Hvornår skal bygninger energimærkes?

Energimærkning af bygninger

Det er lovpligtigt at energimærke bygninger. Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen. Der er krav om energimærkning ved:

  • Salg eller udleje
  • Nybyggeri
  • Offentlige bygninger over 250 m2

Når en bygning skal energimærkes, skal bygningen gennemgås af en energikonsulent. Konsulenten vurderer bygningens energitilstand, og indplacerer den på en skala fra A til G. Energimærkningen indeholder desuden en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien.

10 års gyldighed

Et energimærke er gyldigt i 10 år. Sælges bygningen flere gange inden for gyldighedsperioden, kan det samme energimærke benyttes.

Enfamiliehuse og række/kædehuse mv.

Det er lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning, når et fritliggende enfamiliehus på 60 m2 eller derover skal sælges. For række-, kæde- og dobbelthuse betragtes hver boligenhed som én bygning.

Sælger har ansvar for energimærkningen

Det er sælgers pligt at sørge for, at køber får udleveret energimærkningen. Hvis salget sker via ejendomsmægler, skal sælger fremlægge et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren inden bygningen sættes til salg.

Ved række-, kæde- og dobbelthuse, hvor boligejerne er organiseret i en ejerforening eller andels/anpartsforening, er det den enkelte ejer/andelshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen. 

Mærket skal være synligt ved annoncering

Energimærket skal altid være synligt ved annoncering i kommercielle medier, uanset om det gælder salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller bygningsenhed. Energimærkningen skal derfor være udarbejdet ved annonceringstidspunktet.

Nye bygninger

Nye bygninger på 60 m2 eller derover skal energimærkes. Energimærkningen skal indsendes til kommunen, inden bygningen bliver meldt færdig eller tages i brug. Formålet er at kontrollere, at bygningen overholder energikravene i byggetilladelsen.

Bygherre har ansvar for energimærkningen

Det er bygherren, som skal sørge for at stille den første energimærkning af ejendommen  til rådighed for de kommende ejere. Nyopførte bygninger får energimærke A2015 eller A2020. Tallet angiver, om bygningen lever op til de energimæssige krav i det gældende bygningsreglement (BR15) eller den frivillige lavenergiklasse 2020.

Ejerlejligheder

Det er lovpligtigt at fremlægge et energimærke, når en ejerlejlighed skal sælges. Energimærkning skal udarbejdes for hele ejendommen, hvis der er tale om en etageejendom. Energimærket er gyldigt i ti år. Det vil sige, at det kan genbruges, når andre lejligheder i bygningen sælges i gyldighedsperioden.

Sælger skal sørge for udlevering af energimærke til køber

Det er sælgers pligt at sørge for, at køber får udleveret ejendommens energimærke. Mærkningen skal fremlægges for køber, inden der bliver indgået en aftale om salg. Hvis salget sker via ejendomsmægler, skal sælger fremlægge energimærkning for ejendomsmægleren inden lejligheden annonceres til salg. Energimærket skal altid være synligt ved annoncering i kommercielle medier uanset om det gælder salg, udleje eller overdragelse.

Ejerforeningen skal stille energimærkning til rådighed

Ejerforeningen har pligt til at stille et gyldig energimærke til rådighed for sælgeren. Ejer man en lejlighed, kan man derfor kræve, at ejerforeningen stiller en gyldig energimærkning til rådighed uden beregning, når lejligheden skal sælges. Ejerforeningen har derefter 60 dage til at stille energimærkningen til rådighed.

En ejerforening, der undlader at lade energimærkningen udarbejde, eller som ikke overholder de angivne frister, kan få et påbud fra Energistyrelsen. Det vil være muligt at straffe foreningen med bøde.

Se mere under afsnittet "Sanktioner" nedenfor.

Andelslejligheder

Ved overdragelse af andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab er der krav om energimærkning. Ved overdragelse af andele/anparter i en etageejendom, skal hele ejendommen energimærkes.

Overdrager har ansvar for energimærkningen

Det er overdragers pligt at sørge for, at køber får udleveret en energimærkning. Hvis overdragelsen af andel, anpart eller aktie i boligfællesskab sker via ejendomsmægler, skal overdrager fremlægge energimærkning af bygningen for ejendomsmægleren forud for annoncering af bygningen. Energimærket skal altid være synligt ved annoncering i kommercielle medier uanset om det gælder salg, udleje eller overdragelse.

Foreningen skal stille energimærkning til rådighed

Andels/anpartsforeningen har pligt til at stille et gyldigt energimærke til rådighed uden beregning, når en bolig skal overdrages. Det gælder dog kun, hvis andelen/anparten er en lejlighed i en etageejendom. For parcelhuse samt række-, kæde- og dobbelthuse er det den enkelte andels/anpartshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen. 

Udlejning

Når man skal udleje en ejendom, en bolig eller erhvervsenhed i en ejendom, er der krav om energimærkning – enten af hele ejendommen eller enheden.

Udlejer/lejer skal udlevere energimærke

Udlejer/ejer skal sørge for, at lejer får udleveret energimærkningen, inden lejeaftalen indgås. Det er udlejer/ejer, der skal betale for energimærkningen. Udlejeren kan efterfølgende pålægge lejerne udgifterne til energimærkningen over varmeregningen. Sommerhuse som udlejes skal ikke længere energimærkes.

Tidsbegrænset udlejning er undtaget

Tidsbegrænset udlejning af højst fire ugers varighed pr. udlejning er undtaget fra kravet om energimærkning uanset størrelsen af boligen.

Sommerhuse

Sommerhuse skal ikke energimærkes.

Offentlige bygninger

Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtigt. Offentlige bygninger omfatter bygninger, der ejes eller bruges af offentlige institutioner. Alle nyopførte offentlige bygninger over 60 m2 skal energimærkes, før de bliver meldt færdig eller bliver taget i brug. Når en offentlig bygning på 60-250 m2 er energimærket første gang, er der kun krav om energimærkning, hvis bygningen skal sælges eller udlejes. 

Regelmæssig energimærkning

Alle offentlige bygninger over 250 m2 skal energimærkes regelmæssigt. Energimærket er gyldigt i 10 år. Energimærkningen skal fornys senest ved udløbet af denne periode.

Vejledning om supplerende krav til offentlige bygninger

Synlighed for offentlige bygninger

I offentlige bygninger skal energimærket være synligt for brugerne af bygningen. Desuden skal alle ministerier offentliggøre energimærkerne og energimærkningsrapporter for ministerierne mv. på deres hjemmeside.

Handel og service

Energimærkning af bygninger til handel og service er lovpligtig.  Alle nyopførte bygninger på 60 m2 eller derover skal energimærkes før ibrugtagning eller færdigmelding. Når en ejendom sælges, skal sælger fremlægge en gyldig energimærkning. Det samme gælder, når en ejendom udlejes helt eller delvist, og når en andel, anpart eller aktie i en ejendom overdrages.

Synligt energimærke i større bygninger

I store bygninger, der besøges af offentligheden, hvor det samlede etageareal er over 600 m2 er der krav om synliggørelse af bygningens energimærke. Det gælder f.eks. butikker og butikscentre, supermarkeder, restauranter, teatre, banker og hoteller.

Sanktioner

Energistyrelsen kan give et påbud for at bringe lovstridige forhold i orden. Hvis kravet om energimærkning ikke er blevet overholdt, skal bygningsejeren inden for en angiven frist indgå en aftale med en energimærkningskonsulent om udarbejdelse af energimærkning. Bygningsejeren skal efterfølgende indsende dokumentation for udført energimærkning.

Der kan tildeles bøder i følgende tilfælde:

  • Hvis udlejer undlader at udlevere energimærkning til lejer.
  • Hvis ejere, sælgere, overdragere, ejerforeninger, boligfællesskaber m.v. undlader at efterkomme forpligtelser til at udarbejde og udlevere energimærkninger i forbindelse med salg og overdragelse.
  • Hvis ejer eller andre relevante parter ikke overholder kravet om synliggørelse af energimærket ved kommerciel annoncering af salg og udleje af bygninger og boligenheder samt om opslag af energimærker.
  • Ved manglende efterlevelse af et påbud.

Kontakt

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.

Energimærkningsordningen

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.