Forsyningssikkerhed for naturgas

Energistyrelsen har ansvaret for risikovurdering, nødforsyningsplan og forebyggende handlingsplan i det danske gastransmissionssystem.

I Danmark producerer vi både naturgas og biogas. Men gasforsyningen er under pres i Europa. Krigen i Ukraine har udfordret gasforsyningen, fordi vi i Europa tidligere importerede meget gas fra Rusland, sådan at den russiske gas stod for ca. 40 % af den importerede gas til EU. Samtidig er Tyra-feltet, der producerer naturgas i Nordsøen, under renovering. Udfordringerne gør, at gasforsyningssikkerheden har fået et større fokus og at vi i EU er nødt til at sætte ind med besparelser i gasforbruget, sætte mål for gaslagring og arbejde målrettet for import af gas fra andre lande end Rusland.

Energistyrelsen har ansvaret for løbende at vurdere gasforsyningssituationen i Danmark og for at have beredskabsplaner, hvis der opstår knaphed for gas i systemet.

Rammerne er fastlagt i EU-forordning nr. 2017/1938, som siger, at Energistyrelsen skal lave og vedligeholde en risikovurdering, en nødforsyningsplan og en forbyggende handlingsplan for det danske gastransmissionssystem.

Man skelner mellem beskyttede og ikke-beskyttede gaskunder. I EU er der vedtaget regulering, der sikrer, at alle beskyttede gaskunder er sikret gas i en gasforsyningskrise, hvor der er knaphed på gas. De beskyttede gaskunder er bl.a. danske husholdninger, hospitaler, plejehjem, andre ”blå blink” og mindre erhverv. En række virksomheder, der anvender store mængder gas i deres produktion, er ikke-beskyttede. Det kan du læse mere om herunder. 

Ikke-beskyttede kunder og Kubikmetergrænsen

Som en del af beredskabet skal Danmark ifølge EU’s forordning for forsyningssikkerhed (forordning nr. 2017/1938) fastlægge, hvilke kunder der er beskyttede, og hvilke kunder, der ikke er sikret gas i en situation, hvor der ikke er gas nok til hele det danske marked. 

Derfor offentliggør Energistyrelsen hvert år, efter indstilling fra Energinet, en kubikmetergrænse for, hvilke virksomheder der er beskyttede kunder i henhold til EU-forordningens artikel §2, nr. 5. 

Kubikmetergrænsen gælder for det kommende gasår – dvs. fra den førstkommende 1. oktober til den 30. september det efterfølgende år. Kubikmetergrænsen fastsættes for at sikre, at beskyttede industrikunders gasforbrug sammen med gaskunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, ikke overstiger 20% af det samlede gasbrug. Kubikmetergrænsen beregnes hvert år med udgangspunkt i tidligere års samlede gasforbrug.

Perioden 1. oktober 2023 til 30. september 2024

Ifølge bekendtgørelse om varetagelse af naturgasforsyningssikkerheden skal Energistyrelsen efter indstilling fra Energinet offentliggøre den gældende kubikmetergrænse. For perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023 er kubikmetergrænsen sat til 2,3 millioner kubikmeter. Den kommende kubikmetergrænser, der gælder fra den 1. oktober 2023 – 30. september 2024, er fastsat til 2,0 millioner kubikmeter gas. 

Kunder med et forbrug, der overstiger grænsen, vil således ikke være beskyttede kunder, og vil ikke kunne sikres gasforsyninger i de tilfælde, der er nævnt i EU-forordningens artikel 11. De beskyttede gaskunder er danske husholdninger, væsentlige samfundsfunktioner, som fx hospitaler og små og mellemstore virksomheder. Evida vil efter offentliggørelse af listen over ikke beskyttede gaskunder kontakte de berørte gaskunder.  

Energinet har den 27. april 2023 offentliggjort en liste over ikke-beskyttede kunder for det kommende gasår (1. oktober 2023 til 30. september 2024).

Med den justeret nødplan vil de ikke-beskyttede danske gaskunder blive opdelt i to grupper; virksomheder med et samfundskritisk gasforbrug og virksomheder uden et samfundskritisk gasforbrug. Vurderingen er baseret på information om de ikke-beskyttede gaskunders funktioner og produktion, gasbehov, omkostninger ved manglende gasforsyning og deres omstillingsmuligheder til alternative brændsler. Disse informationer bliver holdt op imod Beredskabslovens kriterier for samfundskritikalitet (for yderligere information klik her), og er konkretiseret i samarbejde mellem Energistyrelsen og de sektoransvarlige myndigheder. Energistyrelsen orienterer de pågældende virksomheder inden sommer.

Bekendtgørelse nr. 962 af 27. september 2012 om varetagelse af naturgasforsyningssikkerheden 

Ikke-beskyttede kunder

Kriterier for prioritering af gas mellem de ikke-beskyttede danske gaskunder

Hvad er en biogaslomme?

En biogaslomme er en delvist lukket forgrening af gasdistributionssystemet, hvor det af tekniske årsager ikke er muligt at tilbageføre biogassen til det overliggende transmissionssystem. Det er dog muligt at tilføre naturgas fra det overliggende transmissionssystem til biogaslommer. 

Biogaslommerne er mest et sommerfænomen

​Størstedelen af gasforbruget ligger i vinterperioden, mens det er koldt. Biogasproduktionen er generelt stabil henover året, og det er derfor især i sommerhalvåret, at der kan opstå et overskud af biogas i biogaslommerne. Det er derfor også i sommerperioden, at der især kan være biogas, som ikke bliver brugt af husholdninger, ”blå blink” og andre beskyttede kunder. Den overskydende biogas tildeles derefter de ikke-beskyttede gaskunder.

Ikke-beskyttede virksomheder i biogaslommer

Ikke-beskyttede gaskunder er større virksomheder med et årligt gasforbrug på mindst 2,3 millioner kubikmeter. Fra den 1. oktober 2023 – 30. september 2024, gælder det gasforbrug på mindst 2,0 millioner kubikmeter gas om året. I tilfælde af en gasforsyningskrise, hvor der er knaphed på gas, kan disse virksomheder få besked om, at de er nødt til at reducere deres gasforbrug, fordi gassen skal prioriteres. 

Dette gælder også for ikke-beskyttede virksomheder, der ligger i en såkaldt ”biogaslomme”. På grund af de tekniske forhold, hvor det ikke er muligt at tilbageføre biogas til det overliggende transmissionssystem, kan der i en gasforsyningskrise, hvor der er erklæret Emergency, være mere gas til rådighed for ikke-beskyttede virksomheder i biogaslommer end gennemsnitligt for hele gassystemet. 

Energistyrelsen har i 2022 udsendt information til de virksomheder, der ligger i en biogaslomme. Biogaslommerne er dog ikke fastdefinerede, men kan ændre sig som følge af ændret forbrug eller produktion i et område, årstiden og udbygning af gassystemet.