Afgørelse om VVM-redegørelse for aktiviteter på Harald feltet m.v.

Energistyrelsen har færdigbehandlet den af Mærsk Olie og Gas A/S i 2015 fremlagte VVM-redegørelse Maersk Oil ESIA-16 – Redegørelse for miljømæssige og sociale virkninger – Harald for olie- og gasaktiviteter på Harald feltet m.v. i Nordsøen.

VVM-redegørelsen beskriver aktiviteterne i forbindelse med igangværende og planlagte projekter for anlæg på Harald feltet med platformene Harald A og B, og redegør for vurderingen af virkningerne på miljøet af aktiviteterne inklusive konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af arter.

VVM-redegørelsen har været fremlagt for offentligheden i perioden 7. oktober til 2. december 2015.

Energistyrelsen har med nogle af de indkomne høringssvar modtaget bemærkninger til VVM-redegørelsen. I ”Notat om offentlig høring  af VVM-redegørelser for Harald, Halfdan og Tyra felterne” er redegjort for bemærkningerne i høringssvarene.

Mærsk Olie og Gas A/S har kommenteret på høringssvarene. Energistyrelsen har på baggrund af høringssvarene og kommentarerne fra Mærsk Olie og Gas A/S anmodet Mærsk Olie og Gas A/S om at indarbejde enkelte tilføjelser og ændringer i en revideret udgave af VVM-redegørelsen. Mærsk Olie og Gas A/S har derefter udarbejdet en endelig udgave af ”Maersk Oil ESIA-16 – Redegørelse for miljømæssige og sociale virkninger  – Harald”, maj 2016 med bilag ”ESIA-16 – Tekniske afsnit” , maj 2016.

På ovenstående baggrund anser Energistyrelsen VVM-redegørelsen for færdigbehandlet, og den vil blive lagt til grund for Energistyrelsens tilladelser til og godkendelser af olie- og gasaktiviteter for indvindingsanlæg Harald A og B i det omfang, at aktiviteterne er omfattet af VVM-redegørelsen. 

Ved senere væsentlige ændringer eller nye projekter, som ikke er omfattet af VVM-redegørelsen, vil der i visse tilfælde, jf. bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015, skulle udarbejdes en ny VVM-redegørelse for det nye projekt.

Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til Kirsten Lundt Erichsen, Energistyrelsen, på telefon 33 92 68 73 eller på kle@ens.dk.

Enhver med væsentlig og individuel interesse i denne afgørelse kan klage over afgørelsen til Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg (ekn@naevneneshus.dk), jf. undergrundslovens § 37a, stk.1 og 2.

Lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, er klageberettigede for så vidt angår de miljømæssige forhold, jf. undergrundslovens § 37a, stk. 3. Disse foreninger eller organisationer skal senest samtidig med klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav.

Enhver klage efter undergrundslovens § 37a, stk. 1, 2 og 3 skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen bliver offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.