ELFORSK

ELFORSK

ELFORSK støtter forsknings- og udviklingsprojekter, der har til formål at fremme effektiv energianvendelse og fleksibilitetsløsninger inden for el og energi via data, digitalisering og sektorkobling i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn, herunder udbredelse af metoder, løsninger, analyser og modeller.

ELFORSK har til formål at fremme forskning og udvikling af løsninger for at øge effektiv energianvendelse og fleksibelt el- og energiforbrug. Dette sker gennem tilskud til projekter der fremmer innovationen inden for digitalisering og/eller sektorkobling. Projekterne skal understøtte anvendelsen af energidata og nye services, som elsektoren og dets kunder efterspørger for at opnå en effektiv udnyttelse og udvikling af elsystemet.

Ansøgningsfristen er den 11. marts 2024 kl. 12:00. Der forventes afgørelse om tildeling af tilsagn om tilskud til de prioriterede projekter inden for bevillingsrammen på 24,25 mio. kr. medio juni 2024.

Ansøgning skal ske via ansøgningsportalen ved brug af MitID Erhverv udstedt til virksomhedens CVR-nummer. Det er ikke muligt at anvende privat MitID.

Læs mere om puljens indhold, indsatsområder, vurderingskriterier samt de administrative forhold ved ansøgning om tilskud i indkaldelsen. Det samlede ansøgningsmateriale kan findes nedenfor.

ELFORSK ansøgningsmateriale 2024-I

Se også elforsk.dk for yderligere information om puljen og projektgalleri.

Projektadministration af igangværende projekter

Information vedrørende projektadministration af igangværende ELFORSK-projekter kan findes på: elforsk.dk/din-projektadministration

Halvårsrapportering og udbetalingsanmodninger

Hvert halve år, senest den 1. september og den 1. marts, skal projektleder sende en afrapportering på projektets faglige og økonomiske fremdrift, delresultater samt en liste med hvilke formidlingsaktiviteter der er gennemført i perioden.

Halvårsrapporteringen sker på baggrund af opgørelser for de halvårlige regnskabsperioder, som er fra den 1/1 til 30/6 samt fra den 1/7 til 31/12.

Halvårsrapporteringen skal indsendes via linket:  https://elforsk.dk/din-projektadministration/indsendelse-halvaarsrapport

Projektændringer

Alle væsentlige ændringer af projektet skal godkendes skriftligt af Energistyrelsen. Det gælder væsentlige ændringer i forhold til budget, finansiering, projektdeltagere, tidsplan, projektbeskrivelse, nøglemedarbejdere hos projektleder og projektdeltagerne.

Væsentlige forsinkelser i projektets fremdrift, i forhold til den godkendte tidsplan, skal straks meddeles til ELFORSK med plan for færdiggørelse.

Ændringer af budget kan kun godkendes, såfremt ændringen medfører en merværdi for projektet. Ændringer i budgettet godkendes ikke, når der er mindre end 3 måneder til afslutning.

Venligst anvend skabelonen Ændringsanmodningsskema ved forespørgsel af projektændringer.

Kontaktinformation til ELFORSK vedrørende projektændringer kan findes her: elforsk.dk/kontakt

Projektafslutning

Det samlede projekt skal været tilendebragt inden for den godkendte afslutningsdato.

I forbindelse med projektets afslutning skal den projektansvarlige fremsende:

  • Faglig slutrapport (senest ved projektets slutdato)
  • Slutregnskab (senest 2 måneder efter projektets slutdato)
Wickie Lassen Agdal
Fuldmægtig (+45) 3392 9273
Claus Meineche
Sekretariatschef (+45) 3392 7793