Grøn gasstrategi

Grøn gasstrategi

Gassystemet er et vigtigt aktiv i den grønne omstilling. Grøn gasstrategi anviser veje til, hvordan gassektoren i fremtiden bidrager til, at klimamålsætningerne nås

Grøn gasstrategi viser, at det danske gasforbrug kan blive 100 pct. grønt inden 2035, og at der i Danmark er biomasseressourcer nok til de grønne gasser, som der er brug for til denne del af den grønne omstilling af gasforbruget. Gassen skal i videst muligt omfang anvendes der, hvor elektrificering og energieffektivisering ikke er mulig eller tilstrækkelig.

Det er primært i industrien, hvor grøn gas er en mulighed for mange produktionsvirksomheder for at producere grønt og klimavenligt og samtidig fastholde og udvikle danske arbejdspladser. I første omgang skal gasinfrastrukturen håndtere en voksende biogasproduktion, et faldende gasforbrug og et ændret forbrugerlandskab. Senere kan nye grønne gasser som brint komme i spil, og det kan medføre, at vi i fremtiden ikke blot har ét gassystem, men flere parallelle systemer. Der kan derfor blive behov for at konvertere eksisterende gasrør til nye grønne gasser eller anlægge helt nye rør.

Læs regeringens udspil til Grøn gasstrategi 

Read the Goverment's strategy for Green Gas

Læs regeringens udspil 'Fremtidens grønne brændstoffer'

Baggrundsnotater

Som en del af selve strategien er der udarbejdet en række baggrundsrapporter. 

Scenarier til Grøn gasstrategi

Tariffer

Gasstrategien, inkl. baggrundsnotatet er udarbejdet i 2021, og dermed før krigen i Ukraine og de efterfølgende stigende gaspriser og faldende gasforbrug. Baggrundsnotatet afspejler dermed ikke konsekvenserne af energikrisen, som selvsagt ikke har været en del af analysen. Baggrundsnotatet indeholder heller ikke præciseringer og opdateringer om tilslutning af Baltic Pipe, opdatering om Energinets tarifmetoder og forventninger til omkostninger. Eksempelvis angives overslag på fremtidige investeringsomkostninger for Evida, hvor udviklingen i produktionen af biometan formentlig har ændret på disse omkostninger, tilsvarende har Evida anslået højere komprimeringsomkostninger i 2022 end nævnt i baggrundsnotatet.

Gas til industri og erhverv

Gas til transport

Biogaspotentialescenarier 

Transport af gasformige produkter i ny og eksisterende gasinfrastruktur