Internationalt samarbejde

Det Internationale Energi Agentur (IEA)

Det Internationale Energi Agentur (IEA) understøtter et omfattende internationalt samarbejde på energiområdet. Her udveksler man viden og gennemfører fælles analyser, som giver medlemslandene et forbedret grundlag for at træffe beslutninger om energipolitik og investeringer i nye teknologier.

IEA er en såkaldt mellemstatslig organisation, der fungerer som energirådgiver for 28 medlemslande, blandt andre Danmark. Rådgivningen handler om at hjælpe landene med at sikre pålidelig og ren energi til en rimelig pris. Derfor arbejder IEA blandt andet med klimaforandringer, reformer af energimarkederne, energiteknologi og samarbejde med resten af verden på energiområdet.

IEA arbejder med energiteknologi

En central del af arbejdet i IEA handler om energiteknologi. Her er et af hovedformålene at give medlemslandene et forbedret grundlag for at træffe beslutninger om investeringer i nye teknologier. Det sker ved at udveksle viden på tværs af landene og gennemføre fælles analyser.

IEA udfører analyser og forskning som fælles projekter for de deltagende lande med fælles finansiering. I modsætning til EU og Nordisk Energiforskning giver IEA ikke tilskud til andre forsknings- og udviklingsprojekter.

Medlemslandene indgår teknologiske samarbejdsaftaler

Det internationale forskningssamarbejde i IEA er organiseret i det såkaldte Technology Collaboration Programme (TCP).
Forskningssamarbejdet består af en række teknologiske samarbejdsaftaler. Aftalerne er åbne for deltagelse fra medlemslandenes side. Derudover deltager en række andre lande i dele af samarbejdet på særlige vilkår. Samarbejdet er det samme, som tidligere blev kaldt Implementing Agreements.

Som et led i samarbejdet udfører medlemslandene fælles projekter, hvor videninstitutioner og virksomheder fra landene kan deltage. Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) kan medfinansiere de omkostninger, som danske organisationer har ved at deltage i projekterne.

Danmark deltager i en række af samarbejdsaftalerne, og vi er derfor repræsenteret i de tilsvarende styrekomiteer. Det drejer sig blandt andet om samarbejde om bygninger og lokalområder, energieffektivitet, solenergi, vindenergi, bio-masse, fjernvarme og såkaldte smart grids.

Styrekomitéen står for den overordnede koordinering

Den overordnede koordinering og styring af samarbejdet i IEA foregår i den centrale styrekomité CERT (Committee on Energy Research and Technology).  Derudover sker koordineringen i en række arbejdsgrupper, der blandt andet arbejder med Fossil Fuels, Renewable Energy Technologies og Efficient Energy End-Use Technologies.

EU Kommissionens strategiske energiteknologiplan (SET-planen)

EU-Kommissionen har lavet en strategisk plan for energiteknologi – den såkaldte SET-plan. Det er en fælles strategi for forskning og innovation på energiområdet. Danske institutioner og virksomheder kan søge støtte til at deltage i europæiske projekter, der indgår i strategien, hvilket sker gennem Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Formålet med SET-planen er at styrke EU’s og de enkelte medlemslandes indsats inden for energiteknologi.

Desuden forventer man, at SET-planen vil bidrage til at opfylde EU’s målsætninger på klimaområdet, fordi den øger samarbejdet mellem medlemslandene og styrker koordineringen af de enkelte landes aktiviteter.

Planen er blevet revideret den 15. september 2015 som en opfølgning på EU-Kommissionens strategi for Energiunionen, der blev fastlagt i februar 2015. Den er finansieret af medlemslandene og af EU-programmet Horizon 2020 samt andre EU-programmer.

SET-planens elementer kort fortalt:

  • EU-Kommissionen og repræsentanter for EU’s medlemslande sidder i den såkaldte styregruppesom mødes regelmæssigt for at lede og overvåge arbejdet med SET-planen.
  • European Industrial Initiative (EII) er betegnelsen for et samarbejde mellem virksomheder om specifikke projekter, hvor der er en fælles interesse. Et såkaldt EII sker gerne i partnerskab med offentlige institutioner. Der er pt. EII’er inden for 14 forskellige områder, hvor der samarbejdes omkring konkrete teknologier. Det er for eksempel inden for vindkraft, PV (solceller), CCS (Carbon Capture and Storage) og så videre.
  • European Energy Research Alliance (EERA) er forskningsinstitutionernes platform. Den har til formål at samle og koordinere fælles forskningsaktiviteter i forbindelse med SET-Planen.
  • SETIS (SET-Plan Information System)   har til formål at levere information om udviklingen inden for relevante energiteknologier i forbindelse med den grønne omstilling. For nøgleteknologier .   sker det gennem et sæt af indikatorer, herunder modenhedsstadie, performance, pris osv.

Danske virksomheder kan søge støtte

For danske institutioner og virksomheder er der mulighed for at søge støtte til at deltage i større, fælleseuropæiske projekter, der bidrager til at implementere de såkaldte EII’er i forbindelse med SET-planen. Det sker gennem Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Projekterne skal være inden for rammerne af implementeringsplanerne, dvs. inden for den såkaldte Annual Work-plan for det relevante år. Projekterne skal samtidig leve op til EUDP’s formål. Se mere under EUDP

Kontakt

  • EUDP-sekretariatet
Hanne Thomassen
Chefkonsulent (+45) 3392 6778
  • EUDP-sekretariatet
  • EUDP-sekretariatet