ELFORSK

ELFORSK

ELFORSK støtter forsknings- og udviklingsprojekter, der har til formål at fremme effektiv energianvendelse og fleksibilitetsløsninger inden for el og energi via data, digitalisering og sektorkobling i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn, herunder udbredelse af metoder, løsninger, analyser og modeller.

ELFORSK har til formål at fremme forskning og udvikling af løsninger for at øge effektiv energianvendelse og fleksibelt el- og energiforbrug. Dette sker gennem tilskud til projekter der fremmer innovationen inden for digitalisering og/eller sektorkobling. Projekterne skal understøtte anvendelsen af energidata og nye services, som elsektoren og dets kunder efterspørger for at opnå en effektiv udnyttelse og udvikling af elsystemet. Læs mere i ELFORSK-bekendtgørelsen af 28/12/2021.

Det er aktuelt ikke muligt at indsende ansøgninger til ELFORSK.

Læs mere om puljens indhold, indsatsområder, vurderingskriterier samt de administrative forhold ved ansøgning om tilskud i indkaldelsen. Det samlede ansøgningsmateriale kan findes nedenfor. Se også projektgalleriet for støttede projekter på energiforskning.dk

ELFORSK ansøgningsmateriale 2024-I

Ansøgningsportal

Adgang til projekter og kontakt til Energistyrelsen sker via Energistyrelsens ansøgningsportal. Det er vigtigt, at der anvendes MitID Erhverv og ikke privat MitID.

Læs mere om MitID erhverv her

Halvårsrapportering og udbetalingsanmodninger

Hvert halve år, senest den 1. september og den 1. marts, skal projektleder sende en afrapportering på projektets faglige og økonomiske fremdrift, delresultater samt en liste med hvilke formidlingsaktiviteter der er gennemført i perioden.

Halvårsrapporteringen sker på baggrund af opgørelser for de halvårlige regnskabsperioder, som er fra den 1/1 til 30/6 samt fra den 1/7 til 31/12, men det er muligt at tage afholdte udgifter med, helt frem til fristen for aflevering af halvårsrapporteringen.

Halvårsrapporten skal indeholde:

 • Redegørelse for den faglige fremdrift via skemaet for halvårsrapportering. Hent skemaet her.
 • Økonomisk fremdrift, som skal fremgå af perioderegnskabet i budgetfilen i excel-format. 
 • Økonomisk fremdrift i en underskrevet version af budgettet.

Halvårsrapporteringen skal fremsendes pr. mail til eudpsekr@ens.dk

Følgende betingelser skal være opfyldt, før der udbetales støtte:

 • Halvårsrapporten skal være indsendt inden for tidsfristen.
 • Status for fremdrift i projektet og eventuelle afvigelser er beskrevet fyldestgørende i forhold til udbetalingsanmodningen.
 • Udbetalingsanmodningen skal være underskrevet af projektlederen.
 • Faglig og økonomisk redegørelse skal være fremsendt og godkendt af Energistyrelsen.

Se i øvrigt ELFORSK’s regelsæt for yderligere oplysninger.

Projektændringer

Alle væsentlige ændringer af projektet skal godkendes skriftligt af Energistyrelsen. Det gælder væsentlige ændringer i forhold til budget, finansiering, projektdeltagere, tidsplan, projektbeskrivelse, nøglemedarbejdere hos projektleder og projektdeltagerne.

Væsentlige forsinkelser i projektets fremdrift, i forhold til den godkendte tidsplan, skal straks meddeles til Energistyrelsen med plan for færdiggørelse.

Ændringer af budget kan kun godkendes, såfremt ændringen medfører en merværdi for projektet. Ændringer i budgettet godkendes ikke, når der er mindre end 3 måneder til afslutning.

Venligst anvend skabelonen Ændringsanmodningsskema ved forespørgsel af projektændringer.

Projektafslutning

Det samlede projekt skal været tilendebragt inden for den godkendte afslutningsdato.

I forbindelse med projektets afslutning skal den projektansvarlige fremsende:

 • Faglig slutrapport (senest ved projektets slutdato)
 • Slutregnskab (senest 2 måneder efter projektets slutdato)

Fakta om den faglige slutrapport:

 • Slutrapporten skal fremsendes til Energistyrelsen senest ved projektets slutdato.
 • Slutrapporten skal oplyse om, hvordan projektet har opfyldt projektets formål i forhold til projektansøgningen.
 • Slutrapporten skal oplyse om formål, proces, de opnåede resultater, og hvordan resultaterne anvendes videre frem. Den skal rettes mod en bred læserskare.
 • Slutrapporten danner grundlag for en vurdering af, om projektets mål er opfyldt i overensstemmelse med ansøgningen.
 • Skabelonen for slutrapportering skal anvendes til dette formål.
 • Slutrapport - skabelon
 • Vedlæg foto som illustrerer projektet med fototekst.
 • Slutrapporten og projektresumé offentliggøres på energiforskning.dk

Fakta om slutregnskab og revision:

 • Slutregnskabet skal omfatte alle afholdte udgifter til projektet afholdt af alle projektdeltagere.
 • Slutregnskabet omfatter både et samlet projektregnskab samt et regnskab for hver projektdeltager.
 • Regnskabet skal både være underskrevet af den projektansvarlige og de projektdeltagende virksomheder.
 • Slutregnskabet udarbejdes i projektøkonomiskemaet, som er godkendt sammen med ansøgningen.
 • Der kan ikke udbetales mere i støtte, end der er forbrugt, og som er angivet i budgettet og kontrakten. Se mere herom i ELFORSK's regelsæt.
Henrik Holm Friis
Fuldmægtig (+45) 3392 7799
Claus Meineche
Sekretariatschef (+45) 3392 7793