Forsyningssikkerhed for naturgas

Energistyrelsen har ansvaret for løbende at vurdere gasforsyningssituationen i Danmark og for at have beredskabsplaner, hvis der opstår knaphed for gas i systemet.

Rammerne er fastlagt i EU-forordning nr. 2017/1938, som siger, at Energistyrelsen skal lave og vedligeholde en risikovurdering, en nødforsyningsplan og en forbyggende handlingsplan for det danske gastransmissionssystem

Risikovurdering

Nødforsyningsplan for det danske gastransmissionssystem

Forebyggende handlingsplan

EU-forordning nr. 2017/1938 af 25. oktober 2017 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden 

Kubikmetergrænsen

Som en del af beredskabet skal Danmark ifølge EU’s forordning for forsyningssikkerhed (forordning nr. 2017/1938) fastlægge, hvilke kunder der er beskyttede, og hvilke kunder, der ikke er sikret gas i en situation, hvor der ikke er gas nok til hele det danske marked. 

Derfor offentliggør Energistyrelsen hvert år, efter indstilling fra Energinet, en kubikmetergrænse for, hvilke virksomheder der er beskyttede kunder i henhold til EU-forordningens artikel §2, nr. 5. 

Kubikmetergrænsen gælder for det kommende gasår – dvs. fra den førstkommende 1. oktober til den 30. september det efterfølgende år. Kubikmetergrænsen fastsættes for at sikre, at beskyttede industrikunders gasforbrug sammen med gaskunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, ikke overstiger 20% af det samlede gasbrug.

Perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023

Ifølge bekendtgørelse nr. 962 af 27. september 2012 skal Energistyrelsen efter indstillingen fra Energinet offentliggøre den gældende kubikmetergrænse. For perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023 er kubikmetergrænsen sat til 2,3 millioner kubikmeter.

Kunder med et forbrug, der overstiger grænsen, vil således ikke være beskyttede kunder, og vil ikke kunne sikres gasforsyninger i de tilfælde, der er nævnt i EU-forordningens artikel 11. De beskyttede gaskunder er danske husholdninger, væsentlige samfundsfunktioner, som fx hospitaler og små og mellemstore virksomheder. Evida vil efter offentliggørelse af listen over ikke beskyttede gaskunder kontakte de berørte gaskunder.  

Med den justeret nødplan vil de ikke-beskyttede danske gaskunder blive opdelt i to grupper; virksomheder med et samfundskritisk gasforbrug og virksomheder uden et samfundskritisk gasforbrug. Vurderingen er baseret på information om de ikke-beskyttede gaskunders funktioner og produktion, gasbehov, omkostninger ved manglende gasforsyning og deres omstillingsmuligheder til alternative brændsler. Disse informationer bliver holdt op imod Beredskabslovens kriterier for samfundskritikalitet (for yderligere information klik her), og er konkretiseret i samarbejde mellem Energistyrelsen og de sektoransvarlige myndigheder. Energistyrelsen orienterer de pågældende virksomheder inden sommer.

Revideret liste over ikke-beskyttede kunder for næste gasår (1. oktober 2022 til 30. september 2023)

Energinet har den 29. april 2022 offentliggjort en liste over ikke-beskyttede kunder for det kommende gasår (1. oktober 2022 til 30. september 2023). Efterfølgende har Energinet revideret listen den 18. maj 2022, da Energinet havde brugt et forkert beregningsgrundlag for listen over ikke-beskyttede kunder. Energinet har den 13. juli 2022 været nødt til at revidere listen over ikke-beskyttede kunder for det kommende gasår. Årsagen er, at en it-systemfejl har givet anledning til fejl i enkelte data, der er brugt som grundlag for listen offentliggjort den 18. maj 2022. De virksomheder, der blev berørt af opdateringen er blevet kontaktet direkte af Energinet.

Bekendtgørelse nr. 962 af 27. september 2012 om varetagelse af naturgasforsyningssikkerheden 

Ikke-beskyttede kunder

Kriterier for prioritering af gas mellem de ikke-beskyttede danske gaskunder