Forsyningssikkerhed for naturgas

Gasforsyningssikkerhed handler om, at der skal være den tilstrækkelige mængde gas til rådighed, tilstrækkelig kapacitet og den nødvendige operationelle funktionalitet i gassystemet til at sikre fuld forsyning af alle danske gaskunder. Det skal både være muligt at sikre fuld forsyning under normale forhold og i situationer med usædvanlig høj efterspørgsel, hvilket f.eks. er når det er meget koldt om vinteren. 

Gasforsyningssikkerheden kan være udfordret i krisesituationer, hvor der er mangel på gas. En gaskrise kan opstå, hvis væsentlig infrastruktur som f.eks. gaslagrene eller nogle af de store gasledninger ikke fungerer eller bliver ødelagt ved sabotage. En gaskrise kan også opstå, fordi der simpelthen mangler gas. I 2022 efter Ruslands invasion i Ukraine, faldt importen af russisk gas til EU markant fra ca. 40 % i starten af 2022 til under 10 % ved udgangen af 2022. Det resulterede i meget høje gaspriser og udfordrede gasforsyningssikkerheden.  

Udfordringerne gør, at gasforsyningssikkerheden har fået et større fokus og at vi i Danmark og i EU er nødt til at sætte ind med besparelser i gasforbruget, sætte mål for gaslagring og arbejde målrettet for import af gas fra andre lande end Rusland.

Energistyrelsen har ansvaret for løbende at vurdere gasforsyningssituationen i Danmark og for at have beredskabsplaner, hvis der opstår knaphed for gas i systemet.

Ny kubikmetergrænse for gasåret 2024/2025

Kubikmetergrænsen for næste gasår er fastsat til 0,7 mio. m3 gas. Gasåret går fra 1. oktober – 30. september det følgende år. Danske gasforbrugere med et årligt gasforbrug, der er højere end 0,7 mio. m3, vil fra 1. oktober 2024 være kategoriseret som ikke-beskyttet gaskunde. 

I den kommende tid vil alle gaskunder med et gasforbrug, der er højere end kubikmetergrænsen få besked om, at de er ikke-beskyttet gaskunde. Energinet vil desuden offentliggøre den nye liste over ikke-beskyttede gaskunder senest 1. maj på www.energinet.dk 

Energistyrelsen inviterer alle ikke-beskyttede gaskunder til ”virksomhedsdialog”, hvor det er muligt at få yderligere information om, hvordan man skal forholde sig som ikke-beskyttet gaskunde. Der sendes invitation ud til hver ikke-beskyttet gaskunde.

Ikke-beskyttede gaskunder og kubikmetergrænsen

Som en del af beredskabet skal Danmark ifølge EU’s forordning for gasforsyningssikkerhed (forordning nr. 2017/1938) fastlægge hvilke gaskunder, der er beskyttede, og hvilke kunder, der ikke er sikret gas i en situation, hvor der i en krisesituation ikke er gas nok til at forsyne alle danske gaskunder. 

Derfor offentliggør Energistyrelsen hvert år en kubikmetergrænse for, hvilke virksomheder der er beskyttede kunder i henhold til EU-forordningens artikel 2, nr. 5. 

Perioden 1. oktober 2023 til 30. september 2024

Ifølge bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden skal Energistyrelsen efter indstilling fra Energinet offentliggøre den gældende kubikmetergrænse. For perioden 1. oktober 2023 til 30. september 2024 er kubikmetergrænsen sat til 2,0 millioner kubikmeter. Den kommende kubikmetergrænser, der gælder fra den 1. oktober 2024 – 30. september 2025, er fastsat til 0,7 millioner kubikmeter gas. 

Gaskunder med et gasforbrug, der overstiger kubikmetergrænsen, vil således ikke være beskyttede kunder, og vil ikke kunne sikres gasforbrug i en nødsituation, hvor der er erklæret emergency. De ikke-beskyttede gaskunder er for langt størstedelens vedkommende industrivirksomheder. 

De beskyttede gaskunder er danske husholdninger, væsentlige samfundsfunktioner, som fx hospitaler og små og mellemstore virksomheder.

De ikke-beskyttede danske gaskunder bliver opdelt i to grupper; virksomheder med et samfundskritisk gasforbrug og virksomheder uden et samfundskritisk gasforbrug. Vurderingen er baseret på information om de ikke-beskyttede gaskunders funktioner og produktion, gasbehov, omkostninger ved manglende gasforsyning og deres omstillingsmuligheder til alternative brændsler. Disse informationer bliver holdt op imod Beredskabslovens kriterier for samfundskritikalitet (for yderligere information klik her), og er konkretiseret i samarbejde mellem Energistyrelsen og de sektoransvarlige myndigheder. Energistyrelsen orienterer de pågældende virksomheder.

Bekendtgørelse nr. 1349 af 27. november 2023 om varetagelse af gasforsyningssikkerheden

Ikke-beskyttede kunder

Kriterier for prioritering af gas mellem de ikke-beskyttede danske gaskunder

Håndtering af en gasforsyningskrise

Rammerne for håndtering af en gasforsyningskrise er fastlagt i EU-forordning nr. 2017/1938, som siger, at Energistyrelsen skal udarbejde og vedligeholde en risikovurdering, en nødforsyningsplan og en forbyggende handlingsplan for det danske gastransmissionssystem.

Man skelner mellem beskyttede og ikke-beskyttede gaskunder. I EU er der vedtaget regulering, der sikrer, at alle beskyttede gaskunder er sikret gas i en gasforsyningskrise, hvor der er knaphed på gas. De beskyttede gaskunder er bl.a. danske husholdninger, hospitaler, plejehjem, andre ”blå blink” og mindre erhverv. En række virksomheder, der anvender store mængder gas i deres produktion, er ikke-beskyttede. Det kan du læse mere om herunder. 

Hvad er en biogaslomme?

En biogaslomme er en delvist lukket forgrening af gasdistributionssystemet, hvor det af tekniske årsager ikke er muligt at tilbageføre biogassen til det overliggende transmissionssystem. Det er dog muligt at tilføre naturgas fra det overliggende transmissionssystem til biogaslommer. 

Biogaslommerne er mest et sommerfænomen

​Størstedelen af gasforbruget ligger i vinterperioden, mens det er koldt. Biogasproduktionen er generelt stabil henover året, og det er derfor især i sommerhalvåret, at der kan opstå et overskud af biogas i biogaslommerne. Det er derfor også i sommerperioden, at der især kan være biogas, som ikke bliver brugt af husholdninger, ”blå blink” og andre beskyttede kunder. Den overskydende biogas tildeles derefter de ikke-beskyttede gaskunder.

Ikke-beskyttede virksomheder i biogaslommer

Ikke-beskyttede gaskunder er større virksomheder med et årligt gasforbrug over kubikmetergrænsen. I tilfælde af en gasforsyningskrise, hvor der er knaphed på gas, kan disse virksomheder få besked om, at de er nødt til at reducere deres gasforbrug, fordi gassen skal prioriteres. 

Dette gælder også for ikke-beskyttede virksomheder, der ligger i en såkaldt ”biogaslomme”. På grund af de tekniske forhold, hvor det ikke er muligt at tilbageføre biogas til det overliggende transmissionssystem, kan der i en gasforsyningskrise, hvor der er erklæret Emergency, være mere gas til rådighed for ikke-beskyttede virksomheder i biogaslommer end gennemsnitligt for hele gassystemet. 

Energistyrelsen har i 2022 udsendt information til de virksomheder, der ligger i en biogaslomme. Biogaslommerne er dog ikke fastdefinerede, men kan ændre sig som følge af ændret forbrug eller produktion i et område, årstiden og udbygning af gassystemet.