Klagevejledning

Vejledning om klageadgang ved fejl i energimærkningen. Indbringning af klagen, hvad der kan klages over, klagefrister, krav til klagen og klagesagsforløbet.

Hvem kan klage

En klage over en energimærkningsrapport kan indgives af ejer, ejerforening, herunder andels- og anpartshaverforening.

Ønsker du at klage på vegne af andre, skal dette ske ved fuldmagt.

Hvis du har solgt din bygning, er du ikke længere klageberettiget.

Lejere har ingen klageret.

Hvad kan du klage over

Du kan klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold i din energimærkning, samt andre ydelser udført af det certificerede energimærkningsfirma.

Du kan ikke klage over de regler, som energimærkningsfirmaet er forpligtet til at anvende, når de udarbejder energimærkningen. 

Vi gør opmærksom på, at energimærkningen er et værktøj til at give et overblik over bygningens energimæssige ydeevne og energiforbedringsforslag. Energimærkningsrapporten er ikke en rapport, der skal beskrive fejl eller mangler ved bygningen eller installationer. Energikonsulenten foretager heller ikke funktionsafprøvning af installationer.

Ændringer på bygningen

Du skal være opmærksom på, at det kan have betydning for behandling af din klage, hvis du har foretaget ændringer af de bygningsdele, som klagen omhandler. Som udgangspunkt skal der være mulighed for at kunne besigtige bygningsdelene, som de var på tidspunktet for udarbejdelsen af energimærkningen.

Hvis du har foretaget ændringer ved bygningen, bør du i forbindelse med en klage oplyse Energistyrelsen herom.

 

Forhold i skjulte konstruktioner

Når energimærkningsfirmaet fortager registreringer af bygningen, kan forhold i skjulte konstruktioner i nogle tilfælde afklares ved hjælp af en boreprøve. 

En boreprøve vil kun blive foretaget, såfremt der gives tilladelse til dette fra bygningsejer, som har fået udarbejdet energimærkningen. 

Gives der ikke tilladelse til at foretage boreprøve, og foreligger der ikke tegningsmateriale, der entydigt viser forholdene i skjulte konstruktioner, vil energikonsulenter nødvendigvis skulle foretage et skøn af forholdene. Dette skøn foretages ud fra byggeskik på tidspunkt for opførsel af bygningen, ejeroplysninger, og hvad konsulenten kan konstatere visuelt på stedet. Det skal fremgå af energimærkningen, om konsulenten har foretaget et skøn, og hvad skønnet er baseret på.

Hvad opnår du ved at klage

Formålet med klageadgangen i reglerne for energimærkning af bygninger er, at bygningsejer skal modtage en retvisende energimærkning, der er udarbejdet efter de regler, der var gældende, da energimærkningen blev udarbejdet. 

Får du medhold i din klage, vil det alene medføre, at firmaet skal rette fejlene i energimærkningen. Gyldighedsperioden af energimærkningen vil ikke blive ændret, ligesom bygningsændringer lavet efter udarbejdelsen af energimærkningen ikke vil fremgå. 

Tvister og erstatningskrav

Hos Energistyrelsen har vi ikke kompetence til at tage stilling til tvister med firmaet, eller om firmaet har pådraget sig et erstatningsansvar efter gældende dansk ret. Det vil sige, at de regler, vi administrerer, ikke omfatter sådanne krav. 

En klagesag vil dermed ikke resultere i, at Energistyrelsen kan pålægge firmaet eller evt. tidligere bygningsejer, at skulle udbedre forhold på bygningen eller kompensere økonomisk for evt. fejloplysninger i energimærkningen. Er der f.eks. fejl i registreringen af isolering, vil medhold i klagepunktet ikke medfører, at man opnår en efterisolering.

Såfremt man ønsker at tage sagen videre, skal krav om erstatning indbringes for domstolene ved et civilretligt søgsmål. 

Hvem skal du klage til

Klag først til energimærkningsfirmaet

Klagen behandles i 1. instans hos det certificerede energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. 

Du skal derfor sende din klage til det ansvarlige energimærkningsfirma. Du finder kontaktoplysningerne på firmaet i din energimærkningsrapport.

Når firmaet har modtaget din klage, er de forpligtet til at forholde sig til denne inden for rimelig tid. Afhængig af klagens omfang og kompleksitet, forventer Energistyrelsen at firmaet besvarer klagen inden for 4 uger.

Klage over firmaets afgørelse til Energistyrelsen

Hvis du ikke har fået medhold eller kun delvis medhold i din klage hos energimærkningsfirmaet, kan du klage over afgørelsen til energistyrelsen. Dette skal ske senest 4 uger efter, du har modtaget firmaets afgørelse.

Kommer firmaet frem til, at de har begået en fejl i energimærkningen, og retter denne, kan der ikke efterfølgende klages over fejlen, da man som klager dermed har fået medhold i sin klage.

En klage til energistyrelsen over firmaets afgørelse skal sendes til emo-klagesag@ens.dk

Klage over Energistyrelsens afgørelse til Energiklagenævnet

Energistyrelsens afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet. Dette skal gøres senest 4 uger efter, du har modtaget Energistyrelsens afgørelse.

Hvad er kravene til din klage

Når du klager til energimærkningsfirmaet

  • Du skal udfylde klageskemaet til energimærkningsfirma.

  • Har du overtaget bygningen, skal du sende dokumentation for din overtagelsesdato (uden CPR nr.). 

  • Har du anden relevant dokumentation, der underbygger din klage, kan du også medsende dette.

 Klageskema til energimærkningsfirma

Klage og øvrige dokumenter skal sende til energimærkningsfirmaet. Du finder firmaets kontaktoplysninger i energimærkningsrapporten.

 

Når du klager til Energistyrelsen over firmaet afgørelse

  • Du skal udfylde klageskemaet til Energistyrelsen.

  • Du skal sende dokumentation for, hvornår du har indsendt din klage til energimærkningsfirmaet.

  • Du skal vedlægge afgørelsen fra energimærkningsfirmaet.

  • Har du overtaget bygningen, skal du sende dokumentation for din overtagelsesdato (uden CPR nr.). 

  • Har du anden relevant dokumentation, der underbygger din klage, kan du også medsende dette.

  • Har du foretaget ændringer ved bygningen, bør du oplyse Energistyrelsen herom.

  • Repræsenteres du af en anden, skal du sende en fuldmagt for partsrepræsentationen.

Klageskema til Energistyrelsen

 

Klage og øvrige dokumenter skal sendes til emo-klagesag@ens.dk

Når du har sendt din klage, modtager du en autokvittering. Herefter kontakter vi dig, når der er nyt i sagen, eller hvis vi har brug for flere oplysninger.

Hvad er klagefristen

Klagen skal være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter at energimærkningen er blevet indberettet. Indberetningsdatoen fremgår af din energimærkningsrapport.

Har du overtaget bygningen, skal klagen være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter datoen for din overtagelse af bygningen.

Energimærkninger som er mere end 6 år gamle, kan i udgangspunktet ikke påklages.

Hvis du vil klage over energimærkningsfirmaets afgørelse, skal klagen være modtaget hos Energistyrelsen senest 4 uger efter, du har modtaget firmaets afgørelse.

Klager, der ikke overholder tidsfristerne, bliver som udgangspunkt afvist, medmindre der forligger særlige undskyldelige forhold der kan medføre en oprejsningsbevilling

Hvordan er sagsforløbet hos energimærkningsfirmaet

Når energimærkningsfirmaet modtager en klage over energimærkningen fra en klageberettigede, skal firmaet gennemgå klagen og vurderer denne i forhold til reglerne til energimærkning, som var gældende på tidspunktet, hvor energimærkningen blev udarbejdet. 

Hvis virksomheden vurderer, at klageren skal have medhold i et eller flere af klagepunkterne, skal energimærkningen berigtiges, eller ejeren skal tilbydes en ny mærkning. Hvis der er behov for gennemførelse af en ny besigtigelse af bygningen, skal ejeren modtage forslag om, at besigtigelsen gennemføres indenfor rimelig tid efter modtagelsen af klagen. 

Hvis virksomheden vurderer, at reglerne er fulgt, skal klager modtage et skriftligt svar med en begrundelse for virksomhedens konklusion indenfor rimelig tid fra modtagelsen af klagen. 

Derudover skal den skriftlige besvarelse indeholde en vejledning om, at der kan klages til Energistyrelsen over virksomhedens afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen afgørelsen.

Klager modtaget efter klagefristens udløb, kan firmaet vælge at afvise.

Hvordan er sagsforløbet hos Energistyrelsen

Hvis du klager over energimærkningsfirmaets afgørelse til Energistyrelsen, er der tale om, at vi træffer en forvaltningsretlig afgørelse. Det betyder, at der er en række krav til vores sagsbehandling, som bl.a. omfatter flere høringsperioder i løbet af sagsbehandlingen.

Indledningsvist undersøges om de formelle krav til klagen er opfyldt, og herefter vurderer vi, hvordan sagen skal behandles.

Hvis de formelle krav er opfyldt, sender vi din klage i høring hos det certificerede energimærkningsfirma. Firmaet får dermed mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger til klagen. Kommer der nye oplysninger i sagen, vil du få mulighed for at komme med dine bemærkninger til disse oplysninger.

Herefter vurderer vi, om sagen kan blive afgjort på det foreliggende grundlag, som en skrivebordskontrol, eller om den skal sendes til teknisk revision. Ved teknisk revision foretages der en gennemgang af bygningen af vores tekniske revisor, som er en uvildig ekspert.

Når sagen er fuldt oplyst, og både klager og energimærkningsfirma har fået forelagt oplysningerne, træffer vi en afgørelse i sagen, som sendes til både klager og energimærkningsfirma.

Hvad er sagsbehandlingstiden

Når energimærkningsfirmaet behandler din klage, skal du modtage et skrifteligt svar indenfor rimelig tid. Det vil være ca. 4 uger afhængig af klages omfang.

Når Energistyrelsen behandler klager over energimærkningsfirmaets afgørelse er sagsbehandlingstiden op til 7 måneder afhængig af sagens tekniske og juridiske kompleksitet.

Hvor findes reglerne

Reglerne for klageadgang findes i § 38 i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Reglerne for firmaets behandling af klagen fremgår af  bilag 1, afsnit 6 i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Energimærkningsfirmaet skal udarbejde energimærkningen efter retningslinjerne i Håndbog for Energikonsulenter

Kontakt

Kontaktoplysninger til det certificerede energimærkningsfirma finder du i energimærkningsrapporten.

Kontakt

Har du spørgsmål til klageadgangen? Så send en mail.

Energimærkningsordningnen - klagesagsbehandling

Har du spørgsmål til klageadgangen? Så send en mail.

Har du spørgsmål til klageadgangen? Så send en mail.