder for produkter, der bringes i omsætning på EU’s indre marked. Det indre marked består af EU-landene og EØS-landene (Norge, Liechtenstein og Island).

6. Hvornår er produktet bragt i omsætning?

Produktet er bragt i omsætning, når det fysisk er overført fra producenten eller importøren til en distributør, eller når ejendomsretten er overdraget. Overførslen kan ske mod betaling eller gratis, og uanset salgsmetode.

Produkter, der ligger på lager hos producenten (eller dennes repræsentant) eller importøren, er ikke bragt i omsætning medmindre ejendomsretten er overdraget til andre aktører i afsætningskæden, f.eks. til en distributør.

7. Hvornår er et produkt ikke bragt i omsætning?

Eksempler på situationer, hvor et produkt ikke er bragt i omsætning:

 • Produktet er på lager hos producenten eller importøren 
 • Produkter er henført under en anden toldprocedure (f.eks. forsendelse, toldoplag) eller befinder sig i frizone e.l.

Ovennævnte gælder kun, hvis produktet ikke er blevet gjort ”tilgængeligt”. Produktet kan f.eks. gøres tilgængeligt ved at være tilbudt via online salg eller fjernsalg målrettet slutbrugere på EU-markedet.

 • Produktet er overført fra en producent i et tredjeland til producentens autoriserede repræsentant i EU/EØS, som skal sikre, at produktet opfylder ecodesignlovgivningen (og anden relevant lovgivning).
 • Produktet er overført til en producent med henblik på yderligere foranstaltninger (f.eks. samling, emballering, bearbejdning eller mærkning)
 • Produktet fremvises på en messe, udstilling eller demonstration
8. Hvornår skal et produkt overholde kravene ved ibrugtagning (putting into service)?

Et produkt skal kun overholde kravene ved ibrugtagning, hvis det ikke er bragt i omsætning, inden det bliver taget i brug. I dette tilfælde overtager den, der stiller produktet til rådighed med henblik på ibrugtagning, producentens ansvar.

Et produkt kan f.eks. tages i brug uden først at være bragt i omsætning, hvis det fremstilles til eget brug.

Det vil fremgå af ecodesignforordningen om den omfatter ibrugtagning under ”Genstand og anvendelsesområde”.

Eksempel 1

Forbruger har selv indkøbt to komponenter (emhætte og ekstern motor), hos to forskellige forhandlere. Hun ringer til en installatør for at få det installeret. Installatøren installere emhætten og den eksterne motor. Det er installatørens ansvar, at det samlede produkt opfylder mindstekrav til effektivitet og øvrige krav, der retter sig mod en emhætte.

Eksempel 2

Forbruger køber en varmepumpe hos en installatør. Varmepumpen har installatøren indkøbt fra producenten. Installatøren har selv integreret en temperaturstyring fra en anden producent. Installatøren installerer varmepumpen hos forbrugeren. Installatøren er ansvarlig for, at produktet lever op til gældende krav og overtager producentansvaret. Installatøren skal udarbejde et energimærke og datablad for pakkeløsningen, som skal forevises forbrugeren, inden købet er gennemført.

Eksempel 3

Forbruger køber et ventilationsaggregat hos en installatør. Installatøren har indkøbt ventilationsaggregatet direkte fra producenten. Installatøren installerer ventilationsaggregatet hos forbrugeren. Producenten er ansvarlig for, at produktet overholder gældende krav. Producenten skal levere et energimærke for aggregatet sammen med produktet og andre relevante produktinformationer. Installatøren er ansvarlig for, at produktet installeres korrekt hos forbrugeren og opfylder lovgivningens krav til energieffektivitet.

Ecodesignforordningerne for blandt andet følgende produkter omfatter ibrugtagning:

 • Ventilatorer (Forordning (EU) nr. 327/2011)
 • Elmotorer (Forordning (EU) 2019/1781)
 • Anlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning (Forordning (EU) nr. 813/2013 og Forordning (EU) nr. 814/2013)
 • Ovne, kogeplader og elektriske emhætter til husholdningsbrug (Forordning (EU) nr. 66/2014)
 • Effekttransformere til eltransmission og -distribution (Forordning (EU) nr. 548/2014)
 • Produkter til lokal rumopvarmning (Forordning (EU) 2015/1188)
 • Kedler til fastbrændsel (Forordning (EU) 2015/1189)
 • Luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling og fancoil-enheder (Forordning (EU) 2016/2281)
 • Servere og datalagringsprodukter (Forordning (EU) 2019/424)
 • Elmotorer og frekvensomformere (Forordning (EU) 2019/1781)  
 • Svejseudstyr (Forordning (EU) 2019/1784)
 • Køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg (Forordning (EU) 2019/2024)
 • Husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner (Forordning (EU) 2019/2023)
 • Køle/fryseapparater (Forordning (EU) 2019/2019)
 • Små, mellemstore og store effekttransformere (Forordning (EU) 2019/1783)
 • Husholdningsopvaskemaskiner (Forordning (EU) 2019/2022)
 • Elektroniske skærme (Forordning (EU) 2019/2021)
 • Eksterne strømforsyninger (Forordning (EU) 2019/1782)
9. Hvornår skal CE-erklæringen og den tekniske dokumentation være udarbejdet?

Producenten eller hans repræsentant har ansvaret for at udarbejde CE-erklæringen og CE-mærke produktet, inden produktet bringes i omsætning. Også den tekniske dokumentation skal foreligge, inden produktet bringes i omsætning.

Se nærmere om krav til EU Overensstemmelses-erklæring og teknisk dokumentation

10. Hvilke testmetoder skal anvendes af producenten?

Ved vurdering af om et produkt overholder kravene i den relevante ecodesignforordning, skal der anvendes en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar målemetode, der benytter sig af alment anerkendte måleteknikker. At målemetoden skal være reproducerbar, betyder, at målingerne skal kunne gentages med samme resultat. Målingerne skal dog altid udføres efter retningslinjerne i forordningen for det pågældende produkt.

For en række produkter har EU-kommissionen offentliggjort referencenumre for harmoniserede målestandarder i EU-tidende. Ved anvendelse af en harmoniseret standard er man sikker på at anvende en anerkendt metode, som matcher alle de væsentlige krav, der er i den relevante ecodesignforordning.

Se Energistyrelsens oversigt over lovgivning og målestandarder

11. Hvad er ækvivalente modeller?

Ækvivalente modeller har tilsvarende tekniske egenskaber og specifikationer, men forskellige modelnumre. Producenten og importøren skal oplyse tilsynsmyndigheden om ækvivalente modeller i tilfælde af kontrol.

En teknisk dokumentation kan omfatte flere ækvivalente modeller.

12. Hvad er konsekvensen, hvis et produkt ikke overholder ecodesignreglerne?

Hvis et produkt er bragt i omsætning, og dette ikke lever op til kravene i ecodesignreglerne, kan Erhvervsministeren påbyde den ansvarlige virksomhed at rette op herpå.

Dette kan gøres ved, at produktet trækkes tilbage fra markedet og bringes i lovlig stand. Er det ikke muligt at lovliggøre produktet, vil det således skulle forblive trukket tilbage fra markedet.

Overholder den ansvarlige virksomhed ikke et påbud, kan Erhvervsministeren indgive politianmeldelse med påstand om bødestraf.

13. Skal produkter til professionelt brug energimærkes?

Her er det vigtigt at skelne mellem produkter, der sælges til brug af professionelle indenfor deres eget erhverv og produkter, der afsættes til slutbrugere. Produkter er omfattet af krav om energimærkning, når de afsættes til slutbrugere. Det betyder, at hvis f.eks. en opvaskemaskine, hvor salgsoplysningerne angiver, at opvaskemaskinen egner sig godt til kontormiljøer, betragtes som afsat til slutbrugere, når den sælges til virksomheder som f.eks. kontorer, institutioner o. lign., idet maskinen ikke anvendes som et led i virksomhedens erhverv. Denne opvaskemaskine er derfor omfattet af krav om energimærkning. 

Hvis opvaskemaskinen derimod sælges til restauranter, hoteller m.m., der anvender produktet som led i deres erhverv, er den ikke omfattet af krav om energimærkning. Tilsvarende gælder for øvrige produkttyper omfattet af krav om energimærkning, som afsættes til slutbrugere. 

Bemærk dog, at professionelle lagerkøle-/fryseskabe og køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg er underlagt krav om energimærkning, uanset hvem produktet afsættes til. Derudover forventes det, at flere professionelle produkttyper underlægges krav om energimærkning i de kommende år.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk