Klagevejledning

Klager over energimærkning

Energistyrelsen afgør klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af certificerede energimærkningsfirmaer. Klager over energimærkninger udført af certificerede energimærkningsfirmaer skal i første omgang indleveres til det energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Firmaet er forpligtet til at give et skriftligt svar på klagen inden for en måned efter modtagelsen. Du skal brug et særligt skema, hvis du ønsker at klage over energimærkningen.

Hvem kan klage?

En klage over en energimærkningsrapport kan indgives af ejer, ejerforening, herunder andels- og anpartshaverforening, og køber eller erhverver af en energimærket ejendom eller lejlighed. Lejere har ingen klageret.

Klag inden et år

Det er muligt at klage over energimærkningsrapporter op til 1 år efter indberetningen af rapporten. Hvis bygningen, efter indberetningen af energimærkningsrapporten, får ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter overtagelsesdagen. Dog senest 6 år fra energimærkningsrapportens datering.   

Hent klageskema til energimærkningsfirma  

Klageadgang og tidsfrister er beskrevet i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Klager over energikonsulentens afgørelse

Det er muligt at klage til Energistyrelsen over energimærkekonsulentens afgørelse, hvis afgørelsen er utilfredsstillede. Klagen skal indgives på et særskilt skema udarbejdet af Energistyrelsen. Fristen er senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Energistyrelsens afgørelse vil kunne påklages til Energiklagenævnet.

 

Hent klageskema til Energistyrelsen

Klagen skal fremsendes til emo-klagesag@ens.dk eller Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Hvordan forløber klagesagen?

Energimærkningsfirmaet undersøger som udgangspunktet de forhold, der er klaget over. Behandlingen af sagen kan dog i særlige tilfælde omfatte yderligere forhold. Det certificerede energimærkningsfirma gennemgår din klage og vurderer den i forhold til de retningslinjer for energimærkning, som var gældende da energimærkningen blev udarbejdet. Der vil blive foretaget en ny teknisk gennemgang af energimærkningen

Hvis der er behov for gennemførelse af en ny besigtigelse af bygningen, skal energimærkningsfirmaet sende forslag om, at besigtigelsen gennemføres senest 45 dage efter modtagelsen af klagen.

Ved besigtigelsen af bygningen, kan det være nødvendigt at foretage boreprøver i ydermuren eller andre undersøgelser. Det vil kun ske med bygningsejers tilladelse. Der er altid mulighed for skriftligt at indsende supplerende oplysninger til det certificerede energimærkningsfirma.

Medhold til bygningsejer 
Hvis energimærkningsfirmaet vurderer, at bygningsejeren skal have medhold i et eller flere klagepunkter, så skal han/hun enten tilbydes en berigtigelse af energimærkningsrapporten eller en ny energimærkning af bygningen.

Afvisning af sagen
Vurderer energimærkningsfirmaet, at alle retningslinjer er fulgt, skal bygningsejeren modtage en skriftlig begrundelse for energimærkningsfirmaets konklusion. Det er muligt at klage til Energistyrelsen over energimærkningsfirmaets afgørelse. Det skal dog senest gøre 4 uger efter modtagelse af afgørelsen.

Kontakt

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.

Energimærkningsordningen

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.