Status på energiforsyningen

Status på energiforsyningen

Hver måned udgiver Energistyrelsen et samlet overblik over forsyningen på tværs af de forskellige energiformer. Desuden offentliggør Energistyrelsen månedligt de seneste tal for, hvordan den danske spareindsats på el og gas udvikler sig.

Senest opdateret: 30. november 2023

Kort overblik

Energiforsyningen er stabil på tværs af alle energikilder. Priserne er varierende og kan være høje i perioder. Situationen kan hurtigt ændre sig. Status her og nu:
 • Energistyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at det ikke bliver nødvendigt at afbryde strømforsyningen til forbrugerne denne fyringssæson, hvis forbrugerne fortsætter med at spare på energien som hidtil, vejret bliver gennemsnitligt, og vi undgår havarier og tekniske problemer på kraftværker og udlandsforbindelser.
 • Gaslagrene er næsten helt fyldte, hvilket er et godt udgangspunkt for fyringssæsonen. Det skyldes blandt andet, at der både har været en nedgang i gasforbruget, og at sidste vinter ikke var kold, hvorved de europæiske lagre har været nemmere at fylde over sommeren 2023 end i 2022.
 • Der mangler ikke olie, men Energistyrelsen følger situationen tæt. Der forventes forhøjede priser som minimum året ud.
 • Energistyrelsen forventer ikke mangel på træpiller og biomasse.

Forsyningen på tværs af energikilder

Status for el

 • Forsyningen af el er stabil.
 • Hvis vejret bliver gennemsnitligt, forventer Energistyrelsen ikke mangel på strøm denne fyringssæson, men der er øget risiko i forhold til normale år.
 • Forsyningssituationen afhænger blandt andet af vejret, herunder temperatur, nedbør, og om der vil være lange perioder med vindstille og skyet vejr. Desuden afhænger den af, at forbrugerne fortsætter med at spare på strømmen og flytter forbruget til timer med størst elproduktion. Der er typisk mest vedvarende energi i elsystemet, når elpriserne er lavest. 
 • Forsyningssituationen påvirkes desuden af uforudsete hændelser, herunder nedbrud eller længerevarende vedligehold af elproducerende anlæg.
 • I Danmark er der truffet en politisk beslutning om at udskyde lukningen af dele af tre danske kraftværker. Det stiller Danmark bedre i forhold til risikoen for strømafbrydelser og bidrager til, at vi er bedre rustet denne vinter end den foregående.
 • Priserne på el er svingende og kan i perioder blive meget høje. Det gælder eksempelvis, når der er et sammenfald imellem højt elforbrug og lav produktion fra vedvarende energi som vind og sol.

Status for gas

 
 • Forsyningen af gas er stabil.
 • Lagerfyldningen i både Danmark og EU er forløbet planmæssigt, og lagrene er per den 30. november henholdsvis ca. 92 og 97 procent fyldte.
 • Henover sommeren har gasforbruget i Danmark været tæt på gennemsnitsforbruget for de foregående 5 år. En tilbagevenden til dette forbrugsniveau i en længere periode kan presse forsyningen – især hvis øvrige EU-landes forbrug nærmer sig niveauet inden krisen. For at komme godt igennem fyringssæsonen er det vigtigt, at danskerne fortsætter med at spare. Hvis forbruget stiger til det niveau, vi har set tidligere, og vejret til vinter bliver koldt, er der dog risiko for, at der kan opstå mangel på gas i vinteren 2023/24.
 • Europa har i 2022 og starten af 2023 i høj grad erstattet russisk ledningsgas med LNG, som sejles fra blandt andet USA. LNG-markedet er ligesom oliemarkedet et verdensmarked, og øget forbrug af LNG i Kina og andre asiatiske lande vil presse priserne og forsyningsmulighederne i Europa. Kinas forbrug er allerede stigende. Dette øger også vigtigheden af fortsatte gasbesparelser i Europa, da vi er følsomme overfor forbruget i Asien samt mulighed for et fuldt stop for russisk gas.
 • Energistyrelsens erklæring om Early Warning fra d. 20. juni 2022  gælder fortsat.

Status for olie

 • Forsyningen af olie er stabil.  
 • Der er henover sommeren registreret en stigning i oliepriserne på 30 procent. Ifølge det Internationale Energiagentur, må det forventes, at priserne fortsat vil stige året ud pga. mindre produktion på verdensmarkedet. Energistyrelsen følger situationen tæt og vurderer på nuværende tidspunkt, at der ikke bliver behov for særlige tiltag til reduktion af olieforbruget.

Status for biomasse

 • Forsyningen er stabil.
 • Energistyrelsen forventer ikke mangel på biomasse, herunder træpiller. Danmark har blandt andet lempet bæredygtighedskravene for træpiller til privat brug pr. 1. november 2022 for at undgå en mangelsituation.

Danskerne reducerede deres elforbrug med 1 procent i september 2023 i forhold til det normale*.  Reduktionen er opnået på tværs af sektorer.

*Forbrugsforventning ved indgangen til 2022 (baseret på Klimastatus og –fremskrivning 2022), dvs. før energikrisen.

Gasforbruget blev i oktober reduceret med 7 procent sammenlignet med det normale*. Reduktionen er opnået på tværs af sektorer med produktionserhvervene i spidsen.

*Forbrugsforventning ved indgangen til 2022 (baseret på Klimastatus og –fremskrivning 2022), dvs. før energikrisen.

 
 
 
 

Bemærk, at den tekniske lagerkapacitet varierer for perioderne. Læs mere om teknisk lagerkapacitet

Baggrund for analysen

I analysen af forsyningssituationen har Energistyrelsen udregnet reduktionen i danskernes forbrug som forskellen mellem det faktiske forbrug og det normale forbrug. Udregningerne er baseret på:  

 • Det faktiske forbrug er baseret på data fra Energinet, der ejer og driver transmissionsnettene for el og gas
 • Det normale forbrug tager udgangspunkt i Klimastatus- og fremskrivning 2022
 • Det normale forbrug er forbrugsforventningen ved indgangen til 2022, dvs. før energikrisen
 • Gasforbruget er desuden korrigeret for udsving i temperaturen, således at faktisk og normalt forbrug er mere sammenlignelige.
Mere om Forsyning